ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


ץקמ תשרפ


(א) ץקמ

יד .עדנע יד ןעוועג זיא סע - "ץקמ יהיו" רעטרעוו יד טימ ךיז טנעפע ץקמ תשרפ
,הסיפת ןופ סיורא ףסוי זיא ראנ טשינ .הסיפת ןיא ןציז ס'קידצה ףסוי ןופ עדנע
ןא .םירצמ דנאל ץנאג ןופ ךלמל הנשמ רעד ןראוועג ךיוא זיא קידצה ףסוי ראנ
שיא םירי אל ךידעלב" - ךאז םוש ןייק ןאט טראטעג טינ ןעמ טאה תושר ןייז
.(סופ ןוא טנאה ןייז ןביוהפיוא טינ רענייק לאז ,ריד רעסיוא) "ולגר תאו ודי תא

.תולג ןיא ןדיא ןדעי ףיוא לשמ א זיא ללכב םירצמ ןיא ןוא הסיפת ןיא ןציז ס'ףסוי
- "ץקמ" טמוק דלאב .תולג ןיא ו"ח קיבייא טינ ןענייז רימ זא ןסיוו ףראד ןעמ
.ונקדצ חישמ ךרוד המילש הלואג רעד ןוא תולג ןופ עדנע רעד

ףסוי ןופ ןענרעל ךיז רימ ןפראד תולג ןיא ךיז ןעניפעג רימ גנאל יוו וליפא רעבא
וצ ןייא םע טדער ןוא תולג ןיא ןדיא וצ טמוק ערה רצי רעד .םירצמ ןיא קידצה
שדקמה תיב רעד ןעוו .וו"זאא ידנעק ע'רשכ טינ א ןסע וצ ,ןענרעל טאטשנא ןליפש
ונימיב הרהמב טעוו שדקמה תיב רעד ןעוו .הדובע יד ןאט ןעמ ףראד ןענאטשעג זיא
ןיא עלייוורעד רעבא .הדובע יד ןאט רעטייוו ןעמ טעוו ,טיובעגפיוא קירוצ ןרעוו
םייוג יד יוו טינ ןאט ןעמ ןעק יוו .םיוג יד ןופ שרעדנא ןייז טינ ןעמ ףראד תולג
?ןסייה

ףסוי יוו זיא רע זא ןעקניידעג ףראד ,םשה תואבצ ןיא דילגטימ א ,דניק שידיא א
ןעשיווצ דיא רעניילק ןייא םתס טינ זיא רע .ךלמל הנשמ א זיא רע .קידצה
ןיא טאדלאס א זיא רע .ייז רעביא תיבה לעב א זיא רע ראנ ,םיוג ןענאילימ
,רעטשרעביוא רעד ,ףישט ןיא רידנאמאק רעד סאוו טוט ןוא יימרא ס'םשה
.ןבאה ארומ טינ םענייק ןופ ףראד ןוא ךלמל הנשמ א זיא רע .טסייה

סאוו ראנ ןאט ,תולג ןיא ץלאטש ןוא קראטש ןטלאה ךיז ןלעוו םשה תואבצ ןעוו
ןכיג ןיא טעוו ,ליוו ערה רצי רעד סאוו טינ ןוא ,ליוו ףישט ןיא רידנאמאק רעד
."ואנ" חישמ ןוא תולג ןופ עדנע יד ןעמוק טעוו סע .תולג ןופ "ץקמ" רעד ןעמוק
(םשה תואבצל - ג"משת הכונחד 'ה רנ תחישמ)

(ב) ץקמ

,בשיו ,הרדס רעקידרעירפ רעד ןיא ךיוא יוזא ןוא ,ץקמ תשרפ ןופ ביוהנא ןיא
רש ןופ תומולח יד ,ן'ףסוי ןופ םולח רעד ;תומולח ןגעוו הרות יד טלייצרעד
תשרפ ןיא) ן'הערפ ןופ םולח רעד ןוא (בשיו תשרפ ןיא) םיפואה רש ןוא םיקשמה
.(ץקמ

רעד - םירצמ תולג וצ טכארבעג ןבאה עכלעוו תוביס ןעוועג ןענייז תומולח עלא יד
זיא אליממ ,תיטרפ החגשהב ןענייז םינינע עלא יוו יוזא .תוילג עלא ןופ שרש
הביס םוצ ךילנע זיא ןוא תוכייש א טאה ,תולג - בבוסמ רעד זא ,קידנאטשראפ
.םולח -

ךיז טמענ םולח א .רוא הרות רפס ןיא טרעקלרע טרעוו םולח וצ תולג ןופ תוכייש יד
ןצאזנעגעק ייווצ טגינייאראפ עכלעוו ,(טפארק-סגנולעטשראפ) המדמה חכ ןופ
א ןופ רעיוא ןא ןיא טנאפעלע ןא ,"אטחמד אפוקב אליפ" וליפא זיב) ןעמאזוצ
.(םעד ןגעוו טכארטעג רעירפ ראנ טאה רע ביוא .לדאנ

םעד ביל טאה רע זא סיוא םע ךיז טכוד סע .תולג ןופ טייצ רעד ןיא ךיוא יוזא
טנעוואד רע ןעוו .ףוג םענעגייא ןייז ביל רע טאה ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןטשרעביוא
רעד יוו ןריפ ןענוואד ן'כאנ ךיז טעוו רע זא תמא ןא טימ טילחמ רע זיא
םענעגייא ןייז בילוצ ןסע ךיז רע טצעז ןענוואד ן'כאנ ךיילג ןוא ,ליוו רעטשרעביוא
םעד ףיוא ןייז רבוע וליפא ןעק רע זא זיב ,תוואת ןיא טגיל רע ןוא האנה
ביל ןוא ןטשרעביוא םעד ןבאה ביל ןופ ןליפעג ייווצ יד .ןוצר ס'נעטשרעביוא
יוו רעבא זיא תולג רעד .ןייז טלאמעג טינ גיטייצכיילג ןענעק ,ןיילא ךיז ןבאה
.ןעמאזוצ ןצאזנעגעק ייווצ טגינייאראפ סאוו םולח א

תביש תא 'ה בושב תולעמה ריש" :ןשטנעב ן'ראפ תולעמה ריש ןיא רימ ןגאז יוזא
לארשי ץרא ןייק ןרעקמוא זנוא טעוו רעטשרעביוא רעד ןעוו ."םימלוחכ ונייה ןויצ
תולג ןיא טריפעג ךיז ןבאה רימ זא ןייטשראפ רימ ןלעוו ,ןעמוק טעוו חישמ ןעוו
,תווצמ ןאטעג ןוא טנרעלעג ,טנעוואדעג תמא ןא טימ ןבאה רימ .םולח א ןיא יוו
.ףוגה יגונעת ןיא ןעוועג קסוע ךיז רעטעפש ךיוא ןבאה רימ ןוא
(85 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"