ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


טבש ד"וי


ןטכארטניירא ךיז ןעמ ףראד .ן'יבר ןעקידרעירפ םעד ןופ טייצראי-אלוליה יד זיא טבש ד"וי
.ןבעל ןכילגעט-גאט ןיא גנונרעלפא ןא ןעמענסיורא ןוא "ותדובעו ותרותו וישעמ" ןיא

םוצ ןבירשעג טאה רע עכלעוו) "ינגל יתאב" רמאמ םעד ןיא טביירש יבר רעקידרעירפ רעד
תווצמו הרות םויק ןופ טייקיטכיוו יד ןגעוו (טבש ד"וי ןיא טייצראי ס'עבאב ןייז ןופ גאט
ןיא טגאז רע יוו ,(טייצ ןייז ןסיוו סאד ןעק רעוו) "ונמזו ותע עדויה אוה ימ" לייוו .תוזירזב
א) "יתיבל הוצאש דעו יתונובשח השעאש דע יל וניתמה רמול טילש םדא ןיא" ,שרדמ
ןוא תונובשח עניימ ןכאמ לעוו ךיא זיב וצ-טראוו :תומה ךאלמ םעד וצ ןגאז טינ ןעק שטנעמ
.(החפשמ ןיימ ןגאזנא

ריא ןזאל טינ ןוא ,ךיילג הוצמ א ןאט ףראד ןעמ ."תווצמה תא ןיצימחמ ןיא" ןגאז ל"זח
ןינע רעד זא םעד ןופ ןעניימ ןעמ ןעק .(טייצ ךרוד טייג סע ןעוו טרעוו ץמח) "קיד'ץמח" ןרעוו
א ןייז םייקמ ןעמ לאז ראנ טינ .הוצמ א ןאט ןופ לייט א ראנ זיא םשה תדובע ןיא תוזירז ןופ
.(הוצמ רודיה א יוו יוזא) רעירפ סאוו ןייז םייקמ ריא לאז ןעמ ראנ ,הוצמ

יד וצ עגונ זיא סע .םעד ןופ רעגיטכיוו ךאנ זיא תוזירז זא רמאמ ןיא יבר רעד סיורא טגניירב
ןענעק טינ ןצנאגניא טעוו ןעמ זא ןייז ןעק ,רעטעפש ףיוא פא טגייל ןעמ ביוא .הוצמ עצנאג
.הוצמ יד ןייז םייקמ

םא ..תווצמה תא ןיצימחמ ןיא" ל"זח רמאמ ןעטנאמרעדנביוא םעד ןיא סע טייטש ,זמרב
םתרמשו" טאטשנא זיא ,הוצמ יד פא טגייל ןעמ תעשב ."דימ התוא השע ךדיל הוצמ תאב
.הצמ ןופ ךפיה רעד ,"ץמח" סע טרעוו ,"תווצמה תא

,רעטעפש ףיוא פא טגייל ןעמ ביוא .טייצ עגיטכיר ריא ןיא ןרעוו ןאטעג ףראד ךאז רעדעי
.הוצמ יד ןייז םייקמ ןענעק טינ רעמ טעוו רע זא ןייז ןעק

.ןגיילפא טינ ןוא ךיילג ךאז עטוג רעדעי ןאט ןעניואוועגנייא ךיז ףראד ןעמ
(139 'ע ז"טח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"