ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


שגיו תשרפ


(א) שגיו

י"שר טגאז "הנשוג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו" קוספ ן'פיוא
טקישעג טאה בקעי) "הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל" :שרדמה םשב
בקעי .(הרות ןענרעל ףיוא הבישי א טראד ןענעדראנייא וצ ידכ םירצמ ןייק הדוהי
ןוא םויק רעצנאג רעד זיא הרות לייוו ןיהא ןעמוק ןייז ראפ ךאנ ןאטעג סאד טאה
.ןדיא א ןופ ןבעל

:ןייטשראפ רעבא ןעמ ףראד

א טראד ןכאמ וצ םירצמ ןייק חילש ןרעדנוזאב א ןקיש טפראדעג בקעי טאה סאוו
ןקתמ טנעקעג ךאד רע טאה ,ףסוי ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש זיא טראד - הרות םוקמ
וניתובא לש ןהימימ זא ןגאז ל"זח :רעמכאנ ןוא .ףסוי ךרוד דומלת תיב םעד ןייז
לאמעלא הרות ןענרעל זיא תובא יד ןופ טייצ יד ןופ זא) םהמ הבישי השרפ אל
שוריפ םעד טיול טרפבו .ןעוועג יוזא ךיוא אמתסמ ףסוי ייב ךאד זיא - (ןעוועג
ץלא ףסוי ןבעגעגרעביא טאה בקעי זא "ול אוה םינוקז ןב יכ" קוספ ן'פיוא ל"זר
?טנרעלעג טאה רע סאוו

:זיא רעפטנע רעד

םיטבש יד :ןעוועג זיא םיטבש ערעדנא יד ןוא ףסוי ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד
,"ןאצ יעור" ןייז וצ ןבילקעגסיוא ןבאה ייז .טלעוו ןופ טרעדנוזעגפא ןעוועג ןענייז
הרות וצ ןרעטש טינ ייז לאז סע ,הזה םלוע טימ ןאטוצ ןבאה וצ רעגינייוו סאוו ידכ
ןוא םירצמ ךלמל הנשמ רעד ןראוועג זיא רע .ןעוועג יוזא טינ זיא ףסוי .הדובע ןוא
טינ םע סע טאה ןגעווטסעדנופ .הזה םלוע ינינע ליפ טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא
.ןטשרעביוא םוצ טנעאנ השעמ תעשב ןייטש וצ טרעטשעג

עגונב רעבא ,הגירדמ עכיוה א רעייז ןיא ןענאטשעג זיא ףסוי זא עקאט תמא זיא
,תומילשה תילכת ןופ ןפוא ןא ןיא ןייז טנעקעג טינ ןענרעל ןייז טאה הרותה דומיל
בילוצ רעבא זיא - טלעפעג טינ ו"ח טאה ןיילא ףסוי ייב זא שטאכ .ותנמוא ותרות
רע .םירצמ ןיא הבישי א ןלעטשפיוא וצ ,הדוהי טקישעג בקעי טאה ,םלועה םויק
הבישי א ןלעטשפיוא טעוו רע .טלעוו ןופ טרעדנוזעגפא ,ןאצ העור א ןעוועג זיא
ראנ ,םינינע ערעדנא טימ ןאטוצ ןבאה טינ ללכ ןלאז הרות ןענרעל סאוו יד ואוו
.ןיילא הרות ןענרעל ראנ ןייז לאז קסע רעצנאג רעייז
(827 'ע ג"ח ש"וקל)


(ב) שגיו

טייטש סע יוו ,"ףסוי" ןעמאנ ן'טימ ןפורעגנא ןדיא עלא ןרעוו םילהת ןיא
ןייז טזייפשעג טאה ףסוי לייוו זיא םעט רעד ."ףסוי ןאצכ גהונ" (ב ,פ םילהת)
ויחא תאו 'וג ףסוי לכלכיו" טייטש סע יוו ,ןראי רעגנוה יד ןיא החפשמ עצנאג
יד ראפ טיורב ךיוא 'וג רעדירב יד טזייפשעג טאה ףסוי) "ףטה יפל םחל 'וג
ףיוא ייז ןסייה זייפש ס'ףסוי ןופ טבעלעג ןבאה ייז דלאביוו .(רעדניק עניילק
.ןעמאנ ס'ףסוי

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

טאה רע סאוו םעד בילוצ "ףסוי" ןפורעגנא ןרעוו לאמעלא ןדיא ןלאז סאווראפ
?טייצ עצרוק א ףיוא זיולב ןוא קירוצ ןראי ליפ טימ טזייפשעג ייז

:זיא רעפטנע רעד

רעגילייווטייצ א ראנ ןעוועג טינ זיא רעדירב יד טזייפשעג טאה ףסוי סאוו סאד
.ןטייצ עלא ןיא ןדיא וצ עיפשמ זיא רע ראנ ,ךאז

:(רהז ןופ) אינת ןיא טגניירב יבר רעטלא רעד

א ראפ טפיוקראפ םע ןבאה ייז .ףסוי וצ סטכעלש ליפ ןאטעג ןבאה רעדירב יד
הרות ןענרעל ןענעק ןוא ןענכ ץרא ןיא שטנעמ רעיירפ א ןייז טאטשנא .טכענק
.םירצמ ןופ דנאל ןעקיד'אמט םעד ןיא טכענק א ןראוועג רע זיא ,ן'בקעי ןופ
.הסיפת ןיא ןראוועג טצעזעגניירא רע זיא ךאנרעד

?רעגרע ןייז ןיוש ןעק סאוו

טאה ,םירצמ ןיא ןבעל וצ פארא ןענייז בקעי ןוא רעדירב יד ןעוו ןגעווטסעדנופ
רע ןוא םירצמ ךלמל הנשמ ןעוועג זיא רע .ייז ןיא ןעוועג םקונ טינ ףסוי ךיז
םע טימ ןבאה ייז סאוו סטכעלש סאד ייז ןלאצפא טנעקעג גנירג רעייז טאה
םיבייחל למוג" א ןעוועג זיא רע .ןאטעג יוזא טינ טאה ףסוי רעבא .ןאטעג
טינ ןוא גידלוש ןענייז סאוו יד טימ ךיוא סטוג טוט סאוו רענייא) "תובוט
.רעגנוה ןופ ןראי יד ןיא טזייפשעג ייז טאה רע .(טרעוו

,הלוע ןא םע ןגעקטנא ןעייגאב סאוו יד טימ ןריפ רענייא רעדעי ךיז ףראד יוזא
םיבייחל לומגל" הברדא ראנ ,ו"ח ייז טמוק סאוו ןלאצפא טינ רע לאז ראנ טינ
."תובוט

לייוו ."ףסוי" ןעמאנ ן'טימ ןפורעגנא ןרעוו ןדיא סאוו קידנאטשאפ זיא םעד טיול
ןעמוקאב געוו םעד ןיא ךיז ןריפ וצ חכ רעד .ןדיא וצ עיפשמ ףסוי זיא הבוט הדמ יד
.קידצה ףסוי ןופ רימ
(239 'ע ה"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"