ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


הכונח


ןיא (א) :ןעכאז ייווצ ןיא תווצמ עלא ןופ טלייטעגסיוא זיא הכונח רנ ןופ הוצמ יד
ייב .הוצמ רעד ןופ רודיה רעד ןוא הנוקיתכ הוצמ רעד ןאראפ זיא תווצמ עלא
ןדיא בור ןענייז תווצמ עלא ייב (ב) .ןירדהמה ןמ ןירדהמ ךיוא ןאראפ זיא הכונח
יד םייקמ ןדיא עלא ןענייז הכונח רנ ןופ הוצמ יד .ןיילא הוצמ יד זיולב םייקמ
.ןירדהמה ןמ ןירדהמ ןופ ןפוא א ןיא הוצמ

:זיא םעד ףיוא םעט רעד

.געוו עכעלריטאנ א (א) :ןגעוו יירד ןיא ןדיא טימ ךיז טריפ רעטשרעביוא רעד
ןענייז עכלעוו ,םיאנומשח יד ןופ המחלמ יד ןעניוועג רעד יוו יוזא - סנ א טימ (ב)
א (ג) ."םירובג" ןוא "םיבר" יד ןעוועג חצנמ ןבאה ןוא "םישלח" ןוא "םיטעמ"
יפ לע זיא עכלעוו תורנ יד ןופ סנ רעד לשמל יוו - סנ ןופ רעכעה זיא סאוו געוו
טאה רעטשרעביוא רעד ראנ (רובצב הרתוה האמוט לייוו) גיטיונ ןעוועג טינ ןיד
.לארשי לש ןתביח תוארהל סנ םעד טכאמעג

םינפוא יירד טיול ןעמוק ,ןטשרעביוא םעד ןופ תוגהנה עטנאמרעדנביוא יירד יד
:ןדיא א ןופ הדובע רעד ןיא

א ןאט (ב) .עבט ןופ הגהנה יד טגניירב געוו עכילנייוועג ריא ןיא הוצמ א ןאט (א)
שפנ תריסמ טימ הוצמ א ןאט (ג) .סנ א ןופ הגהנה יד טגניירב רודיה טימ הוצמ
.לארשי לש ןתביח תוארהל סנ א ןופ הגהנה יד טגניירב

ןטלאהעג ןבאה ייז .שפנ תריסמ טימ ןענאטשעג ןדיא ןענייז הכונח יוו יוזא
ייז .ייז ןופ רעקראטש ןוא רעמ ליפ ןעוועג ןענייז עכלעוו םינווי יד טימ המחלמ
הרות ראפ ןוא הנומא רעייז ראפ ןבעל רעייז ןבעג וצ קעווא טיירג ןעוועג ןענייז
לאז הרונמ יד זא סנ םעד טכאמעג רעטשרעביוא רעד טאה ראפרעד .תווצמ ןוא
.געט טכא ןענערב

ןא ןיא הוצמה םויק םעד ןדיא עלא ייב ןפורעגסיורא הכונח סנ רעד טאה ראפרעד
.ןירדהמה ןמ ןירדהמ ןופ ןפוא
(92 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"