ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


ןושח-רמ ף"כ


ןושח-רמ ף"כ

רעכלעוו - ע"נ רעבוד םולש יבר - ב"שרוהמ יבר םעד ןופ תדלוהה םוי רעד זיא ןושח-רמ 'כ
.א"כרת ראי ןיא ןראוועג ןריובעג גאט םעד ןיא זיא

רע סאוו םירמאמ ןופ ךשמה רעד זיא ב"שרה ן'יבר םעד ןופ םירמאמ - םיכשמה יד ןופ ענייא
- הרות ןיא העיגי ןופ הלעמ יד ךיז טדער רפס םעד ןיא .ו"סרת ראי ןיא טגאזעג טאה
.הרות ןיא ןעוועראה

לאז'מ הצע ןא ןעמ טניפעג יוו ,ןטכארט ןוא םורא ןעייג סאוו םידימלת ןאראפ ןענייז סע
ןייז ףראד ןעמ .הרות ןיא העיגי זיא רקיע רעד זא ןסיוו ןעמ לאז .ןענרעל םוצ קשח ןבאה
.לוע תלבק ןוא העיגי טימ טנרעל ןעמ ראנ ,ןענרעל םוצ קשח ןייק טינ טאה ןעמ זא ןדירפוצ

ךיז ןגאלק קדצ חמצ םוצ ןעמוקעג זיא רענייא .קדצ חמצ ן'טימ השעמ יד טסואוואב זיא סע
,טוג ךאד זיא :טרעפטנעעג קדצ חמצ רעד םע טאה .ןענרעל םוצ קשח ןייק טינ טאה רע זא
?קשח א אי באה ךיא זא ןאט ךיא לאז סאוו

א קעווא ךאד רע טיג ,קשח טכוז רענייא זא .העיגיב אקוד ןייז ףראד הרות ןענרעל
עקאט ליוו ןוא קשח ןייק טינ טאה ןוא "ןעוועג הכוז" טאה רע זא .טייהנעגעלעג עגידלאוועג
טעוו ,העיגי ןוא לוע תלבק טימ ןענרעל טעוו רע זא זיא ,טינ קראטש ראג ןוא ,טינ קראטש
.הגירדמ עטסכעה יד וצ ןעמוקוצ רע

םע טכוזרעטנוא ןעמ יוו זיא סע זא ןלעטשראפ ךיז ףראד םשה תואבצ ןופ טאדלאס רעדעי
רעד זיא יימרא עקיד'תוימשג א ןיא .יימרא ,אבצ ןיא ןעמונעגנא ןרעוו ףיוא יואר זיא רע יצ
ביוא .טינ יצ קשח טאה רע יצ טינ טכארט'מ ןוא ,שטנעמ רעטנוזעג א זיא רע יצ עגונ רקיע
.קשח טאה רע יצ טינ םע טגערפ'מ ןוא ,ןא דלאב םע ןעמ טמענ שטנעמ רעטנוזעג א זיא רע
םע טמענ ןעמ ראנ ,קשח טמוקאב רע ןעוו קירוצ ןעמוק ןוא ,םייהא ןייג טינ םע טסייה ןעמ
.ןא דלאב

ןענרעל ףראד'מ .טינ יצ קשח טאה ןעמ יצ עגונ טינ זיא'ס .םשה ןופ יימרא ןיא ךיוא זיא יוזא
.רקיעה אוה השעמה .לוע תלבק טימ
(503 'ע ו"טח ש"וקל)Back to "Leben Mit Der Tzeit"