ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


הרש ייח תשרפ


ןתרותמ תובא ידבע לש ןתחיש הפי :ל"זר יד ןגאז םימיב אב ןקז םהרבאו השרפ רעד ףיוא
.(רעדניק יד ןופ הרות יד יוו תובא יד ןופ טכענק יד ןופ דייר יד רעסעב ןענייז סע) םינב לש
זיא "םינב לש ןתרות" זא טסייה סאד .תוא ןייא ןופ ןעמ טנרעל הרות יפוג המכ םוראוו
ןוא תוכיראב טייטש תובא ידבע לש ןתחיש רעבא .זמר א ךרוד ,ץרוק ןראוועג טגאזעג
סע .רזעילא ןופ השעמ יד יוו יוזא ,לאמ יירד - ייווצ טייטש ןינע ןייא :רעמ ךאנ .ךעלריפסיוא
ךאנרעד .טריסאפ םע טימ טאה סאוו ןוא טגאזעג םע טאה םהרבא סאוו רעירפ טייטש
סאוו ןוא טגאזעג םע טאה םהרבא סאוו טלייצרעד רזעילא יוו ,לאמא ךאנ ץלא סאד טייטש
.טריסאפ םע טימ טאה

.(רעדנעב-טנאה) םידימצ ייווצ ןעוועג זיא הקבר ןבעגעג טאה רזעילא סאוו ןכאז יד ןופ ענייא
לע תורח" ןעוועג ןענייז תורבדה תרשע יד .תוחול ייווצ יד ןגעקטנא ןענייז ייז זא י"שר טגאז
.ןבירשעגנא טינ ,טצירקעגסיוא "תוחולה

ףיוא טניט טימ טביירש ןעמ ןעוו :זיא ןעצירקסיוא ןוא ןעביירש ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד
.ךאז ערעדנוזאב א זיא טעמראפ יד ןוא ךאז ערעדנוזאב א (תויתוא יד) טניט יד זיא טעמראפ
יד ןופ ךאז ערעדנוזאב א טינ תוחול יד ןענייז ,טצירקעגסיוא ןענייז תויתוא יד ןעוו רעבא
.תויתוא יד טכאמעג ןענייז ןיילא תוחול יד ןופ ראנ ,תורבדה תרשע

סאוו שטנעמ רעד ןוא הרות ןופ דייר יד :ןעכאז ייווצ ןייז ךיוא ןענעק הרות טנרעל ןעמ ןעוו
יד זא ןפוא ןא ןיא הרות ןענרעל ףראד ןעמ .ןעכאז ערעדנוזאב ייווצ ןביילב הרות יד טנרעל
.ךאז ןייא ןרעוו הרות יד טימ רע זא - הרות ןייז - "ותרות" טרעוו הרות

טינ זיא סע זא ןעזייוו וצ ,אקוד תוחול יד ןגעקטנא םידימצ ןבעגעג רזעילא טאה ראפרעד
ערעדנוזאב ייווצ ןענייז הרות יד טימ רע רעבא ,הרות יד ןייז םייקמ לאז דיא א זא גונעג
.הרות ןיילא ךיז ןופ ןעכאמ ףראד רע .ךאז ןייא ןרעוו ןפראד הרות רעד טימ רע ראנ .ןעכאז
.תורבד ערעדנא יד טימ ךיוא יוזא ןוא ךיקלא 'ה יכנא טימ סנייא טרעוו רע
(36 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"