ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תבט ד"כ


.ן'יבר ןטלא םעד ןופ אלוליה םוי רעד זיא תבט ד"כ

וצרעד הביס יד .לקעד א ןא עלעקשופ קאבאט ענרעבליז א ןעוועג זיא ן'יבר ןטלא םעד ייב
ראפ טצונעג יבר רעטלא רעד סע טאה ,טאלג קידלעגיפש ןעוועג זיא לקעד סאד ;ןעוועג זיא
.ןטימ ןיא טקנופ ,טרא ןגיטכיר ן'פיוא ןגיל ןלאז ייז זא ,שארבש ןילפת יד ןייז ןווכמ

זא טלייצרעד טאה ןעמ .קדצ חמצ םעד ןופ טייהנעזעוונא ןיא טדערעג םעד ןגעוו טאה ןעמ
זא ,טגאזעג קדצ חמצ רעד טאה .עקשופ ןופ לקעד םעד ןכארבעגפא טאה יבר רעטלא רעד
ראנ .םענעי טינ ןוא ךיז טינ ןכארבעג טינ טאה רע .ןכערב ןעוועג טינ זיא ןינע סנעדייז רעד
טאה עדייז רעד ןוא ,טוח א טימ עקשופ רעד וצ רבוחמ ןעוועג לקעד סאד זיא אמתסמ
.רבחמה טוח םעד ןעמונעגסיורא

זא ,ןכארבעג טינ טאה יבר רעטלא רעד זא ראלק-רעכיז יוזא ןעוועג זיא קדצ חמצ םעד ייב
טאה רע ראנ ןכארבעג טינ טאה יבר רעטלא רעד זא טייהסיוועג א טימ טגאזעג טאה רע
.רבחמה טוח םעד ןעמונעגסיורא

:הדובע ןיא הארוה א ןענייז טלייצרעד זנוא טאה ןעמ עכלעוו םירופיס עלא

.ןטשרעביוא םוצ ץראה יד טימ פאק רעד ןייז דבעשמ וצ ןווכמ ןעמ זיא ןילפת טגייל ןעמ ןעוו
ןעמ ףראד פאק רעד .ןצראה םעד ןגעקטנא ןוא פאק ן'פיוא ןילפת יד ןעמ טגייל ראפרעד
טינ ,ןכאז עגילייה ראנ ןבאה ביל ףראד ץראה יד ןוא ,הרות ןייטשראפ ףיוא ראנ ןצונ
.תוואת ןוא ןטייקשיראנ

לאמא .בוט רצי םוצ ערה רצי ןופ רבחמה טוח םעד ןעמענסיורא ראנ ,ןכערב טינ ףראד ןעמ
ךאז עסיוועג א זא ןייא םע טדער רע .טוח א טימ בוט רצי םוצ ערה רצי רעד ךיז טפעהאב
זא ןייא םע טדער ערה רצי רעד ראנ .ךאז עטכעלש א סע זיא תמאב .ןאט וצ הוצמ א זיא
.ךאז עטוג א זיא סאד

עכלעוו ןסיוו ףראד ןעמ .ןעמענסיורא ןעמ ףראד בוט רצי םוצ ערה רצי ןופ טוח רעד
יבר רעגידרעירפ רעד .ערה רצי ןופ ןעמוק ןלאפנייא עכלעוו ןוא בוט רצי ןופ ןעמוק ןלאפנייא
ןופ ןטיה ךיז ףראד ןעמ .עצעפוז ענעדייז א ןיא ןא ךיז טוט ערה רצי רעד זא ןגאז טגעלפ
.םעד

.ןטשרעביוא םוצ ץראה יד ןוא פאק יד ןייז דבעשמ ףראד ןעמ
(853 'ע ג"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"