ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תבט 'ה


םירפס יד ,"חצנ ןדיד" זא הבוט הרושב יד טגאזעגנא ןעמ טאה ז"משת תבט 'ה
ןעוועג זיא החמש יד .שטיוואבויל תיירפס רעד וצ ןעגנאלאב ונאישנ וניתובר ןופ
ןענייז סע סאווראפ טרעלקרע יבר רעד טאה החנמ ךאנ .ץינערג א ןא ,סיורג
.ןטייקירעווש יד ןעוועג הליחתכל

* * *

םתא אל" :רעדירב ענייז וצ ףסוי טגאז (שגיו תשרפ) שמוח רועיש ןגיטנייה ןיא
,םירצמ ןיא אד טקישעג רימ טאה ריא טינ) "םיקלאה יכ הנה יתוא םתחלש
טכעלש טליפעג ןבאה רעדירב יד .(טקישעג רימ טאה רעטשרעביוא רעד ראנ
א ,וניבא בקעי ןופ ןוז א ןופ טכאמעג ןבאה ייז .ףסוי טפיוקראפ ןבאה ייז זא
ןיא טקישעג רימ טאה ריא טינ :טגאזעג ףסוי ייז טאה !םירצמ ןופ טכענק
.רעטשרעביוא רעד ראנ ,םירצמ

?םירצמ ןיא ן'ףסוי טקישעג 'ה טאה סאווראפ

רעטשרעביוא רעד רימ טאה ךייא ןזייפש וצ) "םיקלא ינחלש 'יחמל יכ"
ןבראטשעג ןטלאוו ןיז ענייז טימ בקעי .רעגנוה א ןעוועג זיא סע .(טקישעג
רעד ןרעוו וצ םירצמ ןיא ףסוי טקישעג רעטשרעביוא רעד טאה .רעגנוה ןופ
ףסוי סאוו סאד זא ,טסייה סאד .החפשמ ןייז ןזייפש ןענעק וצ ךלמל הנשמ
ןוא ,טכענק א קידנעייז ,ןעטאט ןופ טייוו קידנעייז םירצמ ןיא ןטילעג טאה
ןריפ ןופ געוו ס'נעטשרעביוא םעד ןעוועג ץלא סאד זיא - הסיפת ןיא קידנציז
.רעדירב ענייז ןעזייפש ןענעק לאז ףסוי זא םעד וצ

ןעוועג ןענייז סע סאוו ןטייקירעווש עלא יד ןייטשראפ ךיוא ןעמ ףראד יוזא
,הרות רעמ זנוא ןופ ןעגניירבוצסיורא ידכ ראנ זיא ץלא .םירפס יד טימ
.תודיסח ןוא טייקשידיא ןטיירפשראפ רעמ ןוא םידסח תולימג רעמ

.טעמ שדקמ א בוטש רעזנוא ןופ ןכאמ ןופ עצבמ םעד ןקראטשראפ ןפראד רימ
.רבח א ןפלעה ןוא ןענעוואד ,הרות ןענרעל טימ לופ ןייז לאז בוטש רעזנוא
(ז"משת תבט 'ה תחישמ)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"