ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


בשיו תשרפ


ייב :ןיימ ןבלעז ן'טימ תומולח ייווצ ןעוועג ןענייז הערפ ייב ייס ןוא ףסוי ייב ייס
תונשה לעו" ט'רזחעג רעביא ךיז טאה םולח רעד סאווראפ הרות יד טגאז הערפ
.םעט ןייק טינ טייטש ףסוי ייב רעבא ."םולחה

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

?תומולח ייווצ ט'מולחעג ףסוי טאה סאווראפ

:זיא רעפטנע רעד

זיא םולח רעטשרע רעד :זיא ףסוי ןופ תומולח ייווצ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד
רעד ."הדשה ךותב םימולא םימלאמ ונחנא הנהו" ,ןכאז עשידרע ןגעוו ןעוועג
."םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה" ,ןכאז עשילמיה ןגעוו זיא םולח רעטייווצ

תורפ ןגעוו םולח ןייא .ןכאז עשידרע ןגעוו ןעוועג תומולח עדייב ןענייז הערפ ייב
.טינ תוכייש ןייק הערפ טאה ןכאז עשילמיה וצ רעבא .םילבש ןגעוו םולח ןייא ןוא

ןכאז עשידרע ןפראד ןדיא עלא ייב ןוא ףסוי ייב :זנוא ראפ הארוה יד זיא סאד
םשה יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויה" זא טגאז ם"במר רעד .תוינחור וצ ןפלעה
םעד ןעניד ןופ ןגעוו יד ןופ ךיוא זיא ,טנוזעג ןייז לאז ףוג רעד זא ."אוה
.םימש םשל טליפש ןוא טפאלש ןוא טסע ןעמ .ןטשרעביוא

יבר רעד .רופיס א טקורדעג זיא ("קחצי ףסוי להא") םילהת רפס ןופ ףוס םוצ
.ןדיא טינ א ףיוא דיא א ןופ הלעמ יד ןגעוו חוכיוו א טאהעג ןבאה רעדניק ס'ש"רהמ
.ןויצנב 'ר תרשמ ןייז ןוא ,יוג א ,ןאוויא רעשטוק םעד ןפורעג ש"רהמ יבר רעד טאה
?ןסעגעג טוג וטסאה .עי ?ןסעגעג טנייה וטסאה :יוג םייב טגערפעג טאה יבר רעד
?ןבעל וטספראד סאוו בילוצ .ןבעל לאז ךיא ידכ ?ןסעגעג וטסאה סאוו בילוצ .עי
.ןסייבראפ ןוא ןפנארב קנורט א ןעמענ וצ ידכ

?ןסעגעג טוג טסאה .עי ?ןסעגעג טסאה :טגערפעג יבר רעד ךיוא טאה ןויצנב ייב
.ןבעל וצ ידכ ?ןסעגעג וטסאה סאוו בילוצ ןוא .םשה ךורב טאז ,טוג טסייה סאוו
רעד סאוו ןאט ןוא דיא א ןייז ןענעק לאז ךיא ידכ ?וטסבעל סאוו בילוצ ןוא
.ןאטעג ץכערק א טאה ןויצנב ןוא .ליוו רעטשרעביוא

ידכ טסע ועבטב דיא א !טעז ריא :רעדניק ענייז וצ טגאזעג ש"רהמ יבר רעד טאה
ןוא ,ליוו רעטשרעביוא רעד סאוו ןאט לאז רע ידכ ןבעל ףראד ןוא ,ןבעל לאז רע
.תמא םענייר ן'טימ טינ ךאנ זיא סע זא טליפ רע .ךיוא ץכערק א ךאנ טיג

.הערפ ןוא ףסוי ןשיווצ ןאראפ זיא דיישרעטנוא רעבלעז רעד
(805 'ע ג"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"