ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


טבשב רשע השמח


,ויחיש רעדניק ערעייט

טאה (יבר רעקידרעירפ רעד) יבר רעד סאוו טפאשביל סיורג יד ןענאמרעד ךייא ךיא לעוו
טעוו סאוו םיוב ןגנוי א ןהעזעג רע טאה דניק רעדעי ןיא ןוא ... רעדניק עלא וצ טאהעג
ןליוו םעד ןיא קיגנעהפא זיא סאד רעבא ,תוריפ עטוג טימ םיוב עראבטכורפ א ןסקאווסיוא
.דניק םעד ןופ טעברא רעד ןוא

סע ןעמ ףראד ,םיוב ןגנוי א רעדא לדנרעק א טצנאלפ'מ ןעוו .םיוב א זיא םעד ראפ לשמ רעד
סאוו םיוב א ןסקאווסיוא טעוו סע זיב ,רעסאוו גונעג ןבעג ןוא ... זארג עטכעלש ןופ ןטיה
רעד טגאז םע ףיוא סאוו ,דניק שידיא א טימ זיא עבלעז סאד .טכורפ עטוג טיג
,המשנ עגילייה א ךייא ןיא טצנאלפעג טאה רעטשרעביוא רעד ."... יעטמ רצנ" רעטשרעביוא
,ןכאז עטכעלש ןופ לדנרעק ןכילט-ג םעד ןטיה טפראד ריא ןוא ,שממ לעממ הקולא קלח א
םייח תרות ,הרות אלא םימ ןיאו ,רעסאוו גונעג ןבעג ןוא ,םירבח עטכעלש ןופ ,טסייה סאד
.ייז ןעוט סאוו יד וצ םייח ןבעג סאוו תווצמ ןוא

ןייז חילצמ טלאז ריא זא הכרב ןייז ןבעג רעדיוו ןוא ןבעג ת"ישה טעוו טסלאמעד
ןרעטלע ערעייא ןופ דיירפ רעד וצ ,תוריפ ענייפ ןוא עטוג ןבעג סאוו רעמיוב ןסקאוווצסיוא
.קלאפ עשידיא סאד ,קלאפ רעזנוא ןופ טייקנייש ןוא ץלאטש רעד וצ ןוא םייבר ערעייא ןוא
(310 'ע ו"ח ש"וקל - רעדניק וצ ן'יבר ןופ ףירב א)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"