.ה"ב

רבד חתפ

רעד טימ ןבעל ףראד ןעמ" :םיברב ןקזה ר"ומדא רמא ,ותואישנל תונושארה םינשהמ תחאב
ויחא י"ע םידיסחה ינקזל עדונ ,ןווכתה יברה המל ןיבהל ושקתה םידיסחה רשאכ ."טייצ
,םוי לכב עובשה תשרפ תא דומלל קר אל .עובשה תשרפ םע תויחל איה ותנווכש ,ל"ירהמה
.(ןושח 'ב םוי םויה) .המע תויחל אלא

לע דומעל גהנ ,הנשה תויודעוותהב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עימשהש שדוק-תוחישב
יסוניכ םייקתהש תעב םג .עובש ותואל תכיישה השרפמ דומלל ןתינש 'ה תדובעב תוארוהה
הארוהה תא םידליה ינפב ריבסהל תונמדזהה תא לצנל יברה גהנ ,לארשי ידליל 'ה תואבצ
.עובשה תשרפמ קיפהל ןתינ התוא

ןוילגה תא ,הנשה תותבש תארקל ,עובש ידמ סיפדהל הבישיה תלהנה הליאוה ,ךכל םאתהב
תונויער .לארשי ידליל םידעוימה עובשה תשרפב תונויער טוקיל ובו ,"טייצ רעד טימ ןבעל"
יריעצל םג תנבומה הלק הרוצב ורדוסו ,יברה לש הפינעה ותנשמ יפ-לע ודבועו וטקלנ ולא
תונויער םג ועיפוה ,הרותה לע תונויער לש םתעפוה םע דבב דב .םתמר יפל ,םידימלתה
.ב"ויכו תובא-יקרפ ,ארגפד ימוי ,הנשה ידעומ לע םידסוימה

ףתשלו ,ותוא ןנשל תורשפאה תא הבישיה ידימלתל קפסל ידכ ,ורקיעב ,דעונ יעובשה ןוילגה
תנוכתמב ןוילגה ךרענ ,תאז םע .תבשה ןחלושב םיבוסמה ,םיחרואהו החפשמב ינב תא וב
.בחרה רובצלו התכב הארוהל םג םיאתיש

תוחישה יפ-לע םידבועמ ,מ"דשת - ח"לשת םינשה ןיב ורדוסו וזכורש ,םייעובשה תונוילגה
עומשל יתיכז ןתוא שדוק-תוחישה יפ-לעו ,זא דע ועיפוהש "תוחיש-יטוקל" יכרכב תועיפומה
המכ תועיפומ ,הרותה תוישרפ לש םבור לע .'ה תואבצ יסוניכו הנשה תויודעוותה תעב
.שדוק-תוחיש

* * *

עויסו רזע תווהל הוקת ךותמ ,תונוילגב הכ דע ועיפוהש תוחישה לכ וטקלנ ונינפלש רפסב
רעד טימ ןבעל" :השירדה תא םייקל בחרה רובצלו םהירוה ,םהירומ ,תובישיה ידימלתל
.יברה לש ותרותב תראומ איהש יפכ ,"טייצ

ךנחמה לוכי וכרד .םיאשונה יפל ךורע "חתפמ" רפסה ףוסב רדוס ,םיכנחמה לע לקהל ידכ
,תושגומ תוחישה .עובש ותוא תשרפל רושק ונניא רשאכ םג ,שקבומה אשונה תא אוצמל
.ונתבישיב םידומילה תפש - שידיאב ,תירוקמה ןתנוכתמכ

קחצי ףסוי ברהו ןהאסגילעז 'יש ןרהא לאכימ ברה ידיב יתרזענ סופדל רפסה תנכה יבלשב
!'ה תאמ המילש םתרוכשמ אהת .רעלעק 'יש

ידליל חישמ ןיב םייקש דחוימה רשקב תקסוע ,רפסב העיפומה הנושארה שדוק-תחיש
תלואגל הכזנ בורקבו 'ה ןתי .יברה לש ויתוחישב תופוכת םיתעל וילע רבודש אשונ .לארשי
.ונימיב הרהמב - יברה לש ותרות תא בוש עומשל 'ה ונכזיו ,וניקדצ חישמ ידי-לע םימלוע

גיטסול שריה יבצ
להנמ
(תואלפנ תנש וז אהתה) ז"נשת'ה ,בא-םחנמ ף"כ
.י.נ ,ןילקורב


Back to "Leben Mit Der Tzeit"