ה"ב
ב"נשת'ה ,טבש ב"כ - ורתי 'פ "תוכלמ רבד"

םידוהי הרשע דוע לע עיפשהל טילחי א"ואכש
,י"שת טבש 'י דע :תואישנב תופוקת שלש
ח"משת טבש ב"כמו ,א"ישת טבש א"ימ

ב"נשת'ה טבש ף"כ ,ורתי פ"ש תוחישמ (א
'ב * השמ יפמו ומצע ה"בקה יפמ - ןנחתאו 'פד תונורחא תורבדו ורתי 'פד תונושאר תורבד *
לוטיב - הרותה דומילב ןכו הטמל הדרישו ה"בקה לש ותמכח - הרותב (תוגירדמ) םינינע
'ב אפוג "הריד"בו) "םינותחתב"ו ,"'תי ול" - "םינותחתב הריד"ב ןכו * ותנבהו םדאה
* םיטפשמ 'פל רשקהו טבש ד"ויל רשקה * םהינש רוביח - רקיעבו ,(םינינע

ב"נשת'ה טבש ב"כ ,םיטפשמ 'פ 'ב םויו לילו ,טבש 'כ ,ורתי פ"ש (ב
"לארשי ךרבי ךב סרטנוק"

- ע"יז ע"נ אקשומ 'יח תרמ תינקדצה תינברה לש יעיברה אלוליהה-ט"צאיה םוי םע רשקב -

,הכרבו הלוגס םוי - רודה אישנ לש ותבד אלוליה * "לארשי ךרבי ךב" ,הכרב םוי טבש ב"כ
םוי רפסמו ב"כ םויה רפסמ ,א"י - שדוחה רפסמב זמרה ךרדב * לארשי תונבו ישנל טרפבו
* "םינותחתב ךרבתי ול הריד" תיישעב םינינע (ג) 'ב * טבש ד"וי - ונרוד אישנד אלוליהה
תנשד טרפבו) טבש א"י ,י"שת טבש ד"וי - ונרוד אישנ לש ורודב (תופוקת) םיבלש השלש
דחא"ל ילכ אוה "רעש"הש ,םלועב הדובעה תומילש םויס :ח"משת טבש ב"כו ,(א"ישת
שיו יתימאה שי רוביח ,םהינשד רוביחה תומילש * המצע "רשע דחא" 'יחב יוליג * "רשע
תונבו ישנ תדובעב הארוהו רשקה * "אקשומ 'יח" - אלוליהה תלעב תומשב םיזמרה * ארבנה
* ונרודב לארשיב"נשת'ה טבש ף"כ ,ורתי פ"ש תוחישמ


תידיאמ םוגרת

"ק"הלב תוחנה דעו" י"ע םגרות
(סופדב אצמנ) ב"ח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ -
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"(ב תידיאב)ו

םעפהו ,1ורתי תשרפ ,ונתשרפב הנושאר םעפ - םיימעפ הרותב םיבותכ תורבדה-תרשע .א
.2ןנחתאו תשרפב הרות-הנשמ רפסב 'ינשה

לכב דוסיו רקיע םה תורבדה-תרשעש ןויכמ :םימעפה 'ב לש ןכותה תא דחוימב ןיבהל שיו
'פב "תונושארה 4תורבד"ה - םימעפה 'בש רמול ךירצ ,3הלוכ הרותה לכ םיללוכו ,הרותה
.ללכב הרותב םינינע ינש םיאטבמ - ןנחתאו 'פב 5"תונורחאה 4תורבד"הו ורתי

'פב) "תונורחאה תורבד"הו (ורתי 'פב) "תונושארה תורבד"ה ןיב םייוניש המכ םנשיש טרפבו
'בד םייטרפה םייונישהש רמול רבתסמו .7םישרפמבו 6ל"זח ישרדמב ראובמכ ,(ןנחתאו
.ןמקלדכ ,םהיניב יללכה קוליחהמ האצות םה םימעפה

- םינינעה תוטשפב םג - תונורחאה תורבדהו תונושארה תורבדה ןיב ירקיעו יללכ קוליח .ב
רבדיו" - (הרות-ןתמב) 8םרמוא ומצע ה"בקהש יפכ םה (ורתי 'פב) תונושארה תורבדהש ,אוה
יפכ ,10השמ ירבדמ קלח םה תונורחאה תורבדהו ,9"רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא
רביד רשא םירבדה 13הלא") 12הרות הנשמ רפסב (םיעבראה תנשב) 11םהילע רזח השמש
."(14השמ

'בש ןבומ - 16הארוה ןושלמ הרותו ,15תיחצנה הרותהמ קלח םה - תורבדה 'בש תויהו
לכב םנשי (השמ י"ע רסמנש יפכ 'ה רבדו ,ומצע 'ה רבד) תורבדה-תרשע תרימאב םינפואה
.םינמזה לכ ךשמב ,ללכב תווצמה םויקו הרותה דומילב י"נב תדובעבו ,הרותה ינינע

,17םישדח ךיניעב ויהי םוי לכבש ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומילש ל"זח ירבד פ"ע טרפבו
,(18הוה ןושל - "הרותה ןתונ" הרותה תכרבב םירמוא ןכלש) הנושארה םעפב 'יהש ומכ קוידב
,ןבומ - 19"עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ"ש דע
.םויו םוי לכב םדאה תדובעב תויהל םיכירצ ,תורבדה-תרשע תרימאב םינפואה 'בש

תונושארה תורבדה יבגל השמ רמאש תונורחאה תורבדה י"ע ףסוותימ המ :רואיב ךירצו
!?ומצעב ה"בקהמ ועמש י"נבש

:הזב רואיבה רמול שיו .ג

:תוגרד 'ב תוללכב םנשי הרותב

התויהל ,21"םלועה ארבנש םדוק . . ךל הזונגש הזונג 20הדמח" איה המצע דצמ הרות (א
ה"בוקו אתיירוא" - 'תי ותומצע םע דחא רבד איה הרותהש דע ,22ה"בקה לש ונוצרו ותמכח
.23"דח אלוכ

תומלועה תולשלתשהב הגרדמל הגרדממ תוגרדמה רתסב הדריו העסנ" הרותה ןכמ רחאל (ב
י"נבל הרותה הנתינ הרות-ןתמבו .24"וכ הזה םלוע יניינעו םיימשג םירבדב השבלתנש דע
דומלל םיכירצ םיפוגב תומשנ י"נבש ,(25"איה םימשב אל" הרותהש דע) אקוד ץראב הטמל
ידכ תווצמו הרותב שמתשהל .(הטמלד לכשב) םה םתנבהו םלכש פ"ע תולאש וקספיו הרות
.26םינותחתב ךרבתי ול הריד ותושעלו ימשגה םלועה תא ךופהל

:ידוהי לש הרותה דומילב תויהל םיכירצש םינינע 'ב םג םיאב הרותב ולא תוגרד 'במ .ד

לכש ללוכ םלועה ינינע לכמ הלעמל ,'תי ונוצרו ותמכח איה הרותהש הרכההו העידיה (א
ךרבל וילע דומילה ינפלשו .ה"בקהל דמולה םדאה לש לוטיבה שגרה תא תאטבמ - םדאה
שוריפ וליפא ןיבמ וניאש פ"עא" ,("ותרות תא ונל ןתנו 'וכ 'ה התא ךורב") 27הרותה תכרב
.28(כ"בשותב) "תולמה

,ע"פב תואיצמכ ומצע תא שיגרמ וניאש ,ךכ ידכ דע תויהל ךירצ ולש לוטיבה :וזמ הריתי
איה הרותהש" ,"ךתרמא ינושל ןעת" 29ש"מכ - הרותבש 'ה רבד תא תואטבל ידכ אלא
לכ"ש ז"ע ףסונש ,ונייה .30"רמוא אוהש המ רמואה רחא הנועכ ןעת ינושלש אלא ךתרמא
תא לוכיבכ תמרוג הרותב ודומילו ותאירקש) 31"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הנושו ארוקה
ןפואב ,ה"בקה לש ורוביד אוה ומצע םדאה רוביד :וזמ הריתי ירה ,(ה"בקה דומילו תאירק
תרבדמ הניכש ד"ע ,33"ךיפב יתמש רשא ירבד" ,32"ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש י"נדא"ד
!34ונורג ךותמ

תתרבו האריבו המיאב ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ"ש ל"זח םירמוא ןכלו
לכו יניס רה דמעמב ירהש 'וכ ןאכ ףא 'וכ ןלהל המ הז ןוימד ןבומ וניא הרואכלש") "עיזבו
ינפב דמולשכ םדא לכ לש הרותה קסעב כ"אשמ 36'ה רביד ב"בפו 35תולוקה תא םיאור םעה
יניסמ השמל רמאנש שממ 'ה רבד אוה ןמז לכבו 'א לכבש הרותה קסעה םג" יכ - (30"ומצע
הלבק ולאכ האריו המיא םהילע לופת הז ידי לעו ,("הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו")
.30"יניס רהמ םויה

ידוהי לצא הלגמ - ףוגב המשנכ וילא הנתינ ,אקוד ץראב הטמל הנתינ הרותהש העידיה (ב
הרותה תא ולכשב ןיבהל לדתשהלו הרות דמלי אוהשו ,םדא לש תואיצמ תויהל הכירצש
םדאה לש 37"ומש לע תארקנ" (ה"בקה לש ומש לע תארקנש) 'ה תרותש ןפואל דע ,דמולש
השענ אוה ,(40"לוחמ ודובכ ודובכ לע לחמש ברה" ןכלו) 39"איה 'יליד הרות" ,(38"ותרות")
.הרותה לע (לוכיבכ) ב"העב

ול תושעל - הטמל תווצמהו הרותה תניתנ תילכתב ז"דע םינינע 'ב םנשי הזמ האצותכו
:תווצמו הרות י"ע לעפנש ,םינותחתב הריד ךרבתי

לעפתש - "דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא"ש - הרותב ךרוצ שי ךכלש ,"ךרבתי ול הריד" 'יהיש (א
.41'תי ותומצע יוליגו תכשמה

הדריש הרותה םע דחי אצמנה - ףוגב המשנ - ידוהיו ,"םינותחת" לש תואיצמ 'יהתש (ב
םינותחתב) םש לועפל לכויש ידכב ,"םינותחת"ה יגהנמו ירדג יפל גהונו ,םינותחתב ,42הטמל
תוארוה פ"ע ,אפוג ולא תוגהנהו םירדג לוצינ י"ע ,ךרבתי ול הריד (םתוהמו םרדגב םיראשנה
.ה"בקהל הריד םתושעל ,הרותה

,(םינותחת) םימייוסמ םירבד םעו םייוסמ םוקמב הריד תושעל ידכב :הרידה ןינע תוטשפכ
םוקמב בשייתהלו תכלל ךירצ :43"'יסומינב ךלה (- וזמ הריתיו) אתרקל תלזא" תויהל ךירצ
יגהנמ יפל גוהנל ,"'יסומינב ךלה" - תושבלתהד ןפואב - וזמ הריתיו ,("אתרקל תלזא") הזה
הגהנהה י"ע ,ותריד השעייש ןפואב הזה םוקמב בשייתיש ךייש ךכ אקודש ,םוקמה יסומינו
אצמנ םא כ"אשמ) 'וכו האנ התושעלו הביחרהלו ותריד תא תושעל םוקמה יסומינו יגהנמב
ול תויהל ותלכיב ןיא ,"'יסומינב ךלה"מ וניאש ןפואב ךא הז םוקמב וליפא וא ,ינש םוקמב
.(הריד םש

,וילע אלא ,הלעמל המשנ ראשהל ידוהי לוכי אל םינותחתב הריד לועפל ידכב :לשמנב ז"דעו
םוקמה יסומינו יגהנמ יפל םש גהנתהלו ,םינותחתה לש בצמו םוקמל תדרל ,הרותה םע דחי
.ךרבתי ול הרידה תא תושעל לצנל אפוג םתואו ,הרותה תוארוה פ"ע (םינותחתה)

'במ אב - םינותחתב הרידב הדובעהב ןהו הרותה דומילב ןה - םינינעה 'בל חכהש רמול שיו .ה
:תורבדה יגוס

תא י"נבל םינתונ - "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו"ש - "תונושארה תורבד"ה
רחא הנועכ קר תויהלו םהיפב רבדמה 'ה רבדל" לוטיב םלצא 'יהי הרותה לכבש חכה
.30"רמואה

30הרואכלד" - "רמאל (הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו)" תביתב שוריפה 44ראובמכ
תרשעב כ"אשמ ,ותלוזל רמאל 'יפש ארקמבש רמאל לכ ומכ הניאו הנבה הל ןיא רמאל תלמ
תאו הפ ונשי רשא תא 36'ה רבד םינפב םינפ ועמש לארשי לכ ירהש ךכ שרפל א"א תורבדה
!?[47םירגה תומשנ םג ,46תורודה לכ תומשנ ויה יניס רה דמעמב] 45"הפ ונניא רשא

אוה "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו" י"עש - אוה ןאכ "רמאל"ב שוריפהש אלא
לכ תא"ב םיללכנ םלוכש) הרותה ירבד לכב םהלש דומילהש תורודה לכב י"נבל חכה תא ןתנ
תא אל) רמוא ידוהיהש ,30"הרמאנ רבכש המ רמאל" לש ןפואב 'יהי (48"הלאה םירבדה
."ךתרמא ינושל ןעת" ,30"יניסמ השמל רמאנש שממ 'ה רבד" (אלא ולש םילימה

שיא" ותויהב) 49"םכיניבו 'ה ןיב" רבחמה עצוממה - השמש "תונורחאה תורבד"הו
טרפבו) חכה תא ףוגב המשנ ותויהב ידוהיל םינתונ ,רזח - (הטמל ףוגב המשנכ ,50"םיקלאה
.הטמל םדאה לכש לש הגשהו הנבהב הרות דומלל לכוי אוהש ,(51וברקבש השמ 'יחב י"ע

םמצע י"נבל עגונב ןה ,םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל חכה תא ךכמ םילבקמ ז"דעו
י"שנב ןוכשלו רודל" ,י"נבל עגונב (ליחתמו) אוה "םינותחתב הריד"ד ןינעה רקיעש 52עודיכ]
י"נב ירה ,"דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ש ןויכמ ןכש) 53"'וכ 'תי ותבשל ןוכמ י"סנכ ויהיש 'וכ
הלגתמ הזש אלא ,תומצע םע דחא רבד לוכיבכ ותויהב ,'תי ותומצעל תיתימאה "הריד"ה םה
:םלועב םינותחתב הריד תושעל חכה הזמ ךשמנש דע ,[(םינותחתב םתדובע י"ע

תושעל חכה ןתינ תונושארה תורבדב "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו" חסונב (א
תא תנתונ וניבר השמ י"ע תורבדה תרשע תרימא (ב ןכו ,54ותומצעל ול ,"ךרבתי ול הריד"
ךלה אתרקל תלזא" ,הטמל אצמנ השמ יכ ,םה םרדגב ,"םינותחת"ב תאז תושעל חכה
."'יסומינב

הנשי םהמ דחא לכב יכ ,אוה - תונורחאהו תונושארה - תורבדה 'בב ךרוצ שיש ךכל םעטה .ו
:הלעמ

ילב ךרבתי ותוהמו ותומצעמ תורבדה תכשמהו יוליגה - איה "'וג םיקלא רבדיו"ד הלעמה
.("םיקלאה שיא") וניבר השמד עצוממה י"ע אל וליפא ,ללכ םיעצוממ

ךותמ תרבדמ הניכש"ד ןפואב םשה רבד תא ריבעמש רבחמה עצוממ אוה השמש םגהד
- 56תושבלתה ךרדב אלו רבעמ ךרדב ,55"רבדמ 'יה 'ה רבד א"כ ללכ שגרה םוש ילב" ,34"ונורג
םילוכי 'יה אל ומצעב ה"בקה יפמ" יכ ,השמל םיקוקז ויהו ,"כ"ג לעופ רבעמה" כ"פעא
לכויש לעופ ז"ה מ"מ דבל רבעמ ךרדב אוהש תויה םע" ,השמ י"ע כ"אשמ ,"'וכ לבקל
.55"י"שנב לבקתהל

יפמ" תורבדה תא ועמש י"נב לכש ,אוה "הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו"ד שודיחה
!עצוממ לכ ילב המצע "הרובגה

לכ לעש ,זא 'יהש יפכ - תואיצמה לוטיב י"ע אוה 'ה רבד תא םילבקמש ןפואה ,כ"פעא לבא
'יחהו םיתמ וב תויחהל דיתעש לט דירוה"ל ךרצוהו) 58"ןתמשנ 57החרפ" רובידו רוביד
רבדמ 60השמ"ש (ךל 'יהי אלו יכנא רחאל תורבדה ראשל עגונב) י"נב וקקזנ ןכלו ,(59"םתוא
.16"לארשיל . . עימשמו

;י"נבל ךרעבש אגרדל דרוי 'ה רבדהש ,איה השמ י"ע ורמאנש תונורחאה תורבדב הלעמה
יוליגהש םושמ והז לבא .(תואיצמב לוטיב י"ע אל) תוימינפב לבקל הלוכי אפוג םתואיצמ
םיקלא רבדיו" דצמ אוה יוליגהש יפכ לוכיבכ אל ,'וכ והשלכ יוניש י"ע י"נבל אב השמ י"ע
.ומצעב "'וג

יולגב אצמנ תונושארה תורבדב :"םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל"ד רומאה ןונגסבו
השגדהב רתוי אצמנ - תונורחאה תורבדב ;"םינותחת"ה כ"כ אלו ,"ךרבתי ול הריד"ה
."ךרבתי ול"ד ההובג כ"כ אגרד אלו ,"םינותחת"ה

לעפנש יפכ ,62תוגרדו םינפוא 'ב םנשי המצע "ךרבתי ול הריד"בש רמול שי - רתוי תויטרפבו
:(תונושארה תורבדב) "'וג םיקלא רבדיו" י"ע לעפנש יפכו (תונורחאה תורבדב) השמ י"ע

אוה אלו ,"ךרבתי ול (הריד)" קר ז"ה ,"(םינותחתב) ךרבתי ול הריד" םישועשכ וליפא (א
השמ י"ע אצוי 'ה רבדש יפכ אלא ,ומצעב "'וג םיקלא רבדיו" אל ;ומצע (ריידה) ךרבתי
.(תונורחאה תורבדב)

ירה ,63ותומצע לכב יולגב הב רדה םדאה אצמנ הרידבש פ"עא :תוטשפב הרידב םיאורש ומכ
ןויכמ :לשמנב ז"דעו .םידרפנ םירבד ינש םה ,הב רדה םדאהמ קלח הניא המצע הרידה
י"ע תישענ הרידהש דע) םה םתגרדו םתואיצמב םינותחתב הריד תושעל איה הנווכהש
וליפא ירה ,(ל"נכ ,"'יסומינב ךלה אתרקל תלזא" ,םינותחתה לש םיסומינהו םירדגה
,יולגב ה"בקה אצמנ הב ,'תי ותומצעל הריד וליפא "םינותחתב ךרבתי ול הריד" תישענשכ
תוקלאש) 64"'תי רוא רתסה ןינעב" "םינותחת"ד בצמב תראשנ "םינותחתב הריד"ה לבא
ריידהמ לוכיבכ "דרפנ" רבד לבא ,"ךרבתי ול הריד" יהוז ,(םש שבלתמו םלעתמ הסכתמ
לבא ,ךרבתי ול הריד םישענ םינותחתה וליפאש אוה הזב שודיחהש םגהש] 'תי ותומצע ,ומצע
.[שממ ותומצעב אצמנ תוהמו תומצעש יפכ ז"יא

ד"ע - ע"צמ (רבחמה עצוממ) השמ י"ע לעפנש יפכ םינותחתב הריד תיישעד ןפואה והזש ל"יו
רתוי והז אלימבו ,וניבר השמ י"ע םיאצויש יפכ לבא ,'ה רבד םהש "תונורחאה תורבד"ה
.ומצע ריידה יוליג אל לבא ,"םינותחת"ה ךרעב

- ותומצע לכב יולגב אצמנ ומצע ךרבתי תוהמו תומצעו ,"ךרבתי ול הריד" לע ףסונ לעפנ (ב
.תונושארה תורבדב "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו"

ס"א תוהמו תומצעד יוליגה :םינינעה 'בד רוביחה ונשישכ איה הלעמה תומילש תילכת .ז
םיאצמנש יפכ י"נבל (רבחמה עצוממ רותב השמב אצמנש יפכ אל) ותוהמו ותומצעב ה"ב
לוטיב י"ע אל) םתואיצמ תוימינפב יוליגה תא םילבקמו םינותחתב םיפוגב תומשנכ
.(םתואיצמ

רבד"ד יוליגל "רוניצ" (אלא ,תואיצמב הלטב אל) תישענ המצע (םינותחתב) הרידהש ,ונייה
הרות דמול ידוהיש ז"יע ;ותוהמו ותומצעב ("רייד"ה) ךרבתי ותוהמו ותומצעמ "שממ 'ה
הרידהש הזכ ןפואב ,'תי ותומצע יוליגל רוניצ השענ אוה ,"ךתרמא ינושל ןעת"ד ןפואב הטמל
ינושל ןעת" - שממ 'ה רבדה תא הלגמו תאטבמ (םינותחתב אצמנש יפכ ידוהיה ונייה) המצע
לארשי"ד הטמל יוליגה - ה"בקה םע דחא רבד לוכיבכ אוה (ידוהיה) אוהש יפכ דע ,"ךתרמא
.65"דח אלוכ ה"בוקו

הריד אל) םה םלועב םינותחתה תואיצמש ,םלועה תואיצמב םג ז"דע ידוהי השוע - הז חכבו
יוליגל דע ,'ה רבד תא םילגמ (םהש איה םתואיצמ לכ אלא ,הכותב ריידהמ ע"פב תואיצמכ
.(66'וכ ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוהש) םלועב אצמנה תומצעה חכ

םה (רמוא ומצע ה"בקהש) תונושארה תורבדהש פ"עא - תורבדה 'בב ךרוצ שיש ךכ לע םעטה
תורבדה תרימא י"ע יכ ,(השמ י"ע ורמאנש) תונורחאה תורבדהמ ךרעב אלש הלעמל
יפכ םגש לעפנ ("שממ 'ה רבד" לע רזוח אוה ,"רמאל" לש ןפואב) וניבר השמ י"ע (תונורחאה)
י"ע לועפלו ,(םינותחתה ירדגב) לבקל םילוכי - "ןאכ ףא" - םינותחתב הטמל םיאצמנ י"נבש
"ןלהל" 'יהש ,שממ 'ה רבד ,"'וג םיקלא רבדיו"ד יוליגה תא ,הטמל םתדובעו הרותה דומיל
.(ת"מב)

תונושארה תורבדד הלעמה תומילש הלגתמ ,(ןנחתאו 'פב) תונורחאה תורבדה י"עש ,רמולכ
הרותה דומילש ,(םינותחתב) ידוהי לכ לש "רמאל"ב "םיקלא רבדיו"ד יוליגה - (ורתי 'פב)
ז"יעו ,"יניסמ השמל רמאנש שממ 'ה רבד" אוה ("ןאכ") םוקמ לכבו ןמז לכב ידוהי לכ לש
.שממ ת"מב 'יהש ומכ ,"עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ"ד ןינעה לעפנ

- (וז הנשב) ורתי תשרפ תא םיארוק וב ןמזה םע רשקה ןכ-םג ראבל שי ליעל רומאה פ"ע .ח
םימי הרשע כ"ג אוהש ,(67"טבש שדוח אוה שדוח רשע יתשע") רשע-דחאה שדוחב םירשעב
והלוכ ןיכרבתמ 'ינימ תבשו .ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד אלוליהה םוי ,טבש ד"וי ירחאל
:ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותבד אלוליהה םוי ,טבש ב"כ - ללוכ ,טבשב םיאבה םימי ,68ןימוי

דחוימ"ה לע יאקש ,69"ברוחמ םוי רשע דחא"ד יוליגה םע רושק (טבש) רשע-דחאה שדוח
םוי רשע דחא"ש ונייה ,71"ךיקלא 'ה 70יכנא ,תורבדה לכל שאר אוהש דחא אוהש . . הרשעבש
אוה תנא" 'יחב דע ,ברוחב ונתינש תורבדה תרשעמ הלעמלש רשע-דחא 'יחב לע יאק "ברוחמ
לכמ הלעמלש 'תי ותומצעל דע ,תוריפס רשעמ הלעמלש רתכה תגרד ,72"ןבשוחב אלו דח
.73תולשלתשה רדס

יפכ ונייה - ובש ירישע םויב אוה ר"ומדא ח"ומ ק"כד אלוליהה םוי ומצע רשע-דחאה שדוחב
דחאש ז"ע ףסונ] תולשלתשה רדס - רשע 'יחבב ךשמנו רושק (שדוחב) רשע דחאד יוליגהש
תוחכ תכשמה - תוללכבו ,[הז ינפלש רשעה תא םג (ןינעה תוטשפכ) ללוכ ע"צמ רשע
הטמל םג 'תי ותומצע תכשמה - רתוי הלעמלו ,םיימינפ תוחכ רשעב םג (רתכ) םיפיקמה
.תונורחאה תורבדו תונושארה תורבדד רוביחה ד"ע - םינותחתב

יוליגה ונשי זאש ,רשע-דחאה שדוחב רשע-דחא םויב רתוי הלענ ןפואב הלגתמ הזו
ןויכמש רמול שיו .(74ליעל רבודמכ) שדוחה ימי דצמ ןהו םישדחה רפסמ דצמ ןה רשע-דחאד
דועו ,(רשע) תימינפ הכשמהד הלעמה םג הזב שי ,שדוחב ירישע םויד יוליגה רחאל אב הזש
.רשע-דחאה שדוחב םוי רשע-דחאל םיאב הזמש ,75שדוקב ןילעמד ןפואב

'יחב) םיקלא י"ע תונושארה תורבד תרימאד שודיחהו הלעמה ד"ע והזש ,רמול שיו
.76(רשע 'יחב) השמ י"ע תונורחאה תורבדה םג ורמאנש ירחאל ,(רשע-דחא

- תורבדה תרשע תשרפ ללוכ הרותב השרפה לכ תא םיארוקשכ - ורתי 'פ תבששכ טרפבו
ארוק ה"בקה" זאש) 'ירחאלו 'ינפל הכרבב - "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו"
לח - (הנשה ימי לכב הרותב הז ןינע דומילמ ש"כמב ,זוע רתיבו תאש רתיב "ודגנכ הנושו
(רתכ) רשע-דחא תגרד ונייה ,77רתכ אירטמיגב םירשע ,רשע-דחאה שדוחב םירשע םויב
.רשע-דחאבש

ירישעהמ םוי רשע דחא ,78"לארשיל בוט ךא" - שדוחב א"כ םויל ןכמ רחאל םיאב הזמו
הרותה תויתוא ב"כ דגנכ ,79"לארשי ךרבי ךב" - שדוחב ב"כד ברעה והזו ,רשע-דחאה שדוחב
.81(ךב) תוימינפב תוכרבה לכו םינינעה לכ 80םיכשמנ י"עש

לש השרפהו ,החנמה תלפתב אורקל ןיליחתמש) םיטפשמ תשרפל םג רשקה ףיסוהל שיו .ט
:(טבש ב"כ ללוכ ,םיאבה םימיה

ולא ףא יניסמ םינושארה המ" ,83ל"זח םירמוא 82"םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" לע
םה ,םינותחתה ירדג םע םירושקה ,(84םיטפשמ) תוילכשה תווצמה םגש ,ונייה ."יניסמ
ד"ע - "יניסמ םינושארה" ומכ קוידב ,("'וג םיקלא רבדיו") 'תי ותוהמו ותומצעמ ,"יניסמ"
."'וכ ןאכ ףא 'וכ המיאב ןלהל המ"

,"םהינפל םישת"ד ןפואל דע ,(הלא ,85הז רמואו ועבצאב הארמ) "הלאו"ד ןפואב הלגתמ הזו
םימעפ 'ג וא 'ב הכלההו קרפה םהל הנשא רמול ךתעד לע הלעת אל השמל ה"בקה ול רמא"
םצעב איה הרותהש ןויכ טרפבו - 86"ושוריפו רבדה ימעט םניבהל ימצע חירטמ יניאו 'וכ
ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלשכ ,םהינפל םישת רשא רמאנ ךכל" - 87הגשהו הנבהמ הלעמל
ןכומו ךורעה ןחלשכ") תוימינפב י"נבל תתל וילע ("ושוריפו") "רבדה ימעט" םגש 86"םדאה
.(88ורשבכ רשבו םד השענש ,"לוכאל

- הרותבש תורצואה םגש ,רצואו המיס ןושלמ - "םישת"ב 89ימלשוריה שוריפ פ"ע ףיסוהלו
ןפואב תויהל ךירצ ,65ה"בוקד םיתס םע הרושקו ,הזונגו המותס ע"צמש ,הרותה תוימינפ
.יוליגב ,90םתוימינפל ,"םהינפל (םישת)"ד

הלואגה ינפל דימ ךומס ונדמעב ,הז וננמזב - טרפבו ,התע הזמ דומילה ןבוי ל"נה פ"ע .י
:פ"מכ רבודמכ ,המילשהו תיתימאה

לועפל י"נב לש םחכב םוקמו ןמז לכבו רודו רוד לכבש ,םידמל "'וכ ןאכ ףא 'וכ ןלהל המ"מ
םעפב הרות-ןתמב 'יהש יפכ קוידב ,"רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו"ד ןינעה תא
.הנושארה

ויהש) תונורחאה תורבדהו (םיקלא י"ע ויהש) תונושארה תורבדד רוביחהמ ןתינ ךכל חכהו
.הכוראב ליעל רבודמכ ,(השמ י"ע

- הרותה תכרבב חסונהכ ,דימת ונשי הרות-ןתמד ןינעהש עודיכ - דימת הנשנו רזוח ז"דעו
םשה רבד תא רסומש ,91רודבש השמ - רודו רוד לכב ונשי ז"דעו .הוה ןושל "הרותה ןתונ"
ןילעמ"ד ללכה יפל) רתוי הלענ ןפואב דועו - בוש רזוח רודו רוד לכבש ,ןבומ הזמש .(הרות)
ףא 'וכ ןלהל המ"ש חכה תא ןתונה ,תונורחאה תורבדו תונושארה תורבדד רוביחה ("שדוקב
."'וג םיקלא רבדיו"ד יוליגה 'יהי "ןאכ

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש השמש יולגב םיאורש - ונרודב המכו המכ תחא לע
הרומ ז"ה - (ל"נכ) רשע-דחאבש רשע דחאל דע ,רשע-דחאו רשעד רוביחו יוליגה םע רושק
.וניבר השמ לש ורודב "ןלהל המ"ל "ןאכ ףא"ד רשקה לע ,רתוי דוע

טרפבו ,הלואגל ןושארה רודהו תולגל ןורחאה רודה אוה ונרודש ןויכמ - הריתי השגדהבו
- לעופב הלואגל ןנוכתהל קר ךירצ תעכו לכה רבכ ומייסש פ"מכ רבודמכ ,ןורחאה ןמזב
,"דח אוה תנא" ,רשע-דחא 'יחבד יוליגה םע דחי ,('וכו 92תירישעה הריש) ירישע 'יחבד יוליגה
השמ םע רושקה ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,הטמל ךרבתי ותומצע יוליג
.93"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - וניבר

,(ט"שעבה) לארשי ,השמ - "דימ" לש רשפא ךרדב תובית-ישארה פ"מכ רבודמה פ"ע טרפבו
ןורחאה רודה םע רשקתמ (השמ רוד) הרות-ןתמד ןושארה רודהש ונייה ,אחישמ אכלמ דוד
יאלממ וניאישנ וניתוברו ט"שעבהד תודיסחה יוליג י"ע ,(אחישמ אכלמ דוד י"ע הלואגהד)
.94אחישמ אכלמ אד "רמ יתא" הצוח ךיתוניעמ וצופישכל רשא ,ומוקמ

םינמז 'ג םע אל םירושק תויתואה 'גש רמול ךירצ ,"דימ" תבית ןכותל םאתהבש ,רמול שיו
דחי םלוכ םיאב אלא ,(ורודב אחישמ אכלמ דודו ,ורודב ט"שעבה לארשי ,ורודב השמ) םינוש
ת"ר םג אוה "דימ"ש הזב םג זמורמכ .ןמזו ןמז לכבו רודו רוד לכב ("דימ") 95שממ תוכימסב
.דחא רודב ויה םתשלשש ,"םרוד ,עשוהי ,השמ"

י ,(96חישמ ת"ר) 'מ - םתשלשד יוליגה ונשי רודה ותואבש - הז ונרודל עגונב רמול שי ןכו
ח"ומ ק"כ) ונרודבש השמה םע דחי ;(םרוד) 'דו (ר"ומדא ח"ומ ק"כד ויתומש 'בד ת"ר)
תוניעמ) תודיסחה תרותד יוליגה םג ללוכ ,(טבשב ירישע) רשע 'יחב ,(ונרוד אישנ ר"ומדא
דוד ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,רשע-דחא 'יחבד יוליגה םג ונשי ,ודי לע (ט"שעבה
.אחישמ אכלמ

.ה"בקה י"ע) תונושארה תורבדד ל"נה םינינע 'ג תמגודבו ד"ע םה ולא תשלשש רמול שיו
תונורחאה תורבד ,(ט"שעבה לארשי י"ע ליחתמ ,הרותה תוימינפו םיתס יוליג י"ע ותמגודו
הרות"ד יוליגה י"ע תומילשב 'יהיש יפכ ,רשע-דחאו רשעד - םהיניב רוביחהו ,(השמ י"ע)
,(ברוחב ונתינש תורבדה תרשעמ הלעמל ,ברוחמ םוי רשע דחא 'יחב) 97"אצת יתאמ השדח
חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,(רבחמה עצוממ השממ הלעמלש) תוהמו תומצעמ
.ונקדצ

:הז ונרודד טרפבו ףטו םישנ םישנא ,לארשימ תחאו דחא לכל לעופל עגונב הזמ דומילה .אי

טבשב ירישעמ ונאובבו ,הרות-ןתמ תשרפ תא הרותב םיארוקשכ ,ורתי תשרפ תבשב ונדמעב
לוטיל ידוהי לכ ךירצ - (רשע-דחא לש םיילפכ) טבש ב"כל הנכהבו ,(רשע-דחאה שדוח)
98דיחי ןושלבו חכונ ןושלב רמאנש "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו"מ הארוה
:דיחי לכל ,וילא דומילו יוויצ והזש ונדמלל ידכב ,("'וג ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא")

לכב ךשמהו העפשה ךכל שי ,ימעפ-דח ערואמ 'יהש ז"ע דחיש ,הרות-ןתמב 'יהש םשכ
השרפה תא םיארוקשכ ,התע םג תויהל ךירצ ךכ - "ןאכ ףא 'וכ ןלהל המ"ד ןפואב ,םינמזה
םישדחהו תועובשהו םימיה לכב לעופל עגונב תובוט תוטלחה הזמ דומלל שיש ,הרותב
.(ל"נכ) רשע-דחא לשו ירישעד ןינע םע רשקב - דחוימבו ,הז ירחאלש

ךכ - 99"דחא בלב דחא שיאכ ,לארשי םש ןחיו"ד ןפואב י"נב לכ וסנכתה הרות-ןתמבש םשכ
םתושעלו ,ושפנ תוחכ רשע תא סנכל וילעש ,י"נבמ דחא לכ לש ותדובעב םג תויהל ךירצ
,(תודמ 'זו ןיחומה 'ג) םיימינפה ויתוחכ רשעב ןה ה"בקה תא דובעל "רובצ" לש דחא תואיצמ
לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב" - גונעתו ןוצר ,(רשע-דחא 'יחב) םיפיקמה ויתוחכב ןהו
.100"ךדאמ

דמולש תעבש ועדיב ,"עיזבו תתרבו האריבו המיאב" הרותה דומילב ףיסוהל - שארל לכלו
!101"יניסמ השמל רמאנש שממ 'ה רבד" םג רמוא אוהו ,ושפנ תוחכ רשעל םאתהב ז"ה הרות

הרשע דוע לע פ"כע (םיאבה םיכומסה םימיב) עיפשהל ומצע-לע לבקי א"כש :רקיעו דועו
תוחכהו םיימינפ תוחכה ,תוחכה לכב - םג הזב לועפלו ,תווצמו הרות ינינע לכב םידוהי
.ולש םיפיקמ

,ףטו םישנ םישנא ,ונרודב לארשימ תחאו דחא לכל הארוה יהוזש ,רומאכו

םיבוט םישעמ תיבו שרדמה תיבו תסנכה תיבב ןאכ םיאצמנה ולאמ ליחתמו דחוימבו ללוכ
תיב"ה אוהש ,102"לבבבש וניבר תיב . . טעמ שדקמ"ה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד
,103"לכה אוה אישנה" ןכש ,ולוכ רודה לכב י"נב לכו הז םוקמב םיאצמנה י"נב לכד "ונייח
ד"מהיבו נ"כהיבש ןבומ אלימבו ,לבת יוצק לכב ולוכ רודה לכל תויחה תעפשה תכשמנ ונממ
ןהילעש) תווצמו םייח תרותמ ותעפשה י"ע טרפבו ,ונייח תיב" אוה ולש םיבוט-םישעמ תיבו
.105"ונימי ךרואו ונייח םה"ש ,("םהב יחו" 104ורמאנ

- ונרוד אישנ תוארוה יפל גוהנל שי ךיא 'יח אמגוד םיארמ ןאכ םיאצמנה י"נבש ז"יעו
דע - תיבב םיצופישו םירופיש תעכ םיפיסומש טרפבו] הז תיבמ תויחהו העפשהה תכשמנ
.ולוכ םלועה לכל - דע ,לבת יוצק לכב י"נבל דע [ןותחתה ז"הועב ךיישש המכ

,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה האב ,שממ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
יתבו תושרדמ יתבו תויסנכ יתבה לכ םע דחי ט"עמ תיבו ד"מהיבו ס"נכהיבהו
ץראב ,106"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,י"נב לכ םע דחי םילוע םיבוט-םישעמ
.שלושמהו ישילשה שדקמה תיבלו ,שדוקה רהל ,שדוקה רקיע םילשוריב ,שדוקה

.שממ התע דימ - טושפה שוריפהמ ליחתמ ,הזבש םישוריפה לכ םע ,שממ דימו ףכיתו

__________
.ךליאו א ,כ (1

.ךליאו ו ,ה (2

תויולתה תוצמ רובדו רובד לכל דסיש תורהזאב שריפ 'ידעס וניברו ןה תורבדה תרשע ללכב תווצמ ג"ירת לכ" (3
הרות האר) ןנברד תווצמ 'זו תווצמ ג"ירתה דגנכ ןה ד"השעבש תויתוא כ"רתו .(בי ,דכ םיטפשמ י"שרפ) "וב
'יקודקד רובידו רוביד לכ ןיב" א"ה ו"פ םילקש ימלשוריבו .(נ"שו ,(ךליאו יר 'ע) א"ס םיאולימ םש המילש
.הלוכ הרותה תוללכ ןה תורבדה תרשע :ג"נפר אינת הארו ."הרות לש 'יתויתואו

רקי ילכ) "תוינש תורבד ,תונושאר תורבד" ןושלה םישרפמ המכבו .דועו .(א ,הנ .ב ,דנ) ה"פס ק"ב - ל"זח ןושל (4
.(דועו ,ח ,כ ונתשרפ פ"הע

.(ב ,דנ ק"ב - ךתמהב ה"דות) "איה אתלימ אדח תונושארו תונורחא" יכ ,הרותב ובתכנש יפכ תונורחאה ,ונייה (5
.(10 הרעה ןמקל האר) תונורחאה תוחולב ובתכנ "תונורחא"ש םישרפמ שיו .7 הרעהבש םישרפמ הארו

.דועו .םש ק"ב (6

.דועו (םש ונתשרפ) רקי ילכ ,(בי ,ה ןנחתאו .ח ,כ ונתשרפ) ן"במר ,(זט ,ה ןנחתאו .א ,כ ונתשרפ) ע"באר (7
.נ"שו .(ךליאו חלר 'ע) ב"יס םיאולימ ז"טח ש"ות הארו .דועו .םש ןנחתאוו ונתשרפ י"שר ישרפמ

רובדו רובד לכ לע שריפו רזח" רשאכ םגו ,(א ,כ ונתשרפ י"שרפ) דחא רובידב תורבדה תרשע לכ ה"בקה רמאו (8
עימשמו רבדמ השמ" 'יה תורבדה ראשו "ךל 'יהי אלו יכנא אלא הרובגה יפמ ועמש אל" י"נבו ,(םש) "ומצע ינפב
הרזחבש שוריפה יפל טרפבו ,('א רובידב) ה"בקה יפמ ועמשש רובידה שוריפ ז"ה ,(טי ,טי םש י"שרפ) "לארשיל . .
.(נ"שו ,תורעהב 160 'ע א"יח ש"וקל האר) רובדו רובד לכ (םליבשב) שריפו ומצעב ה"בקה םג רזח תורבדה לע

.א ,כ ונתשרפ (9

םירבדה תא" :(טי ,ה) ןנחתאוב ד"השעה םויס ירחאל ש"מכ) 'ה רבד םה תונורחאה תורבד םגש ףא :רמולכ (10
רומשו רוכז" (ב ,כ תועובש .א ,זכ ה"ר) ל"זחאמכ) ומצע ה"בקה י"ע ורמאנו ,("םכלהק לכ לא 'ה רביד הלאה
הארו .ה"בקה לש וחכב אקוד והזש ,"עומשל הלוכי ןזואה ןיאו רבדל הלוכי הפה ןיאש המ ,ורמאנ דחא רובידב
םע דחי תונורחא תורבד דחא רובידב רמא ה"בקהש (ט תוא םש ש"ות הארו) םש ונתשרפ י"בשרד אתליכמ
לכ הרות הנשמ רפסב ירה (םש ש"ות הארו .א"יפ א"ר תנשמ האר םימעפ יתש רבידש וא) תונושארה תורבד
המצע "הרובגה יפמ" הרימא אלו ,השמ ירבדמ קלח ןה ,(ה"בקה י"ע ורמאנש) תונורחאה תורבד םג ,םינינעה
.(תונושארה תורבדבכ)

תונורחאה תוחול לע תונורחאה תורבדו תונושארה תוחול לע ויה תונושארה תורבדש שוריפה יפל םגש ,ריעהלו
ש"ות .םש אשת תופי םינפ .םש עשוהי ינפ הארו .א ,הנ ק"בב עמשמ ןכו .בי ,ה ןנחתאו .א ,דל אשת בוט חקל)
"םיקלא השעמ" םה תונושאר תוחולש אוה םהיניב קוליחה ירה ((אסק 'ע) ו"פ ד"ס םיאולימבו .כ תוא םש אשת
.(א ,י בקע .א ,דל אשת האר) השמ השעמ םה תונורחא תוחולו ,(זט ,בל אשת) "םיקלא בתכמ"ו

הלבקש ומכ אלא 'וכ הרות הנשמ םהל הנוש 'יה וילאמ ואל השמ :ךוצ רשאכ ה"ד ב ,ונ ןירדהנס י"שר האר (11
ה"דות םג הארו) יניסב עמש ןכו תוחולב בותכ 'יה תונורחאה תורבדב בותכש המ לכו ,םהל דיגמו רזוח 'יהו אוה
ןנחתאוו ורתי) 'ירא רוגה 'יפב ז"דעו ,(בי ,ה ןנחתאו .ח ,כ ונתשרפ) ן"במרה 'יפב הארו .(ב ,זפ תבש - ךוצ רשאכ
ה"בקהמ י"נב ועמשש) תונושארה תורבד לע השמ רזח תונורחאה תורבדבש - םש ם"ארה 'יפ םג הארו ,(םש
םוקמב) "תבשה םוי תא רומש" ומכ ,(םש א"וג - "אתא יפוסואל הרות הנשמ יאדוד") ןהב שוריפ ףיסוהו ,(ומצע
אבוה .תמדוקה הרעה ל"נכ) "ורמאנ דחא רובידב רומשו רוכז" ירהש ,(תונושארה תורבדב רמאנש "רוכז"
.(םש ןנחתאוו .א ,כ ונתשרפ י"שרפב

יונישה :ומכ ,(םש עשוהי ינפ האר) תונורחאה תורבדו תונושארה תורבד ןיב םייוניש המכ םיראובמ ז"פעו (12
"ךוצ רשאכ" לש הפסוהה .(ח ,כ ונתשרפ ת"הע ך"ש .תמדוקה הרעהבש תומוקמ האר) "רוכז" יבגל "רומש"ד
.דועו .(םאו בא דוביכ תוצמבו תבש תוצמב)

.םירבד פ"ר (13

ש"וקל הארו .דועו .א ,אסר ג"חז .('סותבו) ב ,אל הליגמ - (שדוקה חורבו) הרמא ומצע יפמ השמ הרות הנשמ (14
.(םש הליגמ) "הרובגה יפמ" םה םינושארה םירפס העברא כ"אשמ .נ"שו .ךליאו 9 'ע ט"יח

.מ"כבו .ז"יפר אינת (15

.ב ,גנ ג"חז הארו .דועו .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (16

.זט ,וכ אובת .גי ,אי בקע .א ,טי ונתשרפ י"שרפ האר (17

.נ"שו .העק 'ע א"ח תומש צ"מאהדא ירמאמ .א ,גכ עירזת ת"וקל .א ,הכ ה"לש (18

.א ,בכ תוכרב (19

.ב ,חפ תבש (20

י"שרפ) הרותה ליבשבו (ב"ע שיר ,אסק ב"חז .ותלחתב ר"ב האר) הרותה ידי לע ארבנ םלועה לכ :הברדאו (21
.(מ"כבו .תישארב פ"ר

.ה-ד"פ אינת האר (22

ב"חז .א ,דכ א"חז הארו .הפר 'ע א"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמב ןמסנה הארו .רהזה םשב ג"כפרו ד"פ אינת (23
.דועו .ב ,ומ םיבצנ ת"וקל .(א ,דס) ב"כת .(ב ,אכ) ו"ת ז"וקת .א ,ס

.(ב ,ח) ד"פ אינת (24

.ב ,טנ מ"ב .בי ,ל םיבצנ (25

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (26

.ז"מס ח"וא ח"ב האר (27

.נ"שו .ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה (28

.בעק ,טיק םילהת (29

.ב ,זס ונתשרפ א"ות (30

.דלרתת זמר הכיא ש"לי .ח"יפ ר"אבדת האר (31

.זי ,אנ םילהת (32

.אכ ,טנ 'יעשי (33

.5 הרעה 1087 'ע ד"ח ש"וקלב ןמסנ (34

.וט ,כ ונתשרפ (35

.ד ,ה ןנחתאו (36

.א ,טי ז"ע (37

.ב ,א םילהת (38

.(םש י"שרפב הארו) ב"ע שיר ,בל ןישודיק (39

.א"עס ,םש (40

.(32 הרעה אמר 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .טפת 'ע א"ח ה"סקת מ"הס) ותומצעל ול - "'תי ול הריד" (41

הרידה השענ (םיימשג םירבדב תשבלתמ הניא הטמל התדיריב םגש) הרותה ןינע י"עש ,ראובמ תוללכב (42
.(נ"שו .ךליאו 440 'ע ז"טח ש"וקל האר) םינותחתב הכשמהה תלעפנ תווצמה י"עו ,('תי ותומצע תכשמה) 'תי ול
י"ע איה םינותחתב הכשמהה םג ,רתוי תויטרפבש ,ןבומ ,הרותה י"ע איה םינינעה לכ תכשמהש ןויכמ ,לבא
.הטמל הדריש הרותה תגרד ,המצע הרותה

.וז הנש בשיו פ"ש תחיש םג הארו - .ב ,זפ מ"ב הארו .די ,ח"מפ ר"בב ז"דעו .ה ,ז"מפ ר"ומש (43

.מ"כבו .א ,במ ש"הש ת"וקל .םש א"ות (44

.די ,טכ םיבצנ (45

.(א ,ופ) ט"מת ז"וקת .ב ,גפ ב"חז .א ,אצ א"חז .ג םיבצנ .ג ידוקפ אמוחנת .ח"כפס ר"ומש .א"מפ א"רדפ (46

.22 הרעה 242 'ע ח"כח ש"וקל האר (47

.7 הרעה ליעל הארו .ג ,וט רבדמב ת"וקלב ואבוה - ל"זחדמ המכבו ב ,ג הגיגח האר (48

.(ךליאו צק 'ע) ט"נרת םינפב םינפ ה"ד הכוראב הארו .ה ,ה ןנחתאו (49

הכרבו וצ פ"ש תחיש הכוראב הארו - .ד ,א"יפ ר"בד .פ"הע (רעבאב) םילהת שרדמ הארו .א ,ק"ידצ םילהת (50
.נ"שו .א"שנת ןסינ א"י

.ב"מפר אינת (51

.נ"שו .ךליאו 477 'ע ז"טח ש"וקל האר (52

.מ"כבו .חסת ע"ס ו"סרת ךשמה (53

.41 הרעהב ןמסנ (54

.דצק 'ע םש ט"נרת מ"הס (55

לבקש המ השמ רבד א"כ שממ 'ה רבד הז ןיא כ"א אצוי 'יה כ"חאו וב 'ה רבדה םצעתמ 'יה שיגרמ 'יה םאש" (56
- ךפשמה ךרד רבוע א"כ הקשמה ללכ לבקמ וניא ךפשמהש ךפשמה ךרד ןיכפושש הקשמ מ"דעו ,"'וכו 'המ
רוא ךשמנ השמ י"עש ,תומלועבש עצוממהו השמד עצוממה ןיב קוליחה והזש ,םש הארו .םש ט"נרת מ"הס
רואה תכשמהב כ"אשמ ,הטמל ותכשמהב ללכ הנתשנ אלו רואה תומצעו תוימינפ 'יחב אוהש ,הטמל הרותה
.'וכ תומלועה ךרוצל

.56 הרעה נ"שת חלש פ"ש תחיש האר (57

.(ג) זט ,ה"פ ר"שהש .ד ,ט"כפ ר"ומש .ב ,חפ תבש האר (58

.םש תבש (59

.8 הרעהב ןמסנ (60

ךיאה רמא ,ןהילעמ בתכ חרפש הארו ןהב (השמ) לכתסנ"ש - ןמצע *תונושארה תוחולל עגונב אוה הז תמגודבו (61
אשת ייחב וניבר הארו .ב"פ נ"רדא) "םרבשאו זוחאא אלא ,שממ םהב ןיאש תוחולה תא לארשיל םהל ןתונ ינא
'ע ד"יח ש"וקל הארו .םימשה ןמ אלא ץראה ןמ וארבנ אל תוחולה :בצש זמר אשת ש"ליו ו"מפ א"רדפבו .(זט ,בל
.נ"שו .ךליאו 31
__________
.תונושארה תוחול לע ויה תונושארה תורבדש שוריפה 10 הרעה ליעל האר (*

הרידד ןינעה לע ףסונ) ךרבתי ול הרידד ןינעה לעפ יאדוב (תונורחאה תורבדב) ע"צמ השמ םג ירהש (62
.(םינותחתב

.35 הרעה זכ 'ע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .ג ע"ס ו"סרת ךשמה .זצקתת 'ע קלב ת"הוא (63

.(ב ,המ) ו"לפ אינת (64

.א ,גע ג"חז האר (65

.(ב"ע שיר ,לק) כ"ס ק"הגא אינת (66

.ז ,א 'ירכז (67

.א ,חפ .ב ,גס ב"חז (68

.ב ,א םירבד (69

.ב ,כ ונתשרפ (70

.ח ,ב"מפ ר"ומש (71

.(א ,זי) המדקהב ז"וקת (72

.(000 'ע ליעל) נ"שו .וז הנש טבש ג"י ,חלשב פ"שו טבש א"י תוחישמ סרטנוק הכוראב ז"כב האר (73

.(000 'ע ליעל) ז ףיעס ל"נה סרטנוק (74

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (75

.(א ,בצ תבש הארו .נ"שו .ב ,דנ םש) תומא רשע השמ לש ותמוקד ריעהלו (76

.נ"שו .(ךליאו טס 'ע) ב"ס 'כ תוא - תויתוא תכרעמ ד"בח-םיכרעה רפס הארו .מ"כבו .ג ,הל ש"הש ת"וקל (77

.א ,גע םילהת (78

.כ ,חמ יחיו (79

.(מ"כבו .ג ,זל ץקמ א"ות) הכשמה ןושלמ הכרב (80

תוחישבו ,תודעוותההב ראבתנ - (ףיקמו ימינפ רוביח ,"אקשומ 'יח") תרטפנה םש םע רשקהו ,הזב רואיבה (81
.ע"פב ל"יו ,טבש ב"כ

.םיטפשמ פ"ר (82

.פ"הע י"שרפב אבוה אתליכמ (83

.נ"שו .הנ 'ע ב"ח טקולמ מ"הס .כ ,ו ןנחתאו ן"במר האר - םיקוחו תודע םיטפשמ םיגוסה 'ג ןינעב עודיכ (84

.ב ,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש .הפוסב תינעת האר (85

.(םהינפל םישת רשא ה"ד) םיטפשמ פ"ר י"שרפ (86

םצעב םה הרותה ימעטש ,תעדב 'ילע ז"ה השמ תעדל יכ ,"ךתעד לע הלעת" ןושלה קויד רמול שי ז"פעו (87
.םדאה תגשהמ הלעמל

.ה"פ אינת האר (88

.םש מ"פבו ז"ה ףוס ב"פ ז"ע (89

.דועו .א"ער ,טת םש ח"ות .ג ,הע םיטפשמ א"ות (90

.ז ,ו"נפ ר"ב .ט"סת ז"וקת .א ,גער ג"חז האר (91

.א ,וט חלשב אתליכמ (92

.ב ,הע םיטפשמ א"ות .יחיו 'פ םיקוספה 'ש .א ,גנר א"חז .ו ,םש .ד ,ב"פ ר"ומש האר (93

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכ - ט"שעבהד העודיה ק"הגא (94

.ז"לז תורבוחמ תויתואב ;תודרפנ תויתואב :(םיכובנ הרומו קסופ) ם"במרה תמיתחב םינפואהמ ריעהל (95

.(ב ,חצ ןירדהנס) ומש םחנמש ריעהל (96

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (97

.א ,כ ונתשרפ ן"במר .א"כפ ר"ספ הארו .ישילשה שדוחב 'פ כ"רדפמ ,ופק זמר ונתשרפ ש"לי (98

.י"שרפבו ב ,טי ונתשרפ (99

.ה ,ו ןנחתאו (100

אוה 'ה רבד יכ ובלל ומושב הרותה קסעב דחפו המיא וילע לופיו ליכשמה ןנובתי :םש ונתשרפ א"ות האר (101
.יניסמ השמל ורמאנש שממ

.(ךליאו 000 'ע א"ח ב"נשת תויודעוותה) 'וכ הז טעמ שדקמ ןינעב סרטנוק הכוראב הארו .א ,טכ הליגמ (102

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (103

.ה ,חי ירחא (104

.(כ ,ל םיבצנ פ"ע) תיברע תלפתד םלוע תבהא תכרב חסונ (105

.ט ,י אב (106'ב םויו לילו ,טבש 'כ ,ורתי פ"ש תוחישמ
ב"נשת'ה טבש ב"כ ,םיטפשמ 'פ

יעיברה אלוליהה-טייצראיה םוי םע רשקב
ע"יז ע"נ אקשומ 'יח תרמ תינקדצה תינברה לש

"לארשי ךרבי ךב סרטנוק"


שדח(מ תידיא)מ םגרות

'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס"ב תידיאב ספדנ

ךרבי ךב" לע זמרמה ,"ךב" תויתוא -ב"כ רפסמב זמורמכ ,הכרב םע רושק שדוחב ב"כ
.םהינינע לכב לארשי ינב םיכרבתמ ומעו ודי לע ,ונממש םוי והזש ,רמולכ ,1"לארשי

ךרבי ךב"ב (בותכה) שוריפה תוטשפמ ןבומכ ,ךרובמ אוה ומצע "ךב" (לש םוי)ה :ןכ לע רתי
,ןדיד ןודינב הז ךרד לעו ,םידוהיה לכ םיכרבתמ (השנמו םירפא לש) "םתכרבב"ש ,"לארשי
וזכ הכרב איה "ךב" ,םידוהיה לכ ,"לארשי ךרבי" וכרדו ,ךרובמ אוה ומצע ("ךב"ד) םויהש
- ללוכ) 2"םלועה לכ ףוס דע"ו ץק ןיא דע ,הכרב דועו הכרב דוע ,תוכרב דוע םיאצוי הנממש
.3רתסהו םלעה (ןושלמ םלוע) לש (ףוסה

לכ םיכרבתמ ונממש ,הכרב םוי והזש ,טבש ב"כ טייצראיה לש םויל עגונב ןבומ םג ךכ
."לארשי ךרבי ךב" םידוהיה

,טייצראיה םויב שידק תרימא לש גהנמהב שגדומכ .הילע םע טייצראיה רושק םידוהי לצא
.4המשנב זא תפסותמה ךרעב אלש הילעו השדחה הילעה ללגב

לע רתסהו םלעה והזש ,ףוגה ןמ המשנה תוקלתסה התיה וב םויה אוה טייצראיהש םגה
לוכיש לודג יכה םלעהה הז ירה - ףוגב ,5"שממ לעממ הקולא קלח" ,לארשי שפנ לש יוליגה
לכבו ,הלודג רתוי דוע הילע איבי הזש (הדירי לכבכ)הזב הנווכה לבא - ןלציל אנמחר תויהל
ןה הילע ,(הז ינפלש תוילעל ךרעב אלש) ההובג רתוי דוע הילע הזב תפסותמ (טייצראיב) הנש
םהבש, 6(המשנה םע רשק םהל היהש הלא) הטמל םיפוגב תומשנ םיאצמנש ולאל ןהו ,המשנל
.םיבוט םישעמבו תווצמב הרותב םיאלוממ ,תובוט םינשו םימי ךרוא רתוי דוע ףסותימ

ידי לע - המשנה לש הילעה ןה ,המילשהו תיתימאה הלואגב האבש הילעה - רקיעו דועו
תומשנ אקווד איה (המשנהד םג) תומילשה תילכתש 8עודיכ ,7"רפע ינכוש וננרו וציקה"
ומכ - המשנ התוא םע תוכייש םהל התיהש םידוהי םתואב ןהו ,םיתמה תייחתב םיפוגב
החמו"ה רשאכש ןבומו ,"םינפ לכ לעמ העמד םיקולא 'ה החמו חצנל תומה עלב" 9בותכש
קר אל הז ירה ,("העמד םיקולא 'ה החמו) ומצעב אוה ךורב שודקה ידי לע אב "העמד...
הפסוה האב הז ידי לעש אלא ,(היחמה ןינע טושפכ) הז ינפל התיהש העמדה תא לטבמ
יפוריצ כ"קהמ דחא רסחש ונייהד ,ט"יק אירטמיגב "העמד"ש ,10שורפהמ םג ןבומכ ,הילעב
לש אירטמיגה) כ"ק לש תומלשה תייהנ "העמד םיקולא 'ה החמו" ידי לעו ,11םיקולא םש
האמ ןב - וניבר השמ לצא היהש יפכ ,12"הנש םירשעו האמ וימי ויהו" - (ללוכה םע "העמד"
ןה םינשו םימי תומלשו יולימ ,14"יתונשו ימי ואלמ םויה" ,13"םויה יכנא הנש םירשעו
.המילשהו תיתימאה הלואגב 15םייחצנ םייחב - דע ,הזב ךשמההו ,תוינחורב ןהו תוימשגב

דובכ לש ותב לש טייצראיב דחוימב שגדומ [תוקלתסה ידי לע האבש הילעה] הז ןינע .ג
תא םג הל שי ,המצע הלש תוכזל ףסונש ,טבש ב"כב ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק
:'וכו ודי לע הכנחתנו ,[16באה םע תדחוימ תוכייש שי תבלש טרפבו] היבא תוכז

.17"לכה אוה אישנה" יכ ,רודה לכ תא םמורמו אשנמ - תואשנתה ןושלמ אישנ - רודה אישנ
.םלוכב הילע םילעופ - התוקלתסה דחוימבו ללוכ - הינינע לכש ,ותבל עגונב ןבומ הזמו

דובכ היבא לש טייצראיה ומכ (טבש) שדוח ותואב לח (טבש ב"כב) הלש טייצראיהש טרפבו
תאצמנ ונרוד אישנ לש תואשנתההו הילעהש ,(טבשב ירישעב) ר"ומדא ימחו ירומ תשודק
לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" םילוע זאש 18עודיכ ,ולש אלוליהה םויב רתוי יולגב
.19"ץראה ברקב תועושי לעופ" הזש דע הטמל הלגתמ הזו ,"וייח ימי

תיתימאה הלואגב הטמל לארשי ינב לכבו הלעמל תומשנב תואשנתההו הילעה תומילשל דע
.ליעל רכזנכ ,המילשהו

תשודק דובכש יפכ - הלואגה לש ןושארה רודהו תולגה לש ןורחאה רודה אוה ונרודש טרפבו
וישכעו לכה ומייס רבכש ,םימעפ המכ עידוהו זירכה אלוליהה לעב ר"ומדא ימחו ירומ
לש ןינע היה םייתניב םאש ,ןבומ אלימב - שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצ
ידכ קרו ךא הז ירה ,(ח"משת'ה תנש) הז ינפל םינש עבראב טבש ב"כב היהש יפכ ,תוקלתסה
.המילשהו תיתימאה הלואגהד הילעה - הרתונ ןיידעש הדיחיה הילעה תא איבהל

,לארשיל םיכשמנש תוכרבה - "לארשי ךרבי ךב" - טבש ב"כ םויב הכרבה תנבומ הז יפ לע
לע תוגהנתמ ןהש הז ידי לע טרפבו ,לארשי תונבו ישנל - דחוימבו .םידוהיה לכלו ידוהי לכל
,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה - םינינעה לכב תוכרב .התארה איהש אמגודה יפלו היתוארוה יפ
ןיא דע הכרב דועו הכרב דוע תאצוי הכרב לכמש ,תוכרב ולאכו ,דחי םג תוינחורבו תוימשגבו
.ץק

*

יבא) ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ םע רושק טבש ב"כד טייצראיהש ןויכמ
לכ" רשאכ) ולש אלוליהה םוי לח וב (טבש) שדוח ותואב והזש (ליעל רכזנכ) טרפבו ,(תרטפנה
לש ותדובע תוללכ םע רשק שי הז םוילש ןבומ - (יולגב םידמוע "ותדובעו ותרותו וישעמ
אפוג אשיר רתב"ו "לכה אוה אישנה"ש ןויכ) ולוכ רודה לכ לש (אלימב)ו ונרוד אישנ
.(20"ליזא

לש תוקלתסהה ירחא םינש המכו המכ התיה טבש ב"כד תוקלתסההש תויה ,ןבומ הז םע דחי
םוימ ,רתוי רחואמ ,שדוחב רחא םויב הלח איהו ,ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ ,היבא
.ולש אלוליהה םויל הפסוהבו ךשמהב ,דחוימ ןינע הכותב איה תאשונ - טבש ד"ויד אלוליהה

- שדוחב םויה רפסמבו ,רשע דחאה שדוח - (טבש) שדוחה רפסמב םג זמורמ הזש רמול שיו
.ןמקלדכ ,ונרוד אישנ לש אלוליהה םוי ,שדוחב ירישעל הפסוהבו ךשמהב אבה ,(טבש) ב"כ

ונרוד אישנ לש רודה ותויהב - דחוימב ונלש רודה לש הדובעב דומיל איצוהל םיכירצ הזמו
תורושק ןתויהב ,לארשי תונבו ישנ לש הדובעל עגונב דומיל - דחוימבו ,(לכה אוה אישנהש)
.ונרוד אישנ לש ותב לש טייצראיה םע

םויב ומויסו) ימלועה תוחולשה סוניכ םייקתמ - טבש ב"כל תוכימסב - ולא םימיבש טרפבו
.ןמקלדכו .(טבש ב"כ לש הז

ינש תודוא ,הרות ןתמ תשרפ ,(ורתי) עובשה תשרפב 21ליעל רבודש המ יפ לע הז ןבויו .ה
רבדיו") אוה ךורב שודקה ידי לע םירמאנה "תונושארה תורבד"ה - תורבדה תרשעב םינפואה
וניבר השמ ידי לע ורמאנש "תונורחאה תורבדהו" (22"רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא
:(23הרות הנשמב)

ול הריד תושעל לארשיל חכה ןתנ הרות ןתמב "רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו"
.ותוהמו ותומצעב ךרבתי ותומצע לש יוליגה היהי םינותחתבש - 24םינותחתב ךרבתי

.םינותחתב הכשמהה (ב)ו ,ךרבתי ותומצע לש יוליגה (א) :םינינע ינש םישרדנ ךכ םשל
לש יוליגה (ב)ו ,(ומצע ךרבתי אוה אל לוכיבכ לבא) ךרבתי ול הריד (א) :רתוי תויטרפבו]
תורבד"ה :תולעמה יתש תא תורבדה תרשעל ויה ןכלו .["'וג םיקולא רבדיו" ,ומצעב ותומצע
לש הכשמהה תא לועפל חכה תא םינתונ אוה ךורב שודקה ידי לע ורמאנש "תונושארה
תאז ךישמהל חכה תא םינתונ השמ ידי לע ורמאנש "תונורחאה תורבד"הו ,ךרבתי ותומצע
.(הלעמלמ יוליגה ףקות דצמ םתואיצמ לוטיב ידי לע אל) םה םנינע דצמ םינותחתב

דחוימ") רשע דחאד יוליגה (א) :"םיניינעה ינש ויה ,ןמצע "תונושארה תורבד"ב הז ךרד לעו
דח אוה תנא" תניחב ,(26"ךיקולא 'ה 25יכנא ,תורבדה לכל שאר אוהש דחא אוהש...הרשעבש
,תוריפס רשעמ הלעמלש ךרבתי ותוהמו ותומצעל דע ,רתכה תוימינפ תניחב ,27"ןבשוחב אלו
הרותש יפכ ,(הרשעהמ דחא וניה יכנאש ךיא ללוכ) "תורבדה תרשע"ב ךשמנ יוליגה (ב)ו
הזש דע .(28תורמאמ הרשע ,תוריפס רשע) הרשע רפסמב עבקנש תולשלתשה רדס םע הרושק
29הכרבל םנורכז ונמכח ירבדכ) ןותחתה הזה םלועב דע ,ומצע תולשלתשהה רדסב לעפ
חרפ אל ףוע חווצ אל רופצ"ו ,ץראו םימשו םלועה תוחור 'ד לכמ אב "'יוה יכנא"ד לוקהש
.(30'וכ העג אל רוש

דריו 31רמאנש ליחתמה ינאו") הלעמל דצמ "'וג םיקלא רבדיו"ד יוליגה היה הרות ןתמב לבא
ךושמב"ו] העש יפל קר היה םינותחתב יוליגה ןכלו ("'וג םיקלא רבדיו" ,32יניס רה לע 'יוה
ראשנ יניס רהש ןויכ ,33"רהב ולעי המה" יזא (יניס רהמ הניכשה הקלתסנשכ ) "לבויה
אל רופיצ הז ךרד לעו ,34"ןתמשנ החרפ") ןותחתה תואיצמ לוטיב לעפ הזש ןפואבו ,[םדוקמכ
תא (תומילשב) לבקל לוכי היה אל - אוה ונינע דצמ (רשע תניחב) ןותחתהד ןויכ - ('וכ חווצ
;(רשע דחא תניחב) "'וג םיקלא רבדיו"ד יוליגה

יוליגה (רקיעב) ראשנ (הטמל) יוליגב לבא ,רשעב םג רשע דחא ךישמהל חכה תא זא ולביק
רבדיו") רשע דחאד יוליגה ןכ ןיאש המ ,תורבדה תרשע - (תולשלתשה רדסד) רשע תניחבד
דצמ םינותחתה םגש ידכב ,(וניבר השמ יפמ הרות ירבד ועמשו) ךכ רחא םלעתנ ("'וג םיקלא
.תאז לבקל ולכוי - םה םנינע

הלעמלמ יוליגה ידי לע אל) םמצע חכב םתדובע ידי לע לארשי ינבש ,איה הנווכה תומלש
('"35יסומנב ךלה אתרקל תלזא") םינותחתב תושבלתהב םיאצמנשכ - ('"וג םיקלא רבדיו"ד
רשכומ ילכ ויהי םהש (רשע) םינותחתה תכיפה ידי לע ,רשע ךותב רשע דחאד יוליגה וכישמי -
ןפואב םהלש ימשגה רובידה חכ םע הרות םידמול םהש הז ידי לע,"רשע דחא"ד יוליגה לבקל
ןפואב םלועב םתדובע תא םישועו (37שממ 'ה רבד תא "רמאל") 36"ךתרמא ינושל ןעת"ד
רשע ךותב רשע דחאד יוליגה ךשמנ זאש .ךרבתי ול הרידו ילכ םישענ םמצעב םינותחתהש
ןויכ - המילשהו תיתימאה הלואגב יוליגה תומילשב היהיש יפכ - תויחצנו תועיבק לש ןפואב
.םה םרדגו םנינע דצמ םינותחתה ידי לע (אלא ,הלעמלמ חכה דצמ אל) אב הזש

:ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ לש רודה - הז ונרודד שודיחה ןבוי הז יפ לע .ו

רודהו תולגה לש ןורחאה רודה - ונרוד לש אלפנה יוליעהו שודיחה תודוא תובר םימעפ ורבד
38"ונתדובעו ונישעמ" םויסו רמג תא וכותב גציימ אוהש - (ב ףיעס ל"נכ) הלואגה לש ןושארה
ןושלבו ,תולגב םינורחאה םירוריבה תא רומגל ,הז ינפלש תורודה לכ ךשמב לארשי ינב לש
הלואגה תאבהב תאטבתמ ונלש הדובעה ;"םירותפכה תא חצחצל" - 39ר"ומדא ימחו ירומ
!הז ינפלש תורודה לכ רובעו הז רוד רובע לעופב

,תורודה לכ ךשמב לארשי ינב לש ונתדובעו ונישעמ תא םימייסמ הז ונרודבש ,תרמוא תאז
תניחב) םינותחתהש ,רשעב רשע דחא תניחבד יוליגה תא (ןותחתה תדובע ידי לע) ךישמהל
.(רשע דחא) ךרבתי ותומצעד יוליגה תא לבקל םירשכומו םינכומ ויהי ,םה םרדג דצמ (רשע

וישעמ לכ" רשאכ) ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ לש אלוליהה םויב זמורמ הזש רמול שיו
רואה יוליג :רשע דחאה שדוחב ירישעה םוי - (תומילשבו יולגב םידמוע "ותדובעו ותרותו
רדסמ הלעמלש) רשע דחא לש 41שודיח (ןושלמ שדוח)ה םע דחי אבו רושק ירישע לש (40םוי)
.ירישע לש (םוי) רואה יוליגב ךשמנ רשע דחא לש שודיח (ןושלמ שדוח)ה .(תולשלתשה

:םיבלש השולש - תוללכבו ,תופוקתו םיבלש רפסמ םימייק אפוג ונרוד אישנ לש הז רודב .ז
דובכ תדובע לש הפוקתה םויס - (ד"וי ש"ת טבש ד"וי) רשע דחא שדוחל ירישע םוי (א)
דחא םוי - ותרחמל םויה (ב) .ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק
רשע יתשע תנשב דחוימבו ,(תוקלתסהה ירחאל םלשה ןושארה םוי) רשע דחא שדוחל רשע
רודה לש 43"תורואמה ולתנ"ו השדח הפוקת לש שודיחו ךשמהה ליחתה רשאכ - (42א"ישת)
לש תוקלתסהה רחאל הפוקתה (ג) .(בוט םש לעבהמ יעישתה רוד וא) ןקזה ונברמ יעיבשה
.(ח"משת טבש ב"כ) רשע דחא שדוחל ב"כ םויב ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ לש ותב

ול תושעלד הדובעה םויסב תוגרד שולש תוללכב תועיבמ ולא תופוקת שולשש ,רמול שיו
ירדגב היהי הזש ידכב יכ) רשע תניחבב רשע דחא תניחב תכשמה ,םינותחתב הריד ךרבתי
:(הלעמל הטמלמ אגרד רחא אגרד תויהל הדובעה הכירצ םינותחתה

םלועה תא ןיכהל ידכב ,"רשע" תגרדב ,םלועב - הדובעה תומלשו םויס דע - הדובעה (א)
יפכ) ותואיצממ לטבתי אל אוהשו ,(םלועמ הלעמלש תוקלא) "רשע דחא"ד יוליגה תא לבקל
"רשע"בש אלא ,"רשע"ד ןינעה יולגבו השגדהב רקיעב אוה הזב לבא .(הרות ןתמב היהש
דחא" ןיבל "רשע" ןיב לדבה רכינ ןיידעש ןפואבו ,"רשע דחא"ל ילכ השענ אוהש יפכ - אפוג
ןיידע םידמוע םינותחתהו ,םינותחתה ירדגב תויהל ךירצ הזש אפוג אמעט יאהמ ,"רשע
.("רשע דחא" אלו) "רשע" לש אגרדב

דחא"ש תרמוא תאז ."רשע דחא"ב הלעתמ "רשע"ש דע ,ומצע "רשע דחא" לש יוליגה (ב)
קלח היהנו ללכנ "רשע"הו) "רשע דחא"ד יוליגה שגרנ רקיעב לבא ,"רשע"ב םג לעופ "רשע
.("רשע דחא"מ

,(אוה ונינע דצמ) "רשע דחא"ו (אוה ונינע דצמ) "רשע" לש דוחיהו רוביחה תומילש (ג)
יהוזש הז םע דחיב .44ךרבתי ותומצעל ,ךרבתי ול הריד םישענ םה םנינע דצמ םינותחתהש
דרפנ רשע תגרדב התוראשהב ,ומצע ריידהמ לוכיבכ דרפנ רבדכ ןיידע לבא) ךרבתי ול הריד
ארבנה שיה :45עודיה ןושלבו ,ריידה םע דחא רבד םינותחתב הרידה תישענ - (רשע דחאמ
.46יתימאה שי(ה םע דחא רבד) אוה

אוהש רשע דחא :אפוג "רשע דחא"ב תוגרד יתש דגנכ םה םינורחאה םינינעה ינשש רמול שיו
לוטיב לש ןפואב וא רשע תגרד לע הלועפ "רשע דחא"ל שי ןכלו) רשעל ךיישו ךרעב ןיידע
דחאמ תרחא תואיצמ ףוס ףוס ראשנ ומצע דצמ רשעש ןפואב וא (הרות ןתמב היהש יפכ)
אלש אוהש - "ןבשוחב אלו דח אוה תנא" - ךרבתי ותומצע לע זמרמש רשע דחאו ;(רשע
.תומלשב דחי םהינש תא דחאלו רבחל וחכב שי ךכיפלו ,רשע דחאלו רשעל ירמגל ךרעב

:ל"נה תופוקתה שולש ןיב קוליחה רמול שי הז יפ לעו

םינורחאה "םייריש"ה רוריב לש הדובעה רמגו םויס לע יאק רשע דחאה שדוחב ירישעה םוי
תורודה ךשמב הדובעה תומילשו רמג :רומאה ןונגסבו ."םירותפכה תא חצחצל" ,תולגה לש
ירדג דצמ) םידרפנ םינינע ינש ןיידע םהש ןפואב לבא ,"רשע"ב "רשע דחא" תא ךישמהל איה
רבדיו") רשע דחאד אגרדהש ןויכ - םישדוחה דצמ רשע דחאו םימיה דצמ ירישע :(םינותחתה
ונשי אלימב .(רשע) םלוע החקלו הרדח ירמגל אל ןיידע ,(םלועהמ הלעמלש "'וג םיקלא
(40יוליגהו רואה ןינע ,םימיה דצמ) היולגה הדובעה לבא ,רשע דחאד (שדוח) שודיחה
ירומ תשודק דובכ לש הדובעה ןכותש ,47רחא םוקמב ראובמכ] רשעד אגרדב ןיידע תאטבתמ
.[ירישעה לש יוליגב האטבתה ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ר"ומדא ימחו

ירישע םוי לש הדובעה לע ףסונש אטבמ - רשע דחא שדוחל רשע דחא םוי - ותרחמל םויה
יוליגל םג (48"שדוקב ןילעמ"ד ללכה יפ לע) םילעתמו םיעיגמ הירחאלו ,רשע דחא שדוחב
דחא" לש אגרדל ירישעה םוי לש יוליגה תא םג םמורמ הזש הזכ ןפואבו ,רשע דחא לש (םוי)
יוליגהו םויה דצמ ןהו (רשע דחא שדוח) שדוחה דצמ ןה ,"רשע דחא"ה ונשי זאו .49"םוי רשע
דצמ אוהש יפכ ןהו ,(שדוח ,הנבל) לבקמה לא ךשמנ אוהש יפכ ןה רשע דחא ,50רשע דחא םוי)
.רשעל ךרעבו תוכיישבש רשע דחאד אגרד אוה הז לכ לבא .51(םוי ,המח) עיפשמה

לכ לש הדובעה םויס ירחא רבכ םיאצמנ הב רתוי תילענ אגרדל הז ירחאל םיעיגמ אפוג הזב
ונקדצ חישמ תא לבקל ןכה דומעל קר םיכירצו ,'וכו "םירותפכה חוצחצ" ונשי םגו ,םירוריבה
דצמ) רשעד דוחיאהו רוביחה תא לעופש ,(רשעל ךרעב אלש ירמגלש) רשע דחאד תומילשה -
:טבש ב"כב זמורמכ - (אוה ונינע דצמ) רשע דחאו (אוה ונינע

תאז .(רשע דחאה שדוחב רשע דחאה םויהמ םוי רשע דחא) םיילפכב רשע דחא אוה ב"כ
דחאה שדוחב והזש ךכ לע ףסונ) רשע דחא םימעפ 'ב םנשי - םמצע שדוחה ימיבש תרמוא
דחא םע רשע תודחאתה) רשע דחא לש תומלשה תילכת תא אטבמ הזש רמול שיו .(רשע
תא םמורמ אוהש ומכ רשע דחא ןה ונשי (םוי) עיפשמה תגרדבו םייוליגה תגרדב םגש ,(רשע
,שממ ותרהטב רשע דחא - עיפשמה םצע דצמ ,ומצע דצמ רשע דחא ןהו ,(םינותחת) רשעה
.דחי םהינש רוביח-ו ,ךרבתי ותומצע דצמ

תומילש ,(רשע דחאה שדוחב) רשע דחאו רשעד תומילשה הנשיש ירחאש ,תרמוא תאז
הלעמלמ ונתינש) תורבדה תרשעב רשע דחא תניחב ךישמהל הטמל לארשי ינב לש הדובעה
תויתוא ב"כ דגנכ "ךב"ד יוליגה - 49"ברוחמ םוי רשע דחא" הינש םעפ תפסותמ ,(הרות ןתמב
52הרותה

דחאו ,רשע דחא םע הרושק איהש יפכ ,הרותבש הנוילעה אגרדה תא עיבמ הזש רמול שיו
הלגתמ איהש יפכ הרותהמ הלעמלש ,(דבלב רשע דחאמ רתוי הלענ אוהש) םיילפכב רשע
אשדוקו אתיירוא" ,ךרבתי ותומצע םע דחא רבד איהש ומכ הרותה - (תורבדה תרשע) רשעב
אוה ךורב שודקה לע יאקש - "ךב" תויתוא ב"כד רפסמב זמורמכ ,53"דח אלוכ אוה ךירב
.55ךתומצעב ךב ,ךרבתי ותומצע ,(54"אוה ךורב שודקהב ךב")

ךשמנ הזו .56אוה ךורב ףוס ןיא תומצע ,"ךב" םע ידוהי דחאתמ הרותה תויתוא ב"כ ידי לעש
ךב"ד ןפואב ('וכו שפנה תוחכ רשע ,רשע תניחבב םיאטבתמ רשא) ויטרפ לכבו וינינע לכב
.ךתומצעב ,"ךב"ד - תוכרבה לכב ךרבתמ (םידוהיה לכו ידוהי לכ) לארשיש ,"לארשי ךרבי

:"אקשומ היח" - תרטפנה םשב זמורמ םג הזש רמול שיו

ךשמנש ,(שממ לעממ הקולא קלח) המשנה ייח תוללכ לע יאקו זמרמ (םייח ןושלמ) "היח"
.ךרבתי ותומצעמ .םייחה רוקממ

המשנה תויחו רוא - (ימינפ) יטרפ תויח (א) :57תוגרד 'ב תוללכב םנשי אפוג (המשנה) תויחב
- (המשנה ףיקמ) יללכ תויח (ב)ו ,(םיימינפה תוחכבו) ףוגב יטרפו ימינפ ןפואב שבלתמש
ןוצר ,םיפיקמ תוחכב אטבתמ הז ירה - תוללכבו) ףוגהב (ימינפ ןפואב) תושבלתהמ הלעמלש
.(גונעתו

לע (רקיעב) יאק "היח" :"אקשומ היח" תומשה 'בב םיזמורמ ולא םינינע ינשש רמול שיו
חיר ןמ אוהש - "אקשומ"ו .תימינפ תושבלתה ךרדב ףוגה תא היחמה ,תימינפה תויחה
ינממס א"ימ דחא הז ירה 60תועיד המכלו ,(59םימשב ינימ ארוב וילע םיכרבמו) 58םימשב
לכאמכ אל) ףיקמ לש ןינע אוה חירש עודיכ ,המשנה ףיקמ לע יאק - (רומ) תרוטקה
ןכלש] 62שפנה תא בישמ חירו ,(61ורשבכ רשבו םד השענו תוימינפב סנכנ אוהו ותוא םימעוטש
תאיציל תבאוד איהש שפנה תא בישהל ידכ" ,תבש יאצומב "םימשב ינימ ארוב" םיכרבמ
ךישמהל חכב שי (המשנה ףיקמב עיגמש) חיר יכ ,[63'וכ הכלהש הריתיה המשנה ליבשב תבשה
.65חירה ןמ תינהנ המשנה - וזמ הריתי דעו .64ףוגב שדח תויח

"היח" יאק - 67הדיחי היח המשנ חור שפנ ,(המשנל) הל וארקנש תומש 66השימחב - תוללכבו
שי תויטרפבו .(םיפיקמ) הדיחי היח לע יאק (חיר) "אקשומ"ו ,(תוימינפ) המשנ חור שפנ לע
68הדיחי - "אקשומ"ו ,(ימינפה לא בורקה ףיקמ) המשנבש היח לע יאק "היח"ש - רמול
וארקנש תומש (השמח)המ הלעמלש) המשנה םצע לע - דע .(המשנל המשנ ,ףיקמד ףיקמ)
.70םדאה שפנב (גונעתו האנהו) שדח תויח חירה ךישממ םצעב םשמש ,(69הל

תא אטבמ הז ירה ,דחא םדא לש םש רותב דחי תואב ("אקשומ היח") םילימה יתש רשאכו
א"י דגנכ ,רשע דחא) המשנה םצעו ףיקמד יוליגהש - דחי םינינעה ינשד דוחיאו רוביחה
אלא ,ומצע ינפב חיר ידי לע אוהש ומכ ,ףיקמ ןפואב קר אל) שבלתמו ךשמנ (תרוטקה ינממס
.םיימינפה תוחכה רשעבו ףוגב ימינפ ןפואב (םג

- הלעמלש הדיחיה םע דחא רבד איהש ומכ המשנבש הדיחיה תניחבמ אב הזש ,רמול שיו
ותומצע םע דחא רבד איהש יפכ ("הל") המשנה םצעמ - וזמ הריתיו ,71ךדחייל הדיחי"
שי ןכל,םיימינפמ ןהו םיפיקממ ןה הלעמלש 72"דח אלוכ אוה ךירב אשדוקו לארשי" ,ךרבתי
.יולגב דחי תומש השמחה לכ תא,דחאלו רבחל וחכב

אשדוקו לארשי"ש ךיא הלגתמ אתיירוא ידי לעש 73עודיכ) הרותה ידי לע יולגב לעפנ הזו
תוגרדה 'ב ךרד לע] םהינש רוביחו ולא תוגרד 'ב םנשי הרותב םגש ,("דח אלוכ אוה ךירב
הרותב תויתוא ב"כהו ,("הרשעבש דחוימ" ,יכנא) רשע דחאו תורבדה תרשע לש הרותב
דוס" ,(ףיקמ) 74חיר - הרותה תוימינפו ,(ימינפ) תויח - הרותד הלגנ :[םהינש תא םירבחמש
אשדוקד אילג םע המשנד אילג תא תרשקמ אתיירואד אילגש ,75"היתונופצ רתסמו הימעט
לעו ,76אוה ךירב אשדוקד םיתס םע המשנד םיתס תא תרשקמ אתיירואד םיתסו אוה ךירב
םישענ םה - (אילגו םיתסמ הלעמלש) םצעה חכב - ("אקשומ היח") דחי םהינש רוביח ידי
ותומצע דע - אוה ךירב אשדוקד םיתסו המשנד םיתסו הרותד םיתס םגש ,יולגב דחא רבד
,המשנד אילגו הרותד אילג ,אוה ךירב אשדוקד אילגב ,שממ יולגב אב - ךרבתי ותוהמו

םגש ,"םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" - םיטפשמ תשרפ שירב בותכה ןושלבו]
המותס המצע דצמ איהש) הרותה תוימינפ - הרותבש 77(רצואו) המיס ןושלמ "םישת"
ךורעה ןחלושכ" ,78םתוימינפל ,"םהינפל"ד ןפואב דע ,("הלאו") יולג ןפואב תאצמנ ,(הזונגו
.[79"םדאה ינפל לוכאל ןכומו

םגש - טבש ב"כ רחאל ףסותינש שודיחה תא לועפל ידכב ונשיש חכה תא ןיבנ הז יפ לע
ול הריד ,(םלועהמ הלעמלש) רשע דחאד יוליגה תא לבקל רשכומו ןכומ היהי (רשע) םלועה
:המילשהו תיתימאה הלואגב ,תומילשה תילכתב םינותחתב ךרבתי

רשעב יולגב תאצמנ (ךרבתי ותומצע םע "דח אלוכ" איהש) ידוהי לש המשנה םצעש הז ידי לע
שדוחל ב"כ - םויה רפסמב זמרל ףסונ ,תרטפנה םשב זמורמכ) ולש םיימינפה שפנה תוחוכ
תולשלתשה רדס לכב דע ,םלועב לועפל חכה תאםג ול ןתונ הז ירה ,('ח ףיעס ל"נכ ,רשע דחא
ךכ ,"ןבשוחב אלו דח אוה תנא" ,רשע דחא לש יוליגהו הכשמהה ,(רשע לש ןפואב עבקנש)
.44ותומצעל ול ,ךרבתי ול הריד ויהי - םה םנינע דצמ םינותחת - םלועה לכש

לש ותב (לש תוקלתסהל) עגונב אקוד אטבתמ (טבש ב"כד) שודיחה עודמ ןיבנ ל"נה יפ לע .אי
:ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ

ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב"ש 80הכרבל םנורכז ונימכח ורמא ,םירצמ תלואגבש םשכ
ימיכ" 81רמאנ הילע) אובל הדיתעה הלואגל עגונב םג הז ךכ ,"םירצממ לארשי ולאגנ רודה
ןתוכזבו ,רודה ותואבש תוינקדצ םישנ רכשב היהתש ,("תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ
טרפבו ."רודב שיש תוינקדצ םישנ רכשב אלא םילאגנ תורודה ןיא" 82ל"ז וניתובר רמאמכ
.םירצמ יאצוי רוד לש לוגלג אוה תולגל ןורחאה רודש 83ל"ז י"ראה יבתכב ראובמה יפ לע

ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ לש תדחוימה ותולדתשהל 84םימעטה 'א והזש
דומילב - ללוכ ,היתווצמו הרות ,תודהיה ינינע לכב ,לארשי תונבו ישנד הכרדהו ךוניחב
,הלואגד ןושארה רודהו תולגל ןורחאה רודה ותויהב יכ - הצוח תונייעמה תצפהו תודיסחה
.הלואגה האב ןתוכזבש ,לארשי תונבו ישנ לש הדובעה רתוי דוע זא תעגונ

ונרוד אישנ לש ותבל עגונב המכו המכ תחא לע ,לארשי תונבו ישנ לכל עגונב ךכ הז םא
טרפבו ,הכישממ התעפשה התוקלתסה ירחאל םגו ,'וכו ונרוד אישנ ידי לע הכנחתנש ,ומצע
רותב ,היח אמגוד ןה תוארמ ןתגהנה ידי לעו ,המש לע תוארקנ לארשי תונבמ המכו המכש
ותב רותב) התמגודבו ,היתוארוה יפ לעו החורב וכנחתה ןהש ,85םייח םיפוגב תויח תומשנ
.(ונרוד אישנ לש

בלשה לעפנ (ותב לש התוקלתסה םוי) טבש ב"כ ירחאש ךכל םעטה רמול שי הז יפ לע
לע אב הז ןינע תומילש יכ ,הלואגל (םינותחתב ךרבתי ול הריד רותב) םלועה תנכהב ןורחאה
.ןרכשבו לארשי תונבו ישנ ידי

םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעלד הדובעב לארשי תונבו ישנ לש הלעמה תא .בי
הדובעה תודוא ליעל רומאב רואיב תפסות םידקהב ןיבנ (רשע דחאו רשעד תודחאתהה)
:םינותחתב הריד תיישעד

רשפאש אופיא ןבומ ,"םינותחתב הריד" ןושלב םישמתשמ 24הכרבל םנורכז ונימכחש ןויכ
.[הלעמל הרידה ןינעמ לשלתשנש] הטמל םדאה תרידל ותאוושהב רבדה ןכות תא ןיבהל

םיוסמ םוקמ קר איה וליפא הז םשב ארקהל הלוכי הרידש יפ לע ףאש תוטשפב םיאור
דע ,םיאנ םילכ םע האנ הריד וז רשאכ - הרידה תומילש ירה לבא ,םדאה תרידל רשכומש
.86"םיאנ םילכו האנ השאו האנ הריד ,ןה ולא ,םדא לש ותעד ןיביחרמ השלש"ש

.הב רדש הרידה לעבל ירמגל הלטב הריד (א) :םינינע 'ב םנשי תוטשפב הרידבש ,תרמוא תאז
האנה הרידה (ב) .םתואיצמ לכ תאטבתמ הזבו ,ותוא םישמשמ (יעבדכ) הרידה יטרפ לכ
.םדאה לש ותעד הביחרמ

םע "האנ הריד" איהשכ אקוד איה הרידה תומילש :"םינותחתב הריד"ל עגונב ןבומ ןכ ומכ
- לארשי תסנכל יוארכ) "האנ" ןפואב םש גהנתמ ומצע ידוהיהש ךכל ףסונ ,"םיאנ םילכ"
ןפואב אוה ךורב שודקהל הריד םינותחתהמ םישועש ךכל ףסונב :תרמוא תאז .("האנ השא"
רבד לכב" :87הכלה ןיד קספכ - "האנ הריד" םג התוא םישוע ,ןידה תרוש יפ לע חרכומה
ותבישי תיבמ האנ היהי הליפת תיב הנב םא ,בוטהו האנה ןמ היהיש בוטה ל-אה םשל אוהש
."89'וכו האנ בלולו האנ הכוס וינפל השע ,תווצמב וינפל האנתה" 88"והונאו יל-א הז" ."'וכו
לש ןפואב תויהל ךירצש ,םינותחתב הריד תיישעד הדובעה תוללכל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
הביחרמ האנ הריד - הרידה לעבל םג אלא ,ןותחתה תומילשל קר אל עגונ הזו ."האנ (הריד)"
.לוכיבכ ןוילעה םדא לש ותעד

:הזב רואיבהו .גי

הזש יפכ) "וניתדובעו ונישעמ" ידי לע לעפנש רשע דחאו רשעד דוחיהו רוביחה תומילש
היה אלש שודיח לעופ (טבש ב"כב - יוליגה תומילשבו ,רשע דחא שדוחב ירישע םויב השגדהב
ךרבתי ול הרידד ןינעה תומילש היהישכ - המילשהו תיתימאה הלואגה ןכלו] ,הז ינפל
םע דחא רבד השענ רשעש ,(38 "ימשגה הזה םלועב אוה ךורב ףוס ןיא רוא יוליג") םינותחתב
:[38"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב יולת" - רשע דחא

לוטיב ידי לע אוה תאז לבקל לוכי ןותחתהש ךרדה - ומצע דצמ רשע דחאד יוליגה דצמ
םע דחואמ ןותחתה םנמא השענ ומצע דצמ רשעד יוליגה דצמ ;("ןתמשנ החרפ") ותואיצמ
.(רשע דחא) האירבהמ הלעמלש תוקלא םע אל ,האירבה ךרעבש אגרדה םע קר לבא ,תוקלא

דצמ (רשע) םינותחתה םגש ,םילעופ ,ןותחתה ךוכיזו רוריבב הטמל םדאה תדובע ידי לע
תוקלאל םג אלא ,םלועה ךרעבש תוקלאב תוגרדל קר אל ,ךרבתי ול הריד ויהי ,םה םנינע
דחא רבד - םג ,"ךרבתי ול הריד"ל ףסונו ,ומצע תוהמו תומצעל דע ,ךרעב אלש אוהש יפכ
.(יתימאה שי אוה ומצע ארבנה שיה) ךרבתי אוה םע לוכיבכ

תוקלא לבקל האירבה הלוכי םינותחתה תדובע ידי לעש - האירבב קר אל אוה שודיחהו
םדאה תדובע ידי לעש ,90תודיסחב ראובמכ .לוכיבכ תוקלאב םג אלא - םלועל ךרעב הניאש
דצמו םלועל ךרעב וניאש יקלאה רואה (א) :םינינע 'ב םילעפנ םינותחתב תווצמו הרותב
םהש ןפואב תומלועב ךשמנ והירה ,(םוצמצה היה ןכלש) םלועב לבקתהל לוכי היה אל ומצע
שדח רוא הלגתמו ךשמנ (ב) :וזמ הריתי .רואה תא םילבקמ םהו םתואיצמב םילטבתמ םניא
- רתוי דוע רמול שיו .ללחה םוקמ אלממ היהש 91רואהמ הלעמלש ,ךרבתי ותוהמו ותומצעמ
ךרבתי ותומצעב הקושתהו גונעתה אלמתמ ,םינותחתב הרידה תיישעד הדובעה ידי לעש
ידומע ויקוש"ו) "םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל אוה ךורב שודקה הואתנ"ש - לוכיבכ
אקוד אוה "הואתנ"הש ,(92"ותוארבל אוה ךורב שודקה קקותשנש םלועה הז" ,"שש
.93ךרבתי ותומצעב

ןפואב דבועה םדאה לצא תויהל תוכירצש תודוקנ יתש תועבונ ולא םינינע ינשמש ,רמול שיו
:םינותחתב הרידה תיישעד הדובעה

םירבדה תכיפהב הדובעה רקיע אטבתמ - (האירבה יבגל שודיחה) ןושארה ןינעה דצמ
לע) תוקלא יוליגל םירשכומ םילכ ויהיש ("ךרבתי ורוא רתסה ןינעב") םינותחתה םיימשגה
,"ךרבתי ול הריד" - תוללכבו ,(94'וכו ימשג רמצמ תיציצ ,ימשג ףלקמ ןיליפת תיישע ידי
.ךרבתי ותומצעל - דע ,הניכשה תארשהו תוקלא יוליגל רשכומ םוקמ

רדה הרידה לעבל ירמגל הלטב הרידהש ,תוטשפב הרידב ל"נה ןושארה ןינע ךרד לעו]
.[הרידהב

"האנ הריד" תיישעב תויהל הכירצ הדובעהש ףסותמ - (הלעמל שודיחה) ינשה ןינעה דצמ
.ל"נכ ,םדא לש ותעד םיביחרמה ," םיאנ םילכ"ו

ירה ,הרידה לעב יבגל םילטב הרידה ינינע לכש הז לע ףסונ :הרידב ינשה ןינעה ךרד לעו]
.[םדא לש ותעד ןיביחרמ םיאנה םילכהו האנה הרידה

:לארשי תונבו ישנל תוכיישה תא ןיבנ ל"נה יפ לע.די

- תוינחורב ןהו תוימשגב ןה - םילכהו הרידה יפויו יונה רקיעש ,תוטשפב הרידב לעופב םיאור
- השאב דחוימב ונשי (האנ לועפל חכהו) האנ לש ןינעהש עודיכו .95"תיבה תרקע",השאב יולת
הזמש תוינחורב יפוי - 98"יפויל אלא השאה ןיא"ש דע 97"הדוסחו האנ הלכ" ,96"האנ השא"
.99תוימשגב יפויב לשלתשנ

ישנב רשא ,"םינותחתב הריד" תיישעד הדובעב םג אוה ךכש הזמ לשלתשמ הזש רמול שיו
םילכ" םע "האנ הריד" היהת הרידהש תושעל הדובעהמ ירקיע קלח יולת לארשי תונבו
."םיאנ

תורנ תקלדה - לארשי תיב לכ ןעשנ ןהילעש תוירקיעה תווצמה שולשב דחוימב שגדומכו
,ןח ,100"ןחה" תובית ישאר) ,החפשמה תרהטו היתשהו הליכאה תורשכ ,בוט םויו שדוק תבש
"האנ הריד" - (ללכב םינותחתב ךרבתי ול הרידל ףסונ) היהיש תולעופ ולא תווצמש ,(יונו יפוי
.101השודקו הרהט ,תורשכ לש (ימשגהו ינחורה) יפויה םע םירודח ,"םיאנ םילכ"ו

םיאור - םדא לכ לש םייחה דוסי תא דימעמ הזש - תונבהו םינבה ךוניח ןינעב הז ךרד לעו
דליהש לככו ,םיריעצ םידלי לש הכרדהו ךוניחה טרפבו 102םאב יולת םהלש ךוניחהש ,לעופב
תא רתויב םיריעצ םתויה ןמזמ םהב הסינכמ איה :רתוי הלודג םאב ותולת ,רתוי ריעצ
,היתווצמבו הרותב םיקסוע תונבו םינב םילדג הז דוסי לעש ,תודהיה לש חורהו תויחה
.'וכו הפיו האנ ןפואב - תוימשגבו תוינחורב תומילשב

םהב הסינכמ ,יללכ ןפואב תווצמבו הרותב םיקסוע ויהי םידליהש ךכל ףסונש ,תרמוא תאז
(לארשי תונבו ישנ לש ןעבטב דחוימב ןנשיש הבהאו תונידע םע) םוחהו גונעתה תא םאה
יל-א הז" :רמולו וילע עיבצהל םילוכיש ךכ ,בוטו האנ ןפואב היהי תווצמבו הרותב קסעהש
.(בי ףיעס ל"נכ) "והונאו

םבכשב דוע םינטקה םהידליל ןגנל תוידוהי תוהמא לש בוט גהנמב - אמגודל - הארנכ
שירשמ הזש ,'וכו ,רתויב הפיה ,רתויב קותמה ,רתויב בוטה רבדה איה הרותהש - הסירעב
לכל רקויו הקומע הבהא - (103"הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג") לדג אוה רשאכ םג - דליב
.תווצמו הרותד םינינעה

תקלדה תוצמב יולגב םיאור - תודהיה ינינע לכבו הרידב ("האנ") יפוי תסנכה לש ןינעה .וט
:בוט םויו שדוק תבש תורנ

וילע תוכרבמו בוט םויו תבש דובכל שודק רנ תוקילדמ תוידוהי ,תבו השאש ,הז ידי לע
ינב לכו ,תיבה לכ תא הפיימו ריאמש ,(האנ) יפויו תומימח ,השודק לש רוא תיבב ןה תוסינכמ
.105היתווצמו הרות ינינע לכ ,104"רוא הרותו הוצמ רנ" םע - םינבה תאו לעבה תא םג - תיבה

תיבה ינב לכל שדוק תבשה םוי תא הסינכמ איה תבש תורנ תקלדה ידי לעש ךכמ ליחתמ]
.[(לעבה לש שודיקהו תיברע תליפת האב ןכמ רחאל קרו)

לכ - רשב יניעל יולג ןפואב "האנ הריד" היהיש לעופ הזש - אוה בוט םויו תבש רנב שודיחהו
.תורנה לש רואה םע הפיו תראומ תייהנ הרידהש ךיא תוארל לוכי תחאו דחא

'ב םע (106אכלמד ןירבא ח"מר) השע תווצמ (248) ח"מר עודמ םימעטהמ דחא והזש ,רמול שיו
םה (107תווצמה םויקב תומילש םיסינכמה ,האריו הבהא לש םייללכה םיווקה ינש) םידיה
תושעל ,תווצמה לכ םויקד תומילשה יולגב תאטבתמ רנ תקלדהב יכ - "108רנ" אירטמיגב
.םינותחתב "האנ הריד" אוה ךורב שודקה רובע

:םימשב חירו תויח אטבמש ,"אקשומ היח" - תרטפנה םשב םג זמורמ הזש ףיסוהלו .זט

עקידעבעל א") היח הריד היהת איהש ,תויח היהת הרידבש שרדנ "האנ הריד" היהתש ידכב
- םימשב חיר םש שגרויש - וזמ הריתיו .(רבדה תואיצמ םצעל הפסוהב איה תויחהש) ("בוטש
הפסוה ךרד לע) הרידב יונ רתוי דוע ףיסומש ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,109האנו בוט חיר
.[גנוע אוה ונינעש ,111תבשה םויב הריתי השגדהבו] .(110תורנה רוא ידי לע האבש

- "היח"ד הדובעה ןה היהתש ךכב היולת "האנ הריד"ש - םינינעה תוינחורב םג הז ךרד לעו
,שפנבש הדיחי דע ,םיפיקמה תוחכה - "אקשומ"ד הדובעה ןהו ,םיימינפ תוחכו תימינפ תויח
.(האנ) גונעתד ןינעה

איה תישענ ,("ךרבתי ול" הלטב איהש) ללכב םינותחתב הריד התויה לע ףסונש ,לעופ הזש
היהי תיבה לכבש לעופ "אקשומ" לש בוטה חירהש ,ןינעה תוטשפב םג הזש יפכ) "האנ הריד"
ותעד תא ביחרמ הזו ,ונממ תינהנ המשנהו שפנה תא בישמ רשא הזכ יונ ,(הבוט חורו בוט חיר
השדח תויחו שדח רוא (בוט םויו שדוק תבש תורנ םע דחיב טרפבו) סינכמ הז - םדאה לש
,תולשלתשה רדס לכבו ולוכ םלועה לכב םג לעופש דע ,הלוכ הרידה לכבו תיבה ינב לכב

"הואתנ"ש) אוה ךורב שודקה ,יתימאה הרידה לעב לצא גונעתו האנה -ןמ ליחתמו ללוכ
,(112םינותחתב הריד ורובע היהתש

תיתימאה הלואגב ,115חישמה ךלמ לש 114וחורו ,"חישמ לש 113ורוא" לש תומילשה - דע
.ל"נכ ,116לארשיב תוינקדצ םישנ רכשב האבה ,המילשהו

השענש ךכל ףסונש ,תללוכ (םיילפכב רשע דחא) טבש ב"כד הפסוההש ,רמול שי הז יפ לעו
- (רשע דחא שדוחב רשע דחא םוי דע ,רשע דחא שדוחב ירישע םוי) רשע דחאו רשעד דוחי
ותעד הביחרמה ,"האנ הריד" תישענ איהש ,ינשה רשע דחאה ףיסומ - ללכב םינותחתב הריד
(םדא לש ותעד הביחרמש "האנ הריד" םישועש) הז ידי לעש רמול שיו .ןוילעה םדא לש
(הלפטו הלטבה) הריד" וזש ךכל ףסונ יכ ,"רשע דחא"ו "רשע"ד תודחאתהה רתוי דוע שגדומ
הלעמל יבגל וליפא השדח תובחרתה תשדחמו הפיסומ םינותחתב הרידה ירה ,"ךרבתי ול
.לוכיבכ

דובכד הנייחת תוחולשה רובע - דחוימבו ,ללכב לארשי תונבו ישנ רובע דומילה ונשי ךכמ .זי
סוניכ"ב לבת יוצק לכמ וידחי ןאכ ופסאתהש - ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק
:"ימלועה תוחולשה

ךרבתי ול הריד תושעל אוה ךורב שודקהמ תוחילשה הנשי םידוהיה לכלש ךכל ףסונ
תושעל תדחוימ תוחילש לארשי תונבו ישנל שי ,(הכוראב םימעפ המכ רבודמכ) םינותחתב
,"םיאנ םילכ" םע "האנ הריד" היהת איהש

תורשכ ,ןהלש תיטרפה הרידב דחוימב ןהל ונתינש ל"נה תווצמ 'גד קוזיחו םויק ידי לע
םגש תולדתשהה - ללוכ ,בוט םויו שדוק תבש תורנו ,החפשמה תרהט ,היתשהו הליכאה
עייסל לכות םאהש ידכב ,םאה ינפל) תורנה תא וקילדי (הנבה ידיל ועיגהשמ) תונטק תודלי
.('וכ ןהל

תווצמה תא ומייקי ןה םגש תורחא לארשי תונבו ישנ לע עיפשהל לדתשהל םג ןכ ומכו
.ןתוא וקזחיו ,תורומאה

,םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל תוכזהו תוירחאה לש ירקיע קלח ןהילע לטומ - תוללכבו
תחאו דחא לכ ךותב ,118"םכותב יתנכשו שדקמ יל 117ושעו" - םיאנ םילכ םע האנ הריד
תולימגו הליפת הרות תיב ,'הל שדקמו ןכשמ םהמ תושעל ,ןהיתבבו ןמצעב לחה ,119לארשימ
תאו ןהידלי תא ךנחל םג ךכו - תישיאה ןתוגהנתה ידי לע ,(120םימעפ המכ רבודמכ) םידסח
,האנ שדקמו ןכשמ טרפבו ,'הל "שדקמ"ו "ןכשמ"ל םיאתמש יפכ תיבה ינב

תולימגו הליפת ,הרות לש םינינע - תיבב רדח לכבו ,תיבב םיסינכמש הז ידי לע - ללוכ
םיינרות םירפס) שמוח :תיטרפה ותושרב תיבב דלי לכל היהיש אדוול ןכ ומכו םידסח
.יטרפ ןטק אינת םג - בוט המו ,הקדצ-תפוק ,רודיס ,(םירחא

לחה ,לארשי תונבו ינב לש ךוניחה חטש תא קזחל ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל - תוללכבו
.(ל"נכ) םינטק ינטקמ

םישנ לע םג עיפשהל - הנייחת תוחולשה לצא - דחוימבו ,הז ונרודב טרפב - רקיע הז םגו דועו
לש םיוקה תשלש לכב תודהיהו הרותה תצפה ,תודהיו תווצמ ,הרות ינינע לכב ,תורחא תונבו
.הצוח תוניעמה תצפהו ,םידסח-תולימגו הדובע הרות

,תסנכה תיבמו ונרוד אישנ ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכמ חכה תא םיחקולשכ טרפבו
רשעב) קסעתה אוהש ןכיה ,(תעכ םיאצמנ ונא ובש) ולש םיבוט םישעמ תיבו שרדמה תיב
לכב - השגדהבו ,םידסח תולימגו הדובע הרותב (ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש
ןפואבו ,תחאו דחא לכ ידי לע ךכ רחא ךשמנ הזו ,הצוח תוניעמה תצפהבו ,םינינעה תשלש
;121רואו ףיסומו ךלוהו ,הז ירחאל םג ,שדוקב ןילעמד

ישנ לכ תאו ןמצע תא ררועל - הלואגה ינפל םינורחאה םיעגרה ,הז וננמזב - רקיעו ללוכ
המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהל לארשי תונבו ישנד תוכזה לדוג תודוא לארשי תונבו
.ל"נכ ,"רודב שיש תוינקדצ םישנ רכשב" האבה ,שממ דימו ףכית

טרפבו ,שממ דימו ףכיתו ,לעופב ונל היהת ןכש - םירקיעה לכמ רקיעה אוהו - ןוצר יהיו .חי
לארשי ינב לכש ןרכשבו ,תוינקדצ םישנ תוכזבש - "לארשי ךרבי ךב" ,טבש ב"כמ ונאובב
,המילשהו תיתימאה הלואגב דימ רבכ ולאגי

לכ םע ,תרטפנה ותבו ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ - םכותבו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו
תומשנ וישכע םה רשא לארשי ינב לכ םע דחיבו ,ללכב תומשנה לכו תוינקדצהו םיקידצה
קספה םוש ילב ,םירבוע - אירב ףוגב האירב המשנ ,תובוט םינשו םימי תוכיראל - םיפוגב
,שממ דימו ףכיתו ,ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,םייחצנ םייחל ,ללכ
.122שממ תוטשפב שממ דימו ףכית - שארל לכלו

__________
.כ ,ח"מ יחיו (1

.דועו .ב ,זל םיחבז .ט קרפ תליחת תובותכ - הכרבל םנורכז ונימכח ןושל (2

.מ"כבו .ד ,זל חלש הרות יטוקל האר (3

.ךליאו 176 'ע 'א קלח ט"משת תוחישה רפס םג הארו .נ"שו .ךליאו 329 'ע ו"כח תוחיש יטוקל האר (4

.ב קרפ שיר אינת (5

הליפתה ידי לעש ,(ךליאו גמק 'ע 'ג קלח ולש שדוק תורגא) ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ בתכמ האר (6
םימחר םיררועמ 'וכ תומשנ הנה תאז ללגב רשאו ,תולועה תומשנל חור תחנ םימרוג הזב הנה ,'וכ תמשנ יוליעל
תומש תשרפ תבש תחיש הארו .תוינחורבו תוימשגב הכרב עפש םהל ךשמנ תויהל 'וכ םהיצלח יאצוי דעב
.(235 'ע ;182 'ע 'א קלח תוחישה 'ס) א"יס ט"משת טבש ב"כ ,ורתי תשרפ תבש :ז"ס ט"משת

.טי ,וכ והיעשי (7

.נ"שו .ךליאו 864 'ע 'ב קלח א"שנת תוחישה רפס נ"שת לולא ה"כ בתכמ הכוראב האר (8

.נ"שו .ךליאו זער 'ע 'ב קלח טקולמ םירמאמה רפס םג הארו .ןטק דעומ ףוס הנשמ .ח ,הכ והיעשי (9

חמצ-ח"אד םיטוקילה רפס .'א דומע שיר ,גי וצ הרות יטוקל .(זי ףיעס ד תוא) העמד תכרעמ רוא ירואמ האר (10
.ךליאו 68 'ע 'א קלח נ"שת תוחישה רפס םג הארו .דועו .העמד ךרע קדצ

.נ"שו .(ךליאו 23 'ע) *ו"ס םירואיבו תובושת האר (11
__________
.ל"ומה .כ - טי דומע 'ב קלח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא (*

.ג ,ו תישארב (12

.ב ,אל ךליו (13

.נ"שו .א ,אי ה"רמ .קוספה לע י"שר שוריפ (14

.נ"שו .פר 'ע םש טקולמ םירמאמה רפס האר (15

'ס םג הארו .רייא חכ "םוי םויה" הארו .(וט ,ומ שגיו תשרפ י"שר שוריפב אבוהו) 'א דומע ףוס ,אל הדנ האר (16
.234 'ע 'א קלח ט"משת .273 'ע 'א קלח ח"משת תוחישה

.אכ ,אכ תקוח י"שר שוריפ (17

.ח"כו ז"כ ןמיס שדקה תרגא אינת (18

.בי ,דע םילהת (19

.א ,אמ ןיבוריע (20

.נ"שו .ךליאו 331 'ע ורתי תשרפ תחיש ב"נשת תוחישה רפס (21

.א ,כ (ורתי) ונתשרפ (22

.ךליאו ו ,ה ןנחתאו (23

.ול קרפ שיר אינת .ו ,ג"יפ הבר רבדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (24

.ב ,כ ונתשרפ (25

.ח ,ב"מ קרפ הבר תומש (26

.(א ,זי) המדקהב רהז ינוקת (27

.'ה קרפ שיר תובא (28

.(א ,ומ) ו"ל קרפ אינת הארו .ב ,כ ונתשרפ י"שר שוריפב אבוה .ט ,ה"פ הבר תומש .הכ תומש אמוחנת (29

.ט"כ קרפ ףוס ונתשרפ הבר תומש (30

.כ ,טי ונתשרפ (31

.דועו .ג ,ב"י קרפ הבר תומש .וט אראו אמוחנת (32

.גי ,םש ונתשרפ (33

.דועו .[ג] זט ,ה"פ הבר םירישה ריש .ב ,חפ תבש האר (34

.דועו .ה ,ז"מפ הבר תומש (35

.בעק ,טיק םילהת (36

.ב ,זס ונתשרפ רוא הרות (37

.זל קרפ שיר אינת (38

.ט"פרת הרות תחמש תחיש (39

."םוי רואל םיקלא ארקיו" (ה ,א תישארב) רמאנש ומכ (40

.שדח ךרע ק"דרהלו חאנ'ג ןב הנוי 'רל םישרשה 'ס .ב ,בי אב ארזע-ןב 'א םהרבא 'ר האר (41

.99 הרעה 255 'ע 'א קלח נ"שת תוחישה רפס האר (42

.5-293 'ע 'א קלח ב"נשת תוחישה רפס האר (43

.32 הרעה אמר 'ע 'ב קלח טקולמ םירמאמה רפסב ןמסנה .טפת 'ע 'א קלח ה"סקת םירמאמה רפס האר (44

.(זצק 'ע) א"סרת םכל םתחקלו ה"ד הארו .ךליאו ג ,גמ חלשב (יעצמאה ר"ומדאל) רהזה ירואיב (45

ירמגל ללוש "דוע ןיא"ש ,(טל ,םש ןנחתאו)"דוע ןיא" יבגל (הל ,ד ןנחתאו) "ודבלמ דוע ןיא"ד שודיחה ד"ע (46
,רשע דחא תניחב יבגל םיארבנה לוטיב ,ונייה ,(םש םתחקלו ה"ד) "ללכ תואיצמ םוש" ןיאש ,םיארבנה תואיצמ
תוחיש יטוקל םג האר) תואיצמ הנשי "ומע" לבא "דוע ןיא" ודעלב (קר)ש ושוריפ "ודבלמ דוע ןיא" ןכ ןיאש המ
,תואיצמ "דוע" (ומע) שיש הרומ "ודבלמ דוע ןיא" :רחא ןפואב םג רמול שי ילואו .(86 הרעה 202 'ע ה"כ קלח
ןיב הרומג תודחאתה לע הרומש "דוע ןיא" אוה הזמ הלעמלו ."רשע דחא"ו "רשע" ןיב קוליח ונשי ןיידעש ונייה
.("ומע" וליפא) תואיצמ "דוע ןיא"ש ךכ ,("רשע דחאו" "רשע") ךרבתי ותומצעו (םלועה) תואיצמ

.ךליאו 235 'ע 'א קלח נ"שת תוחישה 'ס (47

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (48

.ב ,א םירבד בותכה ןושל (49

,ז אשנ) "רשא ינבל אישנ (ןושארה שדוחל) םוי רשע יתשע םויב"ל רשע דחאה שדוחד תוכיישהמ ריעהלו (50
ךרע ד"וי תוא ךרע בקעי תוליהק) ןכשמה תכונחב םרדסכ איה הנשה ישדוחל םיאישנהו תוכיישהש תועדהל] (בע
םויש ,רמול שיו .[(ופוסב 'א רמאמ טבש שדוח ירמאמ רכששי ינב .טבש ךרע 'ש תואבו .םיטבש ב"יו םישדוח ב"י
לודגה תבש תחיש הארו) רשע דחא תניחב לש "הדיל"ה יוליגה תליחת םע רושק (ןסינ) ןושארה שדוחב רשע דחא
האר) לארשי םע תדיל התיה ןסינ שדוחבש עודיכ ,((ךליאו 389 'ע 'א קלח תוחישה רפס) ט"משת ןסינ א"י ברע
ףוס ,זע קדצ חמצהל תווצמה רפס .ךליאו ב ,וצ םש םייח תרות .אראו תשרפ שיר רוא הרות האר .זט לאקזחי
לש ןפואב ,רשע דחא לש יוליגה תומילש םע רושק רשע דחא שדוחב רשע דחא םויו ;(דועו .ךליאו 'ב דומע
.יולגב תואישנ

.317-19 'ע 'א קלח ב"נשת תוחישה רפס האר (51

ירה ,ןירשע 'כ ןירת 'ב ,הרותב ונל תבתכש תויתוא ב"כב ךב :(ופוסל בורק) ג ,א קרפ הבר םירישה ריש האר (52
.ךב

ב"כת .(ב ,אכ) ו"ת רהז ינוקת .א ,ס 'ב קלח .א ,דכ 'א קלח רהז הארו .רהזה םשב ג"כ קרפ שירו ד קרפ אינת (53
.דועו .א ,ומ םיבצנ הרות יטוקל .(א ,דס)

.םש הבר םירישה ריש (54

'ע) הסק 'ע (ח"שת) ח"פרת .94 'ע א"שת םירמאמה רפס .סשת'א 'ע תוכוסל םישורד (ד ךרכ) הרותה רוא האר (55
ירמאמ .(א ,ק) ו"נ קרפ ףוס הנומאה רעש .'ב דומע ףוס ,דס חלשב רוא הרות הארו .וטר 'ע 'ג קלח טקולמ .(250
.דפש 'ע 'א קלח ארקיו יעצמאה ר"ומדא

.תמדוקה הרעהבש א"שתו (ח"שת) ח"פרת םירמאמה רפס האר (56

.ךליאו 31 'מע ש"ת םירמאמה רפס .(ךליאו 5 'ע) ח"שת ,(ךליאו ב 'ע) ג"סרת ה"ר ךשמה האר (57

.97 הרעה 297 'ע 'א קלח נ"שת תוחישה רפס האר (58

.אקשוממ :םש תוכרב הנוי וניברו ף"ירה תסריגו .א ,גמ תוכרב (59

דועו .גכ ,ל אשת ארזע-ןב א םהרבא 'ר .'ג הכלה 'א קרפ שדקמה ילכ תוכלה .ט"פר תוכרב תוכלה ם"במר (60
.ג"ס ז"צר ןמיס םייח חרוא ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש הארו .םש תוחישה רפסב ןמסנ

.(ב ,ט) ה קרפ אינת (61

'ע 'ב קלח טקולמ םירמאמה רפסב ןמסנה .ב ,זיק (תופסוהב) םש .'ד דומע שיר ,כ תודלות רוא הרות האר (62
.52 הרעה זטר

ןחלוש .צ"רס 'ג קלח א"בשרה ת"וש .ב ,גל הציב יכ ה"ד תופסות .'ב דומע ףוס ,בק םיחספ תופסותו ם"בשר (63
ארוב םהילע םיכרבמש תוחיר ינימ ךותב רומ תכיתח חינהל בוט" ,םשו] זצר ס"ר םייח חרוא ןקזה ר"ומדא ךורע
.נ"שו .ךליאו 191 'ע א"ל קלח תוחיש יטוקל הארו .דועו .["'וכ (שדוק תבש יאצומב הלדבהב) םימשב ינימ

םוי רעש שאר תרטע (םצעב חירו לכאמה חיר ,תרוטקו תונברק ,חירו לכאמ ןיב קוליחה) הז לכב האר (64
ה"ד .ךליאו (בסק 'ע) א"יפ ז"נרת ןתחכ אוהו ה"ד .ה"כפו ג"יפ ולסכב ה"כב ה"ד הרוא ירעש .ופוסב םירופיכה
.דועו .402 'ע 'ה קלח תוחיש יטוקל .(ךליאו ג"ירפ 'א קלח ב"רעת ךשמה) ת"רדע 'ה חריו ה"דו צ"עמשה םויב

.ב ,גמ תוכרב (65

תוחישה 'ס םג הארו ."שמח" אוה (ןהאסרואינש אקשומ היח) תרטפנה םש לש תובית ישארהש ריעהלו (66
.274 'ע 'א קלח ח"משת

םילוגלגה רעש .א קרפ ע"יבא ישורד רעש םייח ץע הארו .זל ,ב קרפ הבר םירבד .ט ,ד"י קרפ הבר תישארב (67
.דועו .ותליחתב

.א ,ב"סקתת (ה ךרכ) הכונח הרותה רוא האר (68

.נ"שו .56 ע"ס ו"צרת םירמאמה רפס האר (69

.ח"י קרפ .ג"י קרפ םש ב"רעת ךשמה .םש ןתחכ אוהו ה"ד האר (70

.מ"כבו .א ,זכ .א ,הכ האר תשרפ הרות יטוקל הארו .'ג םויד תונעשוה חסונ (71

.א ,גע 'ג קלח רהז האר (72

'ע 'ג קלח טקולמ םירמאמה רפס .ךליאו 409 'ע ח"י קלח תוחיש יטוקל .הלר 'ע ו"סרת ךשמה .םש רהז האר (73
.נ"שו .ךליאו גנק

.גמקתת'א 'ע (ו ךרכ) אשת הרותה רוא האר (74

.ב ,א םירישה ריש י"שר שוריפ (75

.מ"כבו .א ,ומ םיבצנ .ג ,ה ארקיו הרות יטוקל .םש רהז האר (76

.םש מ"פבו ז"ה ףוס ב"פ ז"ע ימלשורי (77

.דועו .'א דומע שיר ,טת םש םייח תרות .ג ,הע םיטפשמ רוא הרות (78

.םיטפשמ תשרפ שיר י"שר שוריפ (79

.ו ,ג"פ הבר רבדמב הארו .בי ,א"פ הבר תומש .ב"ע שיר ,אי הטוס (80

.וט ,ז הכימ (81

.(תור ]ז שרדממ) ופוסב ורת זמר תור ינועמש טוקלי (82

.(ד ,ג תומש םיטוקלה רפסו) הרות יטוקל .כ המדקה םילוגלגה רעש (83

קלח ב"נשת תוחישה רפס] ךליאו 32 'ע (122 הרעה ןמקלדכ טבש ב"כל רואב קלוחש) "טבש ב"כ ץבוק" האר (84
.[ךליאו 299 דומע 'א

.םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ...תמ אל וניבא בקעי :(ב ,ה תינעת) הכרבל םנורכז ונימכח רמאממ ריעהל (85

.ב ,זנ תוכרב (86

.חבזמ ירוסיא תוכלה ףוס ם"במר (87

.ב ,וט חלשב (88

.נ"שו .ב ,גלק תבש (89

.דועו .32 'ע ב"שת םירמאמה רפס .טקת 'ע .(ד 'ע) ותליחתב ו"סרת ךשמה (90

.םתליחתב םירעש אובמו םייח תורצוא .א ףנע (רשויו םילוגע שורד) א רעש םייח ץע האר (91

.'י קרפ שיר הבר רבדמב .וט ,ה םירישה ריש (92

.דועו .ךליאו 21 'ע ו"ח תוחיש יטוקל האר (93

.(ב ,המ) ו"ל קרפ אינת (94

הארו .ךליאו חנתת 'ע .אעתת 'ע (ב ךרכ) ך"נ הרותה רוא .א ,דנק 'א קלח רהז .ב ,אע קרפ הבר תישארב האר (95
.[ךליאו 369 דומע ו"כ קלח תוחיש יטוקל] ךליאו 21 'ע "טבש ב"כ ץבוק"

םיניינע השולשה ) "םיאנ םילכו האנ הריד"ו "האנ השא"ד :(םש תוכרבב) תוכיישה קתמות הז יפ לעו (96
."םיאנ םילכו האנ הריד" םג םישענ "האנ (הניינעש) השא" ידי לע יכ ,(םדא לש ותעד ןיביחרמש

.'א דומע שיר ,זי תובותכ (97

.א ,אל תינעת (98

.דועו .ךליאו ארת 'ע (קדצ חמצהל) רהזה ירואיב .חלקת 'ע רוא להי האר (99

.(ד ,זי תווצמ 'ג ה"ד) חלש תשרפ ת"הע תוקומע הלגמ (100

תולכאמ התושו לכואה םדאה עבטו תוהמב יוניש השענ היתשו הליכאה תורשכ ידי לעש םירפסב ראובמכ (101
.(דועו .ג ,די האר תשרפ .גי ,אי ינימש (ייחבב אבוה) ן"במר האר) ורשבכ רשבו םד םישענש ןויכמ ,ולא תואקשמו

תואירב ךותמ החפשמה ייחב יונהו הרהטה היולת הזבש ,החפשמה תרהטל עגונב אוה ןכש המכו המכ תחא לעו
תקלדהל עגונב ןכו .(נ"שו .259 'ע גי קלח תוחיש יטוקל האר) תומוקמ המכב ראובמו עודיכ ,תוינחורבו תוימשגב
ןמקלדכ) "רוא הרותו הוצמ רנ" לש השודקו רוא תיבה ינב לכבו הרידהב הכישממש ,בוט םויו שדוק תבש תורנ
.(םינפב

34 ע"ס "רענל ךונח" סרטנוקב אבוה .(א ,דמ) תויתואה רעש ("תחנ" תנש םדרטסמא סופד) ה"לש האר (102
.(הרות דומילבו ךוניחב לארשי ישנ בויח רבד לע) ךליאו 455 'ע 'ב קלח נ"שת תוחישה רפס הארו .ךליאו

.ו ,בכ ילשמ (103

.גכ ,ו םש (104

הרותו הוצמ רנ יכ ביתכד" י"שר שוריפבו ,"םימכח ידימלת םינב 'יל ןיווה רנב ליגרה" :ב ,גכ תבש האר (105
.א ו"סק 'ב קלח רהז םג הארו ."הרותד רוא אב ...תבשד הוצמ רנ ידי לע ,רוא

.דועו .ג"כ קרפ שיר .ד קרפ אינתב אבוה .('א דומע ףוס ,דע) ל"ת רהז ינוקת האר (106

תואיצמ לכ לעו םיימשגה םירבא (ח"מר) לכ לע םילעופה םייללכ םיניינע םה האריו הבהאש יפכ ,ונייה (107
ח"מרמ תויטרפ תווצמ 'ב ןה האריו הבהא ,הזל ףסונו .(הארי) בלה ץוויכ וא (הבהא) בלה תוטשפתה ידי לע םדאה
.ןהמ 'א לכ לש יטרפה הנינע דצמ ,השע תווצמ

.מ"כבו .ד ,דמ חלש .ג ,גל ךתולעהב הרות יטוקל הארו .ב ,םש רהז (108

הלועה תרות .ה"מפ 'ג קלח םיכובנ הרומ הארו .גכ ,ל אשת קוספה לע ן"במרו ארזע ןב-א םהרבא 'ר האר (109
.ה"לפ 'ב קלח (א"מרהל)

הרעה ל"נכ) "אקשומ"ד ןינע והזש ,(גכ ,םש) רומ םג היה ((דכ ,םש אשת) תיז ןמש) החשמה ןמשבש ריעהל (110
.תיז ןמשב תבש תורנ קילדהל (ורבעש תורודב) םירדהמ ויהש עודי ירהו ,(60

ןחלוש רוט .ב"ע ףוס ,גמ תוחנמ) םימשבה חיר ידי לע (בוט םויו) תבשב תוכרב האמה םימילשמש ריעהלו (111
םנורכז ונימכח ורמאו .(ו"מ ןמיס שיר םשו .םש ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש .צ"ר ןמיס שיר םייח חרוא ךורע
[םש ליעלדכ ,חירל אלא וניאש] וז הנשוש המ" ([ו] ב ,ב"פ הבר םירישה ריש .ו ,ג"כ קרפ הבר ארקיו) הכרבל
הבר ארקיול ו"זרהמ 'יפ) "תוכרב האמ םילשהלו חירה לע ךרבלו גנעתהל" ,"'וכ םיבוט םימיו תותבשל תנקותמ
.(םש

...הואתנ"ה יולימב ףסותנ ,(חירה ןינע) האנהו גונעת ךותמ םינותחתב הרידה תיישע ידי לעש ,רמול שיו (112
(הואתנ) גונעתה יוליגל "הריד"ו "ילכ" ןיעמ (םה םנינע דצמ) םינותחתב השענ הז ידי לע יכ "םינותחתב הריד
.הלעמלש

.ךליאו טיר דומע 'ג קלח רהזל קחצי יול יטוקלב 'תנ .ב ,דל 'ג קלח רהז (113

.131 דומע 'א קלח ב"נשת תוחישה רפס הארו .א ,ח קרפ .ד ,ב קרפ הבר תישארב (114

,היבא לש ויתומש ינש תובית ישאר) ד"וי ףוריצב תרטפנה םש לש תובית ישארה אוה "חישמ"ש ריעהלו (115
ל"נכ ,ירישעה ןינעב היה ותדובע ןכות םגו ,טבש ד"ויב אוה ולש אלוליהה םויו .ר"ומדא ימחו ירומ תשודק דובכ
"חילש"ש (דועו .ךליאו 358 'ע ט"כ קלח תוחיש יטוקל) םימעפ המכ רבודמה םע הז רשקל שיו .('ז ףיעס
היח"ש ,(ט"ס) ליעל ראובמה יפ לע "חישמ" אירטמיגב אוה (שפנה תוחכ) ד"וי ףוריצב ("שמח" לש אירטמיגה)
רהזלו .ב ,מ 'ב קלח רהזל ז"מר) תיללכה הדיחי אוה חישמש) הדיחיד ףיקמה יוליגו תכשמה לע הרומ "אקשומ
.שפנה תוחכ רשעב ((דועו .ב ,סר 'ג קלח

םירישה רישו הבר ארקיו) הכרבל םנורכז ונימכח ירמאממ ןבומכ הלואגה ןינעל חירד תוכיישהמ ריעהלו (116
שרדמה ירבד ךשמה הארו ."לארשי לש ןתלואגל אלא םיקידצ וארבנ אל ךכ חירל אלא הניא וז הנשוש המ" (םש
ולוכו תבש ולוכש םוי) "רחמ תלואגל םינקותמ לארשי ךכ םיבוט םימיו תותבשל תנקותמ וז הנשוש המ "םש
.(בוט

.ח ,הכ המורת (117

להקיו) "ןהל ולפטנ םישנאהו הנושארב םש ויה ןה" הברדאו .ןכשמה תבדנב ופתתשה םישנה םגש עודיכ (118
.ךליאו 7 'ע "טבש ב"כ ץבוק" הכוראב הארו .(קוספה לע ן"במרבו בכ ,הל

ה"לש .ותליחתל בורק ו קרפ הבהאה רעש המכח תישאר .(ןכתי דוע ה"ד) ופוסל בורק קוספה לע ךישלא (119
128 'מע ו"ל קלח תוחיש יטוקל הארו .(מ"כבו .ב ,וכש .ב ,הכש .א ,אר .א ,טס ["תחנ" תנש םדרטסמא סופד])
.ךליאו

"ז"משת'ה טבשב ו"טו ד"וי ןיב" יבתכמ .ז"משת המורת תשרפ תבש תחיש ז"משת תוחישה רפס האר (120
.[(242 דומע םש .237 דומע א"ל קלח :שדוקה ןושלל םוגרתבו] 420 'ע םש .ךליאו 414 'ע וכ קלח תוחיש יטוקל)
.תומוקמ המכבו

.האבה הרעה האר (121

ב"כ ץבוק" :דחאו דחא לכל א"טילש ר"ומדא תשודק דובכ קליח ,טבש ב"כ ,םיטפשמ תשרפ 'ב םויל רואב (122
הרותד םיוק 'גה דגנכ םג אוה ילואו .(הקדצל (ופוליח וא) ותתל) רלוד שמח לש רטש ,"חאקעל" תסורפ ,"טבש
לש תובית ישאר שמח לש רפסמבו .(הקדצ) םידסח תולימגו ,(חאקעל ותמגודו ,"ישאל ימחל") הדובע ,(ץבוקה)
.ל"ומה .תרטפנה םשBack to "Dvar Malchus"