ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


חלשב תשרפ


דיישרעטנוא רעסיורג א רימ ןהעז ,תומש רפס ןיא רעטציא ןענייל רימ עכלעוו תוישרפ יד ןיא
.ןדיא יד לידבהל ןופ ןוא םיירצמ יד ןופ גהנמ יד ןעשיווצ

המכח ס'ךלמה המלש זא םיכלמ ןיא טייטש סע .םימכח עסיורג ןעוועג ןענייז םיירצמ יד ייב
טאה רעוו רעבא .המכח ליפ טאהעג ךאד ייז ןבאה .םירצמ תמכח ןופ רעסערג ןעוועג זיא
טרעדנוזעגפא ךיז ןבאה ייז .הערפ ינינגטציא ןוא םירצמ ימוטרח יד ראנ ?המכח יד טאהעג
טינ ןוא טנרעלעג טינ טאה ,רעבא ,קלאפ רעד .המכח טימ ןעמונראפ ךיז ןוא קלאפ ןופ
.םירצמ תמכח וצ תוכייש ןייק טאהעג טינ ןבאה ייז .ןענאטשראפ

תאיצי ךאנ .ןעמעלא ראפ ,הרות עגילייה יד ,המכח רעזנוא זיא ,לידבהל ןדיא ייב ,ןגעקאד
ייז ןענייז טסלאמעד ןוא ,הרות יד ןייז לבקמ יניס גראב םוצ ןעמוקעג ןדיא יד ןענייז םירצמ
א ןראוועג ןענייז ןדיא יד יוו ךיילג ."םעל תייהנ הזה םויה" טייטש סע יוו ,קלאפ א ןראוועג
.הרות יד ןעמוקאב עלא ייז ןבאה קלאפ

ראנ ,םכיטבש םכישאר ראנ טינ ןוא םימכח יד ראנ טינ ?יניס גראב םוצ ןעמוקעג זיא רעוו
,רוד םעד ןופ ןדיא יד ראנ טינ ןוא .רעדניק ןוא ןעיורפ רענעמ ,ףטו םישנ םישנא ןדיא עלא
.תורוד עלא ןיא ןדיא עלא ןופ תומשנ עלא ,הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא ראנ

הרות ודמלמ ויבא רבדל ליחתמ קוניתהשמ" .הרות יד ןעמוקאב עניילק ייס ןוא עסיורג ייס
ןעק רע רעדייא ךאנ ,ןדער ןא טביוה דניק רעד יוו ךיילג ."בקעי תלהק השרומ השמ ונל הוצ
ןעק רע ליפיוו ראנ עקאט םע טימ טנרעל ןעמ .הרות עצנאג יד ןיוש רע טמוקאב ,ןייטשראפ
יד רע ט'נשרי בקעי תלהק ןופ זיא רע דלאביוו זא םע טגאז ןעמ רעבא ,ןעמענראפ טצעי
.הרות עצנאג
(ג"משת טבש ד"וי תחישמ)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"