ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


רבדמב תשרפ


(א) רבדמב

ןלייצ לאז ןעמ זא) לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש :זיא רבדמב רפס ןופ הוצמ עטשרע יד
."םידוקפה שמוח" ארמג רעד ןיא ןפורעגנא רבדמב רפס ץנאג טרעוו ראפרעד .(ןדיא

רעד ןוא ,רענייא יוו רעמ טינ זיא שטנעמ רעטסערג רעד .ךיילג עלא ןענייז טלייצ ןעמ תעשב
ןעמ טאה ןדיא יד טלייצעג טאה ןעמ ןעוו .רענייא יוו רעקינייוו טינ זיא שטנעמ רעטסנעלק
.ןטסנעלק םעד זיב ןטסערג םעד ןופ טלייצעג עלא ייז

עלא זא קנאדעג רעד .תועובש ראפ רבדמב תשרפ לאמעלא ןעמ טנעייל םעט םעד בילוצ
ךיוא ןענייז הרותה תלבק ייב .הרותה תלבק וצ הנכה יד טייטשאב םעד ןיא ,ךיילג ןענייז
יד ןופ דיא ןייא טלעפעג טלאוו יניס רה ייב ביוא זא ןגאז ל"זח יוו ,ךיילג ןעוועג עלא
.וניבר השמ וצ טינ וליפא ןראוועג ןבעגעג טינ ו"ח הרות יד טלאוו 600,000

םש ןחיו" קוספ ן'פיוא טגאז י"שר יוו ,תודחא ןוא םולש זיא הרות ןתמ וצ ילכ ןוא הנכה יד
שיאכ" ןעוועג זיא סע זא (גראב םעד ןגעקטנא ןטראד טהורעג ןבאה ייז זא) "רהה דגנ לארשי
.הרות יד ןעמוקאב וצ ןליוו ןייא טימ שטנעמ ןייא יוו - "דחא בלב דחא

,םולש ןצנאגניא זיא הרות יד :טגאזעג טאה רעטשרעביוא רעד זא טייטש ינועמש טוקלי ןיא
.םולש טכיילג סאוו קלאפ א וצ ?ןבעג ריא ךיא לאז ןעמעוו וצ זיא

הרות ינינע ןיא ןייז ףראד ,הרות ןתמ וצ גנוטיירגוצ א זיא עכלעוו תודחא ןוא םולש רעד
,"רהה דגנ" ?קעווצ ןכלעוו ראפ (דיחי ןושל) "לארשי םש ןחיו" טגאז קוספ רעד יוו ,תווצמו
.תווצמו הרות זיא יניס רה ןופ ןינע רעד סאוו

יוו - ןייז הכוז עלא רימ ןלעוו לארשי ללכ ךותב זא טרעכיזראפ ןייז רימ ןענעק טסלאמעד
."תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" וצ - רעווש םעד ן'יבר םעד ןופ ןושל רעד
(293 'ע ב"ח ש"וקל)


(ב) רבדמב

ןעמ .ןדיא ןלייצ לאז ןעמ זא וניבר השמ ןסייהעג רעטשרעביוא רעד טאה רבדמב תשרפ ןיא
ןופ דיישרעטנוא ןא - טאדלאס א - "אבצ אצוי" א זיא רעכלעוו ןדיא ןדעי טלייצעג טאה
א ,ליפשייב א ןזייוואב ןעמ ףראד ,"אבצ אצוי" א טרעוו ןעמ ןעוו .טמוק רע טבש ןכלעוו
סיורג יוו קוליח ןייק טינ זיא סע ."סרעשזדלאס" ס'נעטשרעביוא םעד זיא'מ זא ,רעטסומ
דניק א זיא ןעמ דלאביוו .טמאטש ןעמ טבש ןכלעוו ןופ רעדא ,תוצמ ןוא הרות ןיא זיא ןעמ
רעמ טינ זיא ןעמ יוו טקנופ רענייא יוו רעקינייוו טינ ןעמ זיא בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ
.רענייא יוו

רעד .'ה תואבצ ןבעגעג טאה רעטשרעביוא רעד סאוו תוחילש יד ןריפכרוד ףראד דיא א
יד םע טיג ןוא ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,ןדיא ןדעי וצ טפאשביל טימ ךיז טיצאב רעטשרעביוא
סאד ןאט ןוא תוחילש יד ןריפכרוד ןענעק ףיוא ,תוכרב יד ןוא ןטייקכילגעמ יד ןוא תוחכ
.טייהרעכיליירפ - החמשב

ןטסערג ן'טימ ןעיצאב ךיז ףראד ןעמ .רבדמב תשרפ ןופ גנונרעלפא רעטשרע רעד זיא סאד
ךיז טדער סע םוראוו .ןדיא ןטסערג םוצ ךיז טיצאב ןעמ יוו טקנופ ןדיא ןטסנעלק םוצ דובכ
רעדעי זא ,געוו א ןיא ןבעל ןלאז עילימאפ ןייז ןוא רע זא תוחילש א טאה סאוו ,דיא א ןגעוו
רעטשרעביוא רעד סאוו רענייא זיא סאד זא ןעז ךיילג טעוו םע ףיוא ןאט קוק א טעוו סאוו
,טלעוו עטוג א טלעוו יד ןכאמ ףיוא - יימרא ןייז ןיא ןעמונעגניירא - "דעטפערד"עג םע טאה
.טלעוו עגילייה א ראפ טלעוו יד ןכאמ טעוו'מ זיב ,טלעוו עגיד'תוינחור א ,טלעוו עגיטכיר א

ךרוד ןטשרעביוא ן'טימ ןדנובראפ ןענייז ןדיא ןעוו הכרב ס'נעטשרעביוא םעד טעז ןעמ
אבצ אצוי" - ןעוועג ןענייז הלעמו הנש םירשע ןבמ ןדיא עלא .הרות ןייז טיול ךיז ןריפפיוא
טרעדנוה סקעז רעכעה ןעשיווצ זא ,ןייז טינ ןעק רוטאנ ןופ ןצעזעג עלא טיול ."לארשיב
עכלעוו עכעלטע סנעטסקינייוו ןייז טינ ןלאז ,טלא ראי גיצנאווצ ןענייז סאוו ןשטנעמ טנעזיוט
.המחלמ ןיא ןייג ןוא יימרא ןיא ןייז ןענעק וצ טנוזעג ןוא קראטש גונעג טינ ןענייז

ןצנאגניא ייז ןענייז ,ליוו רעטשרעביוא רעד יוו ךיז ןריפ ןדיא ןעוו ,ןופרעד גנורעלקרע יד זיא
.רוטאנ ןופ ןצעזעג יד ןפראוועגרעטנוא טינ
(219 'ע ח"ח תוחיש יטוקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"