ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


אראו תשרפ


ןופ עבט רעד .טולב ןראוועג ןענייז סולינ ןופ ןרעסאוו יד .םד ןעוועג זיא הכמ עטשרע יד
טייקידעבעל ,תויח זיא השודק לייוו .השודק ןופ ךפיה א זיא טייקטלאק .טלאק זיא רעסאוו
זיא'ס תעשב .טייקטלאק זיא ןכערבנייא ףראד ןעמ סאוו ךאז עטשרע יד .טייקמעראוו ןוא
סאד זיא ראפרעד .ןכאז עטכעלש עלא ןא ךיז ןביוה ,םינינע השודק וצ טייקטלאק א אד
.םירצמ תולג ןכארבוצ טאה סאוו הכמ עטשרע יד ןעוועג

ןיירא ןוא רעסאוו ןופ סיורא ןענייז סעבאשז'ד יד .עדרפצ ןעוועג זיא הכמ עטייווצ יד
טינ ראט יוזא ,השודק וצ טייקמעראוו ןייז ףראד סע יוו טקנופ .(סנעוויוא יד ןיא) "ךירונתב"
תוואת וצ ןעוועג זיא סאוו ץיה יד טניימ סנעוויוא ס'הערפ .הזה םלוע ינינע ןיא ךאק א ןייז
ןופ ךאק ןוא ץיה יד ןשעל וצ רעסאוו ןופ ןעמוקעגסיורא ןענייז םיעדרפצ יד .תוימשג ןוא
.הזה םלוע ינינע

ןוא סטכעלש ןאט טינ) "בוט השע" ןוא "ערמ רוס" ןופ תודובע ייווצ יד ךיוא ןענייז סאד
השע" ךאנרעד ןוא "ערמ רוס" ןייז ףראד רעירפ זא רדס רעד זיא ךעלנייוועג .(סטוג ןאט
זיא :םדו רשב ךלמ א ראפ הריד א ןכאמ ליוו ןעמ תעשב ,לשמ ןטסואוואב םעד טיול ."בוט
ךאנרעד טשרע .("ערמ רוס") ןכאז עגיצומש עלא ןעמענסיורא ןעמ ףראד ךאז רעטשרע יד
ביוא .ךלמל ה-יואר הריד א סע ןכאמ ןוא ("בוט השע") םילכ ענייש ןלעטשניירא ןעמ ןעק
.בוט םעד ןעגניירבוצניירא רעווש זיא ,ערמ רוס טינ זיא ןעמ

טלעוו יד" :טגאז ש"רהמ יבר רעד יוו יוזא .רדס רעטרעקראפ א אד לאמא רעבא זיא'ס
."רעבירא הליחתכל גאז ךיא ןוא ,רעבירא ןעמ ףראד רעטנורא טינ ןעק ןעמ זא :טגאז

םלוע ינינע וצ טייקטלאק טרעוו אליממ ןוא השודק ןיא טייקמעראוו ןיירא טגניירב ןעמ
.הזה
(121 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"