ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


אב תשרפ


(א) אב

וצ ייג ."הערפ לא אב" וניבר השמ וצ גאזנא ס'נעטשרעביוא םעד טימ ןא ךיז טביוה השרפ יד
"ךל" ;"םוק" טניימ "אב" .םירצמ ןופ ןדיא יד ןזאלסיורא לאז רע זא םע גאז ןוא הערפ
?"הערפ לא אב" טינ ,"הערפ לא ךל" ןייטש טפראדעג רעסעב טלאוו הרואכל ."ייג" טניימ

לשומ א ,גינעק רעקראטש א רעייז ןעוועג זיא הערפ :רע טרעפטנעראפ שודקה רהז ןיא
.(טלעוו עצנאג יד רעביא ,טייצ רענעי ןיא תונידמ עלא רעביא טגיטלעוועג טאה רע) הפיכב
.ןדיא יד ןזאלסיורא לאז רע זא ןענאמ ןוא םע וצ ןייג טאהעג ארומ טאה וניבר השמ

טימ ייג ךיא - הערפ וצ "םוק" ."הערפ לא אב" טגאזעג םע רעטשרעביוא רעד טאה ראפרעד
ךיז ראנ ,ןבאה ארומ טינ לאז רע זא חכ םעד וניבר השמ ןבעגעג טאה סאד .ןעמאזוצ ריד
.ןכערבוצ םע ןוא הערפ ןגעקטנא טייקראטש א טימ ןלעטש

:הארוה א ןעמ טאה םעד ןופ

ןופ געוו ןיא םע ןעייטש עכלעוו טייקשייוג ןופ םינינע ענעדישראפ ראפ טייטש דיא רעדעי
.ןליוו ס'נעטשרעביוא םעד ןאט טימ טינ ךיז טמעש סאוו דיא רעצלאטש רעקראטש א ןייז
זנוא טימ תולג ןיא זיא רעטשרעביוא רעד .ןיילא טינ ןענייז רימ זא ןעקניידעג ןפראד רימ
.ןטייקירעווש עלא ןעמוקייב ףיוא טייקראטש יד זנוא טיג ןוא זנוא טימ טייג רע .ןעמאזוצ

.םידיסח ןענייז רימ זא ץלאטש ,טייקשידיא רעזנוא טימ ץלאטש ןייז ןפראד רימ
(מ"דשת אראו פ"ש תחישמ)(ב) אב

ייב :זיא הצמ זיב ץמח ןופ קוליח רעד .הצמ תליכא ןופ הוצמ יד ןאראפ זיא אב תשרפ ןיא
טלאה ןעמ זא טניימ ץמח .זיא רע יוו גייט יד טביילב הצמ ייב ,גייט יד ףיוא ךיז טביוה ץמח
.(לוטיב) ןיילק ךיז טלאה רע זא טניימ הצמ .סיורג ךיז

.תוצמ עלא ןיא ןינע םעד ןייטשראפ ןעמ טעוו ,הקדצה תוצמ ןופ לשמ א טימ

סאוו הנעט יד רע ט'הנעט ,ןאמערא ןא טעז סיורג ךיז טלאה סאוו שטנעמ א תעשב
םסנרפמ וניא עודמ םיינע בהוא םכיקלא םא :אביקע יבר ייב טגערפעג טאה סופורסונרוט
(?טינ ייז רע טזייפש סאווראפ ,טיילעמערא ביל טאה ט-ג רעייא ביוא)

סאד זיא ,טגאמראפ רע סאוו סאד .ןובשח א ךיז אב רע טכאמ ,ךיז ןטלאהסיורג ןייז דצמ
סע ?ןופרעד ןבעגקעווא ךייש זיא יוו זיא .רעמכאנ םע טמוק סע ןוא ,םע טמוק סע לייוו
.םע וצ ךיילג טינ זיא רעטייווצ רעד זא קאמשעג ראג םע אב פא ךיז טגייל

סאד זיא ,ןאמערא ןא זיא רעטייווצ רעד סאוו סאד זא ,ךילדנעטשראפטסבלעז אלימב זיא
רעטשרעביוא רעד זא דלאביוו - ךיז אב רע טכארט - אלימבו .טינ טמוק ןטייווצ םעד לייוו
!?ןבעג םע רע לאז ,ינע ןא ןייז לאז רענעי זא ליוו

:ןיילק ךיז טלאה רע ןעוו ,ןגעקאד

.ןטייווצ ן'ראפ רעסעב עקאט זיא רע יצ ,ןיילא ךיז טפשמ ןוא ןובשח א ךיז ייב רע טכאמ .א
ךיז ףיוא טכאמ רע סאוו טפשמ רעד זא ,"תישע התא בקעיב הקדצו טפשמ" טייטש סע
.הקדצ ןבעג וצ םע טגניירב

,ל"ר שנוע ןא דצמ זיא טינ טאה רעטייווצ רעד סאוו סאד וליפא ביוא זא ,רע טייטשראפ .ב
םענעגייא ןא טפארטש ךלמ רעד תעב .רעדניק יוו ןטשרעביוא םייב זיא ןעמ זא רע טכארט
ןופ ןדירפוצ רעייז ןיילא ךלמ רעד זיא ,הבוט א דניק םעד טוט ךלמ ןופ טניירפ א ןוא ,דניק
.ן'ספורסונרוט טרעפטנעעג טאה אביקע יבר יוו - םעד

.ץורית א טוט רע סאוו ךאז עטוג-טינ רעדעי ףיוא רע טכוז ,סיורג ךיז טלאה רענייא ןעוו
רע ."הבהא הסכת םיעשפ לכ לע" ,ןגעווטסעדנופ ,ץורית ןייק ןעניפעג טינ ןעק רע ןעוו וליפא
,ןגעווטסעדנופ .טכעלש ןאטעג טאה רע זא ןיילא טסייוו רע .רעפטנעראפ ןייק טינ טאה
,ןיילק ךיז טלאה רענייא ןעוו ןגעקאד .ןיילא ךיז וצ טפאשביל טימ סאד רע טקעדראפ
.רעסעב ןרעוו טריבורפ ןוא טוג טינ טוט רע זא רע טייטשראפ
(129 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"