ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


ץייקה תארקל


ןוא ירטנאק ןיא ןעמ טראפ טייצ רעמוז רעבא ,הבישי ןיא םידימלת ןענרעל ראי ץנאג א)
עבלעז סאד .הביבס רעד ףיוא ןייז עיפשמ וצ טייהנעגעלעג יד ןטראד טאה ןעמ ןוא ,ספמעק
.(רעדניק ערעדנא טימ ךיז ייז ןפערט ,פמעק יעד ןיא ןביילב עכלעוו יד טימ זיא

ךאד זיא ,טמוק דיא א ראנ ואוו סאוו - ןעניפעג טינ ךיז לאז רע טרא ןכלעוו ןיא דיא רעדעי
א] לארשי ץרא טרא םעד ןופ ןכאמ וצ ןטשרעביוא ןופ חילש א רע זיא - וננוכ רבג ידעצמ 'המ
ענייז ןופ המכו המכ יוו טעז רע זא טרפבו .[הביבס עשידיא א ןוא דרע לקיטש "עשידיא"
.תוחילש רעקיזאד רעד ןיא ןעוועג חילצמ ןבאה םירבח

עלעיצעפס ןאראפ ןענייז םע ייב זא םע טימ ט'הנעט ןוא ערה רצי רעד רעבא טמוק
חילצמ ןבאה עכלעוו םירבח ענייז ןופ 'יאר א ןעגניירב טינ רע ןעק אלימבו ,ןטייקירעווש
טרעפסקע ןא) ותכאלמב ןמוא ןא ךאד זיא ערה רצי רעד יוו יוזא .תוחילש רעייז ןיא ןעוועג
.םע וצ טסאפעגוצ ןענייז עכלעוו תונעט ,םענייא ןדעי ראפ רע טניפעג ,(טעברא ןייז ןיא

עלא ןופ רעגרע זיא ךיז טניפעג רע עכלעוו ןיא הביבס יד זא רע ט'הנעט םענייא טימ
.(םע ראפ רעקראטש זיא םורא רעד) ".'וגו ץראב בשויה םעה זע" - ערעדנא

.טעברא עגילייה אזא וצ יואר טינ זיא רע זא רע טגאז ןטייווצ א וצ

ןעניפעג ,ןיילא תוחילש יד וצ ןעמוקוצ טעוו רע זיב זא :הנעט א טימ רע טמוק ןטירד א וצ
.הרות םוקמ א ראפ טרא םעד ןכאמ טינ ןזאל עכלעוו ,תועינמ עגיטייז געוו ן'פיוא ךיז

השמ ןגעוו ןדיא יד טגאזעג טאה בלכ .[חלש 'פ] השרפ רעזנוא ןופ הארוה יד טמוק םעד ףיוא
זנוא ראפ טאה וניבר השמ) וילשה תא ונל זיגהו ןמה תא ונל דירוהו םיה תא ונל ערק :וניבר
יד ןגאלשעגפא רע טאה םעד טימ .(וילש םעד ןוא ןמ םעד ןבעגעג ןוא ,םי םעד ןטלאפשעג
ןגאלשעגפא ךיוא טרעוו עבלעז סאד טימ .לארשי ץרא ןיא ןייג וצ טינ םילגרמ יד ןופ תונעט
ןיא וליפא זא .לארשי ץרא א ,טרא ןדעי ןופ ןכאמ וצ טינ ,ערה רצי םעד ןופ תונעט יד
ןוא ןטייקירעווש עלא ןכערבכרוד וצ חכ םעד רעטשרעביוא רעד לאמ עלא טיג ןלאפ עכלעזא
.תוחילש ןייז ןריפסיוא
(91 'ע ח"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"