ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


חלשיו תשרפ


(א) חלשיו

ןענייז הרות ןיא םינינע עלא ."שממ םיכאלמ" י"שר טגאז םיכאלמ בקעי חלשיו ףיוא
.ןטייצ עלא ןיא ןדיא ןדעי ראפ הארוה א

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

ךאד ןעק דיא רע'טושפ א רעבא ,םיכאלמ ע'תמא ןקיש טנעקעג עקאט טאה בקעי
?רופיס םעד ןופ ןענרעלפא ךיז ןעמ ןעק סאוו זיא .םיכאלמ ןקיש טינ

:זיא רעפטנע רעד

."םיכאלמ" ןפורעגנא ןשטנעמ א ןופ תוחכ יד ןרעוו לאמא זא טגאז ם"במר רעד
יוו ןצונ ןוא ןקיש ייז ןעק רע ןוא ,תוחכ ענייז ףיוא תיבה לעב א זיא דיא רעדעי
.ףראד ןעמ

.ושע טימ ךיז ןעמענראפ וצ ןבל טימ הדובע יד ןופ ןעגנאגעגקעווא זיא וניבא בקעי
:דיא רעדעי ךיוא יוזא .םיכאלמ טקישעג רע טאה ושע טימ הדובע עיינ יד רעדייא
ןייז - םיכאלמ ענייז ןקיש רעירפ רע ףראד ,ושע ןא טימ ךיז טמענראפ רע רעדייא
.זיא סאד ךאז א ראפ סאוו ןעניפעגסיוא ןפראד שגרה ןוא לכש ןייז .שגרה ןוא לכש

עסיורג ןייק ןא ,השודק ןיא ןצינסיוא גנירג ןעק רע עכלעוו ךאז א זיא סאד ביוא
ןפראד טעוו רע עכלעוו ךאז א זיא סאד ביוא רעבא .ןאט סאד רע לאז ,תומחלמ
.םעד ןופ ןייגקעווא רעסעב רע לאז ,תומחלמ עסיורג םע טימ ןבאה

:רעטרעוו ערעדנא ןיא

טעוו רע רעבא ביוא .ןאט סאד רע לאז םימש םשל ךאז יד ןאט גנירג ןעק רע ביוא
.ךאז יד ןאט טינ רע לאז ,םימש םשל ןאט סאד ןענעק טינ

ראנ .ןאט טינ יאדווא ןעמ טעוו סאד .טינ ךאד ןעמ טדער םירוסאה םירבד ןגעוו
השע תוצמ א אד זיא ,ןאט געמ ןעמ עכלעוו ןכאז ,םירתומה םירבד ייב ךיוא
ראנ ןאט ףראד רע זא טניימ סאד .גילייה ןייז ףראד דיא א ."ויהת םישודק"
ביוא - "ךל רתומב ךמצע שדק" .םימש םשל ןאט ןעק רע עכלעוו ןעכאז עכלעזא
,םימש םשל תמא ןא טימ ןאט סאד לאז ןעמ זא ן'לעופ טינ ךיז ייב ןעק ןעמ
.ןדיישפא ךיז ןופרעד ןעמ לאז

טינ טאה בקעי ."ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה" ןעוועג ללפתמ טאה וניבא בקעי
ףיוא טיירגעג ךיז טאה רע .ושע טימ ןעמענראפ ךיז טעוו רע יוזא יוו טסואוועג
םיכאלמ ןקיש וצ גיטיונ ןעוועג זיא ראפרעד .המחלמלו הלפתל ,ןורודל ,ןגעוו יירד
.ושע טימ ןעלדנאה וצ געוו עטסעב יד זיא סאוו ןעניפעגסיוא

רע יצ ןעניפעגסיוא ףראד רע .הדובע עיינ עדעי ראפ ןאט דיא רעדעי ףראד יוזא
.טינ רעדא םימש םשל ןאט סע ןעק
(392 'ע ה"ח ש"וקל)


(ב) חלשיו

טבעלעג באה ךיא ."יתרמש תווצמ ג"ירת" י"שר טגאז ,"יתרג ןבל םע" קוספ ן'פיוא
.טיהעג ךיא באה תווצמ 613 יד ןוא ןבל טימ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

תווצמ (יתרג תויתוא) ג"ירתו - קוספ ן'פיוא שרד םעד ןופ תוכייש יד זיא סאוו
?(רעדמערפ א זיא רג א) תוריג ןושלמ יתרג ,קוספ ןופ טשפ ן'טושפ םוצ - יתרמש

:זיא רעפטנע רעד

עלא - ימראה ןבל ןופ םינינע עלא זא ,זיא "יתרג ןבל םע" ןופ שוריפ רעד
טינ רעמ ןעוועג םע ייב ןענייז ,החפשו דבע ןאצ ,רומחו רוש ,ןכאז עקיד'תוימשג
.ןינע ןייז טינ זיא'ס .ךאז עדמערפ א - יתרג - יוו

ןכאז עקיד'תוימשג עלא .תווצמו הרות ןופ םינינע יד ןוא המשנ יד זיא םייה ןייז
.תוריג יוו טינ רעמ ןענייז

יד ןעזעג טאה רע .דיגמ רעשטירזעמ םעד וצ ןעמוקעגניירא לאמא זיא דיא א
,ןעוועג טינ זיא לבעמ ןייק .זיוה ס'דיגמ ןיא ןעוועג זיא סאוו טייקמערא עסיורג
:דיגמ םייב טגערפעג דיא רעד טאה .וו"זאא ןציז וצ עכלעוו ףיוא ךעלטסעק ראנ
?לבעמ ענייש ןייק טינ ריא טאה סאווראפ

רעד ןיא .אבה םלועל רודזורפ א זיא הזה םלוע :טרעפטנעעג דיגמ רעד טאה
געוו ןיא רעבא .ןבאה ץלא עקאט ןעמ ףראד םייה רעד ןיא .שרעדנא זיא םייה
ענייש עניוזא טינ ןענייז סע ןוא הריד ענייש אזא טינ זיא'ס זא סיוא טינ טכאמ
.געוו ןיא ךאד ןיב ךיא .לבעמ

השע והנקמלו תיב ול ןביו" הרדס רעד ןיא רעטייוו טגאז רע סאוו זיא סאד
רע טאה - תווצמו הרות ןוא המשנ - רקיע ןייז וצ .ה.ד ,םע וצ "ול" ."תוכס
סאוו ,ןכאז עקיד'תוימשג יד וצ ,"והנקמלו" .עבק תריד א "תיב" א טיובעג
.יארע תריד - "תוכס השע" (ןינק ןושלמ והנקמ) "עטפיוקעגוצ" ןענייז

.קוספה שרד ן'טימ קוספה טשפ ןופ תוכייש יד ןייטשראפ ןעמ טעוו םעד טיול
ןעוועג םע ייב ןענייז ןכאז עקיד'תוימשג יד סאוו ,"יתרג ןבל םע" סאוו םעד דצמ
,תוינחור יד וצ טרעטשעג טינ תוימשג יד טאה םעד ךרוד ,תוריג ןופ ןפוא ןא ןיא
.יתרמש תווצמ ג"ירתו - ןריפכרוד טנעקעג טאה רע ןוא
(68 'ע א"ח ש"וקל)


(ג) חלשיו

סאוו רעד :טגאז ארמג יד ."ךמש היהי לארשי םא יכ בקעי ךמש דוע ארקי אלו"
רעבא ."םרבא ךמש דוע ארקי אלו" גאזנא ן'פיוא רבוע זיא ,"םרבא" םהרבא טפור
אלו" גאזנא ן'פיוא רבוע טינ זיא ,"בקעי" ןעמאנ ן'טימ "לארשי" טפור סאוו רעד
טאה רעטשרעביוא רעד יוו םעדכאנ זיא ,םהרבא ייב לייוו ."בקעי דוע ךמש ארקי
זיא בקעי ייב רעבא ."םרבא" הרות יד טינ רעמ םע טפור ,"םהרבא" ןפורעג םע
הרות יד םע טפור ,"לארשי" ןעמאנ םעד ןעמוקאב טאה רע יוו םעדכאנ וליפא
."בקעי"

:ןייטשראפ עקאט ןעמ ףראד

ןפורעגנא רעטעפש רע טרעוו "לארשי" ןפורעגנא טרעוו רע יוו םעדכאנ סאווראפ
?"בקעי" ןעמאנ ן'טימ ךיוא

:תודיסח ןיא טרעלקרע טרעוו רעפטנע רעד

ןופ הדובע יד .לארשי ןופ הדובע יד ךיוא ןוא בקעי ןופ הדובע יד ןאט ףראד דיא א
ןופ ןעמונעגוצ טאה בקעי ןעוו טגאזעג טאה ושע יוו .ןראנפא טניימ בקעי :זיא בקעי
ףיוא ןעוועג ןענייז קחצי ןופ תוכרב יד ."םיימעפ הז ינבקעיו" ,תוכרב יד םע
רסומ ךיז ןבאה בקעי ןוא הקבר ."ץראה ינמשמו םימשה לטמ" ןכאז עקיד'תוימשג
וצ (ושע ידגב ןאטנא יוו) ןראנפא ןופ םינינע ענעדישראפ ןאטעג ןוא ןעוועג שפנ
.תוכרב יד ןעמוקאב

,הליכא וצ ןדיא א ןופ גנאגוצ רעד :'ה תדובע ןיא זנוא ראפ הארוה א ןופרעד זיא
געוו רעד .ןראנפא ןופ ןפוא ןא ןיא ןייז ףראד ןכאז עגיד'תוימשג עכילנע ןוא ,'יתש
רע טוט ךאנרעד ןוא ליוו רענעי סאוו געוו רעד ןיא טייג רע זא זיא "יאמר" א ןופ
וצ ןייגוצ דיא א ףראד יוזא ןוא .הנווכ ע'תמא ןייז טינ טקעלפטנא רע .ליוו רע סאוו
רע ,ליוו ערה רצי רעד סאוו הרואכל טוט רע .ןכאז עכילנע ןוא ןקנירט ןוא ןסע
ןענעוואד ,ןענרעל וצ חכ ןבאה וצ ,םימש םשל סע טוט רע רעבא ,טקנירט ןוא טסע
זיא הנווכ ןייז רעבא ,"ושע ידגב" ןיא ןא ראנ ךיז טוט דיא א .תווצמ ןאט ןוא
.דיא רעכילנייוועג א ןופ הנווכ יד זיא סאד .םימש םשל

ןבערטש ףראד דיא רעדעי סאוו ,קידצ א ןופ הדובע יד זיא לארשי ןופ הדובע יד
םשל ןסע טינ רע ףראד טסלאמעד .תבש תדועס ןסע יוו זיא סע .םעד וצ ןעמוקוצוצ
זיא ןיילא ןסע רעד .טמוקאב רע סאוו חכ רעד טימ ןענעוואד ןוא ןענרעל וצ םימש
ןעוו "לארשי" ןעמאנ םעד ןעמוקאב בקעי טאה ראפרעד .תבש גנוע ןופ הוצמ א
טינ ענעגייא ענייז ןענייז תוכרב יד זא ןעוועג הדומ טאה (ושע לש ורש) ךאלמ רעד
.עטראנעגסיוא
(795 'ע ג"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"