ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


אציו תשרפ


(א) אציו

ןופ קעווא זיא בקעי .הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו :ןא ךיז טביוה הרדס עגיטנייה
ואוו ןרח ןיא ןייג וצ ,םילהוא בשוי םת שיא - הרות טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא רע ואוו ן'קחצי
.טלעוו ןופ םינינע טימ ןעמענראפ ךיז ףראד רע

ןעמ ןעוו ןריפ ךיז ףראד ןעמ יוזא יוו ןסיוו וצ ,טריפעג ךיז טאה בקעי יוו ןעקוק ןעמ ףראד
.הזה םלוע טימ ןאטוצ טאה

טלעטשעג ךיז טאה רע - "םוקמב עגפיו" זיא ןאטעג טאה בקעי סאוו ךאז עטשרע יד
.ןענעוואד

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

ךארפש יד ןענרעלסיוא ךיז ךאד רע ףראד ,טלעוו ןיא סיורא טייג בקעי זא טצעי ,הרואכל
.הנידמ רעד ןופ םיגהנמ יד ןוא

ןעוועג רע זיא טצעי זיב .ןענוואד טלעטשעג ךיז טאה רע .ןאטעג טינ סאד רעבא טאה בקעי
הרות ןיא ןעוועג קסוע ךיז טאה רע .סיורג יוזא ןעוועג טינ ןענייז תונויסנ יד .עבש ראב ןיא
זא ארומ רע טאה ,רעסערג ןרעוו תונויסנ יד ןוא ןרח ןיא טייג רע זא טצעי רעבא .הדובע ןוא
םע לאז רע זא ןטשרעביוא םוצ ןענוואד ךיז רע טלעטש .תונויסנ יד ןייטשייב טינ טעוו רע
.ןייז ןויסנב דמוע ןפלעה

:ןאטעג בקעי טאה ךאז א ךאנ

.תוער תויח ןופ ךיז ןצישאב וצ רענייטש טימ פאק ןייז טלעגנירעגמורא טאה רע

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

?ףוג םעד ןופ םירבא ערעדנא יד טינ ןוא ,פאק ןייז ראנ טלעגנירעגמורא בקעי טאה סאווראפ

"ךיפכ" ראנ ."ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי" קוספ םעד טיול ןייטשראפ סע ןעמ טעוו
ןוא הרות ןיא ןגיל ףראד פאק יד רעבא ,טלעוו ןופ םינינע טימ ןעמונראפ ןייז ןפראד טנעה יד
.הדובע

ךיז ךאד רע ףראד ,ןרח ןיא קידנעייג .פאק ןייז ראנ טלעגנירעגמורא בקעי טאה ראפרעד
ןיא ןגיל טינ לאז פאק ןייז זא טנעראוואב ךיילג רע טאה .ןכאז עשיטלעוו טימ ןעמענראפ
הרות יד יוו טנעה יד ךיוא ךיז ןריפ ,ןייז וצ ףראד סע יוו זיא פאק יד ןעוו .טנעה יד ראנ ,םעד
.טסייה
(60 'ע א"ח ש"וקל)


(ב) אציו

ב"פ) ם"במר רעד .ףאש ס'ןבל ףיוא רמוש א ןעוועג זיא בקעי זא טייטש השרפ רעזנוא ןיא
טאה טימרעד ןעמאזוצ ןוא ,ךאז א טגראבעג טאה סאוו רענייא :ט'נקספ (ןודקפו הלאש 'להמ
וליפא זיא ,(םע ראפ טעברא תיבה לעב רעד זא טסייה סאד) םילעב יד טגראבעג ךיוא רע
ןייז בילוצ) העישפב ןראלראפ סע טאה רע רעדא ךאז יד ט'בנגעג םע ייב טאה ןעמ ביוא
םילעב יד ביוא) (די ,בכ םיטפשמ) "םלשי אל ומע וילעב םא" טייטש סע יוו ,רוטפ רע זיא (דלוש
.(ןלאצאב טינ רע ףראד םע טימ ןענייז

:םשה תדובע ןיא גנונרעלפא יד

םעד ןענייז טאה רע סאוו ןכאז ענייז עלא .ה"בקה ןופ "לאוש" א זיא דיא רעדעי
תוירחא יד זיא סע סיורג יוו קידנאטשראפ זיא ןופרעד .(האולמו ץראה 'הל) ס'נטשרעביוא
סנואב) ןכאז עטוג טינ ןאט ןופ טיהעגפא ןייז ןוא ,ףראד ןעמ יוו ןריפפיוא ךיז ףראד ןעמ זא
.ץלא ףיוא בייח זיא לאוש א זא דלאביוו (העישפב סיוועג יאדוא ןוא גגושב רעדא

ב"העב רעד ביוא רעבא .םע טימ טינ זיא תיבה לעב רעד ןעוו ?ץלא ףיוא בייח רע זיא ןעוו
.רוטפ רע זיא ,םע טימ זיא

ןוא "..ךינפל ינא הדומ" ןעמ טגאז ףאלש ןופ ףיוא טייטש ןעמ יוו :סאד זיא םשה תדובע ןיא
טרעוו אלימב ."יברקב הרמשמ התאו ..איה הרוהט יב תתנש המשנ יקלא" :ךישממ זיא ןעמ
רעד .(ןטשרעביוא) םילעב יד טימ ןעמאזוצ ןבעגעג המשנ יד ,גאט ביוהנא ןופ ןיוש
.המשנ יד טיה ןוא ןשטנעמ םעד ראפ לוכיבכ טעברא רעטשרעביוא

ו"ח םינינע עגיד'תוימשג ענייז טימ ךיז טמענראפ רע ביוא זא ,קידנאטשראפ אלימב זיא
רע זיא ןעוו .רוטפ טינ רע זיא (רעטשרעביוא) םילעב יד רע טגראב טשרע ךאנרעד ןוא
.(רעטשרעביוא) םילעב יד טימ ןעמאזוצ (המשנ) ךאז יד טגראב רע ןעוו ראנ ?רוטפ

"םילעב" יד ךיז טימ ןעמענטימ רע ףראד גאט סביוהנא ןיא ךיילג זיא ,ראפרעד
ןראפ םימש תוכלמ לוע ךיז ףיוא לבקמ זיא רע ."ךינפל ינא הדומ" קידנגאז (רעטשרעביוא)
.גאט ןצנאג םעד ןופ ךשמב ,"יברקב הרמשמ התאו" זיא טסלאמעד ןוא גאט ןצנאג

.ןאט הבושת רעכיז רע ףראד ,ו"ח יוצר יתלב ןינע ןא ןאראפ וליפא זיא סע ביוא ,אלימבו
םעד טימ ,"וילעב םע" זיא סע דלאביוו םעד ףיוא שנוע ןייק טינ טמוקאב רע רעבא
.ןטשרעביוא

רעד ,טרעקראפ ראנ .שנוע ןא ךייש טינ זיא סע זא קידנאטשראפ זיא םעד טיול
לטבמ זיא רעטשרעביוא רעד .הבחרהב הסנרפ ןוא טנוזעג ,רעדניק םע טיג רעטשרעביוא
ןופ רוטפ טרעוו ןעמ .תולגה ןינע ,רעצ עטסערג יד המכו המכ תחא לע ,רעצ ןופ ןינע רעדעי
המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז דימו ףכיתו ,(לטב טרעוו תולג רעד) "תולג יאלאד" ,תולג
.ונקדצ חישמ י"ע
(ח"משת אציו פ"ש תחישמ)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"