ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תומש תשרפ


(א) תומש

סאוו ןוז רעדעי) "ןויחת תבה לכו והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ" ןעוועג רזוג טאה הערפ
.(ןבעל ןזאל ןעמ לאז רעטכאט רעדעי ןוא סולינ ןיא ןפראווניירא ןעמ לאז ןראבעג טרעוו

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

יד ןבעל ןזאל לאז ןעמ) ןויחת תבה לכו :ןריפסיוא טפראדעג הערפ טאה סאוו בילוצ
ןיא ןפראווניירא ןעמ לאז ןיז ענעריובעג עיינ יד זא ןעוועג ןסיוא ךאד זיא רע ?(רעטכעט
רע סאוו םעד ןופ .טריסרעטניא טינ םע טאה רעטכעט יד טימ ןייז טעוו סאוו סאד .ךייט
.הריזג א ךיוא זיא "ןויחת תבה לכו" זא עמשמ זיא "ןויחת תבה לכו" סיוא טריפ

:זיא רעפטנע רעד

ןלאז םיירצמ יד זא טגאזעגא טאה הערפ .ןבעלאב ייז טלאז ריא :שטייט רעד זיא "ןויחת"
טאה רע .ןלצל אנמחר ףוג רעייז ןעטיוטוצפא ידכב ךייט ןיא רעדניק עשידיא ןפראווניירא
- םיירצמ יד - ייז ןלאז (תוימשגב) ןבעל ןביילב ןלעוו עכלעוו רעדניק יד זא טגאזעגנא ךיוא
ידכב ,םירצמ ןופ געווסנבעל ןיא ,ךרד רעייז ןיא ןעיצרעד ייז ןלאז ייז .ייז ןייז 'יחמ
.המשנ רעייז ל"ר ןעטיוטוצפא

זא 'יאר א זיא ,קוספ ןבלעז םעד ןיא ,ןעמאזוצ תוריזג עדייב טגאז הרות יד סאוו םעד ןופ
."והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ" ןופ הריזג ערענעלק ןייק טינ זיא "ןויחת תבה לכו" רעד
לייוו רעגרע ךאנ זיא סע .ףוג םעד ל"ר ןטיוטפא יוו בראה יוזא זיא המשנ יד ל"ר ןטיוטפא
.טיוט ןעכילרעפרעק א ןופ רעגרע ךאנ זיא טיוט רעגיטסייג

ןופ געווסנבעל ןיא רעדניק עשידיא ןעיצרעד וצ "ןויחת תבה לכו" ןופ הריזג עטנאמרעד יד
."והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ" םעד ןיא זמורמ ךיוא זיא ,םירצמ

לייוו ,טנידעג ריא ןבאה םיירצמ יד .םירצמ ןופ הרז הדובע יד ןעוועג זיא סולינ ךייט רעד
ןרעוו רעדלעפ יד .ןגער ןייק טינ טייג םירצמ ןיא .הסנרפ ןופ לאווק רעייז ןעוועג זיא סולינ
.סולינ ךייט םעד ןופ ןעקנורטעגנא

ךרוד ףוג ןשידיא םעד ל"ר ןטיוטוצפא ,סנעטשרע :"והוכילשת הרואיה" טניימ סאד
ןופ הרז הדובע םעד ןיא רעדניק יד ןפראווניירא ,סנעטייווצ ןוא .סולינ ןיא םע ןעקנירטרעד
.ל"ר המשנ רעייז ןטיוטוצפא ןוא ,םירצמ

ןוא תוריזג ענייז ןגעקטנא טייקראטש רעטסערג רעד טימ ןלעטש ךיז ןעמ ףראד רעבירעד
.טסייג ןעשידיא ן'תמא םעד ןיא רעדניק יד ןייז ךנחמ
(111 'ע א"ח ש"וקל)


(ב) תומש

יד ןענייז סאד) "םינבה ולא" (עינאוועראה רעזנוא) "ונלמע תאו" :טייטש חספ לש הדגה ןיא
סאוו ןוז רעדעי) "ןויחת תבה לכו והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ רמאנש המכ" ,(רעדניק
.(ןבעלאב ןעמ לאז רעטכאט רעדעי ןוא סולינ ךייט ןיא ןפראווניירא ןעמ לאז ןראבעג טרעוו
הרצ א ןעוועג זיא'ס זא ,זיא קוספ םעד ןופ 'יאר יד .השרפ רעזנוא ןיא ךיז טניפעג קוספ רעד
. רעדניק יד ףיוא

?(עינאוועראה) "למע" רעדניק ןסייה רעבא סאווראפ

ןלאז (םינב ןפורעגנא ןרעוו סאוו) םידימלת ךיוא יוזא ןוא ,רעדניק ידכב :זנוא טנרעל סאד
.ןעוועראה םעד ףיוא זומ ןעמ .למע ןייז זומ ,ןייז וצ ףראד סע יוו ןייז

ותוא רוכז םרב" :ארמג ןיא רימ ןעניפעג ,רעדניק רעניילק טימ ןענרעל ןופ הלעמ יד ןגעוו
ןייז ןוא ,ןעטוג םוצ שטנעמ רעד ןרעוו לאז טנאמרעד) "ומש אלמג ןב עשוהיו הבוטל שיאה
.(אלמג ןב עשוהי זיא ןעמאנ

?אלמג ןב עשוהי ןאטעגפיוא טאה סאוו

םע טימ רע טאה רעטאפ א טאהעג טאה סע רעוו זא ,רדס רעד ןעוועג זיא רעירפ ראג
ןקתמ ןעמ טאה .טנרעלעג טינ רע טאה ,רעטאפ ןייק טאהעג טינ טאה סע רעוו ןוא ,טנרעלעג
סע זא ןעוועג ןקתמ ןעמ טאה ךאנרעד .םילשורי ןיא תוקונית ידמלמ ןייז ןלאז סע זא ןעוועג
ןיא ןעמעלא טימ ןענרעל לאז ןעמ ןוא ,(טאטש) ךלפ ןדעי ןיא תוקונית ידמלמ ןייז ןלאז
זיא סע זיב .טנרעלעג טינ ןעמ טאה רעדניק טימ רעבא .ראי 17 - ראי 16 ןופ רעטלע
עדעי ןיא ןוא ,הנידמ עדעי ןיא ,םוטעמוא זא ןעוועג ןקתמ טאה ןוא אלמג ןב עשוהי ןעמוקעג
בילוצ .רעטלע ןוא טלא ראי 6-5 ןופ רעדניק טימ ,טסיזמוא הרות ןענרעל ןעמ לאז ,טאטש
.תורוד עלא ןיא בוטל רוכז רע זיא הנקת רעד

ןבאה ,דנאלסור ןיא הרות ןענרעל וצ ןטאבראפ ןבאה סעקיוועשלאב-סעיצקעסוועי יד תעשב
ןרעוו טעוו דניק רעד ןעוו זא ט'הנעטעג ןבאה ייז .ירמגל ןענרעל םעד ןטאבראפ טינ ייז
ייז רעבא .ןענרעל םע טימ ןעמ ןעק ,ןענרעל וצ ןביילקסיוא טעוו ןוא ,תעד רב א ,רעטלע
ן'טימ טלעטשעג ךיז ןעמ טאה םעד ףיוא .רעדניק עניילק טימ ןענרעל ןטאבראפ ןבאה
םעד ןיא קיגנעהפא זיא ,ןדיא ןופ םויק רעצנאג רעד לייוו ,שפנ תריסמ ןוא ףקות ןטסערג
.אקוד ןראי רעדניק יד ןופ ךוניח

ןופ רעדניק יד ןופ ךוניח רעד זא ,ףקות ןטסערג ן'טימ ןלעטש ךיז ןעמ ףראד טנייה ךיוא יוזא
,ןעוועראה ןעמ ףראד םעד ףיוא .תורשפ ענייק ןא ,המימת הרות יפ לע ןייז לאז ןא זייווניילק
.ןדיא ןופ םויק רעצנאג רעד יולת זיא םעד ןיא לייוו
(113 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"