ה"ב
ב"נשת'ה ,הוצת 'פ "תוכלמ רבד"

"הלכ יתוחא ינגל יתאב" רבכ - םיארי םתא המ
םידוהי הרשע לע עיפשהל

ק"שעו (םויו ליל) ,'ג (םויו ליל) תוחישמ (א
ב"נשת'ה ןושאר רדא א"יו ד"וי ,'ז ,הוצת 'פ ק"שו
םלזמ תורבגתה תלעופ רדא 'זב השמ תדיל יכ ,"'ילזמ ףיקתו אירב"ש רדא שדוח תלעמ *
* לארשיו השמ תורשקתה תומילש תשגדומ הבש ,הוצת 'פל תוכיישהו ,רדא שדוחב לארשיד
* תולגה לוטיבב ותומילשו םיברב 'ה שודיקד ערואמהל רשקב לארשיד נ"סמה תשגדה

ב"נשת'ה ר"דא א"י ,הוצת פ"ש תוחישמ (ב
תלחתה םעט * םדאה תדובעב - ז"לז םתוכיישו ,תרוטקה תרטקהו םתקלדהו תורנה תבטה *
* תרוטקה חבזמב המויסו תורנה תוצמב הוצת 'פק"שעו (םויו ליל) ,'ג (םויו ליל) תוחישמ
ב"נשת'ה ןושאר רדא א"יו ד"וי ,'ז ,הוצת 'פ ק"שו


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ו

אלש (3ןושאר) 2רדאב העבשב השמ תדיל ירחאל 1הרותב הדיחיה השרפה איה הוצת תשרפ .א
.השמ לש ומש הב שרפתנ

ותוקלתסה ןמז זמרנ ,2השמ תמ (4ןושאר) רדאב העבשבש ןויכ (א) :רבדב םימעט יתש וניצמו
רמאש ןויכ (ב) .5ותוקלתסה ןמזל תוכימסב התאירקש הרותב השרפב ומש רכזנ אלש ךכב
(יאנתה םייקתנ אלו) יאנת לע וליפא םכח תללק"ו ,6"ךרפסמ אנ ינחמ ןיא םאו" השמ
םייקתנ ,מ"מ ,(יאנתה םייקתנ אל אלימבו) ותשקבל הנענ ה"בקהש ףא ,ןכל ,7"האב
.8הרותב תחא השרפמ "ינחמ"ה

:9רבסהו רואיב שורד - םימעטה יתשבו

רדאב העבשבו תמ רדאב העבשב"ש ןויכ - רדאב העבשב השמ תתימד םעטהל עגונב (א
ותריזגו) ןמה תחמש לוטיבב שגדומכ] 11"התימה לע רפכתש הדילה (10םוי אוה) יאדכ" ,"דלונ
העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי 'יה אל"ש ןויכ ,"השמ וב תמש חריב רופ . . לפנ"שכ ('וכ
אלו (ומש שרפתנ אלש י"ע) השמ לש ותתימ ןמז לע זמרה הרותב עבקנ המל ,[2"דלונ רדאב
?12התימה לע רפכמש ותדיל ןמז לע

,14זומת ז"י ירחאל התיה) וז הרימאש ןויכ - 13"ךרפסמ אנ ינחמ" תרימאד םעטהל עגונב (ב
העבשל תוכימסב) המויק זמרנ המל ,(הוצת תשרפ ירחאלש) אשת תשרפב הרותב הבתכנ(ו
?(לגעה אטח ינפל הרמאנ הוצת תשרפש 16תועדהל טרפבו) 15הוצת תשרפב(ו ,רדאב

,ןינע ותוא לע םימעט םתויהלש ,ז"לז םימעטה 'בד תוכיישהו רשקה ןיבהל ךירצ םג (ג
.ןמקלדכ ,17םהיניב תוכיישו רשק שיש רמול רבתסמ

לכ לע לעופש (18החמש םוי) רדאב העבשב השמ תדילד יוליעה לדוג רואיבה םידקהב ןבויו .ב
:רדא שדוח

,הלודג החמש (ןמה) חמש רדא שדוחב רופ לפנש ןויכ" 2ארמגב אתיא - רדא שדוחל עגונב
,"דלונ רדאב העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי 'יה אלו ,השמ וב תמש חריב רופ יל לפנ רמא
ןפואב ,רדא שדוחב ןמה תריזג תכיפהו לוטיב תלעופ רדאב העבשב השמ תדילש ,ונייה
אירב(ד) רדא"ו ,20"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" ןכלו ,19"החמשל 'וג ךפהנ 'וג שדוחה
.הנשה ישדח ראשב התמגוד וניצמ אלש רדא שדוחב תדחוימ הלעמ - 22"'ילזמ (21ףיקת)

:ןיבהל ךירצו

ןינעה (לע תרפכמו) תלטבמ רדא שדוחב השמ תדילש קר חכומ ארמגה ירבד תוטשפמ
ןיא הרואכלו ,("הלודג החמש חמש" ןמה 'יה הז ללגבש) הז שדוחב ותתימבש יוצר-יתלבה
?הנשה ישדח ראש לכמ רתוי הז שדוח לש ותלעמ לדגת הז ללגבש 'יאר

:ןמהד לרוגהד םינינעה יטרפ ל"זח ישרדמב ראובמה פ"ע רתוי תקזחתמ וז הלאש

. . תולרוג ליפמ ינירה ןהב טלוש ינא ךאיה רמא לארשי תא דבאל עשרה ןמה 23רמאשכ"
לש תויוכזה הנומו ךלוהו ,"'וכו ןטק חספ תוכז רייאב ,חספ תוכז וב הלעו ןסינ שדוחב ליחתה
קדבו רזח" ,"תוכז םוש וב אצמ אלו רדא שדוח שאר הלע"ש דע ,הנשה ישדח א"י לכ
א"י לכד תולזמה תוכז הנומו ךלוהו ,"'וכו ףסוי תוכז אצמנ רוש . . חספ תוכז הלט ,תולזמב
חמשו ,24תוכז ול אצמנ אלו רדא שדוחב שמשמ אוהש םיגד לזמ ול אב"ש דע ,הנשה ישדח
אוהו ,25ןבר השמ תמ רדאבש אלא דוע אלו ,תוכז ול ןיא ולזמו תוכז ול ןיא רדא ,רמאו דימ
ךכ ןיעלוב םיגדהש םשכ רמאו ,השמ דלונ רדאב 26דחאבו השמ תמ רדאב 26דחאבש עדי אל
ותוא וישכעו ,ןיעלוב םימעפו ןיעלבנ םימעפ םיגד ,עשר ,ה"בקה ול רמא ,ןתוא עלוב ינא
."ןיעלובה ןמ עלבנ שיאה

תמגודב ,ותתימבש יוצר-יתלבה ןינעה תלטבמ קר השמ תדילש (הרואכל) רתוי שגדומ הזבו
לבא ,"ןיעלוב ("וישכע" דחוימבו ללוכ) םימעפ"ש ןויכ "ןתוא עלוב ינא"ד תורשפאה לוטיב
שיש ןפואב אל יאדובו ,"תוכז ול ןיא ולזמו תוכז ול ןיא"ש בצמו דמעמב ראשנ ומצע שדוחה
?הנשה ישדח ראש יבגל הריתי תוכזו הלעמ וב

:הזב רואיבה רמול שיו .ג

לזמהש ,ונייה ,28"ול רזוע אוהה םויב טלושה לזמה" םדא לש ותדלוה םויבש 27עודיה פ"ע
,רמול שי ,("לארשי רבגו" 29בותכה ןושלכ) "רבוג (םדאה לש) ולזמ"ש םדאהל רזוע םויהד
רודה לככ אוה רודה אישנ . . השמ םה לארשיו 30לארשי אוה השמ" - השמ לש ותדלוה םויבש
לכ תא השמ ללוכ ,32"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש ןויכו) 31"לכה אוה אישנה יכ
.33לארשי לש םלזמ רבוג - (תורודה לכ ףוס דע י"נב

לזמה רזוע ("לארשי אוה") השמ וב דלונש שדוחבש - שדוחהד לזמהל עגונב םג ןבומ הזמו
השמ תדילש ,ונייה ,"'ילזמ ףיקתו אירבד רדא" ןכלו ,לארשיד לזמה תורבגתהל שדוחה לש
לש םלזמ (ףיקתו אירב) רבוג ובש 34שדוחה לכ לע תלעופ רדאב העבשב ("לארשי אוה")
.לארשי

אוה "השמ דלונ . . רדאב העבשבש עדי אל אוהו" שרדמה ירבד םויסש ,רמול שי ז"פעו
רדא לש תוכזהב ךרוצ ןיאש - "תוכז ול ןיא ולזמו תוכז ול ןיא רדא"ש הז לע םג הבושת
ללגב ,(ב"ויכו "חספ תוכז" ,ולש לזמהו שדוחה לש תוכזב ךרוצ שיש ,םישדחה ראשבכ) ולזמו
תדילש ןויכ ,לארשיד לזמה (תורבגתה) - ולזמו שדוחה לש תוכזהמ רתוי הלענ ןינע ונשיש
תורבגתהל (תוכז ול ןיאש ףא) שדוחה לזמד רזעה תלעופ רדא שדוחב ("לארשי אוה") השמ
.35לארשיד לזמה

ךכב םג תרכינ (השמ תדיל ללגב) רדא שדוחב לארשי לש םלזמ תורבגתהש ,רמול שיו .ד
םלשנ אקוד ודי לעו ,(םוי םישש ,םישדח 'ב) לופכ שדוח ,36רוביעה שדוח אוה רדא שדוחש
(38"המימת הנש") תומימתו תומילש לש ןפואל דעו ,37המחה תנש יבגל הנבלה תנשד ןורסחה
לארשיל םיכיישה 40"הנבלה ישדח םה(ש) הנשה ישדח" לכמ ,יכ - 39המחה תנשמ רתוי
ןימודש ע"הוא כ"אשמ) 42"התומכ שדחתהל םידיתע"ו 41"הנבלל ןינומו הנבלל ןימוד"ש
לש םלזמ רבוג ובש ("'ילזמ ףיקתו אירב") רדא שדוח לש ותלעמ הלדג ,(41המחל ןינומו
.לארשי

:הזב םיטרפ המכו

שודיחה לע זמורש ,הנבלה דלומד שודיחהש - םישדח ינש ללוכ רוביעה תנשד רדא (א
.43"('ישותל) םילפכ"ד ןפואב אוה ,לארשיד

חכ-תניתנ ,ונייה ,םיששב לוטיבד ןינעה לע זמורש - םוי םישש שי רוביעה תנשד רדאב (ב
תויהל לארשי לש םתליכאל םייוארש דעו ,בוטל םתכיפהו 44םייוצר-יתלב םינינע לכ לוטיבל
דע בטיה םינקותמו םילבותמ םהש קר םיצומח וא םיפירח םירבד" לשמכ ,םרשבכ רשבו םד
.45"שפנה בישהל םינדעמ ושענש

זמורש - המחה תנשל םיוותשמש הנבלה ישדח לכד תומילשה תישענ ודי לע :רקיעו דועו (ג
דיתעל ,"םימיה תעבש רואכ םייתעבש 'וגו המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו" 46דועיה םויק לע
."התומכ שדחתהל םידיתע"שכ ,אובל

:יעיבר םויבו ישילש םויב לח ןושאר רדא ח"רש וז הנש תועיבקב רתוי שגדומ הז לכו

ינש םויד יוצר-יתלבה ןינעה םג ןקתמו ,"'ישותל םיילפכ" - 47בוט יכ וב לפכוהש ישילש םוי
,47"םויה תכאלמ רמגל דחאו ינשה תכאלמ רמגל דחא" ,(48תקולחמ וב תארבנש)

המחה רואכ הנבלה רוא 'יהיש" זמורש ,49"םילודגה תורואמה ינש" ולתנ ובש - יעיבר םויו
תורואמה ינש תא םיקלא שעיו רמאנש הטועימ םדוק התיהש ומכ ,תישארב ימי תעבש רואכ
.42"םילודגה

(ישילש) 'גד ףוריצה :'דו 'ג ,יעיברו ישילש ,ןושאר רדא ח"רד םימיה 'ב ףוריצ - רקיעו דועו
ףיקתו אירב"ד ןינעה רתוי דוע שגדומ הזבש ,51"בוט לזמ" ושוריפש ,"50דג" אוה (יעיבר) 'דו
וידחי 'דו 'ג םירפסמה ףוריצב זמורמכ - רדאב העבשב השמ תדיל םע רושק הז ןינעו ."'ילזמ
ףיקתו אירב") לזמה תורבגתה תלעופ רדאב העבשב השמ תדילש ,ונייה ,52העבש םילועש
אירב) "בוט לזמ" ,"דג" ,'דו 'ג ,שדוח שארד םימיה 'בב ללכנש ,רדא שדוח לכב ("'ילזמ
.(ףיקתו

קמועב - רדא שדוחב (השמ תדיל דצמ) לארשי לש םלזמ תורבגתהד ןינעה ןכות ראבל שיו .ה
:רתוי

ףוגב שבלתהל הטמל המשנה תדיריש 53עודיכ ,הלעמל המשנה שרש לע יאק - לארשיד "לזמ"
םדא") "לזמ" תארקנו ,הלעמל ראשנ הרוקמו המשנה רקיע לבא ,דבלב המשנהמ הראה איה
ונממ לזונ תויהל רוקמה אוהש ,"לזונ" ןושלמ ,(55"לזמב יולת לכה"ו 54"אלזמ 'יל תיא(ד)
.םייח חורו העפשהה

לכל קלח רשא םיבכוכו םירשה תולזמ לע יאק - "לארשיל לזמ ןיא" 56ל"זח ורמאש הזו
לזמה ,הברדאו ,לזמ שי לארשיל םג לבא ,ולא תולזממ הלעמל םה לארשיש ,57םימעה
"ןיא" 'יחבמ אוה םהלש לזמה ,יכ ,תולזמה ראשמ ךורע-ןיאב רתוי הלענ אוה לארשיד
הלעמלש נ"סמה ןינע םהב שי ןכלו) גשומ וניאש ןיא ,("אצמת ןיאמ המכחהו" 58ש"מ ד"ע)
.(לכשהמ

- ("לארשי אוה השמ") לארשיד הדילה םג איהש (רדא שדוחב) השמ תדילב שגדומ הז ןינעו
,59(םשב ארקנ וניא הדילה תעב ירהש) םשמ הלעמלש תואיצמה םצע םע הרושק הדיל ,יכ
"הדיחי"מ וליפא הלעמל) 60"הל וארקנ(ש) תומש השמח"מ הלעמלש המשנה םצע לע זמורו
,המשנה םצע ,לארשי לש םלזמ תורבגתהד ןינעה ןכות והזו ,(61המשנה םצעל "םש" איה םגש
.(רדא שדוחב) "ןיא" תניחב

רדאב העבשבש עדוי 'יה אל ןמהש) םירופל השמ תדילד תוכיישהו רשקה ראבל שי ז"פעו
םלוכ ויה . . ןמה תריזג ינפמ הנכסב י"נב ויהש םימיה לכש םיאור ונא" ,יכ - (השמ דלונ
תד רובעל אלו הגירהל םשפנ רוסמל םינכומ ויה העשו העש לכב יכ . . 62שממ נ"סמ 'יחבב
,םולכ םהל השוע ןמה 'יה אל םתד רימהל וצר םא ירהש ,םשה שודק לע שפנ תריסמ" ,"ו"ח
םהל הלע אלו ,הלוכ הנשה לכ תומל ןמצע ורסמ םהש אלא ,םידוהיה לע אלא רזג אלש
השמ תדילד ןינעה ןכות והזש ,המשנה םצע תולגתה י"ע אוה הזל חכהו ,63"ו"ח ץוח תבשחמ
.לארשיד םצעה (יוליג ןושלמ םג הדיל) יוליג ,(64רדא שדוחב)

ןפואב אוה לזמהש - "'ילזמ ףיקתו אירב רדא"ש ל"זח ןושלב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
:("לארשי רבגו" ד"ע) ףקותו קזוח לש

קזוחה הלגתמ יזא - המשנה םצע ,"ןיא" תניחב ,לארשי לש םלזמ רבגתמ רדאבש ןויכ
שיש ,לארשימ א"ואכבש תודהיה תדוקנ ,("'ילזמ") המשנה םצעד ("ףיקתו 65אירב") ףקותהו
.'תי ומש תשודק לע ושפנ רוסמל ףקותהו קזוחה וב

,66הרובגו ףקות ושוריפש - "רדא" - שדוחה לש ומשב םג זמורמ הז ןינעש ,ףיסוהלו
רמולכ" ,"'ה םורמב רידא 68רמאנש ,רדא םהב עטי ויסכנ ומייקתיש הצורה" 67ל"זראמכ
ףקותהו קזוחה שגדומ הז שדוחבש ,ונייה ,69"רדא ארקנ ןכלו קזוחו םויק ןושל רדאש
יצפח לכ ירידאו 72רמאנש ,71לארשי ולא םירידא" 70ל"זראמכ ,"םירידא" וארקנש ,לארשיד
קזוחה" דחוימבו ללוכ ,73"םארוב תדובעב קזחתהל . . ץמואו קזוח ןושלמ רידא" ,"םב
.74"לכשהמ הלעמלש דחאב נ"סמל ץמואהו

- "תוכז ול ןיא ולזמו תוכז ול ןיא רדא" שרדמה ירבדב (זמרה ד"ע) שוריפה ראבל שי ז"פעו
יזא ,רדא שדוחב לארשי לש םלזמ רבוג הז דצמש ,"השמ דלונ . . רדאב"ש העידיה ירחאלש
.75ולזמו רדא לש תוכזה אוה ("לארשיל לזמ"ה) "ןיא" תניחבש הלגתמ

:אקוד רדאב העבשל השמ תדילד תוכיישה ראבלו ףיסוהל שיו .ו

ימי תעבש לכ םיללוכש םיפוצר םימי העבש - רדא שדוחד תומילשה לע הרומ רדאב העבש
זמורמ הזבש ,רדא שדוחב םהש יפכ ,76(םלועה תוללכ) ןינבה ימי ,תישארב ימי תעבש ,עובשה
.םלועה ירדגב הלגתמו תרדוחו תכשמנ ("'ה םורמב רידא") רדא שדוחד תומילשהו הלעמהש

לש ופולא) ף"לאה יוליגו תכשמה לע זמורש ,רד 'א - "רדא" - שדוחה לש ומשב זמורמו
לע זמורש - רדאב העבשב הריתי השגדהבו .77םינותחתב הריד 'תי ול תויהל םלועב (םלוע
.ןינבה ימי תעבשב ('א) םלוע לש ופולאל (רד) הרידה תיישע

אלמתנ השמ דלונש העשב"ש 78ל"זראמכ - (רדאב העבשב) השמ תדילב םג שגדומ הז ןינעו
.(םלועה ירדג) תיבה לכב (תוקלא יוליג) רוא הלעפ השמ תדילש ,ונייה ,"רוא ולוכ תיבה

לעש - (רדאב העבשב ותדילב םיללכנש) וייח ימי ךשמב ותלועפו ותדובעב רתוי דוע שגדומו
אתיאדכ ,םלועב תוקלא יוליגו תכשמה תומילשו רקיע השענ ןכשמה תמקהב ותלועפ ידי
םתא המ השמ י"ע םהל חלש ,ןכשמה תא םיקהל ה"בקה הוצו ןסינ ח"ר עיגהשכ" 79שרדמב
השעמ ךותב הרשתו הניכשה אובת יתמ ןכשמה ונישע ירה םירמוא לארשי ויה"ש) םיארי
,ינגל אלא ןאכ ביתכ ןיא ןגל 81יסוי ר"ב לאעמשי ר"א ,80הלכ יתוחא ינגל יתאב רבכ ,("ונידי
ןויכ . . ('ימתב) התיה םינותחתב הניא הניכש רקיע יכו ,הליחתמ ירקיע אוהש םוקמל ,ינונגל
,יעיבשה עיקרל הקלתסנ םיירצמ ואטח 'וכו ןושארה עיקרל הניכשה הקלתסנ םדא אטחש
הדירוה םהרבא . . םינותחתל םינוילעה ןמ הניכשה תא ודירוהו םיקידצ העבש ודמע ןדגנכו
םינוילעה ןמ הדירוה (83ןיביבח ןיעיבשה 82לכו ,יעיבשה אוהש) השמ 'וכו יששל יעיבשה ןמ
."(ץראל הדירוהו השמ דמע) םינותחתל

ןכשמה תא םיקמ השמ 'יהש םיאולימה ימי תעבשב) ןכשמה תמקה תלחתהש ,ףיסוהלו
ג"כמ) רדא שדוחד (85"םותיחה רחא ךלוה לכה") םינורחאה םימיה תעבשב התיה (84וקרפמו
.84(רדא שדוח לש ומויסל דע רדאב

תבית תלחתהו שאר) ף"לאהד ("רידא") ףקותה רתוי שגדומ רדא שדוח תלחתהבש ,רמול שיו
ובש רדאב העבשב רקיעבו) שדוחה ךשמהבו ,("'ה םורמב 86רידא") םלועהמ הלעמלש ("רדא"
(ןכשמה תמקהב השמ ליחתה ובש ןורחאה עובשב) ומויסל בורק כ"וכאעו (השמ דלונ
תבית םויסו ךשמה ,רד 'א) םלועב תולגתההו הכשמהה(ד תילכתהו הנווכה) רתוי תשגדומ
.ןכשמה י"ע ("רדא"

וב שמשו ןכשמל השמ ודימעה" ,ןכשמה תמקה הליחתה ובש רדא שדוח לש ומויסב םג ,לבא
אל ןיידעש ,ונייה ,87"הניכש וב התרש אל"ו ,(םיאולימה ימי תעבש ךשמב) "םוי לכב וקרפו
הכשמההש ןויכ ,"'ה םורמב רידא"ד ןפואב אלא ,הטמל םלועב תולגתההו הכשמהה התיה
.88םלועהמ הלעמל ןיידע איה יוליגהו

תארשהו תועיבק לש ןפואב ןכשמה תמקה י"ע הטמל םלועב תולגתההו הכשמהה רקיעו
ב"י י"ע ןכשמה תכונחב וכשמהו ,84(םיאולימל 89ינימשה םוי) ןסינ ח"רב התיה - וב הניכשה
תשגדומ הזבש ,(90"םויל דחא אישנ") וב ב"י דע ןסינ ח"רמ םימיה ב"י ךשמב לארשי יאישנ
םדי לעש (הוהמ ןושלמ) 'יוה םש יפוריצ ב"י - םלועה ירדגב תוקלא יוליגו תכשמה רתוי
םגש ,ונייה ,91ןוסכלא ילובג ב"י ,םוקמה תווהתהו ,הנשה ישדח ב"י ,ןמזה תוהתה תישענ
שדוח לש ונינע והזש ,92םלועהמ הלעמלש תוקלאה תגרד הלגתמו תכשמנ (ב"י) םלועה ירדגב
.94"םיסנ יסנ"ל דעו ,93"סנ" ןושלמ ,ןסינ

םע רושקש - "'ילזמ אירב רדא" ,רדא שדוחב לארשיד לזמה תורבגתהל עגונב ז"דעו .ז
:רדאב העבש(ב השמ תדיל)

המשנה שרושל עגונב קר אל ,איה ,"אירב 'ילזמ" ,רדא שדוחב לארשי לש םלזמ תורבגתה
הדריש המשנה תראהב יוליגו הכשמהל עגונב רקיעבו םג אלא ,"לזמ"ה תניחב ,הלעמל
לזונ תויהל רוקמה אוהש ,לזונ ןושלמ אוה "לזמ"ש ךכב םג שגדומכ ,ףוגב השבלתנו הטמל
תלעופ רדא שדוחב לזמה תורבגתה ,אלימבו ,(ה"ס ל"נכ) הטמל םייח חורו העפשהה ונממ
שגדומכ ,םלועה ינינעב םתוקסעתהב םגו ,םיפוגב תומשנ ,הטמל םתויהב י"נבד תורבגתהה
ימי תעבשב ('א) םלוע לש ופולאל (רד) הרידה תיישע לע זמורש ,רדאב העבש לש ונינעב
.ןינבה

ףקותהו קזוחה ע"והש ,גשומ וניאש "ןיא" ,המשנה םצע לע יאק "לזמ"ש פ"עא :רמולכ
נ"סמ) םלועהמ האיצי לש ןפואב הז ןיא ,מ"מ ,לכשהמ הלעמלש נ"סמד ('ילזמ ףיקתו אירב)
םלועב הדובעה ינינע לכב הלגתמו ךשמנ נ"סמד ףקותהו קזוחהש ,הברדא אלא ,(הטושפכ
יצמיל . . ירכנ ידהב אניד 'יל תיאד ןאמ" 22ארמגב שרופמכ - םינותחתב הריד 'תי ול תושעל
סחיב קר אל) איה ("'ילזמ אירב") לזמה תורבגתהד הלועפהש ,"'ילזמ אירבד רדאב 'ישפנ
בצמו דמעמל דעו ,םלועה ינינעל עגונב (םג אלא ,'יתווצמו הרותה ינינע ,המשנה ינינעל
.95"ירכנ ידהב אניד 'יל תיא"ד

רוסמל םיכירצ ויה אלו ןמה תריזג הלטבש אוה םירופד סנהש - םירופה ימיב םג שגדומכו
המה םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו" :הברדאו ,תד לע רובעל אלש ידכ ו"ח הגירהל םשפנ
םויקב קוסעל ךישמהל םילוכי ויה ,אלימבו ,97"םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ" ,96"םהיאנושב
,(99ל"זח תשרדכ ןהו ,וטושפכ ןה) 98"רקיו ןוששו החמשו הרוא" - החוור ךותמ צ"מותה
ידוהיה יכדרמ"ש בצמו דמעמבו ,ךלמה תונידמ ז"כק לכב - 101"בוט םויו התשמו 100החמש"
.102"שורושחא ךלמל הנשמ

םגש ,ונייה ,103"ןנא שורושחא ידבע יתכא"ש ןפואב אוה רדא שדוחבש םירופ סנ ,כ"פעא לבא
ינש תיב ןברוח 'יה ז"חאלש אלא דוע אלו] תולגב י"נב םיאצמנ םירופ תלואג ירחאל
םיימעפ םוקת אל ,ת"ליה ל"חר ,תודמשו תוריזגה לכ םע ,הזה השקהו רמה תולגה תוכיראו
תשודק לע םשפנ ורסמ לארשימ תובברש ,הז ןורחא רודל דע תורודה ךשמב ויהש ,104הרצ
("'ילזמ ףיקתו אירב") המשנה םצעד ףקותו קזוחב ךרוצ שיש בצמו דמעמב םיאצמנש ,[םשה
.("רדא"ד 'א ,"'ה םורמב רידא") םלועהמ הלעמל 'ילע לש העונת - דחאב נ"סמל

י-נדא שדקמ") ישילשה ק"מהיב ןינב י"ע - םלועב הטמל יוליגהו הכשמהה תומילשו רקיעו
,107יחצנ תיב ,(106"וינפל 'יחנו ונמיקי ישילשה םויב") תישילשה הלואגב (105"ךידי וננוכ
,לאגהל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב" ,ןסינ שדוחל ךייש - 108תולג 'ירחא ןיאש תיחצנ הלואגו
םג ללוכש) "ןכשמה" םקוה ובו ,110"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ 109רמאנש
.(ו"ס ל"נכ) הניכשה התרשו (111ישילשה ק"מהיב

לש ונינעש - הוצת תשרפל רדאב העבשד תוכיישהו רשקה ראבל שי ליעל רומאה פ"ע .ח
,"'ילזמ ףיקתו אירב" ,לארשי לש םלזמ תורבגתהו ,"לארשי אוה" ,השמ תדיל) רדאב העבש
תא הוצת התאו" - הוצת תשרפ תלחתהב זמורמ (דחאב נ"סמל המשנה םצעד קזוחהו ףקותה
:"דימת רנ תולעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב

- "התאו"ד ו"אוהו ,םשמ הלעמלש ("לזמ" ,המשנה םצע) השמד תומצעה לע יאק - "התא"
הוצת" תויהל השמד ("לזמ") תומצעהמ (112ו"או תואד רויצב תזמורמש) הכשמהה לע הרומ
תורבגתה תויהל ,י"נב םע (113אתווצ ןושלמ הוצת) רוביחו אתווצ לש ןפואב ,"לארשי ינב תא
.המשנה םצעד ףקותהו קזוחה םלצא הלגתיש ,"'ילזמ ףיקתו אירב" ,לארשי לש םלזמ

115ל"זראמכ ,נ"סמה ןינע לע זמורש - "רואמל תיתכ ךז תיז ןמש 114ךילא וחקיו" (ז"יעו)
לארשי ולשמנ" ל"זראמכ ,"רואמל תיתכ" ע"והזו ,"ה"בקה תשודק לע ושפנ רסמ תיזה"ש
םתוא ןיטבוחו ם"וכע םיאב לארשי ךכ" ,116"התיתכ י"ע אלא ונמש איצומ וניא(ש) . . תיזל
םצעד 118ףקותהו קזוחה הלגתמ תולגה ירוסיו רעצ י"עש ,ונייה ,117"'וכ םוקמל םוקממ
ןיקשמה לכב וברעמ התא 117וליפא"ש ,"ןמש" :"רואמל 'וג ךז 'וג ןמש" ע"והזש ,המשנה
."רוא"מ הלעמלש ,"רואמל" ,םירמש ילב ,"ךז" ,119"ןהמ הלעמל ןותנ אוה םלועבש

םלועה לכל ריאמ ק"מהיב ךכ ריאמ ןמשהש םשכ" - "דימת רנ תולעהל" (ידכ הז לכו)
,ונייה ,117"לכל םיריאמ םהש ןנער תיז וניתובא וארקנ ןכל ,ךרואל םיוג וכלהו 120רמאנש
םתואיצמש (הברדא אלא ,םלועהמ האיצי לש ןפואב נ"סמה ןינעב אל) איה הנווכה תילכתש
,("רואמל 'וג ךז 'וג ןמש") המשנה םצע ,("לארשי ינב תא הוצת התאו") לארשיו השמ לש
םצע) לזמה תורבגתהש ,רדאב העבשב השמ תדילב שגדומכ - םלועב ריאתו הלגתתו ךשמות
.(ז-ו"ס ל"נכ) ןינבה ימי תעבשב הלגתמו ךשמנש ןפואב אוה לארשיו השמד (המשנה

תרוטק ןרהא וילע ריטקהו 'וגו תרוטק רטקמ חבזמ 122תישעו" :121השרפה םויסב ז"דעו
םייברעה ןיב תורנה תא ןרהא תולעהבו הנריטקי תורנה תא וביטהב רקובב רקובב םימס
ה"בקה םע המשנה םצעד תורבחתהו תורשקתה לע הרומש ,תרוטקה ןינעש - "הנריטקי
.123תורנה י"ע ,םלועב ריאמו הלגתמו ךשמנ ,"אנרטקתא אריטק דחב"ש ןפואב

השמ תתימ) השמ לש ומש שרפתנ אל הוצת תשרפבש םימעטה 'ב םג ראבל שי ז"פע .ט
:ז"לז םתוכיישו ("ךרפסמ אנ ינחמ" ותרימאו ,רדאב העבשב

קר אל ,אוה ,רדאב העבשל התוכימס ללגב הוצת תשרפב השמ לש ומש שרפתנ אלש םעטה
ללגב רקיעבו םג אלא ,(השרפהמ ומש קוליסב זמורמש) השמ תמ רדאב העבשבש ללגב
העבשב) השמ תדיל ,יכ - ("התימה לע רפכתש הדילה יאדכ") השמ דלונ רדאב העבשבש
לכבש) השמ םשב ארקנ וניא ןכלש ,םשמ הלעמלש ותואיצמ םצע תולגתה לע יאק (רדאב
ותומצע ,יתימאה "התא"ל דעו ,124"ךתומצע תוהמ" ,"התאו" אלא ,(ומש רכזנ אל השרפה
.125'תי ותוהמו

השמ") י"נב לכ םע הרושק רדאב העבשב (םשמ הלעמלש ולש תומצעה) השמ תדילש ןויכו
"התא"הש השרפה תלחתהב שגדומכו] לארשי לש (המשנה םצע) םלזמ רבוגש ,("לארשי אוה
אתווצל דעו ("התאו") הכשמה לש ןפואב אוה ('תי ותוהמו ותומצעל דעו ,השמד תומצעה)
ןירוקש השרפב תזמורמ ,ןכל - [("ךז תיז ןמש") י"נבד תומצעה םע ("הוצת") רוביחו
הלעמלש םהלש תומצעה) 126י"נב רובע השמ לש שפנ-תריסמה רדאב העבשל תוכימסב
ולש תומצעה ,"התאו" אלא ,ומש רכזנ אלש ז"יע ,"ךרפסמ אנ ינחמ" ורמאב (הרותהמ
תומצעה תולגתה ,השמ דלונ ובש רדאב העבשב יולגב שגדומ הז ןינעש - 127םשמ הלעמלש
.'תי ותומצע םע דח םהש יפכ לארשיד תומצעהו השמד

128רדאב העבש לש ונינע ןכותל ךייש "ךרפסמ אנ ינחמ" תרימאד םעטה םגש ןבומ ז"פעו
תומצעה םע הרושקה ,ולש תומצעה ,השמ דלונש םוי - (הוצת תשרפל תוכימסב ןירוקש)
הזמ האצותכו ,"ךרפסמ אנ ינחמ" תרימאב י"נב רובע ולש נ"סמהל הביסה יהוזש ,לארשיד
,"התאו" :הברדא אלא ,129(ותדיל םויל תוכימסב ןירוקש) הוצת תשרפב ומש רכזנ אל
.םשמ הלעמלש ולש תומצעה

*

םהינשבש ,הוצת תשרפו (רדאב העבשב) השמ תדילד תפתושמה הדוקנה ד"ע ליעל רומאה .י
שגדומ - 'תי ומש תשודק לע םשפנ רוסמל ףקותהו קזוחה םהב שיש לארשיד םצעה שגדומ
םיברב םשה שודיק לש ערואמ וז הנוכשב 'יה םינורחאה םימיבש ,אמרג ןמזהש ןינעב רתויב
.130לארשימ השא י"ע

(ןיבהל לוכי וניאו) ןיבמ וניא ונתאמ דחא ףא ,131"המ דע עדוי ונתא 'וג ןיא"ש - המדקהבו
אמא ,הריעצ השאב רבודמשכ כ"וכאעו ...!?הככ 'ה השע המל ,םירבדה רשפ ללכו ללכ
תונעט לש םינינעב ךיראהל ןיאש אלא ...'ירחא ועגעגתיו םמאל םיכירצש םינטק םידליל
.133"םיטעמ ךירבד ויהי ןכ לע" ,132"'וגו םירבד בורב" בותכה ןושלבו ,ה"בקה יפלכ תונעמו

קועזל ,רקיעו דועו ,הז ערואמבש םיברב םשה שודיקד ןינעה לדוג תא שיגדהל שי ,כ"פעאו
ףכיתש רשפאש המ לכ תושעלו שורדלו שקבלו ..."יתמ דע" ,תולגה תוכירא לע ה"בקהל
וננרו וציקה" דועיה םייוקי זאש ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה אובת דימו
תינקדצ השאה םתליחתבו םהיניבו ,135דימ 'יחתל םימקש םיקידצמ ליחתמו ,134"רפע ינכוש
םכנחל ךישמתו ,'ידליו התחפשמ םע ףוגב המשנ שגפית דימו ףכיתש ,םשה שודיק לע הגרהנש
.בבל בוטו החמש ךותמ ,םיבוט םישעמלו הפוחל הרותל םלדגלו

:הז ערואמבש םיברב םשה שודיקד ןינעה לדוג - שארל לכלו .אי

רכשהו תוכזהו האלפההו יוליעה לדוג ד"ע 136תומוקמ כ"וכב ל"זח ירבדב ראובמה עודי
,וז הנוכשב םיברב םשה שודיקב הריתי השגדהבו ,םיברב םשה שודיק טרפבו ,םשה שודיקד
ר"ומדא ח"ומ ק"כד ,שלושמ תיב ,םיבוט םישעמ תיבו שרדמה תיבו תסנכה תיב אצמנ הבש
.זוע רתיבו תאש רתיב םיברב םשה שודיק השענ הז לעש ,137ונרוד אישנ

לדוג דצמש ףסוי תיבה לצא 138וניצמש - םשה שודיקד האלפההו יוליעה לדוגב ףיסוהל שיו
כ"חאש אלא ,םשה תשודק לע ושפנ רוסמל ותוא הכזי ה"בקהש יואר 'יה ותגרדמו ותלעמ
,ךכל הכז אלו שנענ הללגבש (ובצמו ודמעמ ךרע-יפל םיאתמ 'יה אלש ןינע) הביס התיה
לכל הארוה-הרומ תויהלו "ךורע-ןחלוש"ה תא רבחל הכז ז"חאלש ףא ,שנועל הז בשחנו
תעגמ הניא "ךורע-ןחלוש"ה רוביחד תוכזהש ןבומ הזמש - 139תורודה לכ ףוס דע י"נב
!םשה שודיק לע שפנ תריסמד תוכזה לדוגל

וניבר השמ לש נ"סמהש שגדומ הזבש - "ךרפסמ אנ ינחמ" השמ תרימאל תוכיישהמ ריעהלו
השמ רתוומ ןכלש ,הרותה םע רושקש יפכ השמ לש ותואיצממ הלעמל איה לארשי ליבשב
(140"הלוכ הרותה לכמ" ,"ךרפסמ אנ ינחמ" ורמאב) הרותב בותכ תויהל תוכזה לע וניבר
תריסמד תוכזה לדוגל תעגמ הניא ע"ושה רוביחד תוכזהש םשכ) לארשי ליבשב נ"סמה ללגב
.(םשה שודיק לע שפנ

ז"ה ,שפנ תריסמד ןינעה תוללכבש םיברב םשה שודיקד האלפההו יוליעה לדוג לע ףסונו
,השפנ תריסמ דבלמ ,יכ - םינטק םידליל אמא הריעצ השא לש שפנ תריסמב הריתי השגדהב
לדוג העדיב) םדבל םתוא הריקפמו תבזועש ךכב ,םינטקה 'ידלי תא םג "תרסומ" ה"ה
תריסמש ,הזמ הריתיו ,םירחאל םכוניחו םלודיג תא הריאשמו ,('ילא םידליה לש םיעוגעגה
שפנ תריסמ ז"ה אלימבו ,הלש נ"סמהמ זוע רתיבו תאש רתיב רתוי הלודג נ"סמ איה 'ידלי
!שפנ תריסממ הלעמל

יד") ח"י ואצי רבכש ןויכ ,םיברב םשה שודיקבש תואלפההו םייוליעה לכ ירחאל לבא .בי
,ךוראהו רמה תולגה ךשמב ויהש תודמשו תוריזגה י"ע םשה שודיק לע שפנ תריסמ ("רתוהו
רמה תולגה תוכירא ירחאלש ןכתיה ...!?"יתמ דע" :ה"בקהל י"נב םיקעוז - הז ונרודל דע
...!?םינטק םידליל אמא הריעצ השא לש םשה שודיק לע שפנ תריסמל ןיידע םיקוקז

נ"סמ ח"י ואצי רבכש ךכל ףסונ ,ירה - שפנ תריסממ "חור תחנ"ב ה"בקה לש ונוצר םא םג
דחא עגר דוע םיאצמנש ךכב י"נב לש שפנ תריסמה הקיפסמ ,ז"נפלש תורודה לכ ךשמב
!תולגב

רבכ ...!אב אל ןיידע ונקדצ חישמו הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי תולגב רבכ םיאצמנ י"נב
ללוכ) םיירשפאה םינפואה לכב תולועפה לכ ושענ רבכו ,תולגה ןמזד הדובעה ינינע לכ ומייס
,דוע תושעל ןתינ המ םיעדוי אלו ,(םוי םישש ךשמב רדא שדוחב החמשה י"ע דחוימבו
המילשהו תיתימאה הלואגה האב אל ןיידעו ,עגר דועו םוי דוע ,עובש דוע רבוע ,כ"פעאו
השאש - תולגה ןמזב תויהל לוכיש רומח יכה ערואמ ףסותינש אלא דוע אלו !שממ לעופב
!םשה שודיק לע השפנ רוסמל הכירצ םינטק םידליל םאו לארשיב

שודיק לע שפנ תריסמ לש ןורחאה ערואמה אוה הז ערואמש ךכב םחנתהל אלא ונל רתונ אל
םע דחיב ,םשה תשודק לע השפנ הרסמש תינקדצה השאה לש התוכזבש ,רקיעו דועו ,םשה
אירב ףוגב תומשנ תוינקדצה לארשי ישנל דע ,תורודה לכבש תוינקדצה לארשי ישנ לש ןתוכז
ץראמ ךתאצ ימיכ" ,המילשהו תיתימאה הלואגהל שממ דימו ףכית םיכוז ,הז ונרודבש
ז"דעו ,141"םירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב"ש ,"םירצמ
.142"רודב שיש תוינקדצ םישנ רכשב" ,שממ דימו ףכית אובל הדיתעה הלואגהב

שודיק ךפיה אוה תולגה ןינע תוללכ ירהש - םשה שודיקד ןינעה תומילשו תתימא 'יהי זאו
םהיביוא רומאב ,לוליחה והמו" ,"םיוגב ללוחמה לודגה ימש" 143ארקב שרופמכ ,םשה
שודיקו ,144"וצרא תאו ומע תא ליצהל ודיב תלוכי 'יה אלו ואצי וצראמו הלא 'ה םע םהילע
יכ םיוגה ועדיו 'וג לודגה ימש תא יתשדקו" 145בותכה ךשמהכ ,הלואגה י"ע השענ 'תי ומש
לכמ םכתא יתצבקו םיוגה ןמ םכתא יתחקלו(ש ז"יע) םכיניעל םכב ישדקהב . . 'ה ינא
םיוג יניעל יתעדונו 147יתשדקתהו 146יתלדגתהו" ,"םכתמדא לא םכתא יתאבהו תוצראה
."'ה ינא יכ ועדיו םיבר

*

:לעופב הדובעל עגונב ליעל רומאהמ הארוהה .גי

,לארשי לש םלזמ תורבגתה תשגדומ םהינשבש ,הוצת תשרפב לחש רדאב העבשמ ונאובב
ינינעב םתלועפו םתדובעב הלגתמו ךשמנש יפכ ("התאו") המשנה םצעד ףקותהו קזוחה
תואירב םינשו םימי ךרואל םיפוגב תומשנ אלא ,ו"חו ו"ח םלועהמ האיציו נ"סמ אל) םלועה
דומילב וניתדובעו ונישעמ לכב ,תויחה תרובגתבו ,זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל שי ,(תובוטו
ידכ ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב דחוימבו ללוכ ,תווצמה םויקו הרותה
תומילש 'יהת זאש ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא יוליגבו לעופב איבהל
'תי ול הריד השענש ,ולוכ םלועה לכב ,148דח אלוכ ה"בוקו לארשי ,לארשיד םצעהד תולגתהה
.םינותחתב

תא יולגבו לעופב איבהל איה "'ילזמ ףיקתו אירב"ש רדא שדוחד הדובעה :תצק רחא ןונגסב
זאש ,(149"ונממ ורידא 'יהו") "רידא" ארקנש ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה
יוליגה תומילש םע דחיב ,"םירידא" וארקנש ,לארשי לש םלזמ ולוכ םלועה לכב הלגתי
.'תי ול הריד השענש ,ולוכ םלועה לכב "'ה םורמב רידא"ד

(רדא ישדח ינשב ,וז הנשבו) רדא שדוחב הרותב ןירוקש תוישרפהש - רתוי קתמויו .די
לכל האצוי הרוא ונממש ,ישילשה ק"מהיב ןינבב ותומילשש ,ןכשמה תיישע םע תורושק
:שדקמה תיב ומכ ,'תי ול הריד השענ ולוכ םלועהש דעו ,150םלועה

ימיד ךוניחהו הנוהכ ידגב ,ןכשמה תכאלמד יוויצה תודוא רבודמ םהבש - הוצתו המורת
לכה-ךסהו ,151"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד המדקהה דחוימבו ללוכ) םיאולימה
.(152"םכותב ינכשל . . ידובכב שדקנו"ד

,י"נבד 'ילעהב תומילשה תילכת לע זמורש ,153"לארשי ינב שאר תא אשת יכ" - אשת יכ
הדיריה לדוג ירחאל) ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהתש ,שאר תאישנ
.(תולגהו ןברוחהד

השעמב ןכשמה תמקהל דעו הנוהכ ידגבו ןכשמה תכאלמד יוויצה םויק - ידוקפו להקיו
זמר" ,"תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ" - ישילשה ק"מהיבד תומילשה םג תזמורמ הזבו ,לעופב
ןויכ ,תומילשב וילעבל רזוחש "ןוכשמ" תמגודב ,154"ןינברוח ינשב ןכשמתנש שדקמל
ינש תיבדו ןושאר תיבד תומילשה םג וב 'יהתש ,שלושמ םג אוה ישילשה ק"מהיבש
156"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" י"ע י"נב לכד הלהקהה םג 'יהת זאו ,155(ןכשמהדו)
.י"נב לכד ("ידוקפ") 158ירישעה ןינמהו ,(157"לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו")

א"ואכל ה"בקהד רובידהו (יוליג) האירקה - 159"'וג וילא 'ה רבדיו השמ לא ארקיו" - ארקיו
.160"יתוא ועדי םלוכ"ש ןפואב לארשימ

םינינעה יטרפ לכ םישענ שממ דימו ףכיתש - 161"דימ זוריז ןושל אלא וצ ןיא" - וצ
.(רדא ג"כב םתלחתהש) םיאולימה ימי תעבשד ךוניחה ד"ע וצ תשרפבש

וניקלא 'ה םעונ יהיו" ןרהאו השמ תלפת המייקתנ ובש ,םיאולימל ינימשה םוי - ינימשו
.163"םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי ,162ונילע

תוישרפב םג הנשה ישדח ראש יבגל רדא שדוחד תומילשה תשגדומ רוביעה תנשבש ,רמול שיו
םויב הניכשה תארשה תודוא רבודמ הבש ינימש תשרפ תאירק םגש - 164הרותב ןירוקש
תומילשה תשגדומ רדא שדוחב רבכש ,ונייה ,רדא שדוחב איה ,ןסינ ח"ר ,םיאולימל ינימשה
.םינותחתב 'תי ול הריד ,רד 'אד

ולאגנ ןסינב"ש ,ןסינ שדוחל דע םישדח 'ב ןיתמהל וכרטצי אלש - רקיעה אוהו - ר"היו .וט
ותומילשו ,רדאב העבשמ טרפבו ,ןושאר רדא שדוח תלחתהבש ןויכ ,"לאגהל ןידיתע ןסינבו
ישילשה ק"מהיב ןינבו המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהת ,רדאב רשע דחא ק"שה םויב
.שממ לעופב ותכונחו

הקושתהב רתוי דוע ףסותינ ,םוי םישש ,רדא ישדח 'ב םנשיש רוביעה תנשבש ,ףיסוהלו
םירהממ ז"יעש ,םוי םישש ךשמב (לאגהל ןידיתע ובו ולאגנ ובש) ןסינ שדוחל םיעוגעגהו
.רדא שדוח תלחתהב דוע ןסינ שדוח ינינעד יוליגה רתוי דוע םיזרזמו

הרושקה ק"ידצה תנש תמייתסמ ןסינב רשע דחאבש - וז הנשב דחוימ יוליע ףסותינ הז לכבו
ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ" רמאנ ובש ט"פ רומזמ ירחאל אבש) ק"ידצ רומזמ םע
יהיו"ב ומתוחו ומויסש ,("ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" רומזמה םתוחו םויסל דע ,165"ויתחשמ
י"ע ,166ישילשה ק"מהיבב הניכשה תארשה תומילשב יאקש ,162"והננוכ ונידי השעמו 'וג םעונ
השמ לש ותלועפ תמלשנ ובש ,167יעיבשה רוד ,הז רודב וניתדובעו ונישעמ תומילשו רמג
הריד 'תי ול תושעל ,םלועב תוקלא יוליגו תכשמהב ("ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג") וניבר
.םינותחתב

דחאד ןינעה רבכ םלשוי (ןסינב רשע דחא ינפל םוי םישש) רדאב רשע דחאבש - ונל 'יהת ןכו
לבוטו" ,170"ומחל הנמש רשאמ" ,169"רשא ינבל אישנ םוי רשע יתשע םויב" ,168ןסינב רשע
תלחתהב ןכו ,172"ךז תיז ןמש ךילא וחקיו" :הוצת תשרפ תלחתהב שגדומכ - 171"ולגר ןמשב
- 173החשמה ןמש תודוא רבודמ הבש (אשת 'פ ק"ש תחנמב אורקל ןיליחתמש) אשת תשרפ
ינב שאר תא אשת יכ"ד ןינעה תומילשו רקיע והזש ,"ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ"
(ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג ,וניבר השמ) "לארשי ינב שאר" לש החישמה י"ע ,"לארשי
.שממ דימו ףכית ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אוביש ,חישמה ךלמל

__________
.השמ לש ומש רכזנ אל (םיבצנו אצת ,םיטפוש ,האר ,בקע) תוישרפ המכבש ,(ש"ארה 'יפ) "הרות הנשמ דע" (1
תנש ףוסבש "'וג השמ רבד רשא םירבדה הלא" ,דחא ךשמהו דחא ע"וה "הרות הנשמ"ש ןויכש ,רמול שיו
"ומצע דעב רבדמ"ש ןפואבו (םירפסה 'דבש תוישרפה לכב) הרותה ירבד לכ לע רזח ,ותתימל ךומס םיעבראה
תחא השרפ ומכ (הז ןינעב) בשחנ ז"ה - ((ת"הע ן"במרה תחיתפ) ז"נפלש םירפסבכ "רבדמה ישילש"כ אלו)
.(675 'ע ב"ח ש"וקל האר) השמ לש ומש רכזנ התישארבו התליחתבש

.ב ,גי הליגמ (2

204 'ע ו"כח ש"וקל הארו .(ןושאר רדאב דלונו) "התיה תרבועמ (השמ דלונש) הנש התוא" :ב ,בי הטוס האר (3
.(הזב ט"וקשהו תועדה יטרפ)

תועדה יטרפ) 342 'ע ז"טח ש"וקל הארו .(ןושאר רדאב תמו) "התיה רוביע תנש" :הל ,זט חלשב אתליכמ האר (4
.(הזב ט"וקשהו

.דועו .ונתשרפ םיניע רואמ (5

.בל ,בל אשת (6

.י"שרפבו א"עס ,אי תוכמ (7

הארו .(ג ,ס) ותלחתב ש"הש ח"וז .םש אשת ייחבו ת"העב וניתוברב ה"כו .ונתשרפ שיר ט"העבו ש"ארה 'יפ (8
.א ,ומר ג"חז

.הזב ןיאש המ הזב שיד ,("אכירצו" :ארמגה ןושלבו) םימעטה 'בב ךרוצ שי ןכלש ,רמול שיו (9

.י"עבש י"שר תסריג ה"כ (10

.ותלחתב ו"כח ש"וקל הכוראב הארו .י"שרפבו םש הליגמ (11

םויל אלו ,(השמ תתימ ללגב) תינעת םויל רדא 'ז תעיבקל עגונב - ךליאו 343 'ע ז"טח ש"וקל ז"דע האר (12
.(השמ תדיל ללגב) החמש

.םש תורעהבו ,173 'ע א"כח ש"וקל םג האר (13

רמאנש ,(םימחר שקבל) הלע ט"יבו ,םיאטוחה תא ןדו לגעה תא ףרש ח"יבו ,תוחולה ורבתשנ זומתב ז"יב" (14
אשת םא התעו" רמא הזל ךשמהבו - (אי ,גל םש י"שרפ) "'וגו םעה לא השמ רמאיו תרחממ יהיו (ל ,בל אשת)
."אנ ינחמ ןיא םאו םתאטח

.17 הרעה ןמקל האר (15

.המורת פ"ר ע"בארו ן"במרמ עמשמ ןכו .להקיו פ"ר ן"במר .א ,דכר .א ,הצק ב"חז (16

ןירוקש השרפב אוה "ינחמ"ד םויקהש - דחי םפוריצב איה םהיניבש תוכיישהש ,רמול שי הנושאר הפקשהב (17
שיש רמול רתוי רבתסמ ,לבא .(אקוד הוצת תשרפב עבקנ המל הלאשה ץרותת ז"פעו) *השמ תתימ ןמזל תוכימסב
."אנ ינחמ" ותרימאו ,רדאב העבשב השמ תתימ - םימעטה 'ב לש םנכותב תוכיישו רשק םג
__________
.רדאב העבשב ותתימל רשקה ד"ע רכזנ אל "אנ ינחמ"ד םעטה אבוהש םירפסבש ףא (*

.םש ש"ארה 'יפב ז"דעו ,רמא ה"דותבו .א ,די ריזנ האר (18

א"ה א"פ הליגמ ימלשורי) "הליגמה תאירקל רשכ שדוחה לכ"ש םידמל הז קוספמש ,ריעהלו - .בכ ,ט רתסא (19
.(םש א"מרבו ח"פרתס ח"וא ע"ושב אבוה -

איה (מ"יצי) חספד סנה תביסו תלחתהש - "חספו םירופ לארשיל ויה םיסנ ימי" :י"שרפבו .א"עס ,טכ תינעת (20
.(ךליאו 344 'ע ז"טח ש"וקל הכוראב האר) רדא 'זב לארשי לש ןעישומ תדילב

.ש"ארה תסריג (21

.ב"ער ,םש (22

.(168 הרעהל ג"הוש ןמקל הארו) אי ,ז"פ ר"תסא (23

ןיע ןיאו םהילע ןיסכמ םימ םיבש םיגד המ" (נ"שו .א"עס ,כ תוכרב) ל"זראו ,"ץראה ברקב בורל וגדיו" ש"מו (24
.75 הרעה ןמקל האר - (םש ףנע הפיה תיישוקכ) "'וכו םהב תטלוש ערה

ישודיח) "הדיקעה תרושב רעצמ התמש תוכזל ובשוח"ש - "וב התמש ונמא הרש תוכז ןושחרמ" ינאשו (25
.(םש ףנע הפי 'יפו ל"דרה

,ל"צכ דלונ רדאב יעיבשבו השמ תמ רדאב יעיבשב" :ףנע הפי 'יפבו .ונינפלש ר"תסאב אסריגה ("דחאב") ה"כ (26
.34 הרעה ןמקל הארו ."א"ע ח"ל ןישודקב יארקמ הז ןניפליו

.םש ןמסנהבו ,ךליאו 398 'ע ב"ח ,ךליאו 331 'ע א"ח ח"משת ש"הס האר (27

.םש ע"הקבו ,ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (28

.אי ,זי חלשב (29

ךתולעהב ת"וקל האר) "וברקב יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" (אכ ,אי ךתולעהב) ש"ממ ריעהלו (30
.(ב"מפר אינת) "ה"ערשמ 'יחבמ הב שי לארשי תיבמ שפנו שפנ לכ"ש עודיכו ,(מ"כבו .ב ,גל .ד ,אל

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (31

.א ,גער ג"ח .ז ,ו"נפ ר"ב הארו .(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (32

,םירופב ןירוק הז קוספש ,ריעהלו - ."לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ 'יהו" (םש חלשב) ש"מ ד"עו (33
"לארשי (לש םלזמ) רבגו" ע"וה םירופד סנהל חכ-תניתנהש זמורמ הזבש ,רמול שיו ,רדאב העבשב ותלחתהש
.השמ תדילב

ןניפליש ןישודיקב שרופמה לע גילפ אל יאדובש) "השמ דלונ רדאב דחאב" ר"תסאב קוידה ראבל שי ז"פעו (34
דחאמ ,שדוחה לכ לע הלועפה שיגדהל איה הנווכהש - (26 הרעה ל"נכ ,רדאב העבשב השמ תדילו תתימש יארקמ
.שדוחה ימי לכ ללוכש ,רדאב

,ה"בקה ול רמא ,ןתוא עלוב ינא ךכ ןיעלוב םיגדהש םשכ (ןמה) רמא" שרדמה ירבד ךשמה ראבל שי ז"פעו (35
םימעפ םיגד"ש ןויכ ,הרואכלד) "ןיעלובה ןמ עלבנ שיאה ותוא וישכעו ,ןיעלוב םימעפו ןיעלבנ םימעפ םיגד ,עשר
(םיגד לזמ) רדא לש ולזמ דצמש - ("ןיעלובה ןמ עלבנ שיאה ותוא וישכע"ש חרכהה והמ ,"ןיעלוב םימעפו ןיעלבנ
תלעופ רדאב ("לארשי אוה") השמ תדילש ,אלא ,("ןיעלוב םימעפו ןיעלבנ םימעפ") ןאכלו ןאכל תורשפא הנשי
.("ןיעלובה ןמ עלבנ שיאה ותוא וישכע") לארשי לש םלזמ תורבגתהל רזוע רדאד לזמהש

.(3 הרעה ל"נכ) תרבועמ הנשב ,ןושאר רדאב התיה השמ תדילש קתמוי ז"פעו (36

י"פ .ד"ה ו"פ םש הארו .ב"ה א"פ םש ם"במר) "םוי רשע דחאמ בורק הנבלה תנש לע המחה תנש הריתי"ש (37
.(א"ה

.ה"ה ב"יפ לבויו הטימש 'לה ם"במר .הנשמב - א ,אל ןיכרע (38

- םימי ה"פש םנשי (םיאלמ ולסכו ןושחש ,המילש) רוביעה תנשבו ,םימי ה"סש םנשי המחה תנשב ,ירהש (39
ישרפמ האר) האבה הנשל "המדקמ" םג וב שי ,םוי א"יד ןורסחה יולימ לע ףסונש ,םוי םירשע לש ןורתי
.(םש ח"הודיק 'לה ם"במרה

.ח"הודיק 'לה שיר ם"במר (40

.דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .א ,טכ הכוס האר (41

.(א ,במ ןירדהנס) הנבל שודיק חסונ (42

.ו"מפר ר"ומש הארו .ו ,אי בויא - 'כה 'ל (43

.(מ"כבו .ב ,זס ורתי א"ות) 'וכ א"טסה חכ תשתה לע יאק "'ישות"ש - "'ישות(ל םילפכ)"ב זמורמו (44

.ז"כפ אינת (45

.וכ ,ל 'יעשי (46

.(ו ,ד"פ ר"במ) ז ,א תישארב י"שרפ (47

.םש ר"ב (48

.די ,םש י"שרפ .זט ,א תישארב (49

.(םיגד לזמ) רדא שדוח לש ולזמ - "גד" םגו (50

.י"שרפבו אי ,ל אציו (51

."םימיה תעבש רואכ םייתעבש" לע זמורש ל"יו (52

.מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל (53

.נ"שו .ב ,גנ תבש (54

.ב"ער ,טפק .א"ער ,דלק ג"חז (55

.א ,ונק תבש (56

.טי ,ד ןנחתאו - בותכה ןושלכ (57

.בי ,חכ בויא (58

.נ"שו .205 'ע ו"כח ש"וקל האר (59

.זל ,ב"פ ר"בד .ט ,ד"יפ ר"ב (60

.נ"שו .56 ע"ס ו"צרת מ"הס האר (61

א"גמ א"ות האר) תודהיה תדוקנ דצמש נ"סמהו האדוהה ש"ע - "םידוהי" הליגמה לכב םיארקנ הז םש לעו (62
.(מ"כבו .א ,טצ .א ,זצ

.מ"כבו .(תופסוהב) ד ,כק .א ,זצ א"גמ א"ות (63

אוה רופה" ,(וכ ,ט רתסא) "רופה םש לע םירופ הלאה םימיל וארק ןכ לע"ו ,רדא שדוח לע לרוגה לפנ ןכלו (64
םעטמ הלעמלש ןפואב איה ה"בקה םע התורשקתהש ,המשנה םצע לע זמור "לרוג"ש - (דכ ,ט .ז ,ג םש) "לרוגה
.(מ"כבו .ךליאו ג ,גכק .א ,אכק םש א"ות האר) םירופה ימיב יולגב התיהש ,שפנ תריסמ ,תעדו

,(א"י) "רשע דחא" 'יחב םע רושקש לארשיד םצעה לע זמור - א"י :א"י רב אוה "אירב"ש - זמרה ד"ע ל"יו (65
הלעמלש המשנה םצע ,"הדיחי"ה תניחב דצמ ,תוריפס רשעמ הלעמלש "דחא" ,"ןבשוחב אלו דח אוה תנא"
ןושלמ אוה "רב"ש ,ל"י דועו .א"יד תואיצמה איה ותואיצמש ("ןירוח ןב" ומכ) ושוריפ - א"י "רב"ו .תוחכ רשעמ
.יוליגב איה א"יה 'יחבש ,ונייה ,(נ"שו .ךליאו ד"ס תופסוה ט"שכ .ב ,גמ ןילוח האר) יוליג

.טצ 'ע שיר ל"זחמו םיקוספ לע צ"יול יטוקל (66

.ב"עס ,וט הציב (67

.ד ,גצ םילהת (68

.םש הציב י"שרפ (69

.א"עס ,גנ תוחנמ (70

.(תובשייתהבו יולגב) הריד לש ןפואב איה (הדיחי) א"י 'יחבש ,רד א"י תויתוא "רידא"ש - זמרה ד"ע ל"יו (71
.86 הרעה ןמקל הארו

.ג ,זט םילהת (72

.םש תוחנמ א"שרהמ ג"אדח (73

.אמש ע"ס (רוא להי) םילהתל צ"צה תומישר (74

םיבש םיגדה המ" ,"ץראה ברקב בורל וגדיו" ש"מכ ,םיגד לזמד תוכזה ריכזה אלש םעטה ראבל שי ז"פעו (75
לש רדגמ הלעמלש *לארשיד םצעה לע יאק םיגדש ןויכ - "'וכו םהב תטלוש ערה ןיע ןיאו םהילע ןיסכמ םימ
."ןיא" תניחב ,תוכז
__________
תדחוימה תוכזה תשגדומ - ב"ויכו "לאינד תוכז" ,"חרזו ץרפ תוכז" ,"ףסוי תוכז" - םישדחה ראשב כ"אשמ (*
.הושב לארשי לכב אוהש לארשיד םצעה אלו ,ולא םיקידצ לש

.ט"ס א"ח א"בשרה ת"וש האר (76

.זכקת'א 'ע המורת ת"הוא (77

.(א"ער ,גי םש הארו) א ,בי הטוס (78

.א ,ה"פ ר"שהש הארו .ב ,ג"יפ ר"בדמב (79

.א ,ה ש"הש (80

לע זמורש ,רמול שיד - "הנסוי 'רב ןועמש 'ר םשב הנובא רב רזעלא 'רד 'ינתח םחנמ 'ר רמא" :םש ר"שהשבו (81
.(ב ,חצ ןירדהנס) "ומש םחנמ"ש "ןורחא (לאוג אוה ןושאר) לאוג" י"ע הטמל הניכשה תארשהד ןינעה תומילש

.אי ,ט"כפ ר"קיו (82

.י"שת ינגל יתאב ה"דר (83

.דועו .וט ,ב"יפ ר"בדמב .א ,ז אשנ ירפס (84

.א ,בי תוכרב (85

תוריפס רשעמ הלעמלש ,"ןבשוחב אלו דח אוה תנא" ,רשע דחא תניחב - (רד) א"י ,"רידא"ב םג זמורמו (86
.םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע ולשלתשנ םהמש

.גכ ,ט ינימש י"שרפ (87

- רדא א"יב לחש ק"שה םויב ותומילשו ,עובשב ישילשה םויב לח רדא 'זש ,וז הנש תועיבקב רתוי שגדומו (88
הרעה ןמקל הארו .(א"י) םלועהמ הלעמל ןיידע איה ('ז) םלועב יוליגהו הכשמהה םגש זמורמ הזבש ,רמול שיד
.(רחא ןפואב) 168

ת"וש) ףקיהה ימי תעבשמ הלעמלש תוקלאה תגרד יוליגו תכשמה לע תורוהל - "ינימשה םוי" ארקנו (89
.(ינימש פ"ר רקי ילכ .םש א"בשרה

.(168 הרעהל ג"הוש ןמקל הארו) אי ,ז אשנ (90

.דועו .ךליאו ב"עס ,ו תישארב ת"הוא האר (91

יכה אגרדה םגש - וב רשע דחא ירחאל ,ןסינ ב"יב ןכשמה תכונח רמגב רתוי שגדומ הז ןינעש ,רמול שיו (92
,ב"יה םויב) םלועה ירדגב הלגתמו תכשמנ ("םיסנ יסנ") ןסינב ("ןבשוחב אלו דח אוה תנא") רשע דחאד תילענ
.(ןוסכלא ילובג ב"יו םישדח ב"י

.ב ,בי אב ט"קלו ז"ספ האר (93

.םש א"שרהמ ג"אדחו י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב האר (94

רבודמש ףאו ."ירכנ ידהב אניד"ב הכזש ידוהי ד"ע הז ק"ש ברעב העידי העיגה תיטרפ החגשהבש ,ריעהלו (95
רמול ןוכנ" :ןקזה וניבר לש ורודיסב שגדומכו) "ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה דצמ ,מ"מ ,יטרפ שיא לש ערואמב
תופתתשהל עגונב ןה ,י"נב לכל םג ךייש ז"ה ,("ךומכ ךערל תבהאו לש השע תוצמ ילע לבקמ ינירה הלפתה םדוק
,תורישעו הבחרה ךותמ ,"'ילזמ אירב"ד רדא שדוחב םלועה ינינעב י"נב תחלצהב *הפסוהל עגונב ןהו ,ותחמשב
.(נ"שו .ךליאו 159 'ע ב"כח ש"וקל הארו .ו ,זי ב-םימיה ירבד) "'ה יכרדב ובל הבגיו"ד ןפואב
__________
ףסוי ש"ע םיארקנש ,י"נב לכל ךיישו ,הפסוה ןושלמ ,ףסוי ומש - "אמשב קייד" (ב ,גפ אמוי) ל"זראמ פ"עו (*
.(דועו .ב ,פ םילהת י"שרפ)

.א ,ט רתסא (96

.זי ,ח םש (97

.זט ,םש (98

.ב ,זט הליגמ (99

.טי ,ט רתסא (100

- ((ב ,זנ - א"כת ז"וקת) םירופ ומכ ,"םירופכ") םירופכה םוי יבגל םירופד הלעמה תשגדומ הז ןינעבו (101
הלגתמו תכשמנ לרוגה 'יחבש םירופב הריתי הלעמ שי ,מ"מ ,המשנה םצע ,לרוגה 'יחב םע םירושק םהינשש
,זט ירחא) "םכיתושפנ תא םתינעו" ל"צש םירופכה םויב כ"אשמ ,"בוט םויו התשמו החמש" ,ףוגה ינינעב הטמל
.(מ"כבו .ךליאו ד"עס ,הצ א"גמ א"ות הארו .אל

.ופוסב רתסא (102

.א ,די הליגמ (103

.נ"שו .םש ג"הושבו 55 הרעה 306 'ע ג"כח ש"וקל הארו .ט ,א םוחנ - בותכה ןושל (104

.י"שרפבו זי ,וט חלשב (105

.י"שרפבו ב ,ו עשוה (106

.א ,חכ א"חז האר (107

.דועו .א ,וט חלשב אתליכמ (108

.וט ,ז הכימ (109

.אי ,ו"טפ ר"ומש .א"ער ,אי ה"ר (110

.ישילשה ק"מהיבד תויחצנה תמגודו ןיעמ - (א"עס ,ט הטוס האר) ןכשמהד תויחצנהב רתויב שגדומו (111

.מ"כבו .ד"ער ,הפ תוטמ ת"וקל האר (112

.מ"כבו .א ,בפ ונתשרפ א"ות (113

ו"זרהמ 'יפ) "ךילא והזו ,לארשי אוה השמו ,לארשי לע זמרמ תיזה ןינעש שרודו ,רתוימ ךילא תבית" (114
.(ונתשרפ שיר ר"ומשל

ת"הוא) "'וכ ושפנ רסמ תיזהש םש ושריפ"ש ,(א"ל) פ"ס רומא 'פ תוברמ - העקת'א 'ע ונתשרפ ת"הואב ה"כ (115
.(זמקת'א 'ע םש

.ב"עס ,גנ תוחנמ (116

.ונתשרפ שיר ר"ומש (117

.יחצנ ףקות - "תימלוע הליטב םהל ןיא לארשי ףא ןירשונ וילע ןיא תיז המ" :םש תוחנמ הארו (118

.(ג ,חכק םילהת שרדמ .ז"ה א"פ םיאלכ ימלשורי) הבכרה וב ןיאש - תיזב ותמגודו (119

.ג ,ס 'יעשי (120

ידובכב ןכשמה שדקנו" (א) :"ידובכב שדקנו" (גמ ,טכ ונתשרפ) קוספה לע י"שרב םישוריפה 'במ םג ריעהל (121
,נ"סמה ןינע) "'וכ ןרהא ינב תתימ ול זמר ןאכ ,ילש םידבוכמב אלא ידובכב ירקת לא" (ב) ,"וב יתניכש הרשתש
.("ותומיו 'ה ינפל םתברקב"

.ךליאו א ,ל (122

.(ךליאו 410 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס) וז הנש ,ר"דא א"י הוצת פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב האר (123

.ונתשרפ שיר רקי ילכ (124

.נ"שו .178 'ע א"כח ש"וקל .ט"פרת תיבה תרות תאז ה"דס האר (125

איה לארשי םע השמד רוביחו אתווצהש - "(לארשי ינב) תא (הוצת התאו)"ב זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו (126
.לארשיל ("לפטה תא") לפט השמש ןפואב

.ךליאו 175 'ע םש ש"וקל האר (127

:הברדאו) תרחא השרפב םייקתהל לוכי ומצעלשכ "ךרפסמ אנ ינחמ"ד ןינעש תוטשפב הארנש יפכ אלו (128
השמ תתימ) רחא םעט ףוריצ דצמש אלא ,("ךרפסמ אנ ינחמ" תרימא ירחאלש השרפב םייקתיש רתוי םיאתמ
.הוצת תשרפב עבקנ (רדאב העבשב

ןויכ - ז"נפלש הוצת תשרפב זמרנ אשת תשרפב השמ רמאש "ךרפסמ אנ ינחמ"ד םויקהש קתמוי ז"פעו (129
האב הנממ האצותכש הביסה םג תשגדומ ("ךרפסמ אנ ינחמ" ותרימא המייקתנ הבש) "(הוצת) התאו" תביתבש
.(לארשיו השמד תומצעה תורשקתהה דצמ) "ךרפסמ אנ ינחמ" תרימא ז"חאל

רדא 'ב ,המורת 'פ 'ה םויב םשה שודיק לע הגרהנש ד"יה ןייפאל יולה לבייפ אגרש 'ר תב האל אשעפ תרמ (130
.(ל"ומה) ןושאר רדא 'ט ,הוצת 'פ 'ה םויב "העבש"ה םויסו ,ןושאר

.ט ,דע םילהת (131

.טי ,ד"וי ילשמ (132

.א ,ה תלהק (133

.טי ,וכ 'יעשי (134

.א ,מק א"חז האר (135

לכ יבגל ש"הדק לע נ"סמ תלעמב) הכוראב הארו .(א ,נ םיחספ) "ןתציחמב דומעל לוכי םדא ןיא" :אמגודלו (136
.נ"שו .(ךליאו צתת 'ע) נ"סמ ךרע צ"צהל ח"אד םיטוקילה רפס .ותלחתב צ"מאהדאל הנומאה רעש (הרותה

לארשיב נ"סמה חכ תוררועתהו יוליגש ,(דלק 'ע ו"ח טקולמ מ"הס) ח"ס א"משת הוצת התאו ה"ד האר (137
.רודה אישנ ,תולגה ןמזבש השמד אתוטשפתא י"ע השענ

.נ"שו .םש תורעהבו ,ךליאו 176 'ע םש ש"וקל - ז"כב הארו .ונתשרפ שיר םירשימ דיגמ (138

,ךורע-ןחלושה יבג לעש "הפמ"ה תמגודב ה"ה - א"מרה תוהגהבש םיניד-יקספה םג םנשיש ףאו (139
.ףסוי תיבה לש ורוביח אוה ומצע ךורע-ןחלושהו

.פ"הע י"שרפ (140

.ב"ער ,אי הטוס (141

.ופוסב ורת זמר תור ש"לי (142

.גכ ,ול לאקזחי (143

.כ ,םש י"שרפ (144

.דכ-גכ ,םש (145

.גכ ,חל םש (146

תרימאב רתויב שגדומ הז ןינעש ,רמול שיו - .רטפנ רחא (ונ ס"ר ח"ואוט) שידק תרימאל תוכיישהמ ריעהל (147
רוסמ" ,(בל ,בכ רומא) "לארשי ינב ךותב יתשדקנו" םייקתנ ודי לעש ,'תי ומש שודיק לע ושפנ רסומה רחא שידק
.(נ"שו .ךליאו 167 'ע ז"כח ש"וקל הכוראב הארו .פ"הע ז"ספ) "ימש תא שידקהל התימל ךמצע

.א ,גע ג"חז האר (148

.ב"עס ,חצ ןירדהנס הארו .אכ ,ל 'ימרי (149

.דועו .ה"הס ד"פ תוכרב ימלשורי (150

.ח ,הכ (151

.ומ-גמ ,טכ (152

.בי ,ל (153

.י"שרפבו אכ ,זל (154

.נ"שו .262 'ע א"כח ש"וקל הארו .א ,אכר ג"חז האר (155

.נ"שו .ךליאו 8 'ע א"יח ש"וקל .ד ,ב"פ ר"ומש האר (156

.א ,הל (157

.דועו .ט אשת אמוחנת (158

.א ,א (159

.גל ,אל 'ימרי (160

.ב ,ו י"שרפ (161

.זי ,צ םילהת (162

.גכ ,ט י"שרפ (163

.'ד ףיעסב ליעל ראובמה לע ףסונ (164

.אכ קוספ (165

.פ"הע םילהת שרדמ (166

.(ותלחתב א"ח טקולמ מ"הס) א"ישת תנשד ינגל יתאב ה"ד האר (167

- רדאב העבשד תומילשה תישענ (תבשב לחש) רדאב רשע דחאבש וז הנש תועיבקב תדחוימ חכ תניתנו (168
הלעמל אוה ע"צמש) רדא שדוחב םגש ,(םלועה ירדג) ןינבה ימי *תעבשב הלגתמו תכשמנ רשע דחאד תומילשהש
.ןסינ שדוחבש תומילשה רבכ תישענ ((88 הרעהבו ו"ס ל"נכ) םלועהמ
__________
ןכו ,א"י אקסיפ השרפב אוה רדא שדוח לש ולזמ ד"ע (23 הרעהבש) שרדמה רמאמש זמרה ד"ע ריעהלו (*
םגש זמורמ הזבש ,רמול שיד - א"י קוספ קרפב אוה ןסינ שדוחב ןכשמה תכונחב רמאנש "םויל דחא אישנ"
.ןסינ שדוחב ומכ ,'זב א"י 'יחב יוליגו תכשמה תויהל הלוכי רדא שדוחב

.בע ,ז אשנ (169

.כ ,טמ יחיו (170

.דכ ,גל הכרב (171

."חישמה ךלמ לש ורנ ינפ ליבקהל םיכוז םתא דימת רנ תולעהל תוכזב" :אי ,א"לפ ר"קיו הארו (172

.ךליאו בכ ,ל (173ב"נשת'ה ר"דא א"י ,הוצת פ"ש תוחישמ


(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ו

:הרונמה תורנ תקלדה תודוא רבודמ הוצת תשרפ םויסו תלחתהב .א

ךורעי 'וג דעומ להואב" ,"דימת רנ תולעהל 'וג ךז תיז ןמש ךילא וחקיו" - השרפה תלחתהב
תורנה תא וביטהב רקובב רקובב" - השרפה םויסבו .1"'וג רקוב דע ברעמ וינבו ןרהא ותוא
.2"םייברעה ןיב תורנה תא ןרהא תולעהבו 'וג

חבזמ תישעו" :3תרוטקה םע הרושק תורנה תקלדהש - השרפה םויסבש שודיחה רקיעו
תורנה תא וביטהב רקובב רקובב םימס תרוטק ןרהא וילע ריטקהו" ,4"'וגו תרוטק רטקמ
איה תרוטקה תרטקהש ,ונייה ,2"הנריטקי םייברעה ןיב תורנה תא ןרהא תולעהבו הנריטקי
אהת הקלדה ןדיעב" ,"תרוטק רטקמ אהת הבטה ןדיעב") תורנה תאלעהו 5תבטה ןמזב
.(6"תרוטק רטקמ

:תורנה תבטה עצמאב איה תרוטקהש - הזמ הריתיו

ריטקי אלא ריטקי כ"חאו (שמח קר אלא ,תורנ עבש) תורנה תא ביטיי אל" - 7םימכח תעדל
תבטהל תורנ שמח תבטה ןיב ןיקיספמש ,ונייה ,"(םיתש תבטה רומגי) ביטיי כ"חאו (עצמאב)
רקובב ביתכד . . ריטקמ כ"חאו (ןלוכ) ביטמ"ש לואש אבא תעדכ אלד) תרוטקב תורנ יתש
יתש תבטהל תורנ שמח תבטה ןיב ןיקיספמו ,8"הנריטקי רדהו תורנה תא וביטהב רקובב
.(דימתה םד תקירזב תורנ

לכיהבש הז ביטמ (דימתהד) םדה תא ןיקרוזש רחא" 10ם"במרה ד"ספכ - 9םימכחכ הכלהו
סנכנו הכזש ימ תרוטקב הכוזו . . ןיסיפמ כ"חאו . . לכיהה ןמ םהינש ןיאצויו תורנ שמח
.11"תורנה יתש ביטמו הרונמה ןושידב הכזש הז סנכנ כ"חאו ,ריטקמו

עודיכ - 12םדאה תדובעב ז"לז םתוכיישו תורנה תקלדהו תרוטקה לש םנינע ןכות ראבל שיו
ובש שדקמו ןכשמב םויו םוי לכב םדאה תדובעב םנשי שדקמבו ןכשמבש םינינעה לכש
.(14"א"ואכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב" ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 13ש"מכ)

,ןשדה תמורת תשרפ :הלפתה תלחתהב (15"וניתפש םירפ המלשנו") ונתרימאב שגדומכו
."'וכ הכרעמה רדס רדסמ הוה ייבא"ל דעו ,תרוטקה תשרפו ,דימתה תשרפ

תמורתד תוישרפבכ) כ"בשותב השרפה תרימא דבלמש - תרוטקה תשרפב הריתי השגדהבו
"'וג הנממ תתנו 'וג תרוטק התוא תישעו 'וג םימס ךל חק" :16אשת תשרפד ,(דימתהדו ןשדה
ןרהא וילע ריטקהו רמאנו" םיכישממש יפכ ,תורנה תקלדהל התוכייש תשגדה םג ללוכ]
םג םיכיראמו םיפיסומ ,["'וג תורנה תא ןרהא תולעהבו 'וג תורנה תא וביטהב 'וג תרוטק
רשע דחאו 'וכו דציכ תרוטקה םוטפ ןנבר 17ונת" :אתיירבב וראבתנש תרוטקה תנכה יטרפב
.ןמקלדכ ,18"'וכו הב ויה םינממס

םויסו תלחתהבש תרוטקה חבזמ תשרפו תורנה תשרפל עגונב ההימתו הלאש םדקהבו .ב
:הוצת תשרפ

19הוצת תשרפ הליחתמ ,ןכשמה תכאלמד םינינעה יטרפ וראבתנ הבש המורת תשרפ ירחאל
ןרהא תא ("ןכשמה תכאלמ רומגתש ירחאל") ךילא ברקה התאו" - וינבו ןרהא לש ותנוהכב
ונהכל ושדקל 'וג שדוק ידגב תישעו") הנוהכ ידגב תיישע י"ע ,20"יל ונהכל 'וג וינב תאו ךיחא
השרפה ךשמהב תויטרפב ראובמכ ,(22"יל ןהכ אהיש םידגבה י"ע הנוהכל וסינכהל" ,21"יל
יל ןהכל םתוא שדקל םהל השעת רשא רבדה הזו") הנוהכל םהידי יולימל דעו ;(יעיבר דע)
ידי לעש") םיאולימה ימי תעבשד םינינעה יטרפ י"ע (23"וינב דיו ןרהא די תאלמו 'וגו
דע יעיברמ) השרפה ךשמהב וראבתנש (24"הנוהכל ושדקתנו םהידי ואלמתנ וללה םיאולימה
.(25ישש

םעטה והמ :ןיבהל ךירצ - ןרהא לש ותנוהכב תקסוע הוצת תשרפ לש הלוככ הבורש ןויכו
?תרוטקה חבזמ תשרפב המויסו תורנה תשרפב התלחתהש

אלש הרואכל ובתכנ (תרוטקה חבזמ תשרפו תורנה תשרפ) ולא תוישרפ יתש - וזמ הריתיו
:םמוקמב

,26"הרונמה ךרוצ שרפל ןכשמה תכאלמ רדס לע אלא (ןאכ) הרמאנ אל"ש ןויכ - תורנה תשרפ
טרפבו) המורת תשרפב הרונמה תיישעל ךשמהב ,"ןכשמה תכאלמ רדס"ב (הרואכל) המוקמ
הבש הוצת תשרפ תלחתהב אלו ,28("'יתורנ תא הלעהו" 27רמאנ הרונמה השעמ םויסבש
?ןרהא תנוהכ תודוא רבודמ

דחיב ,המורת תשרפב (הרואכל) המוקמש 29םישרפמה ושקהש יפכ - תרוטקה חבזמ תשרפו
ירחאל ,הוצת תשרפ ףוסב אלו ,30(ןוציחה חבזמו הרונמה ,ןחלושה ,ןוראה) ןכשמה ילכ לכ םע
?םיאולימהו הנוהכ ידגב ,וילכו ןכשמהד םינינעה יטרפ לכ

:הזב רואיבה רמול שיו .ג

(אלא ,המורת תשרפב ןכשמה ילכ לכ םע דחיב ,המוקמב אלש) תרוטקה חבזמ תשרפ תביתכ
חבזמ לש תדחוימה הלעמה שיגדהל ידכ ,איה ,םיאולימהו הנוהכ ידגב ,וילכו ןכשמה ירחאל
,(32"השעמה ףוס הבשחמה תלחת") ןכשמה תנווכ רקיע תמלשנ הדי לעש ןויכ ,31תרוטקה
דע הניכש הדרי אל 'וכו תונברקה תא טחשו וילכ לכו ןכשמה השענש"כש 33שרדמב אתיאדכ
."תרוטקה תא ובירקהש

:ונוקל םדאה תדובעב - 34הזב םירואיבהמו

לש דחאו ,םדא לש שפנ דגנכ (36ימינפה חבזמ) בהז לש דחא ויה תוחבזמ יתש" 35ל"זח ורמא
ויתונברק תשוחנה חבזמ ךכ לכוא ףוגהש םשכ . . םדא לש ופוג דגנכ (36ןוציחה חבזמ) תשוחנ
אלא בהזה חבזמב ברקנ 'יה אל ךכל חירה ןמ אלא תונהנ ןניא תומשנהש םשכו ,לכאמל
."חירל יושעה רבד ,37םימס תרוטק

ה"בקהל בוריקה השענ (תשוחנה חבזמ ג"עש) תונברקה י"עש - אילת אהב אהו - הזל ףסונו
רושיקה (הזמ הריתי אלא ,בוריק קר אל) השענ תרוטקה י"ע וליאו ,(38בוריק ןושלמ ןברק)
דחב" 40רהזה ןושלכ ,תחא תואיצמ םישענש דעו ,(39רוביחו רושיק ןושלמ תרוטק) רוביחהו
."אנרטקתא אריטק

,תרוטקה י"ע תישענ - "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - ןכשמה תנווכ רקיעש ןבומ הזמו
.שממ דח םישענש ה"בקה םע תורשקתהה תומילשו רקיע תשגדומ הבש

הנוהכ ידגב ,ןכשמה תכאלמ ירחאל - ע"פב תרוטקה חבזמ תשרפ תביתכב שגדומ הז ןינעו
:םיאולימהו

,המורת תשרפב) םיאולימהו הנוהכ ידגב ,ןכשמה תכאלמד םינינעה יטרפ לכ רמגו םויסב
:ןכשמה תוללכד לכה-ךסהב בותכה םתוחו םייסמ - (הוצת תשרפ לש הלוככ הבורבו
ינב ךותב יתנכשו 'וג (וב יתניכש הרשתש) ידובכב (ןכשמה) שדקנו לארשי ינבל המש יתדעונו"
.41"םכותב ינכשל 'וג לארשי

םהל דחייתי דוע יכ רמא" ,"תרוטק רטקמ חבזמ תישעו" (ע"פב השרפב) ףיסומ ז"חאלו
תרוטקה י"עש ןויכ ,"םכותב ינכשל"ב רתוי הלענ ע"והזש - 42"תרוטק רטקמ חבזמ ושעיש
.תומילשה תילכתב ה"בקה םע רוביחהו רושיקה השענ

אתווצ ןושלמ ,"הוצת" ,יכ - הוצת תשרפ 43םתוחו םויס אוה תרוטקה חבזמש רתוי קתמויו
תרוטקה חבזמב ותומילשו ורקיעש ,ה"בקה םע לארשיד רוביחו אתווצה לע הרומ ,44רוביחו
םע לארשיד רוביחו אתווצה תומילשו רמג ,הוצת תשרפ םתוחו םויסבש (רוביחו רושיק)
.ה"בקה

לארשי") ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה תשגדומ תרוטקה חבזמב - רתוי קמועבו .ד
םע תדחוימש ,46"ךדחייל הדיחי" ,הדיחיה תניחב ,המשנה םצע דצמ (45"דח אלוכ ה"בוקו
ינא ןוכשל" ,"םכותב ינכשל"ד ןינעה תומילשו רקיע השענ הדי לעו ,'תי ותומצעו ותוהמ
.שממ "ינא" ,47"םכותב

:זמורמ הז ןינעו

המשנה לע (זמורש) . . תודיחי תומא" - 49"ובחר המאו וכרא 48המא" ,חבזמה תודמב (א
,50"הדיחי איה ךכ דחא ה"בקהש ומכ הדיחי תארקנש

(תרוטקה םוטפד אתיירבב פ"עבשותב השוריפבו ,אשת תשרפבש) תרוטקה ינממסב (ב
הלעמלש רשע דחא ,53"ברוחמ םוי רשע דחא" לע 52זמורש - 51"הב ויה םינממס רשע דחא
'תי ותוהמו ותומצע ,54"ןבשוחב אלו דח אוה תנא" תניחב ,ברוחב ונתינש תורבדה תרשעמ
,םיימינפ תוחכ רשעמ הלעמלש ,הדיחיה 'יחב ,המשנב ותמגודו ,תוריפס רשעמ הלעמלש

ןמ םעה לכ ןישרופ םוי לכב לכיהב תרוטקה ןיריטקמש 55תעב"ש - תרוטקה תדובעב (ג
56רמאנש . . תרוטקה ריטקהש הז אציש דע םדא םש 'יהי אל חבזמלו םלואה ןיבמו לכיהה
איה תרוטקה תדובעש ,ונייה ,58"'וגו דעומ להואב 'יהי אל םדא לכו (57פ"כהוי תדובע רדסב)
.הדיחיה 'יחב דצמש תורשקתהה לע זמורש ,ה"בקה םע תודיחיב אצמנ ןהכהש ןפואב

(59הוצת תשרפו) תרוטקה חבזמ תשרפ םתוחו םויסב ש"מב םג זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
םהיתורודל וילע רפכי הנשב תחא םירופיכה תאטח םדמ הנשב תחא ויתונרק לע ןרהא רפכו"
הזבש - (61ירחא תשרפב המוקמש 60פ"כהוי תדובעל ךיישש ףא) "'הל אוה םישדק שדוק
םויב 62לודג ןהכד תרוטקה תדובע תמגודו ןיעמ איה םוי לכבש תרוטקה תדובעש זמורמ
(ג"הכ) שפנבש הדיחיה 'יחבד תודחאתהה תומילש תשגדומ הבש ,םישדקה שדקב םירופיכה
הדיחיהו (63"תחא" תארקנש הדיחיה 'יחב לע זמורש ,"הנשב תחא") ןמזבש הדיחיה םע
.(םישדקה שדק) םוקמבש

ג"הכהד תרוטקה ד"ע םיריכזמ תרוטקה םוטפד 17אתיירבה תרימאב םגש - רתוי קתמויו
ףסונש אלא דוע אלו ,"םירופכה םויב . . ג"הכ סינכמ םהמש םירתי םינמ השלשו" :פ"כהויב
םינמ הנומשו םיששו תואמ שלש"ד ןובשחהל עגונב פ"כהויד םינמ 'גה ריכזהל חרכומה לע
תדחוימה הנכהה םג םישיגדמו םיפיסומ ,(פ"כהויל םינמ 'ג דועו ,םימי ה"סשל) "הב ויה(ש)
- "הקדה ןמ הקד אהתש ידכ םירופיכה םוי ברעב תשתכמל ןריזחמו" :פ"כהויד תרוטקהל
.םוי לכל פ"כהויד תרוטקה לש התוכייש תשגדומ הזבש

רקובב רקובב םימס תרוטק ןרהא וילע ריטקהו" - תרוטקה תדובעב ירקיע ןינע דועו .ה
:64"הנריטקי םייברעה ןיב תורנה תא ןרהא תולעהבו הנריטקי תורנה תא וביטהב

הרותה י"ע איה ןתקלדהו ןתבטהש ,65"םדא תמשנ 'יוה רנ" ,לארשי תומשנ לע יאק - "תורנ"
.67"רוא הרותו הוצמ 66רנ" ,תווצמו

לע 68ל"זח תשרדכ ,םלועב םג השודקה רוא הלגתמו ךשמנ תורנה תקלדה י"ע ,הזל ףסונו
ינולח תיבל שעיו . . ךירצ ינא הרואל אל ,יל אלו ךילא . . ךז תיז ןמש ךילא וחקיו" 69קוספה
רצק) םינפבמ (רצקו םוטא םהיפ) םימוטאו ץוחבמ (םיבחר) םיפוקש אנת ,70םימוטא םיפוקש
הרואל אל (יכ ,םלועל ריאתש לכיהמ אצוי הרוא אהתש ידכ ,ץוח דצל ךלוהו ביחרמו םינפבמ
הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל אוה תודע ,דעומ להואב תודעה תכורפל ץוחמ .ךירצ ינא
ז"יעו ,71םלועב הניכשה תארשה 'יהת ודי לעש ידכ ןכשמה תיישעב ירקיע ע"והזש - "לארשיב
.72הרות-ןתמב ליחתהש םינותחתו םינוילעד רוביחו רושיקה םלשנ

ןדיעב" ,"הבטה ןדיעב") תורנה תאלעהו תבטה ןמזב תרוטקה תדובעד ןינעה ראבל שי ז"פעו
תדובעבש (הדיחיה 'יחב דצמ) ה"בקה םע תורבחתההו תורשקתהה תומילשש - ("הקלדה
םג) "םדא תמשנ 'יוה רנ"ד תוגרדה יטרפ לכב תורנה י"ע הריאמו הלגתמו תכשמנ תרוטקה
םג יוליגהו הכשמהל דעו ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ד הדובעה יטרפ לכבו (םיימינפ תוחכב
.73םלועב

ןיקיספמ ויה הבש ,תורנה תבטה עצמאב התיה תרוטקה תדובעש ךכב רתוי שגדומ הז ןינעו
לואש אבאכ אלו ,תרוטקב ןיקיספמש םימכח תעדכ ,תורנ יתש תבטהל תורנ שמח תבטה ןיב
התויהלש ,74תורנ יתש תבטהב יוליע ףסותינ ז"יעש - (א"ס ל"נכ) דימתה םדב ןיקיספמש
תגרדמ הלעמלש) תרוטקה תגרד תולגתההו תכשמה רתויב הב שגדומ ,תרוטקה ירחאל
וז אגרד םגש ,(דימתה םדב ןיקיספמש לואש אבא תעדכ ,דימתה ןברק םתוללכש תונברקה
.75םלועב םג דעו םייולגה תוחכד הדובעב הלגתתו ךשמות

(תרוטקב הכזש ימ) סנכנ" תורנ שמח תבטה ירחאלש 76ם"במרה ש"מ פ"ע רתוי קתמויו
םע ריטקהש הז אצויו תורנה יתש ביטמו הרונמה ןושידב הכזש הז סנכנ כ"חאו ,ריטקמו
ןהכהש ירחאלש שיגדמו ,"'וכ ודמעו ואב" 77הנשמה ןושל לע ףיסומש - "הרונמה ןשדמ
יתש ביטהל ןהכה סנכנש דע םינפב ראשנ אלא ,דימ אצוי וניא ,ותדובע םייסמ ריטקמה
זמורמ הזבש ,רמול שיד - וידחי םהינש םיאצוי תורנה תבטה רמג ירחאל קרו ,תורנה
ךשמות תורנה י"עש ידכ ,תרוטקה ריטקמה ןהכה לש עויסה םג ונשי תורנה יתש תבטהבש
.תרוטקה י"עש תורבחתההו תורשקתהה תגרד םג הלגתתו

:תורנה תשרפב איה הוצת תשרפ תלחתהש םעטה םג ראבל שי ז"פע .ו

התומילשו הרקיעש ,ה"בקה םע רוביחו אתווצה לע זמור "הוצת"ש (ג"ס) ליעל ראבתנ
.השרפה םתוחו םויסבש תרוטקה חבזמב

(רוביחו רושיק) תרוטקד אגרדהש שגדומ השרפה םתוחו םויסבש תרוטקה תשרפבש םשכו
אגרדהש השרפה תלחתהב (רקיעבו) םג שגדומ ךכ ,תורנה י"ע םלועב הלגתמו תכשמנ
תלחתהש - תורנה י"ע הריאמו הלגתמו תכשמנ ("תרוטק" ומכ ,רוביחו אתווצ) "הוצת"ד
'וג ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא הוצת התאו" :78תורנה תשרפב איה הוצת תשרפ
יוליגו תכשמה - "'וגו תודעה לע רשא תכורפל ץוחמ דעומ להואב" ,"דימת רנ תולעהל
."הוצת"ד אגרדה

:תצק רחא ןונגסב

ז"יעש ,ןכשמב הדובעל וינבו ןרהא תנוהכ ד"ע אוה (הלוככ הבור) הוצת תשרפ לש הנכות
תירקיעה הדובעב איה השרפה תחיתפ ,ןכלו .(וב יתניכש הרשתש) "ידובכב (ןכשמה) שדקנו"
המתוחו המויסו ;תורנה תשרפ - יוליגב הניכשה תארשה תישענ הדי לעש וינבו ןרהאד
תשרפב - (תורנה י"ע התולגתהו הכשמהו) תרוטקה תדובע י"עש הניכשה תארשה תומילשב
.(תורנה תאלעהו תבטה ד"ע םג רכזנ המתוחו המויסבש) תרוטקה חבזמ

:םוי לכב םדאה תדובעב ןינעה רואיבו .ז

ויהי םוי לכב") ותדובע ינינע לכב שודיח ל"צ ,79"השדח 'ירב" םדאה השענ םוי לכבש ןויכ
שודיחהמ ליחתמו ,"םכותב (ינא ןוכשל) ינכשל" םנכותו םתדוקנש ,(80"םישדח ךיניעב
ינכשל"ד תומילשו רקיע איהש ,(82"רקובב רקובב" ,םויה תלחתהב) 81תרוטקה תדובעב
.הדיחיה 'יחב דצמ ,"םכותב

:םוי לכב תרוטקה תשרפ תרימאב שגדומ הז ןינעו

וילע ריטקהו") הז םויב תרוטקה תדובע תודוא רבודמ םהבש םיקוספה תרימא לע ףסונ
םג םירמואו םימידקמ ,("הנריטקי םייברעה ןיב(ו) . . רקובב רקובב םימס תרוטק ןרהא
םג םיפיסומ ז"חאלו ,("'וגו םימס ךל חק") תרוטקה תנכה תודוא רבודמ םהבש םיקוספה
רבודמהש פ"עא - תרוטקה םוטפד אתיירבבש וראבתנש תרוטקה תנכהד םינינעה יטרפ
םוי לכב אלו תחא תבב םיניכמ ויהש) הנשה לכל השורדה תרוטקה תומכ לכ תנכה תודוא
םיששו תואמ שלש ,הב ויה םינמ הנומשו םיששו תואמ שלש" אתיירבב ש"מכ ,83(ע"פב
.85"'וכ ג"הכ סינכמ םהמש םירתי םינמ השלשו . . 84המחה תומי ןיינמכ השמחו

תוללכ םוי לכב ל"צ ,הז םויל תכיישה תרוטקה תדובע לע ףסונש זמורמ הזבש ,רמול שיו
םע ,הדיחיה 'יחב ,המשנה םצעד רוביחהו רושיקה תוללכ שדחתמש - תרוטקה תיישעד ןינעה
."םכותב ינכשל"ד ןינעה תומילשו רקיע השענ הדי לעש ,ה"בקה

,"תורנה תא ןרהא תולעהבו 'וג תורנה תא וביטהב" איה תרוטקה תדובעש - רקיעו דועו .ח
תכשמנ (ה"בקה םע המשנה םצעד רוביחהו רושיקה) תרוטקה תיישעבש תושדחתההש ,ונייה
םשל ויהי ךישעמ לכ") 86םלועה ינינעב קסועשכ םגו ,םויה תדובע ינינע לכב הריאמו הלגתמו
:(88"והעד ךיכרד לכב"ו 87"םימש

,הלפתו ש"ק תעשב השענ םוי לכב ה"בקה םע המשנה םצעד רוביחהו רושיקה תושדחתה
.90הדימעה תלפתבש ךלמה ינפל הדימעד לוטיבה תילכתו ,89דחאב נ"סמה ע"והש

םגש - ולוכ םויה לכ ךשמב ,הלפתו ש"קד הדובעה רמג ירחאל םג הלגתמו ךשמנ הז ןינעו
ינינעב רבדלו רהרהל ךירצ זאש ,91"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" ,םלועה ינינעב קסועש העשב
תעשבש תוקיבדהמ ותבשחמו ותעד חיסיש חרכהבו ,92"הנומאב ונתמו ואשמ"ד ןפואב קסעה
יחצנ אוה הלעמל הז דוחיש ףא"ש 94אינתה רפסב ןקזה וניבר ש"מ ד"עו] 93הלפתו ש"ק
,הוצמב וא הרותב הב קסועש הדבל העש התואבו ןמזה תחת אוה הטמל" ,מ"מ ,"דעו םלועל
תדוקנ ולצא תרכינ ,מ"מ ,[95"הטמל ןוילעה דוחיהמ דרפנ רחא רבדב קסוע םא כ"חא יכ
דחב" ,דוחיה תילכתב ה"בקה םע תורבחתההו תורשקתהה ,המשנה םצע דצמש תודהיה
תקוח") יחצנ ףקותו םויקב ה"ה ("רקוב דע ברעמ") בצמו דמעמ לכבש ,"אנרטקתא אריטק
.("םלוע

אמשמ הכרעמה רדס רדסמ הוה 96ייבא" םוי לכב םירמואש םעטה ראבלו ףיסוהל שיו .ט
םדוק דימתה םדו ,דימתה םדל תמדוק תורנ שמח תבטה . . לואש אבאד אבילאו ארמגד
איה תרוטקהש םימכחכ הכלהש ףא - "תרוטקל תמדוק תורנ יתש תבטהו ,תורנ יתש תבטהל
:תורנ יתש תבטהל תורנ שמח תבטה ןיב

קיספמ תרוטק ירמאו לואש אבאא יגילפד ןנברכ קספ . . ם"במרהש פ"עא"ש בתוכ 97י"בה
תעד הארנ ןכו ,שמח תבטהל םדוק ותקירזו דימתה תטיחשו םיתש תבטהל שמח תבטה ןיב
תורנ שמח תבטהו תורנ שמח תבטהל םדוק דימתה םד . . ךכ רדסל יואר 'יה ז"פלו . . ג"מסה
רדסה רדס ייבאש םלועה ואצמש רחאמ . . תורנ יתש תבטהל םדוק תרוטקו תרוטקל םדוק
.98"אוהה רדסה תונשל וצר אל ןכלו ,אתכלה יכהד ל"סד עמשמ ,לואש אבאד אבילא

:ןיבהל ךירצ הרואכלו

ל"סד עמשמ הזמש לואש אבאד אבילא רדסה רדס ייבאש ועדי ג"מסהו ם"במרה םג ירה (א
אבאכ רדס ייבאש םלועה ואצמ" שודיח המו ,םימכחכ הכלהש וקספ כ"פעאו ,אתכלה יכהד
?םימכחכ הכלהש ג"מסהו ם"במרה קספ ונישו ,"אוהה רדסה תונשל וצר אל" ןכלש ,"לואש

תרוטק ריטקהלו תורנ שמח ביטהל סנכי םינפל" 99םירמוא פ"כהוי תדובע רדסב :רקיעו (ב
רדסש ייבאכ אלו ,םתומכ הכלהש םימכח תעדכ - "תוראשנה תורנה יתש תא ביטהלו רקובה
אבאכ קספש ייבא ירבדמ וניש פ"כהוי תדובע רדסב םא :ךשפנ-הממו .100לואש אבאכ רדסה
?םוי לכבש הכרעמה רדסב וניש אל המל ,לואש

:םינינעה תוימינפב - הזב רואיבה רמול שיו

לעמ ולגש םינב" ,תולגה בצמו דמעמ לע הרומ ,101(רתסהו) םלעה ןושלמ ,"םלועה (ואצמ)"
103רשא" ת"ר ,"ייבא" לש ומשב זמורמכ ,"םותי"ד בצמו דמעמב םה זאש ,102"םהיבא ןחלוש
אבא" לש ומשב זמורמכ ,(לוכיבכ) רחא םוקמב אצמנ םהיבאש ןויכ ,104"םותי םחורי ךב
.רחא םוקממ אבאה תא (לוכיבכ) "ליאשהל" םיכירצש ,"לואש

ייבא רדיסש "אוהה רדסה תונשל וצר אל" םוי לכב הכרעמה רדס 105תרימאל עגונב ,ןכלו
רתסהו םלעה לש בצמב ,יכ - "תרוטקל תמדוק תורנ יתש תבטה"ש לואש אבאד אבילא
םיימינפ תוחכב הדובעב 107הלגתתו ךשמות הדיחיה תניחבש (כ"כ) 106ךייש אל תולגה ןמזד
תעדל ירהש) תורנ יתש תבטהל תרוטקה תמדקהב זמורמש םלועב יוליגהו הכשמההל דעו
.(ע"פב הדובע אלא ,תורנ יתש תבטהל המדקה הניא תרוטקה לואש אבא

(תולגה ןמזב םג) י"נב םיאצמנ פ"כהויבש ןויכ - פ"כהויב הדובעה רדס תרימאל עגונב לבא
99םירמוא ,109םינפלו ינפל סנכנש ג"הכה תמגודב אוה לארשימ א"ואכש דעו ,108תילענ אגרדב
,"תוראשנה תורנה יתש תא ביטהלו רקובה תרוטק ריטקהלו תורנ שמח ביטהל סנכי םינפל"
יוליגהו הכשמהה לע זמורש ,תורנ יתש תבטהל תמדוק תרוטקש םימכח תעדכ הכלההכ
.110םלועב יוליגהו הכשמההל דעו םיימינפ תוחכב הדובעב הדיחיה תניחבד

הלוכ הנשה לכ לע ךשמנ ("הנשב תחא") פ"כהויב הדובעה רדס תרימאמש ,רמול שיו
ןהכ סינכמ םהמש םירתי םינמ השלשו" :תרוטקה םוטפד אתיירבה תרימאב זמורמכ]
,["הקדה ןמ הקד אהתש ידכ םירופיכה םוי ברעב תשתכמל ןריזחמו םירופיכה םויב . . לודג
.תורנה תבטה עצמאב איה תרוטקהש פ"כהויד תומילשה תמגודו ןיעמ 'יהי םוי לכב םגש

רוביצב) הרותב ןירוקש ("הנשב תחא") הנשב דחוימה ןמזב - ל"נהכב תדחוימ חכ-תניתנו .י
:הוצת תשרפ ('ירחאלו 'ינפל הכרבבו

אשת תשרפב הכשמהו ,התרטקהו תרוטקה חבזמ תשרפב המתוחו המויסש - הוצת תשרפ
תרוטק התוא תישעו 'וגו םימס ךל חק" ,תרוטקה תיישעב (לקשה תיצחמד המדקהה ירחאל)
.111רדא שדוחב םלועל ןירוק - "'וג

תיצחמ דחאו דחא לכ ןיכיש ידכ םילקשה לע ןיעימשמ רדאב דחאב"ש ןויכ - הזל םימעטהמו
םוי לכ לש ןידימת הנממ ןיחקול"ש ,113"הכשלה תמורת"ל 112"ןתיל דיתע 'יהיו ולש לקשה
ןהמ תרוטקה תא ןיחקול . . ןסינ שדוח שאר עיגישמ" ,114"התיישע רכשו תרוטקהו 'וכו
.115"השדח המורת תועממ הבירקהל ידכ השדח המורתמ

שדוחב (אשת תשרפ תלחתהבו הוצת תשרפ ףוסב) תרוטקה תשרפ תאירקש ,רמול שי ז"פעו
לע (השדח המורתמ) התברקהו תרוטקה תיישעד הדובעה תוללכ שודיחל חכ-תניתנ איה ,רדא
,"םכותב ינכשל" ,ןכשמב הדובעה תומילשו רקיע שגדומ הבש ,116הלוכ הנשה לכ
תכשמנ ,(תרוטק) הדיחיה 'יחב ,המשנה םצע דצמ ה"בקה םע תורבחתההו תורשקתההש
.(תורנ) םלועה ינינעב הדובעל דעו ,הדובעה ינינע לכבו ,םיימינפה תוחכב הריאמו הלגתמו

,117"בל חמשי תרוטקו ןמש" - רדא שדוחל תרוטקו (ןמש) תורנד תוכיישהב ףיסוהל שיו
."118החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ו

תבש ברעו ,רדא א"י םויב לח הוצת תשרפ תבשה םויש - וז הנש תועיבקב רתוי שגדומ הז לכו
:רדא ד"וי םויב (119"תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ")

ע"שבר ה"בקה ינפל תבש הרמא" 120ל"זראמכ - לארשיבש הדיחיה 'יחב םע רושק תבשה םוי
ןב איה לארשי תסנכ ה"בקה ל"א ,(הדיחי) גוז ןב ןיא ילו ,גוז ןב שי (עובשה ימי תשש) ןלוכל
תויתואה לכ" ,"ןוכשי דדבל םע ןה" 121ש"מכ ,"הדיחי" איה לארשי תסנכ םגש ןויכ ,"ךגוז
אלא . . ןניא לארשי ךכ ,ןמצעל אלא ןניא(ש) . . (ן"ה) ולא תויתוא 'במ ץוח ןיגוודזמ
דחא םוי - 124שדוחב א"י םויב לחש תבשה םויב הריתי השגדהבו .123הדיחיה 'יחב ,122"ןמצעל
.הדיחיה 'יחב םע רושקש ,"ןבשוחב אלו דח אוה תנא" ,רשע

הנבלל ןימודש) לארשיד הדובעה תומילש לע הרומ - שדוחב ירישעה םויב לחש ,תבש ברעו
.םיימינפ תוחכ ,שפנה תוחכ רשעב (125הנבלל ןינומו

הדיחיה 'יחב יוליגו תכשמה לע הרומ - "תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ" - דחי םרוביחו
.(רשע) םיימינפ תוחכב (רשע דחא)

126תורנה י"עש - השרפה ןכות רתוי שגדומ וז תועיבקב הוצת תשרפ ןירוקשכש ,רמול שיו
םיימינפה תוחכה דצמש הדובעה ינינע לכב (רשע דחא) תרוטקה יוליגו תכשמה השענ
.127(רשע)

א"יו ד"וי ,הוצת תשרפ ק"שה םויו תבש ברעד חכ-תניתנה לצני לארשימ א"ואכש ר"היו .אי
לע הדובעה ינינע לכב התולגתהו התכשמהו תרוטקה תדובעב שודיחה ומצעב לועפל ,ר"דא
.הלוכ הנשה לכ

לע - בוט המו ,תלוזה לע םג ל"נהכ לועפל ךירצ ומצעב הלועפה לע ףסונש - רקיעו דועו
ןומיזה תכרב חסונמ ןבומכ) י"נב לכד תומילשה תללכנ הזבש ,128השודק הדע ,לארשימ הרשע
.(129"אוביר הרשע דחאו הרשע דחא"

לש ותלועפ - הוצת תשרפבש הרונמה תקלדהב רתויב תשגדומ תלוזה לע הלועפהש ,ףיסוהלו
תבהלש אהתש דע קילדמ" ,"דימת רנ תולעהל" ,130י"נבד םיגוסה תעבש לכב ןהכה ןרהא
תדובע םג יהוזש ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב ריאי "םדא תמשנ 'יוה רנ"ש ,131"'ילאמ הלוע
תוירבה תא בהוא 'וכ ןרהא לש וידימלתמ יוה" :132הנשמה תארוהכ ,לארשימ א"ואכ
."הרותל ןברקמו

תרוטקה תרטקהו תורנה תקלדה ןינעב 133הרותב דומילהו האירקהמש - םירקיעה לכ רקיעו
ק"מהיבב ג"הכה י"ע תרוטקה תרטקהו תורנה תקלדה תוצמ םויקל דימו ףכית הכזנ
א"י ק"שה םויד החנמה ןמזב - 135"םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב"ש ,134ישילשה
תא ןרהא תולעהבו" ,"דימת רנ תולעהל" :הוצת תשרפב האירקה ירחאלו תוכימסב ,ר"דא
,136"םייברעה ןיב לש תרוטקב אלא בהזה חבזמ ןיכנחמ ןיא" - "הנריטקי םייברעה ןיב תורנה
.שממ דימו ףכית - 137"םייברעה ןיב 'יתורנ העבש תקלדהב אלא הרונמה תא ןיכנחמ ןיא"ו

__________
.אכ-כ ,זכ (1

.ח-ז ,ל (2

א"ח) רהזבו ."'וכ בל חמשי תרוטקו ןמש (ט ,זכ ילשמ) בותכה רמאש והז" :(ותלחתב) וט ונתשרפ אמוחנת האר (3
םימס תרוטק ןרהא וילע ריטקהו" ונתשרפב ש"מ ד"ע אוה הז קוספש שרפמ (א"ער ,נק .א ,אי ג"ח .א"ער ,לר
ןמש"ש ,ונייה ,"הנריטקי םייברעה ןיב תורנה תא ןרהא תולעהבו הנריטקי תורנה תא וביטהב רקובב רקובב
שיר ייחב הארו .**םייברעה ןיבו רקובב ,(*ןמשב) תורנה תקלדהו תבטה ןמזב תרוטקה תדובע לע יאק "תרוטקו
תולעהבו רמאנש ,תרוטקה ןמזב ****ברקתמ 'יהש הרונמה ןמש ,בל חמשי תרוטקו ןמש ***שרדמב" :ונתשרפ
."הנריטקי םייברעה ןיב תורנה תא ןרהא
__________
."החשמה ןמשב חשמנש ג"כ הז ןמש" שרפמ אמוחנתבש ףא (*

ןיבו רקובב ,םויב םימעפ 'ב איה תורנה תקלדה םג (א ,גפק .ב"עס ,חפ ג"ח) רהזה תטישלש ,ריעהל (**
.(11 הרעה ןמקל - ם"במרה תטישכ) תרוטקה ומכ ,םייברעה

.תורנה לע "ןמש" שרפמש ("ג"הכ הז ןמש" שרפמש אמוחנתל אלו) רהזל ותנווכש ל"יו (***

.(74 הרעה ןמקל הארו) "ברקתמ ןמשד אנמזב אלא ברקתמ אל תרוטק" (א ,אי ג"ח) רהזה ןושל ד"ע (****

.א ,ל (4

'וכו הנמז ,(הרונמה תקלדה וא ,םישדח ןמשו הליתפ תניתנ ,הרונמה ןושיד) תורנה תבטה שוריפב תועדה יטרפ (5
.(תורנה תקלדה ךרע םג םש הארו) וכרעב תידומלת 'קיצנאב ונמסנ -

.א ,וט אמוי (6

יגילפ אכהד ל"רו י"רד שרפל ךירצ אל"ש ,םש םינפ הארמבו) א"ה ףוס ב"פ םש ימלשורי םג הארו .ב ,די םש (7
קיספמ תרוטקב ימנ י"רלו ,ל"ס ןנברכ ע"כד אלא ,תורנה תבטה ןיב הקספה ןינעב ןנברו לואש אבאד אתגולפב
.(ש"ייע ,"'וכ והל

ביתכד םתה ינאש"ד ,"תרוטק רטקמ אהת הקלדה ןדיעב"ש םימכחל לואש אבא הדומ םייברעה ןיבש ,ריעהלו (8
םוי תדובע ךל ןיא" ,"רקוב דע ברעמ רחא אלו רקוב דע ברעמ ותוא" ,"רקוב דע ברעמ 'וג ותוא ךורעי" ,"ותוא
.(ב ,פר הכונח ת"הוא הארו .י"שרפבו א ,טנ םיחספ .י"שרפבו א ,וט אמוי) "ןתקלדה רחא הרישכ

.ט"ס ןמקל האר - "לואש אבאד אבילא 'וכ רדסמ הוה ייבא" םוי לכב םירמואש םעטהו (9

.בצק ןישע ג"מס הארו .ד-ג"ה ו"פ ןיפסומו ןידימת 'לה (10

תקלדה עצמאב איה תרוטקה תיישעש ל"י - "םתבטה איה תורנה תקלדה"ש (ב"יה ג"פ םש) ם"במרה תעדלו (11
תקלדה ךרע תידומלת 'קיצנא .םש מ"סכ האר) תועדהל םגו .(תורנ יתש תקלדהל תורנ שמח תקלדה ןיב) תורנה
ל"צ םייברעה ןיב םגש ןויכ - םייברעה ןיב קר איה תורנה תקלדהו ,תורנה תקלדה הניא הבטהש (נ"שו .תורנה
יא (לואש אבאל םג) ע"וכלו ,(טש-טע 'יס א"ח א"בשרה ת"וש הכוראב האר) תורנ יתשל תורנ שמח ןיב הקספה
יתשל תורנ שמח ןיב תרוטקב םיקיספמ ,(8 הרעה ל"נכ) הרונמה תקלדה ירחאל םייברעה ןיב ריטקהל רשפא
.((נשת 'ע) םש תידומלת 'קיצנא םג האר) המצע הקלדהב הקספהה ל"צ (םייובכ ןאצמשכ) רקובב ביטה םאו ,תורנ
.מ"כאו .ע"צעו

צ"מאהדא ירמאמ .ךליאו ז"פ ולסכב ה"כב ה"ד הכונחה רעש הרוא ירעש .ךליאו א ,טכ בשיו א"ות םג האר (12
י"רפ א"ח ב"רעת ךשמה םג הארו .(לואש אבא תעד פ"ע) ךליאו ב ,פר הכונח ת"הוא .ךליאו בכש 'ע תישארב
.דועו .ת"רזע תרוטקו ןמש ה"ד .ךליאו

.ח ,הכ המורת (13

.דועו .א ,טס .פ"הע ךישלא האר (14

.א"סוס (ב"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ג ,די עשוה (15

המתוחו המויסל ךשמהב) הוצת 'פ תבש תחנמב איה אשת תשרפד האירקה תלחתהש ,ריעהלו - .ךליאו דל ,ל (16
.(תרוטקה חבזמ תשרפב

.ךליאו א ,ו תותירכ (17

."'וכו ןרופצהו ירצה תרוטקה םוטפ" - ("וניקלאכ ןיא"ב) הלפתה םויסב ז"דעו (18

.תורנה תשרפד םינושאר םיקוספ 'ב תמדקה ירחאל (19

.י"שרפבו א ,חכ (20

.ג-ב ,חכ (21

.ג ,םש י"שרפ (22

.ט-א ,טכ (23

.גל ,םש י"שרפ (24

,טכ) "דימת תלוע 'וגו חבזמה לע השעת רשא הזו") ןידימתה ינש תברקה (ד"ע יששד ךשמהה) םג ללוכ (25
.(ד ,חכ סחניפ י"שרפ) "םיאולימה ימיל הרהזא" אלא ,(סחניפ 'פב ומוקמש) תורודל יוויצה הז ןיאש - ((במ-חל

ינב תא תווצל ךפוס"ש אוה "הוצת התאו"ד שוריפהו ,(ב ,דכ) רומא 'פב איה "תורנה תוצמ תשרפ"ו (26
.(םש רומא י"שרפ) "ךכ לע לארשי

.זל ,הכ (27

יטרפ םע דחיב ראבתהל םילוכי (רומא 'פב םתרימא לע ףסונ) - "רואמל תיתכ ךז תיז ןמש"ד םינינעה יטרפו (28
,("רואמל ןמש" ומכ) המורת תשרפ תלחתהב ורכזנש ,"םימסה תרוטקלו החשמה ןמשל םימשב"ד םינינעה
.(ךליאו בכ ,ל) אשת 'פב תויטרפב וראבתנו

.נ"שו .פ"הע ש"ות הארו .דועו .ןאכ ח"הוא ,ך"ש ,ונרופס ,ן"במר (29

.הלועה חבזמו תרוטקה חבזמ ,הרונמה ,ןחלושה ,ןוראה - (להקיו תשרפב) לעופב םתיישעבכ (30

.דועו .רומה רורצ ,ך"ש ,ן"במר האר (31

.ןאכ רומה רורצ (32

.(ופוסב) וט ונתשרפ אמוחנת (33

ונתשרפ ת"הוא הארו .א ,חס ש"הש ח"ז .א ,טיר ב"חז םג האר - תונברקה ראש יבגל תרוטקה תלעמב (34
.ךליאו ב"ירפ א"ח ב"רעת ךשמה .ךליאו בסק 'ע ז"נרת מ"הס .ךליאו 'ה 'ע א"ח ה"לרת מ"הס .ךליאו טנשת'א
.נ"שו .בנק 'ע ג"ח טקולמ מ"הס הארו

.ןאכ רקי ילכ הכוראב הארו .א"יפ אשדת שרדמ (35

,חע תוכוס ישורד ת"וקל) בלה תוינוציח לע זמור ןוציחה חבזמו ,בלה תוימינפ לע זמור ימינפה חבזמש ,ריעהל (36
.(מ"כבו .ד"ע שיר

,הכ) המורת ע"באר הארו) "וילע וכסת אל ךסנו החנמו הלועו 'וג וילע ולעת אל" (ט ,ל) ונתשרפ ףוסב ש"מכ (37
.("ךסנו החנמו הלוע וילע ולעת אל ריהזיש רובעב *הלועה חבזמ רחא קר תרוטקה חבזמ ריכזה אל ןכ לע"ש (בכ
__________
."דימת תלוע 'וג חבזמה לע השעת רשא הזו" יוויצה ירחאל ,רמולכ (*

.דועו .(טק) ומ 'יס ריהבה 'ס האר (38

.נ"שו .םש טקולמ מ"הס .םש רומה רורצ האר (39

.א ,חפר (ז"רדא) ג"חז (40

.י"שרפבו ומ-גמ ,טכ (41

.ןאכ ן"במר (42

.(א ,בי תוכרב) "םותיחה רחא ךלוה לכה" (43

.מ"כבו .א ,בפ .ונתשרפ א"ות (44

.א ,גע ג"חז האר (45

.ס"הגחד 'ג םויד תונעשוה חסונ (46

.ומ ,םש י"שרפ (47

.ב ,ל (48

םהש םיבורכה דגנכ 'יהו ,הרונמה לע הובג 'יה ןכ ילוא ,המא יצח ןחלושה לע הובג" - "ותמוק םייתמאו" (49
דוחיהו רוביחה תומילש זמרנ הזב הז ןירועמ ויהש םיבורכהבש ,ריעהלו .(פ"הע ע"באר) "הלעמל םיפנכ םישרופ
.(א ,דנ אמוי האר) י"סנכו ה"בקהד

.ןאכ רקי ילכ (50

.64 הרעה ןמקלדכ ,ונתשרפ ףוסבש "'וג ןרהא וילע ריטקהו" קוספב םג זמורמו (51

.דועו .ב ,בפר הכונח .בסשת'א 'ע ונתשרפ ת"הוא (52

.ב ,א םירבד (53

.(א ,זי) המדקהב ז"וקת (54

םחל) "עיבר רסח תועש א"יב הלכ 'יה . . (םייברעה ןיב לש) דימתה רחא ןיריטקמ ויהש תרוטקה"ש ,ריעהל (55
.(ב"ה ג"פ הלפת 'לה הנשמ

.זי ,זט ירחא (56

ןיבמ םישרופ םניאו דבלב לכיהה ןמ םישרופ םעה לכ םישדקה שדקב תרוטקה תרטקה"ש פ"כהויבש אלא (57
ד"פ פ"כהוי תדובע 'לה) "םוי לכב לכיהב הרטקה תעשב אלא חבזמלו םלואה ןיבמ ןישרופ ויאש ,חבזמלו םלואה
.(ב"ה

.ג"ה ג"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר (58

םצעה לע זמור "התא"ש ,(9 הרעה 342 'ע ז"טח ש"וקלב ןמסנ) "הוצת התאו" תארקנ מ"כבש ,ריעהלו (59
.לארשיד םצעה םע רבחתמו ךשמנ ("התאו") ו"אוה י"עש ,הלעמלש

.(י"שרפ) "םירופיכה םויב" - "הנשב תחא" (60

.(י"שרפ) "וילע רפכו 'ה ינפל רשא חבזמה לא אציו (חי ,זי) תומ ירחאב רמאנש אוה" (61

הארו .(ט"העבבו ו ,טי ורתי) "םילודג םינהכ" ,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" - לארשימ א"ואכב ותמגודו (62
שדקתנ ז"ה 'וכ ותוא וחור הבדנ רשא 'וכ שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" :לבויו הטימש 'לה ףוס ם"במר
."םישדק שדק

.א ,חי תוחנמ - תחא דע ה"דות (63

. . 'וכ תרוטקה ינממס רשע דחאל זמר ל"י ,תובית א"י וב שי הז קוספ" :גסשת'א 'ע ונתשרפ ת"הוא האר (64
."ס"עה לכב דיחי ןודא יולג ךישמהל

ינממס א"י) "רשע דחא"ד יוליגהו הכשמההש זמורמ תורנל תרוטקד תוכיישה ד"ע קוספה ןכותבש ,ףיסוהל שיו
.תורנה י"ע השענ (םלועב) ס"עה לכב (תרוטקה

.זכ ,כ ילשמ (65

.גכ ,ו םש (66

.נ"שו .ךליאו הצר 'ע ה"ח טקולמ מ"הס םג הארו .ג ,ו"לפ ונתשרפ ר"ומש האר (67

.י"שרפבו ב ,ופ תוחנמ (68

.ג-ב ,דכ רומא (69

.י"שרפבו ד ,ו א"מ (70

.(ב ,ג"יפ ר"בדמב) "ןכשמה םקוהש םויב ץראב הניכשה התרש יתמיא" (71

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (72

."םינותחתב םינוילעהו םינוילעב םינותחתה םירבדה רשקמ . . תרוטקה חבזמ" :ןאכ רומה רורצ םג האר (73

ןמשד אנמזב אלא ברקתמ אל תרוטק" (3 הרעה ליעל) ייחבהו רהזה ןושל קוידב זמרה ראבל שי ז"פעו (74
תברקה י"עש - (ןמשל סחיב ליגר וניאש ןברק ןושל) "תרוטקה ןמזב ברקתמ 'יהש הרונמה ןמש", "ברקתמ
יוליגו תכשמה)ל (ןמש) תורנ(ה תבטה תלועפ)ד (ןברק) בוריקהו יוליעה השענ תורנה תבטה עצמאב תרוטקה
.תרוטק(ה תגרד

.ךליאו גסשת'א 'ע ונתשרפ ת"הוא) תוכלמו דוסיל םיזמור (תרוטקה ירחאלש םתבטהש) תורנ יתשש ,ריעהלו (75
רתוי שגדומ םהבש - (א"עס ,ופר הכונח ת"הוא) ע"יבב יוליגהו הכשמהה השענ םדי לעו ,(ומש 'ע ךתולעהב
.*םלועב יוליגהו הכשמהה
__________
."ץרא םע םימש רבחמ 'ז 'ו רנ"ש (ק"יתכוגמ) בסשת'א ע"ס ונתשרפ ת"הוא הארו (*

.ד"ה ו"פ ןיפסומו ןידימת 'לה (76

.ב"מ ז"פ דימת (77

.השרפה םויסבכ ,(תרוטקה תדובע ןמזל תוכיישב) תרוטקה חבזמ תשרפב (בגא ךרדבכ) תורנה תרכזה קר אל (78

.ו"ס ו"מס םש הארו .ו"סרו ,ד"סר ח"וא ז"הדא ע"וש (79

.ב"ס א"סס םש (80

.(ז"ה ד"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .א ,וכ אמוי) "תרוטקל םישדח"ד ןינעהמ ריעהל (81

הב רמאנש ,דבלב תרוטק אלא רחש לש דימתל םדוקש (םישאב) רבד ךל ןיא" :(י"שרפבו) א ,טנ םיחספ האר (82
.(ב ,פר הכונח .גסשת'א 'ע ונתשרפ ת"הוא הארו) "רקובב רקובב

'לה) השדח המורתמ האיבהל ךירצש ינפמ ,(ב"פר שדקמה ילכ 'לה ם"במר) "הנשו הנש לכב תישענ תרוטקה" (83
אלש ידכ התוא םירזפמ ויה המחה תומיב ,תשתכמל ותוא ןיריזחמ ויה הנשב םיימעפ"ו .(ב"יה ד"פ םילקש
.(ז"ה םש שדקמה ילכ 'לה) "החיר גופי אלש ידכ התוא ןירבוצ םימשגה תומיבו ,שפעתת

.(םש תותירכ ק"מטשב אבוה - ש"ארה 'יפ) תרבועמ הנשב רסח 'יהש יפל ,הנבלה תומי דגנכ ןישוע ויה אלו (84
.האבה הרעה הארו

הניאש הטושפ הנשב וראשנש םינמה א"י םגו .(םש שדקמה ילכו םילקש 'לה) "תרוטקה רתומ אוה ראשהו" (85
.(ה"מ ד"פ םילקשל ב"ער) תרוטקה רתומ ללכב םה םימי ד"נש אלא

הזבש ,רמול שיד ,(םש אמוי) "תרשעמש ינפמ" אוה (81 הרעה ל"נכ) "תרוטקל םישדח"ד םעטהש ריעהל (86
.(הטושפכ תורישע) םלועה ינינעל תוכיישהו רשקה זמורמ

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (87

.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .םש ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ (88

דע ש"ק ןמזב שגדומכ) תרוטקל ש"קד תוכיישה (ב ,בפר הכונח .ךליאו דסשת'א ע"ס) ונתשרפ ת"הוא האר (89
'יחב אוה ש"קש - (תועש 'דב ונמזש דימתה תברקה םדוק ,תועש 'גב ,רקובב רקובב תרוטקה ומכ ,תועש 'ג ףוס
אלש והיישובלד אחירב אקוניה ןיבה ןכלו) ש"קד ןיבית ח"מר ונייה ח"מר אירטמיגב חירל ,ךינמש חירל ,חיר
.(ש"ק וארק

א"חז הארו) "ךינפל תרוטק יתלפת ןוכת" (ב ,אמק םילהת) ש"מכ - תרוטקל הלפתד תוכיישהמ ריעהל (90
.(3 הרעהבש

.ב ,הל תוכרב (91

.א ,ופ אמוי (92

ןמ התאצב ומכ שממ שפנ תריסמ ןינע כ"ג אוה . . הרותה קסע"ש ,הרותה דומילב קסועשכ םג :הזמ הריתיו (93
דומילה תלחתהב הנכה קר איה נ"סמד תוננובתהה ,ירה ,(א"מפס אינת) "םלועה ינינעב תרהרהמ הניאש . . ףוגה
הרותב דמולש םינינעה יטרפב תחנומ ותבשחמו ותעד ל"צ ומצע דומילה תעב לבא ,((םש) העש לכב רתויה לכלו)
תוצמב טרפבו ,תווצמה םויקב קסועשכ ז"דעו .ב"ויכו ,"רומחב הרפ ףילחמה" ,םלועה ינינעב השבלתנש יפכ
םינינעב וריבח לש ותבוטב תולדתשההב םיחנומ ל"צ ותבשחמו ותעדש ,(תווצמה לכ תוללכ) ח"מגו הקדצ
.ב"ויכו ,םיימשג

.(א ,בל) ה"כפ (94

,ד"ודנב כ"אשמ ,"'ה תדובעל ללכ ךרוצ םהב ןיאש ירמגל םילטב םירבדב קסועשכ ונייהו" :םשו (95
ןפואב וליפאו ,"םימש םשל" םלועה ינינעב קסועשכ םג ,לבא ."םימש םשל" איה םלועה ינינעב תוקסעתההש
.הלפתו ש"ק תעשבש תוקיבדהמ ותעד חיסיש חרכהב ,"והעד ךיכרד לכב"ש

.א ,גל אמוי (96

.(ןיגהונ שיו ה"ד) ח"מס ח"וא (97

."ןהיתוישרפו שדקמב ויהש תודובעה לכ ללוכש ינפמ ורמאל ונקת" :לוכשאה רפסבו (98

."תנכת התא" טויפב (99

.(110 הרעה ןמקל הארו .*םש יתרעהבו) כ תוא ג"פ ללוכה רעש םג האר (100
__________
(א"שנת ת"הק תאצוה) ללוכה רעשבו .(א ,ונר) ז"משת ת"הק רוא הרות רודיסב ספדנה ללוכה רעשב (*
.ל"ומה .וט 'ע

.מ"כבו .ד ,זל חלש ת"וקל (101

.א"עס ,ג תוכרב (102

.ד ,די עשוה (103

ארקנ ז"שעו ,"םותי םחורי ךב רשא" וילע ורמא ,ומא התמ דלונש רחאו ,ויבא תמ דלונש םדוקש ןויכד (104
.וכרעב ד"הדס - (ינמחנ ומשש ףא) "ייבא"

,םייק ק"מהיבש ןמזב לעופב הדובעל עגונב כ"אשמ ,"וניתפש םירפ המלשנו"ד ןפואב תולגה ןמזב הרימא (105
.םימכחכ הכלהש ג"מסהו ם"במרה קספ יאק הז לעש

םימכחכ הכלהש ףא ,לואש אבא תעדב םה (12 הרעהבש) תודיסח ישורדב םירואיבה בורש קתמוי ז"פעו (106
תדובעב םיתשל שמח תבטה ןיב תרוטקב קספההד ןינעה ןכות ראבתנ אל ,כ"פעאו ,םש ת"הואב פ"מכו שגדומכ)
.(םדאה

,האושנ בלה 'ימינפ תרוטק כ"חא . . ןיסוריא 'יחב תורנ 'ה" :(ק"יתכוגמ - בסשת'א 'ע) ונתשרפ ת"הוא הארו
תומיל" ,אובל דיתעל (רקיעב) ךייש הז ןינעש - "ןיאושינ והז 'למו דוסי דוחי (ז"חאלש) תורנ 'ב הכשמה כ"מכו
.(ו"טפס ר"ומש) "ןיאושינ ויהי חישמה

.תיבה ןמזב רשאמ רתוי תולגה ןמזב שגדומ - נ"סמה ע"והש ,ע"פב איהש יפכ (תרוטק) הדיחיה 'יחב לבא (107
יתש תבטהל המדקה הניא תרוטקהש - (תולגה ןמזב) לואש אבאד אבילא ייבאד רדסב זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
.התרהטב נ"סמ ,ע"פב הדובע איה אלא ,(םייוליגה תגרדב הדיחיה תכשמה) תורנ

.ט"ס ט"ירתס .ט"ס י"רתס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (108

תעמשש ומכ" :םייסמו ,ג"הכה לש ותלפת םג ללוכ ,ג"הכה תדובע רדס לכ לארשימ א"ואכ רמוא ןכלש (109
."עמשת וניפמ ןכ ומכ . . ג"הכ תלפת

ידימתה רדסה) דימת תכסמבש - הנשמ םתסב קוליחהב םג זמורמ פ"כהויל םוי לכ ןיב קוליחהש ריעהל (110
תרוטקב הכזש ימ" (כ"חאו) "'וכ תורנ יתש אצמו סנכנ הרונמה ןושידב הכזש ימ") לואש אבאכ טקנ (םוי לכב
תא ריטקמ") םימכחכ טקנ (פ"כהויד רדסה) אמוי תכסמבו ,((םש ם"במרהל ש"מהיפ הארו .ג-א"מ ו"פ) "'וכ
.((ד"מ ג"פ) "תורנה תא ביטיהלו תרוטקה תא ריטקהל סנכנ" ,(ב"ימ א"פ) "תורנה תא ביטמו תרוטקה

רדא ארקנ םינינע המכבש הכלהב וניצמו ,תובישחו הלעמב םג "ןושאר" ,ןושאר רדאב - רוביעה תנשבו (111
.(ח"כס ג"מס מ"וח ע"ושוט .ז"כתס םש א"מר .ח"כתס ח"ואוט האר) םתס רדא ןושאר

.ט"ה א"פ םילקש 'לה ם"במר (112

.ד"ה ב"פ םש (113

.ד"פר םש (114

.ד"פס םש (115

.םישדח ויהי םוי לכבש יטרפה שודיחהל חכ םיחקול הזמו (116

.3 הרעה ליעל האר (117

.א"עס ,טכ תינעת (118

.א"עס ,ג ג"ע (119

.ח ,א"י 'פ ר"ב (120

.ט ,גכ קלב (121

.ז ,ו"טפ ר"ומש (122

.נ"שו .ופוסב תויתוא תכרעמ ד"בח-םיכרעה רפס הארו .ופוסב ש"הש ת"וקל האר (123

.(טבש דע ןסינמ) הנשה ישדח רשע דחאד תומילשה רבכ הנשיש - רדא שדוחב טרפבו (124

.דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .א ,טכ הכוס האר (125

תסינכ איה ןתקלדהש ((ךתולעהב פ"ר ש"לי האר) שדקמה תורנל םיכיישש) תבש תורנל תוכיישהמ ריעהל (126
.(תבש) רשע דחא םוי םע (תבש ברע) ירישעה םויד רוביחה - תבשה

א"יו ד"וי ,'ז ,הוצת 'פ ק"שו ק"שעו (םויו ליל) ,'ג (םויו ליל) תוחישמ סרטנוק םג האר - ןינעה תומילשל (127
.(ךליאו 402 'ע ב"ח ב"נשת ש"הס) וז הנש רדא

.נ"שו .ב ,אכ תוכרב האר (128

.הנשמב - ב ,טמ םש (129

.מ"כבו .ךתולעהב פ"ר ת"וקל האר (130

.י"שרפבו ונתשרפ שיר (131

.ב"ימ א"פ תובא (132

תיבה תרוצ 'וג תיבה תא לארשי תיב תא דגה" :(אי-י ,גמ לאקזחי) הוצת 'פד הרטפהב בותכה ןושלבו (133
רומא ךל . . (לאקזחיל) ה"בקה ל"א"ש (די וצ אמוחנת) שרדמב ראובמכו ,"'וג םתוא עדוה ויתרות לכו 'וג ותנוכתו
דעו ,"תיבה ןינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא התיירק רכשבו ,הרותב תיבה תרוצ תורקל וקסעתיו םהל
.(נ"שו .ךליאו 412 'ע ח"יח ש"וקל האר) לטב יתיב ןינב ןיאש

רדסב סנכיש קר סנכי סנכיל הצור אוהש העש לכב" - םישדקה שדקב ג"הכה י"ע תרוטקה תדובע םג ללוכ (134
.(דועו .ז ,א"כפ ר"קיו) "הזה

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (135

.ג"פר ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר (136

.א"י הכלה םש (137Back to "Dvar Malchus"