ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


ולסכ 'ט - אציו תשרפ


"דע" ןא ץלא רענייטש טלעטשעגפיוא טאה בקעי זא טייטש השרפ רעגיטנייה רעד ןיא
לגה דע" טגאזעג טאה ןבל ןוא ,"דעלג" רענייטש יד ןפורעג טאה בקעי .ןבל ןוא םע ןעשיווצ
."ךניבו יניב הזה

ןוא "לג" .רמועב ג"ל ןופ ןינע ן'פיוא זמר א זיא "לג" זא רודיס ןיא טגאז יבר רעטלא רעד
.יאחוי ןב ןועמש יבר ןופ אלוליה יד זיא רמועב ג"ל .תויתוא עבלעז יד ןענייז "גל"

,תוקלתסה ןייז וצ טנעאנ .ן'יבר ןלעטימ ןופ אלוליהה םויו תדלוהה םוי רעד זיא ,ולסכ 'ט
ןטצעל ןייז ןוא "םייח רוקמ ךמע יכ" קוספ ן'פיוא תודיסח טגאזעג יבר רעלעטימ רעד טאה
תוקלתסה ענעביוהעג אזא זא ,טגאזעג טאה קדצ חמצ רעד ."םייח" ןעוועג זיא טראוו
זיא י"בשר רעד זא טייטש שודקה רהז ןיא .י"בשר ,אנת ןעגילייה םייב ראנ רימ ןעניפעג
."םייח" טראוו םעד קידנעגאז ןראוועג קלתסנ

ןלעטימ םוצ ךיוא תוכייש א סאד טאה ,"הזה לגה דע" טייטש השרפ רעד ןיא זא דלאביוו
:השרפ רעבלעז רעד ןיא זיא אלוליה םוי ןוא תדלוה םוי ס'נעמעוו ן'יבר

םעד ןופ קעווצ רעד זיא טייז ןייא ןופ :ןטפאשנעגייא עטרעקראפ ייווצ ןעמ טניפעג לג א ןיא
טרעוו לג רעד דלאביוו רעבא .עטייווצ רעד ןוא טייז ןייא ןעשיווצ לייטפא ןא יוו ןעניד וצ לג
יוו יוזא ,ןעמאזוצ ןטפאהאב טינ ןענייז עכלעוו) רענייטש ענעפראוועגנא ןופ טלעטשעגפיוא
,ןייגרעבירא אי ןעמ געמ לאמא .ןצנאגניא פא טינ טלייט לג רעד זא סע טניימ ,(המוח א ןיא
טינ טסנעק וד) איטמקרפל רבוע התא לבא רבוע התא יא הערל :טגאז י"שר יוו יוזא
.(סענזיב ,טפעשעג ףיוא ןייגרעבירא טסנעק וד רעבא ,סטכעלש ןאט וצ ןייגרעבירא

רעד ןופ תודוס ענעגראבראפ יד ןענייז הרותה תודוס .י"בשר וצ "לג" ןופ תוכייש יד זיא סאד
עפיט יד ןייטשראפ טינ ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ עטסרעמ ןופ פא ייז טלייט "לג" א .הרות
י"בשר .םידימלת ענייז וצ תודוס יד טקעלפטנא טאה י"בשר רעבא .הרות רעד ןופ תודוס
ליפ וצ ןא סאד טמוק יוזא ןוא ,שודקה רהז ןיא דייר עגילייה ענייז ןביירשראפ ןסייהעג טאה
.תורוד עקידרעטעפש יד ןיא ןדיא

עכלעזא םידימלת ענייז וצ טקעלפטנא י"בשר טאה ,רמועב "גל" ןופ גאט םעניא לעיצעפס
רעלעטימ רעד טאה ךיוא יוזא .טלסאמעד זיב ןראוועג טקעלפטנא טינ ןענייז סאוו תודוס
.םע ראפ תורוד יד יוו רעמ ךאנ תודיסח טרעלקרע ןוא טקעלפטנא יבר
(129 'ע ה"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"