ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


רמועה תריפס ,רומא תשרפ


(א) רמועה תריפס ,רומא

ןופ ןענרעל ךיז ןעמ ףראד ךיוא יוזא ,עובשה תשרפ רעד ןופ ןענרעל ךיז ףראד ןעמ יוו טקנופ
.טייצ רעד טימ ןבעל ףראד ןעמ :ן'יבר ןעטלא םעד ןופ הרות יד יוו יוזא .הפוקת עצנאג א

:זיא רמועה תריפס ןופ םידומיל יד ןופ ענייא

וצ טרא ןייק טינ טאה הרואכל .טייצ ןלייצ וצ ,געט יד ןלייצ וצ זיא רמועה תריפס ןופ הוצמ יד
ןעק'מ רעדא ,רעגינייוו רעדא רעמ רעדא ןייז ןעק סאוו ךאז א ןעמ טלייצ ןלייצ .טייצ ןלייצ
ןעמ טאה יצ ,טאה ןעמ ליפיוו ןעז וצ ןעמ טלייצ ךאז אזא ייב .ןעמוקוצ ןעק'ס רעדא ןרילראפ
.ןעמוקעגוצ זיא סע יצ ןריולראפ

טינ ןעק סע ,גאט א ןרילראפ טינ ןעק ןעמ ?ןלייצ וצ אד זיא סאוו רמועה תריפס ייב רעבא
רעד ןאראפ לאמעלא ןענייז סע .רעגינייוו רעדא רעמ ןייז טינ ןעק סע ,גאט א ןעמוקוצ
?געט יד ןעמ טלייצ סאווראפ זיא .געט ןופ לאצ ןעבלעז

ביל רעייז טאה ןעמ סאוו ךאז א .געט יד ןופ תוביבח יד ךיוא טזייוואב געט יד ןלייצ ראנ
.טאה ןעמ ליפיוו סייוו ןעמ שטאכ ,רעביא ןוא רעביא ןעמ טלייצ

,הוצמ עיינ א זיא גאט ןדעי .הכרב א גאט ןדעי ןעמ טכאמ רמועה תריפס ןופ געט יד ןיא
.ןגראמ ןייז טעוו ןוא ןטכענ ןעוועג זיא סאוו הוצמ עבלעז יד הרואכל זיא סאד זא שטאכ
.הכרב עיינ א ןוא הוצמ עיינ א ןעמ טאה טנייה זא גאט ןדעי ןעמ טליפ ןגעווטסעדנופ

רעדא :הרירב יד טאה ןעמ .טייצ ןופ טייקרעייט יד ןסיוו ףראד ןעמ :זיא םעד ןופ דומיל רעד
ןעק סע רעדא ."ונוצו ויתווצמב ונשדק" טימ תוכייש ןייק טינ טאה סאוו גאט א ןייז ןעק סע
םעד ראנ ,הוצמ א טוט'מ זא ראנ טינ ןוא .הוצמ א ןעמ טוט גאט םעד ןיא סאוו גאט אזא ןייז
ןוא ."ונשדק" טרעוו ןיילא םעד טימ ,(גאט םעד ןלייצ) גאט אזא זיא'ס זא ךיז ןענאמרעד
,תודמה ןוקית ןופ הדובע יד ,רמועה תריפס ןופ געט יד ןופ הדובע יד ךאנ טוט ןעמ זא יאדווא
.גאט "רעקילייה" א גאט רעד טרעוו רעכיז זיא

.טייצ ןופ טייקרעייט יד ןסיוו ןוא (רעייט ןטלאה) ןייז רקיימ ףראד ןעמ
(279 'ע ז"ח ש"וקל)


(ב) רמועה תריפס ,רומא

?רמועה תריפס ןופ ןענרעלפא ךיז ןעמ ןעק סאוו

טינ סאד ןעמ ןעק הריפס ןלייצ וצ טלעפראפ לאמנייא טאה ןעמ ביוא .ןימולשת הל ןיא הריפס
טינ ןגראמ ןעמ טכאמ ראפרעד ןוא ,רמועה תריפס רעצנאג רעד לטב טרעוו סע .ןייז םילשמ
.הכרב ןייק

ןופ הוצמ יד יוו יוזא זיא רמועה תריפס לייוו זיא ,ןימולשת הל ןיא הריפס סאווראפ םעט רעד
ןעמ ןעק טנרעלעג טינ טנייה טאה ןעמ ביוא ,ןימולשת הל ןיא הרות ןענרעל .הרות דומלת
.ןיילא ןגראמ בילוצ ןענרעל רע ףראד ןגראמ לייוו ,ןייז םילשמ טינ ןגראמ

רענייא ביוא .ןימולשת טאה תועובש .תועובש יוו יוזא זיא סע ןעוו ?ןייז םילשמ ןעמ ןעק ןעוו
ןופ געט יד ןיא ןגניירב סאד רע ןעק ,בוט םוי ףיוא ןברק םעד טכארבעג טינ ךאנ טאה
.ןברק א ןגניירב בייוחמ טינ ןעמ זיא געט ענעי ןיא לייוו ,ןימולשת

.ןענרעל וצ בייוחמ ןעמ זיא טונימ רעדעי ןוא גאט רעדעי .הרות דומלת רעבא זיא שרעדנא
.ןענרעל וצ בייוחמ יוו ייס ןעמ זיא רעטעפש לייוו ןייז םילשמ טינ ןעמ ןעק

םילשמ וצ טינ טסאפ ,גאט ןדעי ןלייצ ףראד ןעמ זא דלאביוו ,רמועה תריפס ייב ךיוא זיא יוזא
.גאט ןקידנגראמ םעד ראפ ןלייצ ןעמ ףראד ןגראמ לייוו ןייז

ןייק טינ ךיוא טאה הדובע יד .תודמ יד ןייז ןקתמ וצ זיא רמועה תריפס ןופ תוינחור הדובע יד
םעד ןופ רעכעה ןייז ףראד גאט ןקידנגראמ רעד .הדובע ריא טאה גאט רעדעי .ןימולשת
.ןטכענ יוו רעכעה ןוא רערעמ ןאט ןוא תוינחור ןיא ןסקאוו ןעמ ףראד גאט ןדעי .גאט ןגיטנייה
ןא ראג ןייטשפיוא ןעמ ףראד ןגראמ :טכאנ רעדעי ןגאז טגעלפ רעב ןושרג 'ר יוו יוזא
.רערעדנא

יד ןייז םילשמ טינ ןעמ ןעק ,גאט םענעי ןופ הדובע יד ןאט ןעמ ףראד גאט רעדעי זא דלאביוו
עשירפ ןעמ טאה טנייה .טעברא עגיטכענ יד ראפ טייצ ןייק אד טינ זיא סע .הדובע עגיטכענ
.טעברא

ןופ הדובע עקיד'תוינחור יד ןוא הרות דומלת .טונימ רעדעי ןוא גאט ןדעי ןצונסיוא ףראד ןעמ
ןעמ .ןגראמ רעדא רעטעפש ףיוא ןגיילפא טינ ןעק ןעמ .ןימולשת ןייק טינ ןבאה תודמה ןוקית
.טונימ ןדעי ןצונסיוא ףראד
(254 'ע ח"ח תוחיש יטוקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"