ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


רמועב ג"ל ,ינש חספ


רמועב ג"ל ,ינש חספ

ןטייצ יד ןיא ."ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא לוכי" טגאזעג טאה יאחוי ןב ןועמש יבר
ךיז טזייוואב תשק רעד :זיא םעט רעד .ןגיובנגער - תשק ןייק ןזיוואב טינ ךיז טאה י"בשר ןופ
יד ןקעמסיוא ןוא לובמ א ןגניירב לאז רעטשרעביוא רעד זא ל"ר טנידראפ טלעוו יד ןעוו
רע זא העובש ןייז ןטשרעביוא םעד טנאמרעד ןוא תשק רעד ךיז טזייוואב טסלאמעד .טלעוו
ןעוועג טינ זיא י"בשר ןופ ןטייצ יד ןיא .טלעוו רעד ףיוא לובמ ןייק ןגניירב טינ רעמ טעוו
.טלעוו רעד ךיוא ןעוועג ןיגמ טאה י"בשר ןופ תוכז רעד לייוו ,תשק ןייק גיטיונ

:ינש חספ ייב הטיש ס'י"בשר ןעמ טייטשראפ םעד טימ

בירקמ ןגעווטסעדנופ ייז ןבאה ,חספ ןטשרע םייב תמל םיאמט ןעוועג ןענייז ןדיא עלא ביוא
ןופ תקולחמ א זיא ,תואמוט ערעדנא טימ אמט ןענייז ייז ביוא רעבא .חספ ןברק םעד ןעוועג
ןברק םעד ןעוועג בירקמ ןבאה ייז זא טלאה הדוהי יבר .(יאחוי ןב) ןועמש יבר ןוא הדוהי יבר
לייוו ינש חספ ןעוועג בירקמ טינ ןבאה ייז זא טלאה ןועמש יבר .ינש חספ ,רייא די ףיוא חספ
.(ינש חספ וצ - רובצ בור א וליפא - רובצ א ןפוטשפא טינ ןעק ןעמ) "ינש חספב רובצ ןיא"

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

,ינש חספ ןיא טינ ךיוא ןוא ןושאר חספ ןיא טינ ןייז בירקמ טנעקעג טינ טאה רובצ רעד ביוא
השמ וצ ,םיאמט יד ןופ הנעט יד ןעוועג ךאד זיא סאד ?ייז ראפ סע זיא הבוט א ראפ סאוו
.חספ ןברק םעד ןייז בירקמ ןופ הוצמ יד ןרילראפ רימ ןלאז סאווראפ ,"ערגנ המל" ,וניבר

רעד זא לאפ אזא ןעמוקסיוא טנעקעג טינ טאה יאחוי ןב ןועמש יבר טיול זא ןגאז ןעמ זומ
ןברק םעד ןייז בירקמ ןענעק טינ לאז ןוא ,תואמוט ערעדנא טימ אמט ןייז לאז רובצ רעצנאג
. ןושאר חספ ןיא חספ

ןב א יוו יוזא ,"ארבנ אלו 'יה אל" עכלעוו הרות רעד ןיא םיניד עכלעזא ךאנ ןעניפעג רימ
רע יוו ,ןדיא עלא ןפלעה ןגעוו טכארטעג טאה י"בשר יוו יוזא .תחדנה ריע ןוא הרומו ררוס
רובצ רעד םע טיול ךיוא זיא יוזא ,"ןידה ןמ ולוכ םלועה תא רוטפל ינא לוכי" טגאזעג טאה
.ןושאר חספ ןייז בירקמ טינ ןעק רובצ רעד זא לאפוצ ןכילקערש אזא טיהראפ
(ג"משת ינש חספ תחישמ)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"