ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


יתוקוחב - רהב


יתוקוחב - רהב

טייטש םעדכאנ ןוא (םשה וצ ןעור לאז דרע יד) "'הל תבש ץראה התבשו" זא טגאז הרות יד
.(דלעפ ןייד ןצנאלפ וטסלאז ראי סקעז) "ךדש ערזת םינש שש"

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

דלעפ ןיא ראי סקעז ןעמ טעברא רעירפ - טרעקראפ ןייז טפראדעג רדס רעד טלאוו הרואכל
רעירפ הרות יד טגאז סאווראפ .הטימש ןופ ראי ןטעביז םעד ןעמ טיה ךאנרעד טשרע ןוא
?ראי ןטסקעז םעד ןגעוו ךאנרעד ןוא הטימשה תנש ןגעוו

:זיא רעפטנע רעד

זא ןעקנעדעג רע זומ ,"ךדש ערזת םינש שש" יד ןייז םייקמ גיטכיר ןענעק לאז דיא א ידכב
."'הל תבש" ןייז טעוו ראי רעטעביז רעד

ךמרכו ערזת אל ךדש ,ץראל ןותבש ןייז ףראד ראי רעטעביז רעד :זיא הטימש ןופ ןינע רעד
טכאמ ןעמ סאוו ןופ ץראה תוכאלמ עלא יד ןלעטשפא רע ףראד ראי רעטעביז רעד .רומזת אל
.שטנעמ א טבעל ןופרעד סאוו ,טיורב

םעד ףיוא ?ןרעקא ןוא ןצנאלפ טינ טעוו ןעמ זא ןבעל ןעמ ןעק יוזא יוו ?לכאנ המ ורמאת יכו
רעטשרעביוא רעד .םינשה שלשל האובתה תא תשעו 'וגו יתכרב תא יתיוצו :הרות יד טרעפטנע
םעד ןיא טסקאוו סאוו םעד ןופ ראי יירד ןסע ןענעק טעוו ןעמ זא הכרב ןייז ןקיש טעוו
.ראי ןטסקעז

ענייז עלא ןופ ןענעגעזעג ךיז רע לאז ראי ןביז ןיא לאמ ןייא זא ןדיא א ייב טנאמ ןעמ
סע טנענאוו ןופ ץראה תוכאלמ טימ ןאטוצ ןבאה טינ לאז רע .ןשינעפרעדאב עשידרע
טעוו רע זא ,ןטשרעביוא םעד ףיוא ןזאלראפ ןצנאגניא ךיז לאז רע ראנ .טיורב טסקאוו
.רוטאנ ןופ רעכעה הסנרפ ןבעג םע

רע ןעוו ראי סקעז יד ןיא ךיוא זיא טסלאמעד ;ראי ןטעביז ןיא סאד טייטשראפ ןעמ ןעוו
רע טאה טעברא ןייז ןופ טינ זא רע טייטשראפ ,האובת טסקאוו סע ןוא טצנאלפ ןוא טרעקא
זיא טעברא ס'דיא א .רוטאנ רעד ךרוד טיורב ןייז םע טיג רעטשרעביוא רעד ראנ ,טיורב ןייז
.תווצמ ןוא הרות ןייז ןטיה ךרוד 'ה תכרב םעד ןענידראפ וצ ראנ
(551 'ע ב"ח .274 'ע א"ח :ש"וקל)

Back to "Leben Mit Der Tzeit"