ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


טבש ד"וי - טבש שדוח שאר


הרותה תא ראב השמ ליאוה שדחל דחאב שדח רשע יתשעב" םירבד שמוח ןיא טייטש סע
(הרות יד ןרעלקרע ןביוהעגנא השמ טאה שדח ןטפלע םעד ןופ גאט ןטשרע םעד ןיא) "תאזה
יד טצעזעגרעביא וניבר השמ טאה (טבש שדח שאר) גאט םעד ןיא זא ראבמ ןענייז ל"זר ןוא
.ןכארפש קיצעביז עלא ףיוא הרות

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

ייז ןוא ,שדוקה ןושל טדערעג ןאד ןבאה ןדיא עלא ?ןאט טפראדעג סאד רע טאה סאוו בילוצ
אל" ןופ ןפוא ןא ןיא לארשי ץרא ןופ םיכלמ קיסיירד ןוא ןייא יד ןעמעננייא ןעגנאגעג ןענייז
טפראדעג ןעמ טאה ןעמעוו בילוצ זיא ,(קידעבעל םענייא ןייק ןזאל טינ) "המשנ לכ היחת
?הרות יד ןצעזרעביא

:זיא רעפטנע רעד

רוד ןופ אטח םעד ןופ ראנ .שדוקה ןושל טדערעג ןשטנעמ עלא ןבאה הגלפה רוד םעד ראפ
ןראוועג ןענייז סע .טלייטוצ ןראוועג ןענייז ןשטנעמ זא ןעמוקעגסיורא זיא הגלפה
ךארפש יד טסואוועג טינ טאה רענייא) "והער תפש שיא עדי אל רשא" תונושל ענעדישראפ
.(רבח ןייז ןופ

רעד ןיא וליפא .תחא הרות ןענרעל ייז .תודחא ןופ קלאפ א ןענייז ייז .דחא יוג א ןענייז ןדיא
.טסייה רע סאוו ןגלאפ ןוא ט-ג ןייא ןיא ייז ןביולג ,טלייטעגפא זיא ץלא ואוו טלעוו

טאה רע .ןושל םיעבש ןיא הרות ןצעזרעביא ן'טימ ןאטעגפיוא וניבר השמ טאה סאד
ןאראפ זיא סע זא ןסיוו ןעמ לאז ,טייקטלייטעגפא ןופ טלעוו רעד ןיא ךיוא זא טכאמעג
.תחא הרות ךרוד ,דחא םשה

טאה רע .ן'יבר ןגידרעירפ ןופ טייצראי-אלוליה יד זיא טבש ד"וי ןופ גאט ןיא ,טבש שדח ןיא
.הרות ןופ םינינע עטספיט יד ןיא ןעוועג קסוע ךיז טאה רע .געוו םעד ןיא טריפעג ךיוא ךיז
זא זיב ,ןכארפש ענעדישראפ ןיא הרות ןצעזרעביא ןסייהעג רע טאה גיטייצכיילג רעבא
.ןייטשראפ ןענאק ךיוא סע לאז ,הבשנש קונית א וליפא

טינ ךיז רעבא הרות ךס א ןענרעל לאז ןעמ .זנוא ןופ טנאמעג יבר רעד טאה הגהנה יד ןוא
עכלעזא טימ וליפא ,ערעדנא טימ ךיוא הרות ןענרעל ראנ .תומא 'ד ענעגייא יד ןיא ןסילשפא
.שדוקה ןושל טינ ןייטשראפ עכלעוו
(862 'ע ג"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"