ה"ב
ב"נשת'ה ,ץקמ 'פ "תוכלמ רבד"

"םירסח וימי" - יולגבו לעופב אב אל חישמש ןמז לכ

הרותה תוימינפל זמורה ,ןמשד תורנ תקלדה י"ע הכונחד ט"ויה רקיע *
ט"יל רשקה * םינויה תמחלמד ךשוחה תורבגתהב אקוד אב התולגתהש
ת"ות תבישי דוסיי ירחא םינורחאה תורודב טרפבו ,תונייעמה תצפה ,ולסכ
,"םימיה ץק"ל תזמורה ץקמ 'פל רשקה * הדיתעה הלואגל הנכהה םע רושקו *
* לעופב תוארוה * םירצמב םג בקעי תלועפ ,יחיו-בשיו תוישרפה ךשמה רואיבו


,הכונח ('ו) תבש ,ץקמ פ"ש תוחישמ
.ב"נשת'ה תבט ח"רדא


'א קלח "ב"נשת תויודעוותה" רפסב ספדנ
'א קלח "ב"נשת תוחישה רפס" בו

(תותבש ןכו) םיבוט םימי ראשבש - 1םיבוט םימי ראש יבגל הכונחד ט"ויהב םישודיחהמ .א
יוביר" ,הכונחב כ"אשמ ,4ןיי(ו רשב) םגו ,3םימו 2םחל הרקיעש ,הדועס לש בויח ונשי
םועבק" אלא ,5"החמשו התשמל םועבק אלש ,תושרה תודועס םה םהב םיברמש תודועסה
סנ לע והועבקש ,תורנה תקלדהב אוה ט"ויה רקיעו ,6"האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו
.7ןמשה

ךתרות םחיכשהל" וצרש םינויה דגנ ןוחצנה אוה הכונחד סנהש ןויכ - 8הזל םימעטהמו
תריזגמ הלצהה אוה סנה רקיעש םירופ סנבכ אלד) ינחור ןוחצנ ,9"ךנוצר יקוחמ םריבעהלו
ןכלו ,(םפוג תא ודבעשש םירצממ ולצינש חספד סנב ז"דעו ,י"נב לש םפוג םויק דגנ ןמה
הוצמ רנ" ש"ע ,תורנב (אלא ,ףוגה תלצה לע הרומו רושקש החמשו התשמב אל) סנה ועבק
.10"רוא הרותו

םינינעל סחיב קר אל) אוה םיבוט םימי ראש יבגל הכונחד שודיחהש ,רמול שי הרואכלו .ב
:םיבוט םימיהבש םיינחורה םינינעל סחיב (רקיעבו) םג (אלא ,החמשו התשמ ,םיימשגה

ךישעמ לכ" ירהש) םה םיינחור הנשה תומי לכב י"נב לש םיימשגה םהינינע םגש - המדקהבו
"םחל"ש - םתייתשו םתליכאב םג שגדומכ ,(12"והעד ךיכרד לכב"ו 11"םימש םשל ויהי
רכינ םימ תייתשו םחל תליכאבש ,ונייה ,13הרותל ולשמנ ('יתשו הליכאה רקיע) "םימ"ו
לע םיבוט םימיבו תותבשב ,לוחה תומיב םירומא םירבדה םאו .הרותל "לשמ" םהש שגרנו
תבשד תודועסה) 'יתשהו הליכאה םיבוט םימיבו תותבשבש ,ךכ ידכ דעו ,המכו המכ תחא
.ט"וי תחמשו תבש גנוע ,(הוצמ תודועס) הוצמ איה (ט"ויו

םע םג םירושקש (חספו םירופ) י"נב לש םפוג תלצה םע םירושקה םיבוט םימיהב ז"דעו
,םירופב ז"דעו ,14הרות ןתמ םע הרושק תוריחל תודבעמ האיציהש ,חספב ןה] תינחור הלצה
.16תינחורה הלצהה החמשו התשמהב םג תשגדומ ,אלימבו ,[15"רבכ ולביקש המ ומייק"ש

17ולטב"ש ךכל ףסונ ירהש - ימשג ןוחצנ םע (םג) רושק הכונחד ינחורה ןוחצנהש ,ךדיאל ןכו]
לודג ץחל םוצחלו . . םנוממב םדי וטשפ" ,"תווצמבו הרותב קוסעל םתוא וחינה אלו םתד
םג הלצה םהל התיה ,"םדימ לארשי ועישוהו םוגרהו . . יאנומשח ינב ורבג"שכו ,"'וכ
.[תוימשגב

אלא (םיבוט םימי ראשכ) "החמשו התשמל םועבק אל"ש הכונח ימיד שודיחהש ,ןבומ הזמו
יבגל קר אל) הכונח סנבש (תינחור הלצה) ינחורה ןינעה תשגדהב ,אוה ,"האדוהו ללהב"
הלצה) םיינחורה םינינעה יבגל (רקיעבו) םג (אלא ,םיבוט םימיה ראשבש םיימשגה םינינעה
.ןמקלדכ ,םיבוט םימיה ראשבש (תינחור

- םיבוט םימיה ועבקנ םהבש םיימשגה םינינעה לש ינחורה םנכותב רואיבה םדקהב ןבויו .ג
:(הכונחבש תורנה תקלדהב) ןמשו (םיבוט םימיה לכבש תודועסהב) ןייו םימ םחל

הלגנ לע םיזמור - םימו םחל :הרותב תונוש תוגרד לע םיזמור 19ןמשו ןיי םימו םחלש 18עודי
.הרותבש ןיזרד ןיזר לע זמור ןמשו ,הרותבש (רתסנ) ןיזר לע זמור ןיי ,הרותד

:הזב םירואיבהמו

םויקל םיחרכומ םניאש םירבד םה ןמשו ןייו ,םדאה םויקל םיחרכומה םירבד םה םימו םחל
י"ע) גונעתו (20"םישנאו םיקלא חמשמה" ,ןיי י"ע ,החמש) תויח ףיסוהל ידכ אלא ,םדאה
רוהטהו אמטה רתומהו רוסאה ןינעב הרותה יניד לכ ,הרותד הלגנ :הרותב םתמגודו .21(ןמש
,הנישעת אל רשא הלאו ןושעי רשא השעמה תא עדיל ,תווצמה םויקל חרכומש ןויכ - 'וכ
,הבכרמ השעמו תישארב השעמ ,הרותד רתסנו ;םדאה םויקל םיחרכומש םימו םחלל לשמנ
'ה תבהא ךותמ תווצמה םויקב גונעתו תויח ףסותינ ז"יעש ,תוקלא תעידי ,22"סדרפ"
תויח םיפיסומש ןמשו ןייל לשמנ - "םלש בלב והדבעו ךיבא יקלא תא עד" 23ש"מכ ,ותאריו
.גונעתו

תמגודבו ד"ע - הרותבש ןיזרד ןיזרל הרותבש ןיזר ןיב קוליח שי אפוג הרותד רתסנבו
:ןמשל ןיי ןיבש קוליחה

םא יכ ,(םחלו) םימ ומכ תורידתב הניא ותייתש ןכלש ,םדאה םויקל חרכומ וניאש ףא - ןיי
םידחוימ םינמזב ,ירה ,(ב"ויכו ט"ויו תבשב) ןייב דחוימה ךרוצה ףסותינש םידחוימ םינמזב
ארוב ול תדחוימ הכרב וילע םיכרבמש בושח הקשמו) ע"פב הקשמ רותב ותוא םיתוש הלא
רותב ותוא םיתוש ןיא ,גונעת ףיסוהל ידכ וב םישמתשמשכ םג - ןמש כ"אשמ ;(24ןפגה ירפ
קרו ,םילכאמ ראשב ונממ םיברעמ אלא ,(24םדאהל קיזמ ע"פב ןמש :הברדאו) ע"פב הקשמ
.דבלב ןיפיט

םינמזבש ןייה ומכ ,יוליגל םיכיישש הרותד ןיזר לע זמור ןייש - 25הרותד רתסנב ותמגודו
ומכ ,יוליגמ הלעמלש הרותבש ןיזרד ןיזר לע זמור ןמשו ,הקשמ רותב וב םישמתשמ םידחוימ
,(וזכ תילענ אגרדל ילכ וניאש ןויכ ,םדאהל קיזמש דעו) ע"פב 'יתשל יואר וניאש ןמשה
.רחא לכאמ ךותב ונממ ןיפיט ברעל םא יכ

םועבק אלש ,םיבוט םימי ראש יבגל הכונח ימיד הלעמהו שודיחה ןכות ראבל שי ז"פעו
(ןמשה סנ רכזל) תורנה תקלדה י"ע האדוהו ללהל אלא (םיבוט םימי ראשכ) החמשו התשמל
,הרותבש ןיי ,םתס ןיזרמ הלעמלש ,ןיזרד ןיזר ,הרותבש ןמש ,ןמש םע רושק הכונחש ןויכ -
התשמל עבקנ אל ותלעמ לדוג דצמו ,הרותבש םחלו םימ ,הרותד הלגנמ הלעמל כ"וכאעו
.26ןייו םימו םחלב הדועס י"ע החמשו

:ןבומ וניא הרואכלד - הרותבש ןמשל הכונחד תוכיישהו רשקה ראבל שיו .ד

ןמ םהש תוכוסו תועובש חספד םיבוט םימיהכ אלו) םירפוס ירבדמ ט"וי אוה - הכונח
לארשי ךמע לע העשרה ןוי תוכלמ הדמעשכ" ,דורי בצמבו ,27ינש תיב ןמזבו ,(הרותה
(םיבוט םימיה לכ ןיבמ ידיחיה) ט"ויה אוה הכונח אקודש ןכתי ךיאו ,9"'וכ ךתרות םחיכשהל
!?הרותבש ןיזרד ןיזר ,הרותבש ןמש םע רושקש

אוה (28"םלועב םולש תושעל הנתינ"ש) הרותה תולגתהד רדסהש - הזב רואיבה תדוקנו
הרות" ,הרותה תולגתהב םג רבגתמו ךלוה ,םלועב ךשוחה רבגתמו ךלוהש לככש ןפואב
ךמע לע העשרה ןוי תוכלמ הדמעשכ" הדיריה לדוג דצמ ,ןכלו ,םלועה תא ריאהל ,10"רוא
,הרותב רתוי תילענ אגרד תולגתה י"ע ,הרותה רוא תורבגתהו הפסוהב ךרוצ 'יה ,"לארשי
.29הרותבש ןיזרד ןיזר ,הרותבש ןמש

:םירבדה רואיב .ה

םיפוסליפ ויה אוהה ןמזבש ,תוינוציח תומכח ,הפילקד המכח 'יחב םה םינויה"ש 30עודי
תמכח לע רבגתהל וצרו איפוסלפה אוהש תינוי המכח זא הטשפתנש") האובנב םישיחכמה
המכחה 'יחבמ הלעמ הלעמל אוה יכ ויתווצמבו 'הב ןימאהל . . 'יתודוסיו תיקלאה הלבקה
."'וכ ךתרות םחיכשהל וצרש השודקד המכח 'יחב לש םינמשה לכ ואמט ןכלו ,("'וכ הגשהו

,איה ,"ךתרות םחיכשהל" וצרש ךכ ידכ דע (הפילקד המכח) ןוי תמכח תורבגתהש ,רמול שיו
:יוצר-יתלב ןפואב (הב ושמתשהש) 31הרותה תמכחמ םהלש הקיניה דצמ

ובתכיש וריתה אל (םיבותכו םיאיבנ הרות) םירפסב ףא"ש - ןוי ןושלב תדחוימ הלעמ וניצמ
ילהאב ןוכשיו תפיל םיקלא תפי 33ארק רמא" ,32"תינוי אלא (שדוקה ןושלמ ץוח רחא ןושלב)
דעו ,34"םש ילהאב אהי (תפי ינב לכ לשמ הפי ונושל ןוי ןושל אוה) תפי לש ותופיפי . . םש
ינוי ןושל הנתשנ" ,35"תינוי אלא הכרוצ לכ םגרתהל הלוכי הרותה ןיאש ואצמו וקדב"ש
ןושלב הרותה ושריפ םהש ינפמ . . (לארשי ימכח לצא) םלצא ןבומ 'יהש יפל תונושלה ראשמ
,םנושל ומכ ןושלה ותוא םלצא התיהש דע הקתעה התוא םלצא המסרפתנו ךלמה ימלתל ןוי
.36"תירושא התיה וליאכו

השענש םויכ לארשיל השק םויה 'יה(ו) ,תינוי הרותה תא ךלמה ימלתל 37ובתכ"שכ ,כ"פעאו
!(הרות-ןתמד תילכתב ךפיה) 38"לגעה

ע"הואד תונושלב םג הטמל הרותה תולגתהו תכשמהד הלעמה דצמש - 39הזב הרבסההו
ובתכ"שכש קרו ;בוט ע"וה ומצעלשכ 41תינויל םוגרתה (40"ןושל םיעבשב" ,"בטיה ראב")
רבדהש ןויכ ,"לגעה וב השענש םויכ לארשיל השק םויה 'יה תינוי הרותה תא ךלמה ימלתל
רבדהש 43שושחל םוקמ 'יה ןכלש ,42ךלמה ימלת תשירד דצמ (אלא ,'ה יוויצ דצמ אל) השענ
.הרות-ןתמד ןינעה תוללכ ךפיהל דעו ,יוצר-יתלב ןפואב (44ז"חאל) לצוני

('ה תרות) "ךתרות" ,"ךתרות םחיכשהל" םינויה תריזג האב 45הזמ האצותכש ,רמול שיו
,םינויה םג ומיכסה הזל אלפנ לכשו הלודג המכח איהש הרותה ןינעב"ש 46עודיכ - אקייד
לבא ,הרותה ינידבש המכחה תאלפה םצוע לדוג לע ולעפתנ םג םילודג םימכח םתויהלו
- 47"ומחל הז דגנ ,'תי ותמכח איהש הרותה תשודקל ,ונייה ,'יוה תרות איהש הז לע ודגנתה
הלודג המכח) הרותה תמכח תאלפה םצוע לדוג לע דומעל תינויל הרותה לש םוגרתה ולצינש
ותמכח איהש רכינ 'יהי אלש ,הרותה תמכחבש השודקה תא ו"ח אמטל תנמ לע (אלפנ לכשו
םינמשה לכ ואמט" ע"והזש ,ןוי תמכחד איפוסליפהכ תישונא המכח ,םא יכ ,ה"בקה לש
."לכיהבש

ומתוחב חנומ 'יהש ןמש לש דחא ךפ . . ואצמ" - רוהט ןמש ןינעב אוה הכונחד סנה ןכותו .ו
6"םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ ,48דחא םוי אלא קילדהל וב 'יה אלו לודג ןהכ לש
:(49"רוהט ןמש ואיצוהו םיתז ושתכש דע")

תמכחבש השודקה תא ו"ח אמטל וצרש ,"ךתרות םחיכשהל" התיה םינויה תריזגש ןויכ
לש (ותמכח) ותרות איהש ,הרותה תמכחבש השודקה תשגדהב סנה תויהל ךרצוה ,הרותה
. . ואצמ"ש ,הזמ הריתיו ,םינויה והואמט אלש רוהט ןמש ואצמש ז"יע - "ךתרות" ,ה"בקה
ןיאש רוהט ןמשב תילענ יכה אגרד ,"לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ 'יהש ןמש לש דחא ךפ
לע םיפסונ םימי העבש ,"םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ"ו ,50וב תעגל םינויה תלוכיב
.51ןמזה תוללכ ,עובשה ימי תעבש לכ םיללוכה ,"קילדהל וב 'יה"ש "דחא םוי"ה

קסעהש ןויכ ,הרותד הלגנ דומילב ,יכ - הרותד רתסנ דומילב שגדומ (רוהט ןמש) הז ןינעו
ךשוחה תורבגתהד הדיריה דצמ) תויהל לוכי ,הרותה תוכלה םינד םהבש םלועה ינינעב אוה
ריכהל ילבמ ,אלפנ לכשו הלודג המכח איהש ,המכחה תאלפה םצועב םיריכמש בצמ (םלועב
דומיל םע דחיב 'יהי הרותד הלגנ דומילש - הזל הצעהו .52ה"בקה לש ותמכח יהוזש שיגרהלו
הרותד הלגנ דומיל םג השענ ז"יעש ,("ךיבא יקלא תא עד") תוקלא תעידי ,הרותד רתסנ
.ה"בקה לש ותמכח יהוזש שגרנו רכינש ,הרותה תשודקב רודח

:יכ - (הרותבש ןייבמ רתוי) הרותבש ןמשב הז ןינע שגדומ אפוג הרותד רתסנבו

שגדומ - (הרותבש ןיי ,םתס ןיזרמ הלעמלש) הרותבש ןיזרד ןיזר לע הרומ ןמשש ךכל ףסונ
ותמגודו ,53רבד לכב עפעפמו ,םילכאמ ראשב ותוא םיברעמ אלא ע"פב הקשמ וניאש ןמשב
הרותד הלגנ םע (הרותבש ןיזרד ןיזר ,ןמש) הרותבש רתסנד תודחאהו בוריעה ,הרותבש ןמשב
ןמש) ה"בקה לש ותמכח ,הרותה תשודקב רודח השענ הרותד הלגנ דומיל םגש ,(רשבו םחל)
.(רוהט

ריאמו הלגתמ ודי לעש ,54"רואמל ןמש" ,ריאמה רבד םג אוה "ןמש"ש - רקיע ז"גו דועו
,55(הרותה תוימינפ) "הרותבש רואמ

שגדומכ - הלוכ הביבסה לכב ,ויתומא 'דל ץוחמ םג אלא ,ידוהי לש ויתומא 'דב קר אלו
,6"ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הוצמ"ש (ןמשה סנ לע עבקנש) הכונח רנ תקלדהב
ןמזב םגש - 6"יאדומרתד אלגר אילכד דע . . קושה ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ"
רנד רואה לעופ ,57'הב םידרומ ,56תדרומ תויתוא ,"יאדומרת" וב שיש קושב ,ץוחבו ,ךשוחה
,("אלגר") לגרה וליפא ראשי אלש ,("יאדומרת") 'הב הדירמה ("אילכ") תולכלו לטבל הכונח
,'הב הדירמ לש (תורשפאל ,'וכ םרגד םרג םגו ,םרוגה רבד םג ללוכ) הנורחא יכה אגרד
אלגר"ב םג (אתוילעמל "אילכ") שפנה תולכו ןוילכ לעופ הכונח רנד רואהש ,הזמ הריתיו
,הרותבש ןמשד רואה םצועו לדוג דצמ ,58שפנה תולכ תניחבל ואובי םה םגש ,"יאדומרתד
.הרותבש ןיזרד ןיזר

ט"ויהב) השענ הכונחד ןמשה סנב הרותבש (ןיזרד ןיזר) ןמשד יוליגה תומילשו רקיעו .ז
וצופי"ד ןינעה רקיע ליחתה ובש ,59ולסכ ט"יב (ז"חאלש תורודב הלגתנש ולסכ שדוחבש
:60"הצוח (הרותבש ןמש ,תודיסחה תרות ,ט"שעבהד) ךיתוניעמ

ןמשה סנב "הרותבש רואמ"ה תשגדה י"ע "ךתרות םחיכשהל" ןוי תריזג הלטבש ירחאל םג
ןמזב םג ירהש ,הרותד הלגנב אוה דומילה רקיעש ןפואב הרותה דומיל רדס ךשמנ ,הכונחד
לכמ המלענו םהימיב הרתסנ התיה הלבקה תמכח לכ" (ןברוחה ירחאל) םיארומאהו םיאנתה
61ארמגב אתיאדכ ,םיברב אלו תכל ענצהב תאז םג ףאו ,הלוגס ידיחיל א"כ ,םימכח ידימלת
תורודב קרו ,"םדבל וירבחלו ול קר תולגל תושר ןתינ אלש 62ק"הוזב רמא י"בשר םגו . .
הוצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב אקודד 63ל"זיראה ש"מכ" ,הלגתמו תכלוה םינורחאה
ט"שעבה י"ע תודיסחה תרותב הרותה תוימינפ תולגתהל דעו ,64"המכחה תאז תולגל
ט"י ירחאל טרפבו) ןקזה וניבר י"ע הגשהו הנבה לש ןפואב ד"בח תודיסח תרותבו ,דיגמהו
.(ולסכ

אוהש) הרותד הלגנ דומילב הרותבש (רואמ) ןמשה תלועפ רקיעב תשגדומ - הכונחב :רמולכ
לש ותמכח איהש ,הרותה תשודקב שגרהו הרכההו העידיהב רודח השענש (דומילה רקיע
השענש - (הכונחבש הרותבש ןמשד יוליגה תומילש) ולסכ ט"יד שודיחהו ;"ךתרות" ,ה"בקה
ןפואב קר אל ,ונייה ,ירקיעו בושח דומיל רותב הרותבש (ןמש) ןיזרד ןיזרב דומילה םג
(הרותבש ןיזרד ןיזר) ומצע ןמשהש אלא ,(הלגנ) ירקיעה ןוזמהב (ןיזרד ןיזר) ןמשה םיברעמש
ןוזמ תמגודב ,65"'ינימ ןוסנרפתי" ,םדאה לכשב הגשהו הנבהב אבש ,ןוזמ לש ירקיע ע"וה
.ורשבכ רשבו םד השענש (הטושפכ הסנרפ) ימשג

הנבה לש ןפואב הרותבש (ןמש) ןיזרד ןיזר ולגתנ םינורחאה תורודב אקודש רבדה םעטו
תוינוציח תומכחד תורבגתהה דחוימבו ללוכ ,םלועב ךשוחה רתוי רבגתנש ןויכ - (ןוזמ) הגשהו
66"ךתרות םחיכשהל"ד הנכסה תרבגתמ יוצר-יתלב ןפואב הרותה תמכחמ םתקיני דצמש
ףא) 67ןוזמכ חרכומה רבד השענש דעו ,הרותבש ןמשה יוליגב ךרוצ שי ןכלו ,(ה"ס ל"נכ)
,ע"פב 'יתשל יואר וניאש ןמש ומכ ,הרותבש ןמשה תולגל תושר ןתינ אל ז"נפלש תורודבש
.(68םדאל קיזמו

יוליג רבגתמו ךלוה ,םלועב ךשוחה רבגתמו ךלוהש לככש - אפוג םינורחאה תורודב ז"דעו
."הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןפואב הרותבש ןמשה

דמע ,"הלכשה יציפמ" תרבח הדסייתנשכש - ע"נדא לש ונמזב - תוטלובה תואמגודהמו
תרותו תילגנה תרות" "תובשייתה"ב םידמול הבש 69"הבישי" ,םימימת יכמות תבישי דסייו
.71"הלגנב ןינע םיניבמש ומכ וניבי תודיסחה"ש ןפואבו ,70"המימת תודיסחה

,ונרוד אישנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ומוקמ אלממו ונב י"ע רתוי דוע ףסותינ הז לכבו
תאש רתיב ךלוהו ףיסומו ,לבת יוצק לכב םהלש םיפינסו םימימת יכמות תובישי תודסייתהב
,הזה םויה דע זוע רתיבו

םוגרתה י"ע םג שממ הצוח תודיסחה תרותד הצפההב ףסותינו ךלוהש - רקיע ז"גו דועו
תולגתהד ןינעה תומילש השענ ז"יעש ,ע"הואד תונושלב תודיסחה תרותב םינינע יובירד
ז"יע ,"יאדומרתד אלגר אילכד דע" ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" (ןמשה סנ) הכונח רנד רואה
לש ןפואב םיאב ,הרותבש ןמש ,תודיסחה תרותב התלגתנש הרותה תוימינפד תונייעמהש
אלא ,"ץוחבמ (םג ריאמ ז"יעו) ותיב חתפ לע" ריאמ ןמשהש קר אל ,ונייה ,הצוחב םג הצפה
."הצוח"ב םג הצפה לש ןפואב םיאב םמצע (ןמש) תונייעמהש ,הזמ הריתי

:72רתוי קמועב - הזב ףיסוהל שיו .ח

ללגב קר אל) אוה ולסכ ט"י(ב ז"חאלש תורודב תאש רתי)בו הכונחב הרותבש ןמשה יוליג
ללגב רקיעבו םג (אלא ,םלועב ךשוחה תורבגתה תובקעב השענש רבדבש חרכההו ךרוצה
73"ש"מכ ,ןמשב החישמה ש"ע "חישמ" ארקנש ,ונקדצ חישמ תאיבל םיברקתמו םיכלוהש
דמליש ,הרותבש (ןיזרד ןיזר) ןמשה יוליג תומילשו רקיע 'יהי ודי לעו ,"ויתחשמ ישדק ןמשב
לכ קסע 'יהי אל . . (חישמה תומיב) ןמזה ותואב"ש דעו ,74"'יתונופצ רתסמו 'ימעט דוס"
םירבד םיעדויו םילודג םימכח ויהי"ש י"נב כ"וכאעו ,"דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה
,ןכלו ,76הרותבש ןיזרד ןיזרב 'יהי דומילה רקיעש ,ונייה ,75"'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה
ןיזר) ןמשד יוליגהב ףיסומו ךלוה ,ונקדצ חישמ לש תולגתהל םיברקתמו םיכלוהש לככ
.78חישמ לש ותרותמ (77"וכז םייח 'ימעוט") "המיעט"ה יהוזש ,הרותבש (ןיזרד

- םלועב ךשוחה תורבגתהל הביסה םג איה ונקדצ חישמ תאיבל תוברקתההש ,רמול שיו]
ךרוצ שיו ,ונקדצ חישמ תאיבל דגנמש ז"ועלה תורבגתה םג תישענ השודקה תורבגתה ללגבש
.[79"חצנ"ש דע "'ה תומחלמ םחלי" ע"והזש ,דגנמה םע םוחלל

וב שי ,80חישמ םע רושקש ,ןמשה סנ לע עבקנש ךכל ףסונש - הכונחב שגדומ הז ןינעו
יכיסנ הנומש"מ אוהש ,חישמ םע רושק הנומש רפסמש ,(82תורנ הנומשו) 81םימי הנומש
זאש - ולסכ ט"יב (הזמ הריתיו) ןכו ;84"(ןימינ) הנומש חישמה תומי לש . . רוניכ"ו ,83"םדא
חישמה ךלמ ירבדכ ,חישמה תאיב 'יולת הזבש ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןינעה רקיע ליחתה
.85הצוח ךיתוניעמ וצופישכל ,רמ יתא תמיא ותלאש לע הנעמב ט"שעבהל

רתיבו תאש רתיב ףסותינו ךלוה ולסכ ט"יב ןקזה וניבר י"ע ד"בח תודיסח תרות תולגתהמו
תבישי תודסייתה י"ע דחוימבו ללוכ ,ד"בח תודיסח תרות יאישנד תורודה תעבש לכב זוע
ופרח רשא" הלא תא חצנל דוד תיב תמחלמל םיאצויש דוד תיב ילייח ,םימימת יכמות
רבכש ,הז ונרודב טרפבו ,87אחישמ אכלמ דודד תולגתהה לעופב איבהלו ,86"ךחישמ תובקע
(חישמה ךלמה) הז הנה"ש תוארלו "םייניעה תא חותפל" קר םיכירצו ,םינינעה לכ ומלשנ
.88"אב

*

:ץקמ תשרפ - עובשה תשרפל םג ךיישו רושק ליעל רומאה .ט

,(90"אוה ףוס ץק ןושל לכ") תולגה ףוס ,89"םימיה ץק" םע רושק - "ץקמ" - השרפה םש
.(92"הלחת אוהש ץקמ שי") הלואגה תלחתה ,91"ןימיה ץק

םירושק ,הלואגה תלחתהו תולגה ףוס ,"ןימיה ץק"ו "םימיה ץק"ד םינינעה 'בש ,רמול שיו
ךשוחה תורבגתה ,םינורחאה תורודב הרותבש ןמשה יוליגב םימעט-םינינעה 'ב םע
,(93"םימיה ץק") תולגה ףוס םע הרושק ךשוחה תורבגתהש - חישמה תאיבל תוברקתההו
.("ןימיה ץק") הלואגה תלחתה םע הרושק חישמה תאיבל תוברקתההו

'ינפלש בשיו תשרפל תוכיישה (רקיעבו) םג ללוכ ,השרפה ןכותל עגונב םג ףיסוהל שיו .י
הנשמ"ל ףסוי לש ויוניממ האצותכ ירהש - דחא ךשמה םהש ,'ירחאלש יחיו שגיו תוישרפלו
םירצמ ץראב בקעי יחיו" ז"יעו ,(שגיו תשרפב) םירצמל בקעי דרי ,(ץקמ תשרפב) "ךלמל
םינשהב ומכ ,95"הולשב בשיל" ותשקב המייקתנ םהבש ,94ויתונש רחבמ ,"הנש הרשע עבש
:(בשיו תשרפב) 95"ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ש ינפל ףסוי םע בקעי 'יהש

"הולשב בשיל בקעי שקיב" ,"בקעי בשיו" :הלואגה ןינע םע רושק יחיו-בשיו תוישרפה ךשמה
םימיה ץק - "ץקמ" .96הלואגהל רבכ ןכומ 'יה ודצמש ןויכ ,חישמה תומיד הולשה תומילש -
הלפתל (ףסוי) הלואג תכימס ןינע - ףסויל הדוהי תשגה ,"שגיו" .(ט"ס ל"נכ) ןימיה ץקו
םהל אישנ ידבע דודו . . ידיב דחא ויהו דחא ץעל" ףסויו הדוהיד רוביחל דעו ,97(הדוהי)
(99לארשיו בקעי ש"ע ארקנש לארשימ א"ואכ) בקעיד םייחצנ םייח - "בקעי יחיו" .98"םלועל
.'יחתה םלועב

ק"מהיבו תישילשה הלואגה םע רושק ,תובאבש (100ריחב) ישילשה ,בקעיש - הזב ןינעהו
בקעיכ . . םירצמ ילב הלחנ" ,101"תיב וארקש בקעיכ" ,(יחצנ ק"מהיבו תיחצנ הלואג) ישילשה
,הרות ודמלש ףאש ,קחציו םהרבא כ"אשמ] הרות ונינע בקעי ,יכ ,103"תצרפו 102וב בותכש
רקיע ,מ"מ ,104"'יה הבישיב בשויו ןקז וניבא קחצי . . 'יה הבישיב בשויו ןקז וניבא םהרבא"
ןיוקה 'ג דגנכ םה בקעיו קחצי םהרבאש 106עודיכ ,(105קחצי) הדובעו (םהרבא) ח"מג 'יה םנינע
לש ולהאו םש לש ולהא" ,107"םילהא בשוי םת שיא בקעיו" ש"מכ ,[הרותו הדובע ח"מג
םש הרותו בקעיב תודע םקיו" ,(109הרותד רתסנו הרותד הלגנ ,פ"עבשותו כ"בשות) 108"רבע
הדידממ הלעמל ,111הצקה לא הצקה ןמ חירבמש ןוכיתה חירב ,יעצמאה וק ,110"לארשיב
.הלבגהו

ירחאל) םירצמל ותדיריב ףסוי י"ע השענ םלועב בקעי לש ונינע תכשמה תומילשו רקיעו
הנש הרשע עבש ןב 113ףסוי בקעי תודלות הלא" 112ש"מכ - ("ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ש
המ לכ" ,הרותה דומיל תמדקה י"עו ירחאל] 114"םירצמל ודריו ולגלגתנ הז י"ע"ש ,"'וגו
תוערואמה לכ לע ףסויל בקעיד חכ-תניתנה יהוזש ,115"ול רסמ רבעו םשמ (בקעי) דמלש
ץראב בקעי יחיו"ד ןינעה תומילשו תתימא השענ זאש ,116[םירצמל ותדירי םע תורושקה
119רצימ ןושלמ ,118םירצמב םג (ףסוי י"ע) רדוחו ךשמנ (בקעי) הרותד יוליגהש ,117"םירצמ
יננע 'וג רצימה ןמ" 120ש"מ ד"ע ,ךורע-ןיאב רתוי תילענ תומילשל םיאב ז"יעו ,(לובגו)
םג תכייש ןכלו ,המילשהו תיתימאה הלואגהד (תיתימא הולשו) יתימא בחרמ ,"בחרמב
דקפי דקפ םיקלאו 'וג ףסוי רמאיו" (יחיו תשרפ םתוחו םויסב) ש"מכ ,ףסויל הלואגה
ףיסוי אוהה םויב" 122בותכה ןושלב םג זמורמו ,121"םכתא םיקלא דקפי דקפ" ,"םכתא
.123"'וג לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש י-נדא

הנעמב) הערפ לא בקעי רמאיו" - 124המירצמ ואובב הערפל בקעי ירבד ראבל שי ז"פע .אי
ינש ימי ויה םיערו טעמ הנש תאמו םישולש ירוגמ ינש ימי ("ךייח ינש ימי המכ" הערפ תלאשל
:הומת הרואכלד - "םהירוגמ ימיב יתובא ייח ינש ימי תא וגישה אלו ייח

ךרוצ ןיאו ,טעמ וא אוה בר םא ומצעב עדוי ,וייח ינש ימי רפסמ בקעימ עמוש הערפשכ (א
?("םיער" כ"אשמ) תאז ועידוי בקעיש

קר אל) םה ,"טעמ" אוה ,"הנש םישולשו תאמ" ,וייח ינש ימי רפסמש בקעי ירבד :רקיעו (ב
רפסמ תומילש לע תוריתי םינש רשע םתויהל ,(הרואכל) תואיצמה ךפיה (םג אלא ,םירתוימ
םירשעו האמ וימי 125ויהו" ("םתונש ורצק רבכ" זאמו ,לובמה ןמזב עבקנש יפכ) םדאה ייח תונש
."הנש

,"ךייח ינש ימי המכ" בקעי תא לאש הערפש 126םישרפמב ראובמה פ"ע רתוי תקזחתמ וז הלאש
ונמז ישנא בור ןיא יכ ותונקז לע המת הערפו דאמ ןקז הארנ 'יהו הביש וב הקרז"ש ינפמ
ימיש ובישמ בקעיש רתוי דוע הומת ז"פעו ,"םתונש ורצק רבכש ךכ לכ םימי םיכיראמ
םיכיראמ ןיאש (הערפל העודיה) תואיצמה ךפיה ,טעמ םה ,הנש םישולשו האמ ,וייח ינש
!"ךייח ינש ימי המכ" ולאשו בקעי לש ותונקז לע הערפ המת הללגבש ,ךכ לכ םימי

ימי תא וגישה אלו" ז"חאל ש"מכ ,ויתובא ייח תונשל סחיב אוה "טעמ"ש ,רמול שי הרואכל
לש וימי תוכירא לע המת הערפשכ ,רמולכ .128םינש פ"ק(ו 127ה"עק) ויחש ,"יתובא ייח ינש
םינשה רפסמ יבגל "טעמ" בישח (הנש ל"ק) התע דע וימי תוכיראש בקעי ול בישה ,בקעי
"םיער" םתויה ינפמ איה וילע הצפקש הנקזהו) הנש פ"ק ,ויתובא ייח תונשכ ,תויחל ול ראשנש
"םיער"ל סחייתמש) "הבוטב וגישה אלו" י"שר שוריפמ ,לבא .129(וילע ורבעש תורצה ללגב
."טעמ" םה (ויתובא תונש פ"קל סחיב קר אל) םמצע ויתונש ל"קש ,עמשמ ,(130"טעמ"ל אלו

אוה ("הנש תאמו םישולש" םהש ףא) "טעמ . . ירוגמ ינש ימי"ש - הזב רואיבה רמול שיו
ךפיה) םירסח םימי םתויהל ,תוכיאב םה םיטעומ ,םה םיבר תומכבש ףא ,רמולכ ,תוכיאב
םיאלמ םניאש) הבוטב ןורסחה ינפמ ,(132םימלשו םיאלמ םימי ושוריפש ,131"םימיב אב"ד
הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"ב םלשנ הז ןינעו ,"ויה םיער"ש ,הזמ הריתיו ,(הבוטב
ז"מקבש ,ויתובא ייח תונש םג גישה םדי לעש ,רמול שיו) 133"הבוטב וימי לכ וליאכ" ,"הנש
.(135הנש פ"קד תומילשה םג ללוכ ,134תומילשה תילכתל עיגה ויתונש

[םהרבאב ומכ "םימיב אב"ד ןינעה 'יה אל בקעי תונש ל"קבש הביסה] הזב הרבסההו
רוזחל ןכומ 'יה 136ףסוי דלונשמו ,הלואגה ע"וה בקעי לש ונינעש ןויכש - םינינעה תוימינפב
לעופב הלואגה האב אל ןיידעש ןמז לכ ,ירה ,הולשב בשיל ,ויבא ירוגמ ץראל ןבל תיבמ
רסחש ןויכ ,םירסח םימי ,"טעמ" וייח תונש ימי ולצא ובשחנ ,("ףסוי לש וזגור וילע ץפק")
.137(הלואגה) רקיעה םהב

םובישויש ךכב וקפתסי וינבו בקעיש בושחל העטי אלש - הערפל בקעי עידוה הז ןינעו
םלצא רקיעהש ןויכ ,139"ץראה בלח תא" םהל ונתיו 138"ץראה בטימב םירצמ ץראב"
,הלואגה תומילש ךרוצל אלא הניא ןמז ךשמ םירצמב םתבישי םג ,אלימבו ,הלואגה ע"וה
'יהת ("הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"ש ז"יע) םירצמד רוריבה י"עש ןויכ
"בקעי יחיו" 'יהי זאו ,תומילשה תילכתב ,רתוי הלענ ןפואב (140"הלע םג ךלעא") הלואגה
.םייחצנ םייח אלא ,הנש פ"ק קר אלו ,141הנש ז"מק קר אל

*

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ תוארוההמ .בי

,הלואגה לש ןושארה רודו ,תולגה ףוס ,תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש ךכל ףסונש ןויכ
,הלואגהל םיכיישה הלוגס ימיב ונא םיאצמנ ,הלואגה תלחתה

ימי דצמ ןהו ,(ט"ס ל"נכ) "ןימיה ץק"ו "םימיה ץק" ,"ץקמ" תשרפ ,עובשה תשרפ דצמ ןה -
הכונח תבשב טרפבו ,(ח"ס ל"נכ) "ויתחשמ ישדק ןמשב" ע"והש ,ןמשה סנ לע ועבקנש הכונח
תלואג םוי ,145ישימח רנ ירחאל אוהש 144וז הנש תועיבקבו ,(143הלואג םע רושק 142תבשש)
"הנבלל ןימוד")ש לארשיד שודיחה לע הרומש ,שדוח שארבו ,146ינשה ורסאממ ןקזה וניבר
- המילשהו תיתימאה הלואגהב 148"התומכ שדחתהל םידיתע םה"(ו 147"הנבלל ןינומ"ו

םינינעהב (6"ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ"ש 149הכונח ימי תארוהכ) םויל םוימ ףיסוהל שי
.יולגבו לעופב הלואגה תא םיאיבמה

:םהמו

חישמש ןמז לכש ולצא שגרנש ,ךכ ידכ דע ,חישמה תאיבל 'יפצהו הקושתה הנומאה קוזיח
הנש םישולשו האמ וליפאש 150בקעי ירבדכ ,םירסח וימי ,יולגבו לעופב אב אל ןיידע ונקדצ
.(א"יס ל"נכ) לעופב הלואגה האב אל ןיידעש ןויכ ,"טעמ" םה

ןמש ,(150בקעי לש ונינע - ללכב הרותו) הרותה תוימינפ תצפהו דומילב ףיסוהל :רקיעו דועו
דע" ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי" ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ריאמש ןפואב ,הרותבש (ןיזרד ןיזר)
."יאדומרתד אלגר אילכד

תעדכ ,החמש לש תויודעוותה תכירע םג ללוכ ,וטושפכ הכונח עצבמב הפסוהה - טושפכו
,152הכונח תועמ תניתנד גהנמה םויקב הפסוהו ,151"ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה
.ב"ויכו

,םימי 'ב אוה ח"רו ,ח"רב) לח הכונח תבשש וז הנש תועיבקמ תדחוימה הארוההכ - הז לכבו .גי
:ח"רד 'א םויב (הכונח תבש לח זאש

תושרל ךומסה חתפ" ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הוצמ"ש ,הכונח רנ לש ונינעש - המדקהבו
,"םיברה תושר"ב םגש - הכונח תבשב רתויב שגדומ ,"יאדומרתד אלגר אילכד דע" ,153"םיברה
,("אילכ") שפנה תולכ לש בצמו דמעמ השענ ,תבש תוכלהב ר"הר יניד יטרפב דחוימב רכינש
.(155"לכ") תומילשו רמג ןושלמ םגו ,ןוילכ ןושלמ 154"ולוכיו" ,תבשה םויד ןוילכהב שגדומש

הארוהה רתוי דוע תשגדומ ,שדוח שארב לח (הכונחד ןינעה תוללכ שגדומ ובש) הכונח תבששכו
תמגודב ,שממ שודיח לש ןפואב דעו ,156ירמגל ךורע-ןיאב איה הפסוההש - "ךלוהו ףיסומ"ד
.(157שודיח ןושלמ ,שדוח שאר) דלומה עגרד שודיחה

ינשה םוי םג ךייש אלימבו ,תבשב ח"רד 'א םוי לח זאש ,םימי 'ב אוה ח"רשכ רתוי לודג שודיחו
תפסוה י"ע ח"ר לש ינשה םויה תא םג םיריכזמ תבשה םויד הרטפהבש ןויכ ,159תבשל 158ח"רד
לח ח"רד 'ב םויו ,ישש םויב לח ח"רד 'א םוישכ כ"אשמ) 160"שדוח רחמ"ד ןורחאו ןושאר קוספ
ג"ע שודיח ,לופכ שודיח לש ןפואב םה (הכונח תבשב םישגדומה) הכונח ינינע לכש - (תבשב
.שודיח

אלו) "הכונח תועמ" ה"בקה ןתי לעופב השעמב הכונח ינינעב הפסוהה ינפל דועש ר"היו .די
יכה ןינעהב 161"והבהואו לארשי רענ"ל (בוח םולשת לש ןפואב םג אלא ,הנתמ לש ןפואב קר
ןמשב"ש) אחישמ אכלמ דוד י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל - חרכומו ץוחנ
הלגי ללכושמו יונב"ש) ישילשה ק"מהיב תכונח 'יהת ודי לעו ,שממ לעופב ("ויתחשמ ישדק
.שממ לעופב (162"םימשה ןמ אוביו

הנכותש ,שגיו תשרפב הרותב האירקהו החנמ תלפת ינפל דוע ,שממ ןמז תוכימסב - רקיעהו
לע תולפתה ירחאל כ"וכאעו) הלפתה ינפל דוע האב הלואגהש ןפואב ,הלפתל הלואג תכימס
.163"ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית ,(הז ק"שה םויב םג הלואגה

ד"ספכ ,בוט םוי שדוחב ירישעה 'יהי ,תבט ח"רד ןושאר םויב ,דימו ףכית אובת הלואגהש ןויכו
אלו ,חישמה תומיל לטביל םידיתע הלאה תומוצה לכ" 164תוינעת תוכלה םתוחו םויסב ם"במרה
'וג תואבצ 'ה רמא הכ 165רמאנש ,החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי תויהל םידיתע םהש אלא דוע
."םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל 'יהי ירישעה םוצ

__________
תוכלה" - ם"במרה רפסב תוכלהה תקולחב םג שגדומו) םינינע המכב םיוש םירופו הכונחש ףא ,םירופ םג ללוכ (1
.(*"הכונחו הליגמ
__________
- הכונח תוכלהו ,(ק"ש יאצומ) ןושאר םויב - הליגמ תוכלה :םיכומסה םימיד ם"במרה ירועישב םידמולש (*
."הכונח תאז" ,ינש םויב

.("םחל יורק לכאמ רבד לכ" :דנ ,אל אציו י"שרפ םג הארו .זי ,אכ רומא י"שרפ) "םחל 'יורק הדועס לכ" (2
חובטו" ש"מכ) ןייו רשב םע הדועס וז התיהש ףא ,"םחל ומיש" (אל ,גמ ץקמ) ונתשרפב ש"ממ םג ריעהלו -
.((דל ,םש) "ומע ורכשיו ותשיו" ,(זט ,םש) *"ןכהו חבט
__________
םירבעה תא לוכאל םירצמה ןולכוי אל יכ םדבל ותא םילכואה םירצמלו םדבל םהלו ודבל ול ומישיו" ןכלו (*
."ןילכא יארבע 'יל ןילחד יארצמד אריעב"ש ןויכ ,"םירצמל איה הבעות יכ םחל

.(א ,אמ תבש) "םד ותליכא התש אלו לכא"ש אלא דוע אלו ,'יתש םג תללוכ "הדועס" ירהש (3

.החמשו התשמ ימי - םירופבו ,(ט"וי תחמשד בויחה דצמ - מ"הוחב םגו) םויה שודיקב - ט"ויבו תבשב (4

'לה) "ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ל"סש ם"במרה םגש ,ריעהלו - .ב"ס ע"רתס הכונח 'לה ח"וא ע"וש (5
.(נ"שו .ךליאו 142 'ע י"ח ש"וקל הארו) הדועס לש בויח שיש בתכ אל (ג"ה ג"פ הכונח

.ב ,אכ תבש (6

.ןמשה סנ לע העובקש ,ונייה ,"הועבק סנ הזיא לע ,הכונח יאמ" י"שר שוריפכ (7

.ר"תעס ח"וא ז"טו ח"ב ,שובל האר (8

."םיסנה לעו" חסונ (9

.גכ ,ו ילשמ (10

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (11

.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .םש ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ (12

ק"ב) "הרות אלא םימ ןיא" - "םימ"ו ,(דועו .א"עס ,זנ תוכרב .ה ,ט ילשמ) "ימחלב ומחל וכל" ש"מכ - םחל (13
.(נ"שו .א ,זי

,ג"פ ר"ומשמ - י"שרפבו בי ,ג תומש) "הזה רהה לע םיקלאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" ש"מכ (14
.(ד

.א ,חפ תבש (15

וב חמשיש" ,"םכל ימנ ןניעבד תרצעב םידומ לכה" - תועובשה גחב 'יתשו הליכאל עגונב וניצמש ד"עו (16
.(י"שרפבו ב ,חס םיחספ) "וב הרות הנתינש לארשיל הז םוי לבוקמו חונש תוארהל ,התשמו לכאמב

.הכונח 'לה שיר ם"במר (17

.דועו .ךליאו ג"נפ ש"קה רעש ב"מא - הכוראבו .ךליאו ד ,דכ ש"הש ת"וקל האר (18

קוספ - "דעסי שונא בבל םחלו ןמשמ םינפ ליהצהל שונא בבל חמשי ןייו" (וט ,דק םילהת) ש"ממ ריעהל (19
.(ז"כס א"יפ ללוכה רעשב ןמסנה הארו .ג"ס ג"כתס ח"וא ע"וש) שדוח שארב םירמואש ישפנ יכרב רומזמב

.גי ,ט םיטפוש 'ס (20

ןמשו ןיי . . ןוגכ ,ןהמ ריעה התוא ישנא ייח בורש הרוחס לש םירבד" :ק"שה םויד ם"במרה רועישמ ריעהל (21
.םיחרכומ םירבדכ ןמשו ןיי םיבושח אקוד לארשי ץראבש - (א"יה ב"פ תוינעת תוכלה) "לארשי ץראב

.ד"פס ת"הוסי 'לה ם"במר (22

.דועו .(ב ,ונק) א"וק אינת הארו .ט ,חכ א"הד (23

.י"ס ב"רס ח"וא ז"הדא ע"וש (24

.ךליאו וטר 'ע ב"ח טקולמ מ"הס האר (25

םגש שגדומ הזבש - ןמשה סנ רכזל ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל ("איה הרות") "לארשי גהנמ"ש ,ריעהלו (26
,(ןמשה ללגב אוה הז לכאמ תליכאד םעטהש ףא) ע"פב ןמשב הז ןיא ,'יתשו הליכאב ןמשד ט"ויה יוליגו תכשמה
.ל"נכ ,יוליגב אובל לוכי וניאש ןמשה תלעמ לדוג דצמ ,רחא לכאמב ותוא םיברעמש ירחאל ,םא יכ

."דבלב ןתוארל אלא ,ןהב שמתשהל תושר ונל ןיא"ש ןפואב איה ןמשה י"ע תורנה תקלדה םגש - הזמ הריתיו

.(ב ,אכ אמוי) םירבד 'ה וב ורסחש ןויכ ןושאר תיבד תומילשה וב התיה אלש (27

.הכונח תוכלה (םתוחו םויס) ףוס ם"במר (28

הלגנד ת"מכ אלד) ףרוחה ישדחד ישילשה שדוחב אוה הרותבש (ןיזרד ןיזר) ןמשה יוליגש קתמוי ז"פעו (29
,(תוצראה לכ תיצמתו רקיע ,לארשי ץראב) םימיהמ םיכורא תולילהש - (ץיקה ישדחד ישילשה שדוחב הרותבש
.ךשוחה תורבגתה

.מ"כבו .(ךליאו ב"עס ,אע צ"מרד) א"פ הכונח רנ תוצמ צ"צהל צ"מהס .א ,אמ ונתשרפ א"ות (30

.הרותה תמכחב םרוקמו םשרש (םלועה ינינע לככ) םלועבש תומכחה לכ ירהש (31

.ט"יה א"פ ןיליפת 'לה ם"במר .(הנשמב) ב ,ח הליגמ (32

.זכ ,ט חנ (33

.י"שרפבו ב ,ט הליגמ (34

.ט"ה א"פ הליגמ ימלשורי (35

.ב"פר הליגמ ם"במרהל ש"מהיפ (36

.ז"ה א"פ םירפוס 'סמ (37

םימי תשלש םלועל אב ךשוחהו ךלמה ימלת ימיב תינוי הרותה הבתכנ תבטב 'חב :הפוסב תינעת תליגמבו (38
.(פ"קתס ח"וא ע"ושב אבוה)

.ותלחתב ד"כח ש"וקל הכוראב האר (39

.(הנשמב - א"עס ,בל הטוסמ) י"שרפבו ח ,זכ אובת (40

."תינוי אלא הכרוצ לכ םגרתהל הלוכי הרותה ןיא"ש דעו ,"תפי ינב לכ לשמ הפי ונושל"ש (41

תונשל וכרצוה אל 'ה יוויצ פ"ע השענש םוגרתהב כ"אשמ ,*םירבד כ"וכ םוגרתהב תונשל וכרצוה הז םעטמו (42
.(םש ש"וקל האר) המואמ
__________
הרעה 4 'ע םש ש"וקל האר) דועו םירפוס 'סמ ,ימלשוריהו ילבבה ןיב םייונישה רפסמב םיקוליחהמ ריעהל (*
.מ"כאו .(36

כ"אשמ) הז ששח החוד נ"וקפש ןויכ ,ךלמה ימלת תשירד אלמל הרות פ"ע םהל רתומ 'יה ,ןכלו - .דבלב ששח (43
.(האבה הרעה הארו .לגעה אטחכ ,שממ ז"ע לש ןינעב

,ותרחמל קר 'יה לגעה אטחש ןויכ - (לגעה אטחכ אלו) "לגעה וב השענש םויכ" ןושלה קויד קתמוי ז"פעו (44
ש"וקל האר) "םוקמה תא ודבעיו השמ אוביש 'יה חוטב" ,"רחמ 'הל גח" ןרהא רמא לגעה וב השענש םויב לבא
.(םש

.תינויל המוגרתב הרותה תמכח ודמל וז הפוקתבש - *הנש האמ ירחאל (45
__________
א"ג ד"הדס האר) ז"טרת'ג תנשב וליחתה םינויה תוריזגו ,ו"טקת'ג תנשב 'יה ךלמה ימלתל םוגרתה (*
.(בכ-י"רת ;ו"טקת

.59 'ע א"שת מ"הס האר (46

ומיכסה הזל המודכו חספו תבש ומכ תודע ןהש תווצמה" - "ךנוצר יקוחמ םריבעהל" וצר תווצמל עגונב ןכו (47
.(םש מ"הס) "ודגנתה הזל ,זנטעשו המודא הרפ ,הרהטו האמוט ומכ םיקוחד תווצמב לבא ,*םינויה םג
__________
טי 'ע ב"ח טקולמ מ"הס םג הארו) תבש(ו שדוח הלימ) לע םג ורזג (הזמ האצותכו) ז"חאל לבא ,הלחתב (*
.(33 הרעה

.(ב ,אכ תבש יריאמ) ןמשה ךפ תאיצמב אוה הז םויבש סנהו (48

.דועו .םש תבשל ן"רה 'יח .ג"ה ג"פ הכונח 'לה ם"במר (49

.םש צ"צהל צ"מהסו א"ות םג האר (50

.םש תורעהבו 511 'ע ה"כח ש"וקל האר (51

,"יתרות תא םבזע לע 'וג ץראה הדבא המ לע" (בי-אי ,ט 'ימרי) קוספה לע (א ,אפ םירדנ) ל"זח תשרדכו (52
.(ז"מס ח"וא ח"ב הארו) "הליחת הרותב וכרב אלש"

.ה"ס ה"קס ד"וי ע"וש .א"ער ,זצ ןילוח האר (53

.ו ,הכ המורת - בותכה ןושל (54

.םש ףנע הפיבו ב אתחיתפ ר"כיא .םש ע"הקבו ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי האר (55

.דומרת ךרע י"הק .(א ,חק) איק פ"ר עברא תירק רעש מ"המע (56

(דועו .די ,וכ יתוקוחב י"שרפו כ"ות) ל"זח ןושל ד"ע) 'הב העידי וזיא שישכ תכייש 'הב הדירמש ריעהל (57
תינויל המוגרת י"ע הרותה תמכחמ םתקיני דצמ ,"ןוי"ב הרקיעש ל"יו ,("וב דורמל ןיוכתמו ונובר תא עדוי"
.(ה"ס ל"נכ)

.נ"שו .וכ 'ע שיר ב"ח טקולמ מ"הס האר (58

ותיבל (גרוברטפמ) רזח ןקזה וניברש עודיכ - הכונח ימיל ולסכ ט"יב ןקזה וניבר תלואגד תוכיישהמ ריעהל (59
לע הנשלהה רקיע התיה זאש ,א"סקת תנשב - ינשה ורסאממ הלואגה :רקיעו דועו .הכונחד 'ב םויב (קסבעטיווב)
ישימח רנבו ,(ולסכ ך"ז "םוי םויה") ישילש רנב) הכונח ימיב התיה - דאמב הלודג התיה תודגנתההו ,תודיסחה תרות
.(םטושפכ םג הלואג ינינע ויה םהינשבש ,רמול שיד - (84 'ע םולש תרות ש"הס האר)

.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות ש"הס (60

.א ,אע ןישודיק .א"ער ,טיק םיחספ .א ,גי .ב ,אי הגיגח האר (61

.דועו .א ,טנק ג"ח .א ,ט ב"ח .ב ,וצ א"ח (62

.(ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כל םייחה ץע סרטנוקל הפסוהב כ"ג הספדנ) תומדקהה רעשל ו"חרה תמדקה האר (63
.דועו

.(ב ,במק) ו"כסר ק"הגא אינת (64

.נ"שו .80 הרעה 212 'ע ה"כח ש"וקל .ופוסב ו"ת ז"וקת האר (65

ומכ ,"ךתרות םחיכשהל" גורטקהו הריזגה הלטב ולסכ ט"יב םגש (ךליאו 44 'ע) םולש תרות ש"הסמ ריעהל (66
,ידוהי י"ע הריזגה השבלתנ ןקזה וניבר לש ונמזב כ"אשמ ,םינויה י"ע וז הריזג התיה הכונחבש אלא ,הכונחב
הדיחיה 'יחב יוליגל תודגנתהה תויהל הלוכי אקוד ודי לע ןכלש ,הדיחיה 'יחב ,"האובבד האובב" םג ול שיש
.הרותבש

.הרותד הלגנמ רתוי חרכומ ה"ה - הז ןינעל עגונבו (67

םגש ןויכ - (םימו ןיי ומכ אלו) ותלעמ לדוג דצמ 'יתשל יואר וניאש "ןמש" ז"ה םינורחאה תורודב םגש םעטהו (68
תילכת" ד"ע) םדאהמ הלעמל אוהש שגרנו רכינש ןפואב ז"ה ,(ורשבכ רשבו םד השענש) ןוזמכ חרכומ השענשכ
.("ךעדנ אלש העידיה

המוד הז ןיאש - (*ז"נפלש תורודב םגו) הבישיה תודסייתה ינפל ויהש ("ס'רעציז") "םיבשוי"ה לע ףסונ (69
.(חק 'ע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא םג האר) "הבישי"ה תודסייתהב השענש יוליעהל
__________
יעצמאה ר"ומדא לש םנמזב םג הארנכו ,(ב ,זפרת ד"ח ד"וקל .זק 'ע םש שדוק-תורגא) צ"צה לש ונמזב (*
.ט"שעבהו דיגמה ןמזב םג ילואו ,ןקזה ר"ומדאו

.הכ 'ע א"ח "םימתה" (70

.דכ 'ע םש (71

.נ"שו .171-2 'ע ל"ח .172 'ע כ"ח .282 'ע ו"טח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (72

.אכ ,טפ םילהת (73

.ב ,א ש"הש י"שרפ (74

."הרות הנשמ" ורפס םתוחו םויסב ם"במר (75

.(וכ ס"וס ק"הגא אינת) "תילגנה הרותה יפוג לכ הרותה תוימינפמ ועדי"ש דעו (76

.נ"שו .173 'ע םש כ"ח ש"וקל האר (77

- (*"דחא" אלו) "תחא קילדמ ןושאר םוי" (הכונח רנל עגונב) ארמגה ןושל קוידב זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו (78
,(א ,חי תוחנמ תחא דע ה"דות) הדיחי לע יאקש "תחא" 'יחב קילדמש ןפואב איה (ןמשה סנ) הכונח רנ תקלדהש
לש הנינע סרטנוק הכוראב האר) תיללכה הדיחי 'יחב ,חישמ לש ותרותב התומילשו הרקיעש ,הרותבש הדיחי
.(תודיסחה תרות
__________
."דחא" איה בקעי ןיעה תסריגש ריעהלו (*

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (79

"םיתזה רה לע 'וג וילגר ודמעו" (ד ,די 'ירכז) חישמב ש"מ ד"ע אוה תיז ןמשב תורנה תקלדהש ריעהלו (80
.(א ,חמר חלשיו ת"הוא)

.((נ"שו .א"ער ,חמ הכוס) "ע"פב לגר" אוה צ"עמש ירהש) םימי העבש םהש תוכוסו חספמ רתוי (81

.ןמשה סנ עריא הבש ק"מהיב תרונמד תורנה תעבשמ רתוי (82

.מ"כבו .ךליאו ג"עס ,גל ונתשרפ א"ות הארו .ב ,בנ הכוס .ד ,ה הכימ (83

.ב ,גי ןיכרע (84

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכ - ט"שעבהד ק"הגא (85

.בנ ,טפ םילהת (86

.ךליאו 141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב ,זפשת ד"ח ד"וקל - א"סרת ת"חמש תחיש האר (87

.פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (88

.נ"שו .ונתשרפ שיר ת"הוא האר (89

.ונתשרפ שיר י"שרפ (90

.םש ת"הוא .פ"הע ל"זיראל ת"ל .ב ,בס .א"עס ,דנ א"חז הארו .לאינד ףוס - 'כה 'ל (91

.הכ ,גי חלש ע"באר (92

.(םש ת"הוא) "אלאמשד ץקב שבלתמש ילאמשה לגר 'יחב תולעהל קושה ןמ לגר הלכתש דע ע"והזש" (93

.פ"הע ט"העבבו יחיו פ"ר (94

.ב ,זל בשיו י"שרפ (95

ךליל ןמזה עיגהו םירוריבה ורמגנ רבכש ועידוהל ויחא ושע לא םיכאלמ חלשש - חלשיו תשרפב שגדומכ (96
םיכאלמהש ירחאל םגש ,ךכ ידכ דעו ,"ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" ש"מכ ,הלואגה לא וידחי
תאלעה" ,*ןברקה ע"והש החנמ חלש אלא ,"םירוריבה תדובע"ב קסע אל ,ללכ ןיידע ררבתנ אל ושעש ול ועידוה
ולגתיו וכשמוי והתד םיפיקמהש אובל דיתעלד תומילשה ולצא 'יהתש ידכ ,"והתד ףיקמד ד"מ ךישמהל ן"מ
.(חלשיו פ"ר א"ות) ןוקיתב תוימינפב
__________
השעמש תויהב ,(הרותב םיבותכ אל רשא םירחא תונברק) הרותבש תונברקה טפשמו ןפוא ד"ע אלש" ,לבא (*
. . כ"ג תואמט תומהב ויה ושעל בקעי חלשש תאזה החנמהו . . אקוד םיטוחשו םירוהט תומהבמ אוה תונברקה
הלעמלש והתד תונברק םתויהל - "('וכו םייתאמ םיזע) םירחא םירועישו . . ןיטוחש אלו ןייח ויה ןלוכו
.(םש א"ות) ןוקיתד תונברקמ

.ב ,הר א"חז (97

זע 'ע ו"ח טקולמ מ"הס םג הארו .ךליאו א ,דמ שגיו א"ות הארו .שגיו תשרפ תרוטפה - הכ-טי ,זל לאקזחי (98
.נ"שו .ךליאו

.ז"ס ק"הגא אינת האר (99

.הכ ,זכ תודלות פ"העש .ב ,זמק .ב ,טיק א"חז .ו"עפר ר"ב האר (100

.נ"שו .231 'ע ו"טח ש"וקל הארו .םש א"שרהמ ג"אדחבו א ,חפ םיחספ (101

.די ,חכ אציו (102

.ךליאו א"עס ,חיק תבש (103

.ב ,חכ אמוי (104

.(ג ,ד"ספ ר"במ - ב ,וכ תודלות י"שרפ) "המימת הלוע" 'יהש (105

.דועו .ךל ךל פ"ר ת"הע םש .(ופוסב) נר ןפוא תוקומע הלגמ (106

.זכ ,הכ תודלות (107

.(ד"וי ,ג"ספ ר"במ) פ"הע י"שרפ (108

.ב"ער ,המק תודלות ת"הוא (109

.ה ,חע םילהת (110

.מ"כבו .ו"ס ק"הגא םש .ג"יפס אינת האר (111

.ב ,זל בשיו (112

ה"כח ש"וקל האר) ע"יבל (בקעי לש ותגרד) תוליצאמ הכשמהה תישענ ףסוי י"עש - תודיסחה ןושלבו (113
.(נ"שו .ךליאו 196 ע"ס

.פ"הע י"שרפ (114

.ג ,םש י"שרפ (115

תנותכ ול השעו (ול רסמ רבעו םשמ דמלש המ לכ . . םיכח רב) ול אוה םינוקז ןב"ד ךשמהה ראבל שי ז"פעו (116
רכמנש ויתורצ םש לע" ,"םיספ"ב לגלגתנש ןמזה ךשמב *וילע ןגהל (שובל) "תנותכ" אוה הרותה דומילש - "םיספ
.םיספ ת"ר ,(ח ,ד"פפ ר"במ - םש י"שרפ) "םינידמלו םילאעמשילו םירחוסלו רפיטופל
__________
.וילע ןגהל ידכ תדחוימ הלועפ השעש - "םיספ תנותכ ול השעו" קוידה קתמוי ז"פעו (*

דומלת תיב ול ןיקתהל" ,(חכ ,ומ שגיו) "הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תא"ש המדקהה י"ע (117
םויה" האר) ויתונש רחבמל דעו ,"יחיו" םירצמב םג השענ ז"יעש ,"הרותב םיגוה םיטבשה ויהישו הרות םש אהתש
.(נ"שו .ךליאו 160 'ע י"ח ש"וקל הכוראב הארו .תבט י"ח "םוי

.םישרפמבו ד"וי ,ה א"מ) "םירצמ תמכח" ,תומואה תמכחב תמסרופמ התיה םירצמש ןויכ - הזב דחוימ שודיחו (118
.(ןוי תמכחל עגונב (ה"ס) ליעל רומאה ד"ע) הרותה תמכחד ז"ועלה ,(א"עס ,הכק א"חז

.מ"כבו .ג ,אע ורתי .ג ,זנ אראו א"ות (119

.ה ,חיק םילהת (120

םיקלאו רמא בקעי ,םילאגנ הז ןושלבש ףסוימו בקעימ םדיב רוסמ הז ןמיס" (חי ,ג תומש) י"שרפמ ריעהל (121
רמא ףסוי" ,יכ ,ףסוי י"ע ורמאנ םיקוספה 'בש ףא ,"םכתא םיקלא דקפי דקפ םהל רמא ףסוי ,םכתא דקפי דקפ
.(םש ן"במר) "ויבאמ ודיב תרוסמ התיהש דיגהל דוקפי דקפ םיימעפ

,יכ - "םכתא םיקלא דקפי דקפ םהל רמא ףסוי ,םכתא דקפי דקפ םיקלאו רמא בקעי" י"שר ןושל קויד קתמוי ז"פעו
.ודבל ףסויל (אלא ,םהל אל) רמא בקעי לבא ,ףסוי י"ע התיה םהל הרימאה

.בי-אי ,אי 'יעשי (122

"ןב" השענ "רחא"מ םגש ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" (דכ ,ל אציו) ש"מכ ,"רחא"ד בצמו דמעמב ויהש הלא םג (123
.(פ"הע ת"הוא)

.ץקמ תשרפ תבש תחנמב התאירק תלחתהש - (ט ,זמ) שגיו תשרפב (124

.ג ,ו תישארב (125

.דועו .(פ"הע) ונרופס ,'סותה ילעבמ םינקז תעד ,ם"בשר ,ן"במר (126

ןב ושע תא הארי אלש" ידכ (קחצי ומכ ,הנש פ"ק תויחל ךירצ 'יהש) "ויתונשמ םינש 'ה ה"בקה רציק"ש ןויכ (127
.(ל ,הכ תודלות י"שרפ) "ה"בקה וחיטבהש הבוט הביש וז ןיאו הער תוברתל אצוי ונב

*ג"ל ורסחנ "'וג םיערו טעמ" רמאש ללגבש (םש םינקז תעדב אבוה - שרדמ) ל"זרדמב ראובמה פ"ע טרפבו (128
.(הנש פ"ק תויחל יואר 'יהש) ויתונשמ הנש
__________
.(פ"הע המלש הרות הארו) "םהירוגמ ימיב" דע "הערפ רמאיו"מ תוביתה ןינמכ (*

.םש םינקז תעדו ן"במר (129

ויתובאש ןויכש לבקתי אל הערפ לצאש *ןויכ ,(ארקמ לש וטושפב) ןכ שרפל י"שר לש וחרכהש ,רמול שיו (130
(הגלפומ םימי תוכירא) הנש ל"קד רפסמה בשוחש ,ךכ ידכ דע ,הנש פ"ק 'יחיש אוה חוטב הנש פ"ק ויח
."טעמ"ל
__________
יכ" וימי תוכירא לע המתי אלש ותנווכ ,יכ ,(ן"במרה תיישוקכ) "םהמ רתוי 'יחיו םגישי ילוא"ש ינפמ אלו (*
.(ן"במרה ץוריתכ) "רתוי ויחש ויתובא תונש דגנכ םה טעמ

.א ,דכ הרש-ייח (131

.ד"ס א"שנת הרש ייח ש"וקל .טפר 'ע א"ח טקולמ מ"הס האר (132

.ה"פ ר"אבדת (133

,הניבו המכח) ןיחומ ,(הנש האמ) רתכ ,"םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ" ,הרש ייחד תומילשהכ (134
,הנש םירשע לש ןפואב קר אל) איה (הרותה י"ע) ןיחומהש ,הזמ הריתיו ,(םינש עבש) תודמו (הנש םירשע
תעדו ,הניבו המכח) ןיחומ 'דד תומילשה לע הרומ םיעברא רפסמש ,(ז"מק) הנש םיעבראד תומילשהב (אלא
.(141 הרעה הארו) ןיחומהד תומילשה תילכת ,רשעמ לולכ םהמ א"כש יפכ (*ג"וחל קלחנש
__________
מ"הס) "ג"וחד ןיוקה 'יחב ללוכ ז"ושמו ןיוק תוקלחתה רדגמ הלעמלש שממ רתכה תוימינפ 'יחבמ וב שיש" (*
.(גכק 'ע ר"תע

,חכ .ב"עס ,בי תוכרב) 'ירזע ןב רזעלא יברו (ח"ה ב"פ תוכרב ימלשורי) ןוב יברל עגונב וניצמש ד"ע (135
.(א"ער

.הכ ,ל אציו י"שרפ האר (136

ךוכיזו רוריבד הדובעה תומילש םע רושק "םימיב אב"ד ןינעה ,ירה ,הלואגהל ןכומ 'יה ודצמ בקעיש ףאו (137
."םימי" ,ןמזה רדגב אוהש ,םלועה

.אי ,זמ שגיו (138

.חי ,המ םש (139

.(תומש פ"ר א"ות) המילשהו תיתימאה הלואגהד 'ילעה םג תללכנ הזבש (140

תוכיישה קתמות ,(םירשעמ רתוי) ןיחומה תומילש לע הרומ ('מ) םיעבראש (134 הרעה) ליעל רומאה פ"עו (141
וגישיו . . םילודג םימכח לארשי לכ ויהי" הלואגהבש ןויכ ,הלואגהל (הרשד ז"כקמ רתוי) בקעי ייח תונש ז"מקד
םירבד צ"מאהדא ירמאמב באומ תא רצת לא ה"ד םג הארו) ןיחומד תומילשה תילכת ,"םארוב תעד (הניב)
.(ותלחתב א"ח

רושקש ,תובאבש ישילשה ,(ב ,חפ ב"חז) בקעיל דחוימב תכיישש ,תישילש הדועסד ןמז ,תוצח ירחאל טרפבו (142
.(י"ס ל"נכ) ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואגה םע

ייחל החונמו תבש ולוכש םויל אובל דיתעל ריש רומזמ" ,"תבשה םויל ריש רומזמ" - םוי לש ורישב שגדומכ (143
.(הפוסב דימת) "םימלועה

.(155 הרעה ןמקל הארו) לכ לכמ לכב ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה - הנשה תוללכ תלעמ לע ףסונ (144

.(א"עס ,ג ז"ע) "תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ" - תבש ברעב (145

."ץקמ" ,(ב"נשת-א"סקת) הנש "ץק" תואלמ ירחאל איה וז הנשש ריעהלו - .(59 הרעה ל"נכ) א"סקת תנשב (146

.דועו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא .ג ,ו"פ ר"ב .א ,טכ הכוס האר (147

.(א ,במ ןירדהנס) הנבל שודיק תכרב חסונ (148

תבש) "ןידירומ ןיא(ש כ"וכאע)ו שדוקב ןילעמ" ירהש - הכונח ימי ירחאל םג תכשמנ הלועפ לש ןפואבו (149
.(ב ,אכ

.לארשימ א"ואכ ארקנ (קחציו םהרבא ש"ע אלו) אקוד ומשבש (150

.5 הרעה ל"נכ (151

ירחאל רקיעבו ,החנמ ינפלמ לחה) הכונחד 'ח רנ תקלדהו החנמ תלפתל תוכימסב ,הכונחד 'ז ,ןושאר םויב (152
רטשו (הכונח ימד) רלוד לש עבטמ ,ויחיש ףטהו םישנהו םישנאהמ א"ואכל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ - (החנמ
.(ל"ומה) ויחיש םיפסאנה לכל ל"נכ פ"הוע ןתנ (בירעמו החנמ ירחאל ,"הכונח תאז") ותרחמלו .(הקדצל) רלוד לש

.ה"ס א"ערתס ח"וא ע"וש (153

.פ"הע ת"הוא הארו .א ,ב תישארב (154

,תבש תחנמל תדחוימה תוכיישהמ ריעהלו - .לכ לכמ לכב תואלפנ תנש אהת 'יה - וז הנשב הריתי השגדהבו (155
.(ךליאו ב"עס ,זט ב"ב) "לכ" (אלא ,"לכמ" וא "לכב" אל) וב רמאנש ,"ךיבא בקעי תלחנ"

(ובצמו ודמעמ) ומוקמל ךורע-ןיאבש ןפואב איה תיתימא הכילהש ,הכילה לש ןפואב הפסוה - "ךלוהו ףיסומ" (156
.(דועו .ךליאו זק 'ע ס"רת מ"הס האר) םדוקה

.שדח 'ע ק"דרהלו חאנ'ג ןב הנוי 'רל םישרשה 'ס .ב ,בי אב ע"באר האר (157

.שדוחה ימי ןינמ ליחתמ ובש - ח"ר לש ורקיע (158

.(ח ,ג"פ ר"במ - י"שרפבו ה ,א תישארב) "ומלועב דיחי ה"בקה"ש ,"דחא םוי" - ומצע דצמ ותלעמ לע ףסונ (159

.ךליאו 187 'ע ה"לח ש"וקל הכוראב האר (160

.א ,אי עשוה (161

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שרפ (162

.דועו .אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (163

.תבט 'אד ימויה רועיש (164

.טי ,ח 'ירכז (165Back to "Dvar Malchus"