ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


יחיו תשרפ


(א) יחיו

,םירפא ןוא השנמ ,ןיז ייווצ ענייז טגניירבעג טאה ףסוי זא טלייצרעד טרעוו השרפ רעד ןיא
רעד השנמ טלעטשעגקעווא טאה ףסוי .ןשטנעב ייז לאז רע זא וניבא בקעי רעטאפ ןייז וצ
בקעי רעבא .טייז עקניל ס'בקעי ףיוא םירפא ןוא בקעי ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא רוכב
ףיוא טנאה עקניל ןייז ןוא ,ןוז רערעגניא רעד ,םירפא ףיוא טנאה עטכער ןייז טגיילעג טאה
טנאה עטכער ןייד גייל ,עטאט :רעטאפ ןייז וצ טגאזעג טאה ףסוי .ןוז רערעטלע רעד השנמ
,סיורג ןייז טעוו השנמ ,ןוז ןיימ סייוו ךיא :טרעפטנעעג בקעי טאה .רוכב רעד השנמ ףיוא
.םע ןופ רעסערג ןייז טעוו םירפא רעבא

זיא סע .לאמ טפא טגניירב קדצ חמצ רעד ןעמעוו שמוח ףיוא שרופמ א) רקי ילכ רעד
:ףסוי ןוא בקעי ןשיווצ תועיד יקוליח יד טרעלקרע (םישמוח תולודג תוארקמ ןיא טקורדעג

רוכב רעד זיא רע לייוו השנמ ףיוא טגנאלאב טנאה עטכער ס'בקעי זא ןטלאהעג טאה ףסוי
,םינטק טכיילג רעטשרעביוא רעד זא טגאזעג רעבא טאה וניבא בקעי .רעסערג זיא רע ןוא
."ןטקה ויחא" ףיוא טנאה עטכער ןייז ןייז ףראד ראפרעד ןוא

רע הרות ליפיוו זיא טייקסיורג ןייז .טייקניילק ןוא טייקסיורג ךיז ןיא טאה דיא רעדעי
ץארט ךיז טלאה רע ןיילק יוו זיא טייקניילק ןייז .םייקמ זיא רע תווצמ ליפיוו ןוא טנרעל
.סיורג רעייז זיא רע סאוו םעד

ייז לייוו טינ קלאפ ןשידיא םעד ןבילקעגסיוא טאה רע .םינטק טכיילג רעטשרעביוא רעד
"םימעה םכב 'ה קשח םימעה לכמ םכבורמ אל" :ןיילק ןענייז ייז לייוו ראנ ,סיורג ןענייז
לכמ טעמה םתא יכ" ראנ (ביל רעטשרעביוא רעד ךייא טאה ,ךס א טנייז ריא עלייוו טינ)
םהרבא יוו יוזא ,ןיילק ןוא גינייוו ךיז טכאמ ריא ,"טעמה םתא" :טגאז י"שר) "םימעה
.(המ ונחנו טגאזעג ןבאה ןרהאו השמ יוו ןוא ,רפאו רפע יכנאו טגאזעג ךיז ףיוא טאה וניבא

הרשע הנומש ןיא ןגאז רימ יוו ,הרות רעסעב ןייטשראפ וצ טכילגעמרע ןיילק ךיז ןטלאה
ןופ ץראה םעד רעטשרעביוא רעד טנעפע ןעוו ."ךתרותב יבל חתפ ה-יהת לכל רפעכ ישפנו"
ערעדנא יבגל דרע רעד ןופ ביוטש יד יוו ךיז טלאה רע ןעוו ,הרות ןייטשראפ וצ ןדיא א
.ןשטנעמ

ללפתהל ןידמוע ןיא" טגאז הנשמ יד יוו ,רעסעב ןענוואד וצ ךיוא טגניירב ןיילק ךיז ןטלאה
הניכש יד ךיוא .ןיילק ךיז טלאה ןעמ זא "הענכה" טשטייט י"שר ןוא "שאר דבוכ ךותמ אלא
."חור לפשו אכד תאו ןוכשא" טגאז קוספ רעד יוו ,חור לפש א זיא סאוו םענייא ייב ראנ טור

.ןטק םעד םירפא ףיוא טנאה עטכער ןייז טגיילעג וניבא בקעי טאה ראפרעד
("םשה תואבצ"ל החיש)


(ב) יחיו

טגאז .ומחל הנמש רשאמ :זיא רשא ןוז ןייז טשטנעבעג טאה בקעי עכלעוו טימ הכרב יד
זא ףיסומ זיא י"שר ןוא .למיוב ךאס א ןייז לאז םע ייב זא טניימ סאד זא י"שר םעד ףיוא
.ולגר ןמשב לבוטו - רשא וצ הכרב ס'וניבר השמ ןעוועג ךיוא זיא סאד

זייפש ןבעגעג טאה רע זא ןגאז ל"זח ןוא ."ויחא יוצר יהי" זא הכרב תשרפ ןיא טייטש ךיוא
.הטימשה תנשב ןדיא עגירעביא יד וצ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

טאה ,"'וג יתכרב תא יתיוצו 'וג לכאנ המ ורמאת יכו" הרות רעד ןיא ךאד טייטש הטימש ייב
טפראדעג םיטבש יד ןבאה סאווראפ זיא ,םיטבש עלא ייב ןייז טפראדעג הכרב יד ךאד
?רשא טבש וצ ןעמוקנא

:זיא רעפטנע רעד

רע טעוו טנענאוו ןופ אישק עקראטש א םע ייב טרעוו ,ראי ןצנאג א טינ טצנאלפ דיא א ןעוו
א טוט דיא א .אישק א טאה רע שטאכ םיניד יד רע טיה ןגעווטסעדנופ .ןסע וצ סאוו ןבאה
תלבק םעד בילוצ .יוזא יוו ןוא סאווראפ טינ טייטשראפ רע שטאכ ,לוע תלבק טימ הוצמ
ןסע וצ סאוו ןבאה לאז רע זא "יתכרב תא יתיוצו" ,הכרב יד רעטשרעביוא רעד םע טיג ,לוע
.ראי ןטעביז ןיא

א טינ טצנאלפ ןוא טינ טרעקא רע זא לוע תלבק ןופ חכ אזא ןדיא א וצ טמוק טנענאוו ןופ
.רשא ןופ ?ןסע טעוו רע טנענאוו ןופ טינ טסייוו רע שטאכ ,ראי ץנאג

.סיפ ןוא פאק א טאה שטנעמ א ."ולגר ןמשב לבוטו" רשא ייב טייטש ,רעירפ טנאמרעד יוו
ןופ הדובע רעד זיא סיפ .ןעייג ייז ראנ ,טינ ןעייטשראפ סיפ יד רעבא ,טייטשראפ פאק א
רעד לייוו (ראנ ,טינ טייטשראפ ןעמ וליפא) הוצמ א טוט ןעמ זא טניימ סאד .לוע תלבק
ןדנוצעגנא ןעמ טאה ראפרעד סאוו ,המכח ףיוא טזייוואב ןמש .ןסייהעג טאה רעטשרעביוא
,רוא הרות ףיוא טזייוואב הרונמ יד ןופ טייקיטכיל יד .ןמש טימ שדקמה תיב ןיא הרונמ יד
"ולגר ןמשב לבוטו" .ךיז ןריפ וצ יוו טייקיטכיל ןוא דנאטשראפ ןדיא א טיג הרות לייוו
ןמש ןופ הדובע יד ןופ רעכעה זיא לוע תלבק זיא סאד סאוו לגר ןופ הדובע יד זא טניימ
.למיוב ןיא סיפ יד רע ט'לבוט ראפרעד ןוא ,דנאטשראפ זיא סאד סאוו

.ןדיא עלא וצ ןעוועג עיפשמ רשא טאה לוע תלבק ןופ חכ רעד
(102 'ע א"ח ש"וקל)


(ג) יחיו

השמ ךיוא .טיוט ןייז ראפ םיטבש יד טשטנעבעג וניבא בקעי טאה השרפ רעגיטנייה רעד ןיא
.טיוט ןייז ראפ םיטבש יד טשטנעבעג טאה וניבר

םשב טגניירב י"שר ."רשא םינבמ ךורב" :רשא וצ וניבר השמ טגאז הכרבה תאזו תשרפ ןיא
עלא ןעשיווצ רענייא אטינ זיא סע) "רשאכ םינבב ךרבתנש םיטבשה לכב ךל ןיא" ירפסה
סייוו ךיא) "דציכ עדוי יניאו" וצ טגייל י"שר ןוא ,(רשא יוו רעדניק טימ טשטנעבעג םיטבש
.(יוזא יוו טינ

רשא טבש ןיא זא טינ ןעמ טעז לארשי ינב ןינמ םעד ןיא לייוו "דציכ עדוי יניאו" טגאז י"שר
.םיטבש ערעדנא יד ןיא יוו לאצ ערעסערג א ןייז לאז

רשא זא) 'וכ דגנכ הז לוקש ל"זח רמאמ םעד טיול ,ירפס ןופ רעטרעוו יד ןרעקלרע ןעק ןעמ
ןיא .(םע ייב ןאראפ ןענייז עכלעוו תולעמ ערעדנוזאב יד דצמ םיטבש עלא רעבירא טגעוו
ןעייג עכלעוו רעדניק וצ הכוז זיא ןעמ .רעדניק ןופ תחנ סיורג ןבאה ,סע טניימ ןינע רעזנוא
ךאס א ןופ יוו רערעמ ןוא רערעמ ,תחנ ליפ ייז ןופ טאה ןעמ ןוא ,תווצמהו הרותה יכרדב
.רעדניק

ןרעמ לעוו ךיא) "קחצי תא ול ןתאו וערז תא הבראו" :טייטש סע סאוו ןבומ זיא טימרעד
הבראו טגאז רע :ע"נ ב"שרוהמ יבר רעד טגערפ .(ן'קחצי ןבעג םע לעוו ךיא ןוא רעדניק ענייז
ןינע רעד ראנ ?ן'קחצי ,דיחי ןב א סיוא טריפ ןוא ,רעדניק ךאס א ןבאה טעוו רע זא ,וערז תא
ןעק סע זא זיב ,ךאס א ןופ יוו רערעמ םענייא ןופ תחנ ןבאה ןעק ןעמ זא ,טרעקלרע יוו זיא
לכ דגנכ לוקש 'יהש וניבר השמ יוו יוזא ,אובר םישש דגנכ לוקש זיא סאוו רענייא ןייז ראג
.לארשי

ןלאז ייז ,ןדיא ןופ טרעדאפעג רעטשרעביוא רעד טאה הרות ןתמ ראפ זא טייטש שרדמ ןיא
רעטשרעביוא רעד רעבא ,םיברע ענעדישראפ טגיילעגראפ ןבאה ןדיא יד .םיברע ןלעטשוצ
רעדניק רעזנוא - "ונדעב םיברע ונינב" טגאזעג ןבאה ןדיא יד זיב ,ןעמונעגנא טינ ייז טאה
.זנוא ראפ ןריטנאראג ןלעוו

הנשמל רשע ןב ,ארקמל שמח ןב :תוגירדמ ענעדישראפ ןאראפ ןענייז ןבעל ס'נשטנעמ א ןיא
סופ רעד יוו יוזא ןענייז ייז .ןבר תיב לש תוקונית זיא הגירדמ (עטשרע) עטסקירעדינ יד .'וכו
יד ךיז טלאה סופ םעד ףיוא רעבא .םע ןופ לייט רעטסקירעדינ רעד זיא סאוו ן'שטנעמ א ןופ
.קלאפ ןשידיא ןצנאג ןופ דוסי רעד ןבר תיב לש תוקונית ןענייז ךיוא יוזא .פאק
(109 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"