ה"ב
ב"נשת'ה ,המורת 'פ "תוכלמ רבד"

ישילשה ק"מהיב ןינבב ףתתשהל בייח - ףטו םישנ םישנא - א"ואכ

"'ילזמ אירב"ו ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" *
"בהז"ב ןכשמה תמורת תלחתה םעט *
* 'ד 'ג םימיב וז הנשב ר"דא ח"ר תועיבק *


ב"נשת'ה המורת שדוק תבשו 'ו 'ה 'ד תוליל תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'ב קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

2ןידהו יוויצה ונשישכ ,רדא שדוחל הסינכהבו תליחתב ונדמעב טרפבו .1הכרבב ןיחתופ .א
י"נבש ןבומ אלימב .לארשיד 3"'ילזמ אירב" הז שדוחבו ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ש
.תוכרבב דחוימב זא םיכרבתמ

ןיברמ רדא סנכנשמ ךכ החמשב ןיטעממ בא סנכנשמש םשכ" 4ארמגב אתיא :וזמ הריתי
'ילזמ עירד באב 'ינימ טימתשיל ירכנ ידהב אניד 'יל תיאד לארשי רב ךכלה" ,"החמשב
סנכנשמש םשכ" ארמגב האוושהה ןכות והמ :הרואכלו ."'ילזמ אירבד רדאב 'ישפנ יצמילו
שדוחב החמשה לדוג תא טיעממ ז"ה הרואכל ,"'וכ ןיברמ רדא סנכנשמ ךכ 'וכ ןיטעממ בא
!רדא

ןיברמ רדא סנכנשמ ךכ החמשב ןיטעממ בא סנכנשמש םשכ" ל"זח ןושל :הברדאד ,ל"יו
שדוחב החמשה יוביר לש ןכות ותואב סנכנ בא שדוחב החמשה טועימש ,דמלל אב "החמשב
וכפהל ידכב קר איה בא שדוחב החמשה טועימ תילכתו תנווכ ןכש .("ךכ . . םשכ") רדא
.5וקתימל ורירממו ארוהנל אכושחמ

תא םג ךפהמש ,רדא שדוחב "'ילזמ אירב"ו "החמשב ןיברמ" י"ע לעפנ הזש ןויכמו
רדאב החמש רתוי דוע ףסוותימ ז"יעש ,ןבומ - בא שדוחב "'ילזמ עיר"ו "החמשב ןיטעממ"ה
םינינעה תא זא םיכפהמש הזמ החמשה םג ,הלגנהו הארנה בוטב ע"צמ החמשהל ףסונ -
ןושל 6"םימעטמ יל השעו" השענש ןפואב ,("החמשב ןיטעממ"ל םימרוגש) םייוצר יתלבה
םיפירח םירבדמ" ןהו (ע"צמ רדאב החמשב ןיברמ) "םיקותמו םיברע םילכאממ" ןה ,7םיבר
7"שפנה בישהל םינדעמ ושענש דע בטיה םינקותמו םילבותמ םהש קר םיצומח וא
.(וקתימלו ארוהנל בא ינינעד אכפהתאה)

תרבדמה איגוסב ,תינעת 'סמב אקוד אבומ החמשב תוברהל יוויצהש הז קתמוי ז"פעו]
.[ובש החמשה טועימ ללוכ ,בא שדוחד הדיריה תודוא

לש םינינעה לכ תכיפהב םג ,םינינעה לכב הכרב - הכרבב החיתפהב רתוי דוע ףסוותימ ז"יעו
.החמשו הכרבל ,ךפיה

חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תכרב - אמרג ןמזהש ןינעב - תירקיע יכה הכרבל דע
,י"נבד "'ילזמ אירב"ד תומילשו ,8"וניפ קוחש אלמי זא" - החמשה תומילש 'יהתשכ ,ונקדצ
.וקתימל ורירמו ארוהנל אכושח אכפהתאד תומילשו

.המורת תשרפד עובשב (םינש כ"וכב -) הלח רדא שדח תלחתה .ב

ןיבהל ךירצ ,םילח םה םהב הרותה תוישרפל תוכייש שי הנשה ידעומלש 9עודיה פ"עו
- לארשי לש "'ילזמ אירבש"כו ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" - רדא שדוחד תוכיישה
.המורת תשרפל

רדא שדוחד תועיבקב שודיחהל םג תוכייש הזל ל"צ ,רדא שדוח תוללכל תוכיישהל ףסונו
:וז הנשב

- המורת 'פ הרותב ןירוקשכ - תעכו .םירדא ינש וז הנשב םנשי תרבועמ הנש התויהל (א
.ןושאר רדא שדוח תליחתב םיאצמנ

ולח ,(10שדוחה ימי לכ תא גיהנמו וכותב ללוכ שארהש) ןושאר רדא שדוח-שארד םימיה 'ב (ב
.עובשב 'דו 'ג ימיב

:ונתשרפב קויד םידקהב ןבויו .ג

םתאמ וחקת רשא המורתה תאזו 'וג המורת יל וחקיו" - ונתשרפ תלחתהבש ה"בקה יוויצב
?12"בהז"ב אקוד ןכשמה תמורת הליחתמ עודמ :הלאשה העודי - 11"'וג תשוחנו ףסכו בהז

וז ףא וז אל ,13דבכה לא לקה ןמ רדסב בתכהל םיכירצ ויה םירבדהש ,הלאשה תוללכל ףסונ
- ןכשמה תבדנ תודוא רבודמ ןאכש ןויכמ :רתוי דוע הז רדס םיאתמ הרואכל ד"ודנב ירה -
ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ המורת יל וחקיו") ובל תבדנ יפל דחא לכ י"נב לכ תבוח איהש
הוש םלוכ די התיה אל" ןכשמה תבדנבו ,14רישעו לד ןיב םיקוליח י"נבב ויה תוטשפבו ,(11"'וג
לצא רתוי םייוצמ םהש - תשוחנ וא ףסכ - םירבדב ליחתהל םיאתמ 'יה הרואכל ירה - 15"הב
םידוהי לצא רקיעב ךיישש בהז תונמל ןכמ רחאלו ,רתוי םיוותשמ םה םהבש םירבד ,י"נב לכ
.רתוי םירישע

בצמל םאתהב םה (הלחתב בהז דבלמ) םינינעה לכש - ז"חאלש תובדנה רדסב וניצמש ד"ע
לכ") לארשי לכו ,י"נב (16בור) לצא ויה םתשלשש ,תשוחנו ףסכ בהז םיאב הליחתב :םיבדנמה
םילא תורועו םיזעו ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת" אב ןכמ רחאל .ןכשמל הזמ ובדנ ("שיא
"ואיבה . . תלכת ותא אצמנ רשא שיא לכ" קרש 18בותכ ז"עש - 17"םישחת תורועו םימדאמ
אצמנ רשא שיא לכ") "םיטש יצע" - 20ןכמ רחאל .19"םתצקמל קר הלאמ ואצמנ אל יכ" -
,"'וגו רואמל ןמש" - םינורחאה םירבדהו .21"םיטש יצע םדיבש םיטעמ רתוי ויה יכ" - ("ותא
.(תאז 'יה אל םירחא םידוהיל יכ) 23"ואיבה םיאישנה" קרש 22"םיאולימ ינבאו םהוש ינבא"ו
.[םואיבה םיננע - "םהוש ינבא תא ואיבה םיאישנהו"ב 24שוריפה יפל טרפבו]

ואיבה י"נבמ רתוי טעומ רפסמ ןכש תשוחנו ףסכ רחאל אובל בהז ךירצ 'יה ,הרואכל ז"פעו
.תשוחנו ףסכ רשאמ בהז

דחא לכ ךל ןיא" 26ל"זחאמכ - םיה תזיבו םירצמ תזיבמ 25ףסכו בהז יוביר היה י"נבלש םגהד
ירה - "םירצמ לש הבהזו הפסכמ םינועט םיבול םירומח םיעשת ומע ויה אלש לארשימ דחאו
רתוי רקי רבד יכ ,בהזמ (תשוחנו) ףסכ רתוי י"נב (לצא אלימבו ,םיירצמה) לצא 'יה תוטשפב
םיקוליח ויה (תורישעב) אפוג הזבו .(רקי אוה ךכ םושמ :הברדאו) תומכב טעמ ונשי (בהז)
.ל"נכ ,אפוג י"נבב

ובדנ ןכשמל םג ירה - בהזמ ףסכ רתויו ףסכמ תשוחנ רתוי 'יה י"נבלש ךכל ףסונ :וזמ הריתי
ויה אל בהז תפונת ףינה רשא שיא לכו" 27ן"במרב שרופמכ ,בהזמ רתוי תשוחנו ףסכ י"נב
םעטהו ."תשוחנהו ףסככ הבורמ בהזה תמרה התיה אלו תשוחנהו ףסכה ימירמכ םיבר
רפוסמכ) בהזמ תשוחנו ףסכ רתויל וכרצוה וילכו ןכשמה תיישעל יכ ,םג אוה ז"ע תוטשפב
.(28ידוקפ 'פב תויטרפב

?"בהז"ב אקוד הליחתמ ןכשמה תמורת עודמ :ל"נה הלאשה תקזחתמ ז"פעש

בושחה אוה בהזו ,םתובישח רדסל םאתהב םירבדה (30ו"ט) 29ג"י תא הנומ הרותהש ל"פאא
רתוי םירבד םהש "םיאולימ ינבאו םהוש ינבא" (א יכ - (תשוחנו ףסכמ רתוי בושח) םהיניב
י"ע ןכשמה תבדנל יוויצב :32רקיעו (ב .31ףוסב קר םינמנ ,ז"נפל םיבותכה םירבדהמ םיבושח
,ןכשמב ךרוצהו ובדנתהש י"נב לש לעופב בצמה אלא ,רבדה תובישח עגונ אל ירה לארשי
.ל"נכ ,בהזמ רתוי תשוחנו ףסכ 'יה םינינעה 'בבו

?ןכשמה תובדנמ ןושארה אוה "בהז"ש ךכמ תדמלנה תורודל הארוהה יהמ :ןיבהל ךירצ םג

:ןכשמה תוללכל עגונב הלאש םידקהבו ,הזב רואיבה רמול שיו .ד

ידוהי לכל 'יה ןכשמה תבדנ לע יוויצה ןה - י"נב לכב 'יולת התיה 'הל ןכשמה תמקהו תיישע
םגש דע ,(27"םישנאה לע םישנה ואוביו") םישנל םג ,("שיא לכ תאמ 'וג המורת יל וחקיו")
יתנכשו שדקמ יל ושעו") ןכשמה תיישעל יוויצה םגו ;33ןכשמה תבדנב ופתתשה ףט
,ןמצעב דעסלו תונבל ןיבייח לכה" :35ם"במרה ש"מכ - ידוהי לכ לע בויח אוה (34"םכותב
."רבדמה שדקמכ םישנו םישנא ,םנוממבו

:ןיבהל ךירצו

יתנכשו" 'יהי הטמל ימשג תיבבש - 'יה אל זא דעש - אלפנ שודיח לעפנ ירה ןכשמה י"ע
"הזה תיב"ב אקודו ,"ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה" - 36אילפמ איבנהש יפכ ."םכותב
!37"'וג לארשי ינבל המש יתדעונו" ,הניכשה תארשה איה

םישנאל םיקוקז ("םכותב יתנכשו" 'יהי וב) 'הל ןכשמ תונבל ידכבש ,הרואכל ל"צ 'יה ז"פל
,וב הלגתתו הרשת הניכשהש הזכ תיב תושעל םחכב שיש ,י"נב ןיב רתויב םילענ

,38"'וג םיקלא חור ותוא אלמיו" לאלצב י"ע השענש ,ןכשמה תיישע םצעל עגונב 'יהש יפכ]
'וג ךתוא הארמ ינא רשא לככ" - רתוי דועו ,ומצע ה"בקהמ עמשש וניבר השמ תוארוה פ"ע
[39"ושעת ןכ

ןהו םישנא ןה - ידוהי לכ לש ותלועפו ותבדנב אקוד יולת ןכשמהש ,הרותה תרמוא כ"פעא
שודיח לועפל חכה תא ,ןטק דלי וליפאו ,הטושפ השא ,טושפ שיאל שי ךאיהו !ףט םגו ,םישנ
לכ ךותב ,"םכותב יתנכשו"ד ןפואל דע) ימשגה הזה םלועב ימשג תיבב הרשת הניכשהש הזכ
!?"םימשה ימשו םימש"ב וליפא תויהל לוכי אלש רבד - (40לארשימ תחאו דחא

ךירצ "שדקמ יל ושעו"הש םשכ ,41"ימשל יל" תויהל ךירצ "המורת יל וחקיו"הש טרפבו
רשא .42המשל הנווכ םג תויהל הכירצ ,לעופב 'ישעו הניתנהל ףסונש ,ונייה ,41"ימשל" תויהל
ם"במרה ש"מכ ,ףטו םישנ םישנא ,י"נב לכב הנניא (תומילשה תילכתב טרפבו) המשל הדובע
אלא 'וכ םלועב רבד ינפמ אל") הבהא ךותמ המשל הדובעה תומילשש דע ,43(הבושת 'להב)
.44"הל הכוז םכח לכ ןיאו דאמ הלודג הלעמ איה" ("תמא אוהש ינפמ תמאה השוע

:הזב רואיבהו .ה

ונבו" לעפנ זאש - הרות ןתמל ךשמהכו ,הרות ןתמ רחאל אקוד אב ןכשמה תיישעל יוויצה
םגש ,46ידוהיה ףוגב אקודו ,לארשימ דחא לכב ה"בקה תריחב ,45"ןושלו םע לכמ תרחב
.47"שודק יוגו םינהכ תכלממ" 'יהי ימשגה הזה םלועב ימשג ףוגב המשנ ותויהב

ולעי אל םינותחתו םינותחתל ודרי אל םינוילעש הריזגה התיה הרות ןתמ דעש 48עודיכו
(תמאב) םה - םינותחתב םיאצמנש יפכ ,י"נבו ,הריזגה לוטיב השענ הרות ןתמבו ,םינוילעל
ספות התאשכ םצעהש ,םהלש 49"שממ לעממ הקולא קלח"ה דצמ ,םינוילע(ד בצמ)ב דימת
.51"דח אלוכ ה"בוקו לארשי" ,50ולוכב ספות התא וקלחב

פ"עא" ירה ,ותוינוציח לע טבה ילבמש ,איה ידוהי לכ לש ותואיצמ - ךליאו הרות ןתממ
קתנתהל לוכי ונניאו הצור ונניא הז דצמש ,"תודהיה תדוקנ" ול שי ,52"אוה לארשי אטחש
,'ה ןוצר תא םייקל אוה ידוהי לכ לש יתימאה ונוצרש - 54ם"במרה ד"ספכו ,53תוקלאמ ו"ח
."ופקתש אוה ורצי"ש הז דצמ תוינוציחב קר ז"ה ,תרחא הארנ םימעפלש המו

,(56ל"זחמ) 55ם"במרה איבמ - המשל אלש הדובעב ןיידע זחואש הזכ ידוהי וליפא :וזמ הריתי
רמואו ,"המשל אב המשל אלש ךותמש המשל אלש וליפאו הרותב םדא קוסעי םלועל"ש
דובעל אלא ןתוא ןידמלמ ןיא ץראה ימע ללכו םישנה תאו םינטקה תא ןידמלמשכ ךכיפל"
והודבעיו והועדיו והוגישיש דע 'וכ ןתוא ןיליגרמו 'וכ ומכחתיו ןתעד הברתש דע 'וכ הארימ
ותדובע) הדובעה לש 57תוימינפהו ךותה ,"המשל אלש ךותמ" יכ - אוה ז"ע םעטהו ,"הבהאמ
.(םינוילע) "המשל" - איה (םינותחת) "המשל אלש" (וליפא ידוהי לש

,'הל ןכשמה תא תושעל חכהו יוויצה תא - ףטו םישנ םישנא - ידוהי לכל שי ךאיה ןבומ ז"פע
םגש וזכ תואיצמ ,השדח תואיצמל ידוהי השענ הרות ןתמ י"ע יכ - "ימשל" תויהל ךירצש
ירה ,(המשל אלש איה םא וליפא) הדובעב ותגרד לע טבה ילבמו ,הטמל ףוגב המשנ התויהב
םלועב רבד ינפמ אל" ,רחא ןינעו םעט םוש ילבמ ,'ה םשל ,ולש "המשל"ה תוימינפו "ךות"ה
ןכלו ."תמא אוהש ינפמ תמאה השוע אלא ,הבוטה שריל ידכ אלו הערה תארי ינפמ אלו
ול הריד" - דע ,(םינוילע) השודק תושעהל לכות (םינותחת) םלועה תואיצמ םגש לועפל וחכב
."םכותב יתנכשו" ה"בקה רמוא וילע ,'הל שדקמו ןכשמ ,58"םינותחתב ךרבתי

:ןכשמה תובדנמ ןושארה אוה "בהז"ש ךכל םעטה רמול שי ז"פע .ו

הזב יכ "בהז"ב ליחתמ אוה - איבהל ךירצ ידוהיש תובדנה תא הנומ (הרותב) ה"בקהשכ
הז אלא ,(לארשי י"ע ןכשמה תבדנל תוכייש לכ ילב) ע"צמ בהזה לש ותובישח אל) אטבתמ
אלימבו) ויסכנמ - הלעמב ןושאר - ןושארהש ,ידוהי לש ותלעמו ותובישח (תא אטבמ
.רתויב רקיהו בושחה רבדה ,"בהז" אוה (ויתובדנמ

,םלועה תוימשגב הטמל ותויהב וליפאש וזכ איה - הרות ןתמ רחאל - ידוהי לש ותואיצמ ןכש
אוה שארל לכל יזא ,(בהזמ רתוי - תומכבו) 'וכו תשוחנו ףסכל םג (ןכשמה תיינבב) ךרוצ שיש
רבדה (ךייש וילאו) איה ותואיצמש ,61ומצע "ךלמ" וזמ הריתיו ,60"ךלמ ןב" 59םצעב רישע
אוה ,הטמל אצמנש יפכ םג (ידוהיה) ןתונה - 62"אירב ןתונה הז" ת"ר ,"בהז" - רקי יכה
.תוינחורבו תוימשגב ,תואירבד תומילשה תילכתב

ז"ה - ללכב ידוהי לש ותובישחו ותלעמ תא תאטבמ בהזה תמדקהש ךכל ףסונ :וזמ הריתי
יל ושעו" לועפל חכה ןכש ,אפוג "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד ןינעהל דחוימב עגונ
."בהז" תגרדב ,"םינוילע" אוה הטמל ותויהב םגש ,ידוהי י"ע אב "םכותב יתנכשו שדקמ

יבגל המידק תשוחנו ףסכל שי זא - ןכשמל ובדנ י"נבש ןפואלו ןכשמל סחיב קר רבודמשכ
תודוא רבודמשכ לבא ;(ל"נכ ,ןכשמב רתוי יובירב ויהו ,י"נב לצא רתוי םייוצמ םה יכ) בהז
תואיצמ ותויהב םג ,ידוהיש ןויכמ ,בהזה ןינע אב שארל לכל - ןכשמה לכ תא םישועש ,י"נב
.'הל ןכשמה תא תושעל וחכב ןכלש ,"בהז"ל שארל לכל ךייש אוה ,הטמל

לשלתשמ הז יכ - תוטשפב םג ףסכו בהז יוביר זא 'יה י"נבלש ךכל םעטה םג והזש ,רמול שיו
הזמ לשלתשמ אלימבו ,"בהז" תגרדב (תוינחורב) םירישע םה םנינע םצע דצמש ,םתלעממ
.בהז יוביר ,תוימשגב תורישע םג

תא הרותה תקלחמ (לעופב לארשי תבדנ תודוא רבודמ הב) להקיו 'פבש הז םג קתמוי ז"פעו
בידנ לכ םישנה לע םישנאה ואוביו" :םידרפנ םיקוספ 'בב תשוחנו ףסכה תבדנו בהזה תבדנ
ז"חאל םיקוספ 'בו ,27"'הל בהז תפונת ףינה רשא שיא לכו ,בהז ילכ לכ 'וג חח ואיבה בל
19ראבמ ן"במרהש יפכ "'וג תשוחנו ףסכ תמורת םירמ לכ" - ('וג תלכת לש תובדנה קספהב)
אוה בהז יכ - "'וכ ןיטישכתב בהזה קר תשוחנו ףסכ םהל ןיאו םישנה םש ריכזהש רובעב"
םישנא ,ידוהי לכ לש ותומילש לע הרומ בהז - תובדנה ראשו תשוחנו ףסכמ תוכיאב רחא גוס
.(תשוחנו ףסכ םהל 'יה אלש (םישנ) הלא לצא וליפא םהינש לצא בהזה 'יה ל"י ןכלו) םישנו

:םידקהבו ,(המורת 'פ ןירוק שדוחה תליחתבש) רדא שדוחל תוכיישה כ"ג ןבוי ז"פע .ז

ירה ל"זח :הלאשה תלאשנ - ידוהי לש "'ילזמ אירב" רדא שדוחבש ארמגה ירבד לע
?64"לארשיל לזמ ןיא" 63םירמוא

הנתשמ תוכזו הלפת ידי לעד" - "לארשיל לזמ ןיא" לע י"שר ירבד י"פע ל"פא 'יה הרואכל
םלזמ לוכי (תוכזו הלפת) רתוי קזח חכ י"ע ךא ,לזמ שי י"נבלש ,ונייה .65"הבוטל ולזמ
ושוריפ "'ילזמ אירב" יכ - רדא שדוחל עגונב קיפסמ רואיב ז"יא לבא .הבוטל תונתשהל
שדוחב) ומצע דצמ לזמהש אלא ,לזמה הנתשמ (תוכזו הלפת) ינש חכ י"עש אל אוה תוטשפב
."אירב" אוה (רדא

:הזב רואיבה רמול שיו

ךרד לא" 66ש"מכ ,ו"ח תולזמה תטילש תחת ללכ םניא י"נב ,הלעמל םשרש דצמ ,םצעב
."המהמ םיוגה ותחי יכ ותחת לא םימשה תותואמו ודמלת לא םיוגה

ופוגו ,עבטה םלועב ףוגב המשנכ הטמל דרויש יפכ וליפאש ,הזמ רתוי אוה ידוהי לש ושודיח
לזמ ןיא"ד בצמב אוה ןאכ םג ,(תולזמ י"ע םיגהנומש) 46"ע"הוא יפוגל ותוירמוחב המדנ"
אוה ז"כ לבא .הבוטל ולזמ תא תונשל - תוכזו הלפת ידי לע - וחכב ךכ םושמו ."לארשיל
.ע"צמ לזמה אל ,(תוכזו הלפת) רתוי ןוילע חכ דצמ

ןינעל רושק הטמל ןאכ ,67דיחי ,ידוהיש יפכ וליפא :הזמ רתוי אוה רדא שדוחד שודיחה
יכ ךכמ טמתשהל וילע בא שדוחבש דע) "ירכנ ידהב אניד 'יל תיא" וב םלועב אצמנו ,לזמה
הדובע םוש ילב וליפא) שדוחל הסינכב דימ ,"'ילזמ אירב"ד רדא שדוחב - ("'ילזמ עיר"
.תאז שיגרמו האור ידוהי-וניא וליפאש דע ,"אירב" אוה ע"צמ לזמה ,(ודצמ

ןיא 'יחב אוה "לארשי לזמ"ש ,"לארשיל לזמ ןיא"ד 68ימינפה ושוריפ פ"ע ףיסוהל שיו
69לזונ אוה (ןיא 'יחב) לזמה אלא ,הלעמל קר אל אוה ךכש ,אוה רבדב שודיחהו .(לוטיב)
,"ירכנ ידהב אניד 'יל תיא"ו ,תולזמה םלועב הטמל אצמנ ידוהיש יפכ םגש ,הטמל ךשמנו
תא םייקל אוה ידוהי לש ימינפה ונוצרש (ה"ס) ליעל רבודמכ ,('הל לוטיב) ןיא 'יחב - ולזמ
וליפא) רשב יניעל םג קזחו אירב אוה ולזמ ,"'ילזמ אירב"ש ךכב אטבתמ הזש דע ,'ה ןוצר
.(ע"הואל

:המורת 'פל רדא שדוחד תוכיישה תנבומ ז"פל .ח

הלעמל אוהש יפכ ידוהיש (ת"מב ולביקש חכה) יולגב יוטיב ידיל אב ןכשמה תיישעו תבדנב
(םוקמ םיספות םיסכנ וב םלועב םג) ותואיצמש ,םינותחתב הטמל םג אוה ךכ (םינוילעב)
תיישע המייתסנשכ - רדא שדוחבש חכה תא ןתונ הזו ."אירב ןתונה הז" ,"בהז" תגרדב אוה
ח"ר דע רדא ג"כ ,רדא שדוח םויסב - םיאולימה ימי 'זב ןכשמה תמקה ז"חאלו) ןכשמה
אוה ,(םינותחת) "לזמ"ה תגרד םע רושק אוהש יפכ םגש ,ידוהי לש "'ילזמ אירב" 'יהי - (ןסינ
."אירב ןתונה הז" ,"אירב" ןפואב אצמנ

דחא ךשמהב ארמגב אבש) "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ל תוכיישה םג יהוזש רמול שיו .ט
:("'ילזמ אירב"ל

- אצמנ אוה וב בצמ לכבש עדויש העשב ,איה ידוהי לצא תויהל הלוכיש הלודג יכה החמשה
רושק אוה ,תוקלא לע רתסהו םלעהכ הארנ ותוינוציחבש םלועב ,הטמ הטמל וליפא
םיכלמה יכלמ ךלמ לש ודיחי ונב אוה ,ףוגב המשנ הטמל אצמנש יפכ וליפא ןכש ,70ה"בקהל
םיימשג םיסכנ וב םלועב םגש ,"בהז" - אוה ידוהי לש ויסכנ ןושארש רמוא ה"בקהו ,ה"בקה
!תוימשגבו תוינחורב ,רישע אוה ידוהי לכ ,םוקמ םיספות

ןיטעממ בא סנכנשמ"ל "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" ארמגה תאוושה רתוי דוע ןבומ ז"פל
שי ,("החמשב ןיטעממ" ןכלש) הטמל ךשוחה תגרדב וליפאש ,אוה הזב שודיחה יכ - "החמשב
.(א"ס) ל"נכ תאז ךופהל רדא שדוח חכב

תא הנשמש וזכ החמשו ,רתויב הלודג החמשל ותוא איבמ ז"ה ךכב ןנובתמ ידוהיש העשבו
:םלועה עבט ירדגל םאתהב הזה-םלועב יחש םיימשגה וייח

,םיחמש םייח יח אוה - חמש םדאשכ .םדאה ינינע לכב תרדוחו תלעופש ,איה החמשה תנוכת
.ותביבסב םירחא םג חמשמ אוהו ,עגמב ותיא אבש המ לכ לעו ,וישעמ לכ לע תלעופש החמש
.שחומב הארנכ - וייח לכו ויתולועפ לכב החלצה הסינכמ וז החמשו

םיחמשש - יחדב ךנה" 71ל"זחאמכ) "אבה םלוע ןב" םישענ החמש י"עש ךכל ףסונ ,רמולכ
וייחש ,יתימא "הזה-םלוע ןב" םג השענ אוה - ("והנינ יתאד אמלע ינב - םדא ינב םיחמשמו
.םיחלצומו םיחמש םייתימא םייח םה הזה-םלועב

:'דו 'ג םימיב - וז הנשב רדא שדוח-שאר תועיבקב רתוי שגדומ הז ןינע .י

,"םילד"ד בצמב םיאצמנש יפכ וליפאש ,ונייה ."םילד לומג - ת"לד ל"מיג" 72ארמגב אתיא
- 73לזמ אוה ושוריפש ,"דג" - דחי 'דו 'גד רוביח השענש ךכ ,הלעמלמ העפשהו לומג ךשמנ
."אירב ןתונה הז" ,"בהז"ד ןפואל דע ,"'ילזמ אירב"

לעפנש ,ידוהי לש יוליעה לע הרומ "םילד (לומג)"ד ןינעה םגש - רמול שי רתוי תויטרפבו
.הרות ןתמב

םיקוקז "םישר" :הרואכלד .74"םישר לומג" אלו אקוד "םילד לומג" ןושלה קויד םידקהבו
תולדה ןינעל םירושק םהינש ש"ירו ת"ילדש פ"עאש 75עודיכ - "םילד"מ רתוי "לומג"ל
?תולדמ הטמל ,תולד ילדד ןינע אוה (76לכ ןיא שרלו) ש"יר יזא ,תוינעו

תוא תרוצ :תואה תרוצב םג זמורמ ש"ירו ת"ילד ןיב קוליחה :77הזב רואיבה רמול שיו
ירוחאמ (הדוקנ) ץקועה תפסוהב - לבא ,(וילעמ גגו ינימי לגר) ש"יר תוא תרוצל המוד ת"ילד
המרגמ הל תילד ,תוכלמ) לבקמה תא תרשקמש - לוטיבה ןינע לע הרומ - הדוקנהש .גגה
."םילד לומג" 'יהיש ךכ ,(דוסי) עיפשמל (78םולכ

ותוא תרשקמש ,אוהש בצמ לכב ,ידוהי לכב הנשיש תודהיה תדוקנ איה הדוקנה - הדובעבו
.הלעמלמ (העפשה) "לומג"ל

תא ול שי ,"לד"ד בצמב אצמנ ידוהיש יפכ וליפאש - "םילד (לומג)"ד ןינעהש רמול שיו
הריזגה הלטבתנ זאש ליעל רבודמכ ,הרות ןתמב לעפנ - תומילשה תילכתב וירוחאמ הדוקנה
י"נבב ךייש אל זאמו ,הטמל םיפוגב תומשנכ י"נבב "תרחב ונבו" ,םינותחתו םינוילע ןיב
.79"םישר" ,ש"ירד ןינעה

לומג"ד ןפואב ז"ה זא לבא ,הטמל תוקלא תכשמהד ןינעה 'יה הרות ןתמ םדוק םג :רמולכ
ןינעה לעפנ ת"מב כ"אשמ ,(לומג) םינוילעהמ דרפנ רבד וראשנ (םישר) םינותחתהש ,"םישר
.םינותחתו םינוילע רוביח ,"םילד לומג"ד

רג" 80השמ רמא הרות ןתמ םדוק :"םישר לומג" ת"ר "רג" תביתב םג זמורמ הזש רמול שיו
ץראב יתייה" - לבא ,ה"בקהל ולש רשקה ללגב "רג" קר םש 'יהש ,ונייה ."'ירכנ ץראב יתייה
תוכייש ול 'יהתש ,"'ירכנ ץראב יתייה"ד תואיצמה לכ ךייש אל ת"מ רחאל כ"אשמ ."'ירכנ
לש יתימאה ונוצרש ל"נה ם"במרה ד"ספכ ,ו"ח ירכנ לש ןוצר (ןושלמ ץרא) לא (רגכ וליפא)
יכ - ("תוריבעה ןמ קחרתהלו תוצמה לכ תושעל אוה הצור") 'ה ןוצר תא םייקל אוה ידוהי
.תומילשב איה (ת"ילדה ירוחאמ הדוקנה) ובש תודהיה תדוקנ

:רומאה לכמ דומילה .אי

לכבו תורודה לכל תיחצנה הרותה ,השודקה ותרותב קסופ ה"בקהש - ךכמ דמלנ שארל לכל
תויהל ךירצ ידוהי לכש - תוטשפבו ."בהז"ל שארל לכל ךייש ידוהי לכש - תומוקמה
!שממ תוטשפב תורישע - תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,תורישעב

אל הז םא וליפאו .לעופב תורישע הנשי ידוהי לכלש אלא - ךכל קוקז אוהש אל :וזמ הריתי
י"ע תאז תולגל ךירצ ידוהיש אלא ,ו"ח תמייק אל איהש םושמ ז"יא - תוימשגבו יולגב אצמנ
ןמ רואה ןורתיד ןפואב השענ ז"ה - ךשוחה ךותמ תאז םילגמש ז"יע :הברדאו .ותדובע
ןופטש השענש ,82תויחה תרובגת לש ןפואב ,הכרב ימשגד בר עפש לש יוביר תפסות ,81ךשוחה
תונופטשל אתוילעמל אלש תונופטשה תא ךפהמ הזש דע ,אתוילעמל קרו ךא הכרב ימשג לש
.(83"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה האלמ"ד הנכהל דע) השודקו בוטד

,לכה ומייסש ירחאל - הלואגב ןושארה רודהו תולגב ןורחאה רודה - הז ונרודב כ"וכאעו
תורישעב דחא לכ ךרבמ ה"בקהש יאדו - לעופב ונקדצ חישמ ינפ תלבק קר תויהל הכירצו
התע םג ךכ "םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב 'יהש םשכ) ןפואל דע ,תוינחורבו תוימשגב בהזב
םיבול םירומח 85םיעשת ומע ויה אלש לארשימ דחאו דחא לכ ךל ןיא"ש (84"תואלפנ ונארא"
."םירצמ לש הבהזו הפסכמ םינועט

,םינינעה לכב לעופב רישע תויהל לדתשהל ךירצ ידוהיש - הרורב הארוה דימ הנשי ךכמ
- םג דעו ,תווצמו הרותב רישע תויהל ,86תעדב אלא רישע ןיא ,תוינחורב תורישעמ ליחתמ
ד"ספכ) ףוגה תחונמו שפנה תחונמב תווצמו הרות םייקל לכויש ידכב ,תוימשגב תורישע
רודיהמ םינפל רודיהו ,רודיהב תווצמה םויקו הקדצה תניתנב תוברהל לכויו ,(87ם"במרה
ןכשמ יטרפה ותיבמ תושעל ידכ ("'וגו תשוחנו ףסכ בהז") תורישעה תא לצנל - ללכבו ,'וכו
תסנכה תיב תונבל הקדצל הניתנ י"ע םג - ללוכ ,('או 'א לכ ךותב םכותב יתנכשו) 'הל שדקמו
.88"טעמ שדקמ" ,וטושפכ שרדמה תיבו

:שממ תוטשפב ישילשה שדקמה תיב תיינב - אמרג ןמזהש ןינעב - רקיעה אוהו דועו .בי
'א לכ ךותב" שוריפה ללוכ "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" קוספב םישוריפה לכ ירחאל
- השעמל הכלהל עגונב הזב שוריפה שארל לכל ,89וטושפ ידמ אצוי ארקמ ןיא ירה - "'או
.שדקמה תיב תא תונבל בויחה לטומ י"נב לעש

90ם"במרה ד"ספכ ,שממ תוטשפב ,ישילשה שדקמה תיב תא תונבל - הנווכה ונילא עגונבו
תונבל ןיבייח לכה" ם"במרה ירבד פ"עו ,91"ומוקמב שדקמ הנבו" ,ונקדצ חישמ י"ע הנביש
עגונב םג אוה ךכש ןבומ ,(ל"נכ) "רבדמה שדקמכ םישנו םישנא ,םנוממבו ןמצעב דעסלו
יפכ) - ףט םג - רמול שיו ,םישנו םישנא ,ויתובדנ י"ע הזב ףתתשי ידוהי לכש ,ישילשה תיבל
.(ןכשמה תבדנב 'יהש

:הקדצ תתל - הזב םיכישממו - םינטק םיידוהי םידלי וליגרהו וכניח רבכ הז ונרודבש טרפבו
,יטרפה םנוממ השענש ףסכ םג םהל םינתונ ,הקדצל תתל םיחולש םתוא םישועש ךכל ףסונ
.הקדצל יטרפה םפסכמ ונתי םהש ידכב

לע הפסוהב אבש) "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ש ךכמ תוטשפב דומילה ונשי ךכל ףסונ .גי
בוטבו החמשב א"ה תא תדבע" ,92"החמשב 'ה תא ודבע"ד הנשה ימי לכב יללכ בויחו יוויצה
:("דימת התשמ בל בוט" :(ח"וא קלח ףוסב) א"מרה ד"ספו ,93"בבל

94עודיה פ"עו - ינשו ןושאר רדא ,רדא ישדח 'בד - וז הנשבו ,רדא שדוח תחיתפב ונדמעב
- וז הנשב רדא ישדח ימי לכ ךשמב החמשל רוניצה תא חתופה ,דחוימ חכ רבדה תחיתפלש
,החמש ינינע לכב תוברהל ("רדא סנכנשמ") הסינכהו החיתפהמ תוחכ דימ בואשל ךירצ

ףיסוהל םינפואה לכב לדתשהל - לעופל םאיבמו תובוט תוטלחה לבקמ תחאו דחא לכש ז"יע
םויב"ש טרפבו] תבשב רתומה ןפואב הז םויב דוע לחה ,םיחמשמה םירבדב תוברהלו
'במ םויו םוי לכב חמשו רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב - ז"חאלו ,[95"תותבשה ולא םכתחמש
םינפ" - םוי לכב שודיח ל"צ החמשבש 96עודיכ] החמש ינינעב םוי לכב ףיסוהל ,רדא ישדח
.["תושדח

- חבושמ ז"ה הברמה לכו חבושמ ז"ה םידקמה לכש ,השודקו בוט ינינע לכב ללכה פ"עו
ןיברמ" כ"וכאעו ,97רדג ץרופד ןפואב םה ע"צמש ,החמש ינינעל עגונב ל"צ ןכש כ"וכאע
.ז"נפלש םימיה יבגל החמשב ףסוותימ םוי לכבש ןפואב - כ"וכאעו ,רדא שדוחב "החמשב

:תוטשפבו

תלוזה תא חמשל עגונב ןהו ,ומצעב וילא עגונב ןה ,החמש ינינע לכב ףיסוי ידוהי לכש
,(תלוזה םע דחיב אקוד איה החמשה ןינע תומילשש 98עודיכ)

הרותד הלגנ ,הרותה דומיל ,99"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ"ב הפסוהה י"ע - שארל לכלו
.רודיהב תווצמה םויק - 100השעמ ידיל איבמש לודג דומלתו ,הרותה תוימינפ טרפבו

םינינעב םג ,תוטשפב םג החמשב ףסוותי צ"מותב החמשב ןיברמ י"עש - רקיע ז"גו דועו
- ["'ילזמ אירב" 'יהי םלועב םגש אוה רדאד שודיחהש ,ליעל רבודמכ] םדי לעו םיימשג
- ותיב ינבמ לחה ,תלוזה תא ןהו ,ומצע חמשל עגונב ןה הזב םגו .ךורע ןחלושה תארוהכ
םתוא םיחמשמה םינינעב ,םהידלי תא חמשל ופיסוי םירוהו ,ותשא תא חמשל ףיסוי לעבה
,וידלי תא חמשמש ז"יעש לעופב םיאורש יפכ] באה טרפבו] ,101ע"ושה ד"ספכ ,(םעבטב)
,(ךוניח ללגב) "השק הלמ" רמוא םימעפלש םיאורש ןויכמ ,הריתי החמש םלצא תפסוותימ
.[םתוא חמשי [םהילא תוביבחב הריתי הפסוהל איבמ הז ןכמ רחאלש ןפואב לבא

.(ז"הוע ןבו ב"הוע ןב השענ ז"יעש ,ליעל רבודמכ) ותביבסב תלוזה תא חמשלב ףיסוהל - ןכו

םירדגהמ לחה ,םירדגה לכ תא רבכ ץורפת - החמשב יובירו הפסוההש ,ןוצר יהיו .די
,השודקו בוטל םכפהלו ,תולגב ורתונש םינורחאה

,הלואגה לש ןושארה עגרה השעיי הזש ,תולגב ןורחאה עגרה לש םירדגה תא ץורפל - רקיעבו
םישנ לש םתדובע י"ע - דחוימבו ,החמש ךותמ טרפבו ,ללכב וניתדובעו ונישעמ י"ע האבש
,102(םירצמ תלואגב 'יהש םשכ) הלואגה אובת ןתוכזבש ,לארשיב תוינקדצ

הרקמה 'יהי הזש ןוצר יהיו ...ל"חר ,םשה שודיק לע - ע"ל - ופסנש תוינקדצ םישנה טרפבו
תובוט םינשו םימי תוכירא קר 'יהי אבהלו ןאכמו .ללכב הריטפה ןינע לשו ,הז ןוגכ ןורחאה
שדוחב - "'ילזמ אירב"ש טרפבו - תואירב ךותמ ,ףטו םישנ םישנא י"נב לכלו י"נבמ 'א לכל
,תוינחורבו תוימשגב תואירב - רדא

.המילשהו תיתימאה הלואגב ,םייחצנ םייחל ,ללכ קספה ילב ,םירבועש דע

וננרו וציקה" 'יהי רבכש ךכמ לחה ,המצעב הל יאדובו ,לארשימ א"ואכל דומעת התוכזו
.104דימ םימק תוינקדצו םיקידצו ,103"רפע ינכוש

י"ע הזל ילכו הנכה ושעש ז"יע טרפבו - "הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי" - הז לכ תרומתו
תוצמ י"ע טרפבו ,ללכב תווצמה םויק י"ע] "וניפ קוחש אלמי"ד ןיעמ הזה ןמזב החמשה
לש ורודב ונתויהב טרפבו ,[107"וניפ קוחש אלמי"ד ןיעמ 106"אבוט חדב" 105ז"יעש ,ןיליפת
קוחצ (ןושלמ קחצי)ב הפסוה לע זמרמ "קחצי ףסוי" ומשש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.החמשו קוחשו

לכ םע דחי ,109םתא םבהזו םפסכ םע דחי ,108וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב ,י"נב לכו
,שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה ץראל םיכלוה - 110ץראל ץוחבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב
.שממ דימו ףכיתו ,שלושמהו ישילשה שדקמה תיבל ,שדוקה רהל
__________
.הרעהב 641 'ע ד"כח ש"וקל הארו .אינתבש ק"הגאב הנושארה תרגא תחיתפ פ"ע (1

המורת פ"ש תחיש .הרעהב 338 'ע א"יח ש"וקל הארו) ופרת ס"וס ח"וא א"גמב הכלהל אבוה .א"עס ,טכ תינעת (2
.(נ"שו .2 הרעה (339 'ע א"ח א"שנת ש"הס) א"שנת

.ב"ע שיר ,םש תינעת (3

.ב-א ,םש (4

.א ,ד א"חז האר (5

.ז ,זכ תודלות (6

.ז"כפ אינת (7

.א ,אל תוכרב הארו .ב ,וכק םילהת (8

.(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש (9

.מ"כבו .א"עס ,חנ ה"רל םישורד ת"וקל האר (10

.ג-ב ,הכ ונתשרפ (11

.דועו .ונתשרפ שיר ע"בארו ייחב האר (12

.ייחבה םשב ןאכ ת"הע לואש ירבד האר (13

,"'וג המורת יל וחקיו" (המורת פ"רב) יוויצה םע דחיב רמאנש) םילקש תמורתד יוויצהב אשת פ"רב שרופמכ (14
,הכ ונתשרפ רקי ילכ םג הארו ."טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" - ((ב ,םש י"שרפ) "'וכ ןאכ ורמאנ תומורת 'ג"
.ורשע יפל שיא םא יכ הב םיוש םלוכ ויה אל ןכשמה תמורתבש ,ג

רמאנש ומכ ותבנגב והורכמש ד"ב דימ" - "ירבע דבע הנקת יכ" םיטפשמ פ"רב פ"הע י"שרפו אתליכממ ריעהלו
.253 'ע ז"טח ש"וקל האר לבא ."ותבינגב רכמנו ול ןיא םא

.וט ,ל אשת י"שרפ (15

."אצמנ להקה בורב" :םש ע"באר האר (16

.ד ,םש ונתשרפ (17

.גכ ,הל להקיו (18

.םש פ"הע ן"במר (19

.ה ,םש ונתשרפ (20

.םש להקיו ן"במר (21

.ז-ו ,םש ונתשרפ (22

.זכ ,םש להקיו (23

.פ"הע ע"ביתו י"ת ,אמוחנת (24

.(א ,טיק םיחספ) םלועבש בהזו ףסכ לכ (25

.(20* הרעה 253 'ע ז"טח ש"וקל הארו) גי ,גי אב י"שרפב אבוה .הכ חלשב אמוחנתב ה"כו .ב ,ה תורוכב (26

.בכ ,םש להקיו (27

.ךליאו דכ ,חל (28

.א ,חמק ב"חז .ונתשרפ שיר ת"העבמ םינקז תעדו י"שרפ .גי ,ד"פ ר"שהש .ה ונתשרפ אמוחנת (29

.ב ,בלק ב"חז הארו .ג ,םש רקי ילכ .ז ,הכ ונתשרפ ייחב (30

.ונתשרפ שיר (ז"טהל) דוד ירבדב כ"כ (31

םילשהו בהזה אוהש דבכנה הבדנה הלחתב ליחתהו" ונתשרפ שיר ע"בארב ש"מכ ץרתל רשפא 'אה הלאש יכ (32
."אצמנ להקה בורב יכ בהזה ןכ אלו םיאישנה לצא קר ואצמנ אל יכ םיאולימ ינבאו םהוש ינבא דבכנב

.ג ,ג ת"דהמ נ"עפצ הארו .א ,א"יפ נ"רדא (33

.ח ,הכ ונתשרפ (34

.ב"יה א"פ ח"בהיב לה (35

.מ"כבו .הלקת 'ע ו"סרת ךשמה הארו .זכ ,ח א"מ (36

.גמ ,טכ הוצת (37

.אל ,הל להקיו (38

.ט ,הכ ונתשרפ (39

.ב ,הכש .א ,אר .א ,טס ה"לש .ותלחתל בורק ו"פ הבהאה רעש ח"ר .(ןכתי דוע ה"ד) ופוסל בורק פ"הע ךישלא (40
.מ"כבו .ב ,וכש

.פ"הע י"שרפ (41

.287 'ע ז"טח ש"וקל האר (42

.א"ה י"פ (43

.ב"ה םש ם"במר (44

.ד"ס ס"ס ח"וא ז"הדא ע"וש האר - ת"מ לע יאקו .תירחש תלפתד םלוע תבהא תכרב חסונ (45

.(ךליאו ב"עס ,טס) ט"מפ אינת (46

.ו ,טי ורתי (47

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (48

.ב"פר אינת (49

.נ"שו .ז"טקס תופסוהב ט"שכ (50

.א ,גע ג"חז האר (51

.א"ער ,דמ ןירדהנס (52

.זומת ה"כ "םוי םויה" (53

.ב"פס ןישוריג 'לה (54

.ג"ס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .כ"ס ו"מרס ד"וי ע"ושוט .ה"ה ג"פ ת"ת 'להב ןכו .ה"ה םש הבושת 'לה (55

.ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי .נ"שו .ב ,נ םיחספ (56

.דועו .167 'ע ח"ח ש"וקל םג האר (57

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (58

ומכ :(רייא זי "םוי םויה") ט"שעבה תרות העודיו ,"'וג ץפח ץרא םתא ויהת יכ" (וט ,ג יכאלמ) ש"ממ ריעהל (59
רפעה ןמ 'יה לכהש ,ץראב ה"בקה עיבטהש םילודגה םייעבטה תורצואל םעפ ףא ועיגי אל םילודגה םימכחהש
.ה"בקה לש ץפח ץרא םהש ,י"נבב םיאצמנש םילודגה תורצואל עיגהל דחא ףא לוכי אל כ"ומכ ,(כ ,ג תלהק)

.א ,זס תבש האר (60

.(ב"ער ,א) המדקהב ז"וקת האר (61

הרות .ז תוא זמרה קלח (ל"רהמה לש ויחאל) לויטה תרגא .םש ש"ארה 'יפ .ונתשרפ שיר ת"העב וניתובר האר (62
.(חל תוא) ג ,הכ ונתשרפ פ"הע המילש

.א"עס ,ונק תבש (63

תיאד לארשי רב" ןכלו) "'וכ יאכז םויל תוכז ןילגלגמ מ"מ ,לארשיל לזמ ןיא ורמאש םג" א"שרהמ ג"אדחב (64
."'ילזמ אירב"ש ןושלה שרופמ ארמגב לבא .("רדאב 'ישפנ יצמיל 'וכ ירכנ ידהב אניד 'יל

קרפ תומביב רמאדכ ,הנתשמ לזמה ןיאש םימעפ לבא ,הנתשמ לודג תוכז ידי לע :(לזמ ןיא ה"ד) םש 'סותבו (65
.ול ןיתחופ הכז אל ול ןיפיסומ הכז (א ,נ) ץלוחה

.ב ,ד"וי 'ימרי (66

עגונב אוה (לארשי לזמ ןיא וא לארשיל לזמ שי םאב) ארמגב אתגולפהש ,םש תבש א"שרהמ ג"אדח האר (67
.(לארשי ללכל עגונב אלו) לארשיב דיחיל

.48 'ע רענל ךונח .ב ,בס .ג ,טמ מ"ההל ת"וא (68

.(מ"כבו .ד ,אע וניזאה ת"וקל) לזונ ןושלמ "לזמ" (69

שש רשא 'ה תחמשב חומשל ול שי לארשי ערזמ אוהש ימ לכש 'יפ וישועב לארשי חמשי :ג"לפס אינת האר (70
.שממ תיימשג 'ישע 'יחב םהש 'ינותחתב ותרידב חמשו

.א ,בכ תינעת (71

.א ,דק תבש (72

.אי ,ל אציו י"שרפ (73

הרותב ןינע לכש ןויכמ ירה ,(ז"לז תוכומסה) 'ד 'ג תויתוא לש ת"רב ארמגה שוריפ אוה "םילד לומג"ש ףאד (74
אלו) אקוד "םילד לומג"ד ןינעה ינפמ איה אלא ,ו"ח יארקאב וניא 'דו 'ג תוכימסש ,ןבומ ,קוידה תילכתב אוה
.("םישר"

.מ"כבו .(ג"פ זכ רעש סדרפמ) א"עס ,חיק א"גמ א"ות (75

.ג ,בי ב"ש (76

.(ךליאו אסש 'ע) 'ר תואו ,(ךליאו זית 'ע) 'ד תוא - תויתוא תכרעמ ד"בח םיכרעה רפס האר - ןמקל אבהב (77
.נ"שו

.דועו .א ,וטר ב"ח .ב ,טמר .ב ,גל א"חז האר (78

,אטח לע ןברק והז יכ ,ל"י ילוא - (םש א"ות הארו .אי ,ה ארקיו) תולד ילד לש בצמב ןברק וניצמש ףאו (79
."ופקתש אוה ורצי

.בכ ,ב תומש (80

.גי ,ב תלהק (81

הציבבו ,'ה םורמב רידא ומכ ,הרובגו ףקות ושוריפ רדא" - (םימשג תפוקתב אוהש) רדאל תוכיישהמ ריעהלו (82
ך"נת יקוספ לע צ"יול יטוקל) "'וכ 'ה םורמב רידא רמאנש ,רדא ןהב עטי ויסכנ ומייקתנש הצורה ב"ע ו"טד
.(טצ 'ע שיר ל"זראמו

.ורפס םתוחו םויסב ם"במר .ט ,אי 'יעשי (83

.וט ,ז הכימ (84

.ב ,ה תורוכב י"על בקעי ןויע הארו .ק"ידצה תנשל תוכיישהמ ריעהלו (85

.א ,אמ םירדנ הארו .א ,חס תובותכ האר (86

.ט"פר הבושת 'לה (87

.א ,טכ הליגמ .זט ,אי לאקזחי (88

.נ"שו .א ,גס תבש (89

.נ"שו .ךליאו 418 'ע ח"יח ש"וקל הארו .ופוסבו א"יפר םיכלמ 'לה (90

.א"יפס םש ם"במרה 'ל (91

.ב ,ק םילהת (92

.זמ ,חכ אובת (93

.נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל האר (94

.י ,י ךתולעהב ירפס (95

.ךליאו ז"ס ב"סס ע"הא ע"ושוט .ב"עס ,ז תובותכ (96

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס האר (97

.ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר האר (98

.ט ,טי םילהת (99

.ב ,מ ןישודיק .א ,זכ הליגמ (100

.ז"ס םש ז"הדא ע"וש .ב"ס ט"כקתס ח"וא ע"ושוט .םש ם"במר .א ,טק םיחספ (101

.ב ,אי הטוס (102

.טי ,וכ 'יעשי (103

.א ,מק א"חז האר (104

.נ"שו .2 הרעהבש ש"וקל האר (105

.ב"עס ,ל תוכרב (106

.א ,אל םש האר (107

.ט ,י אב (108

.ט ,ס 'יעשי (109

.א ,טכ הליגמ האר (110Back to "Dvar Malchus"