ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


אריו תשרפ


(א) אריו

ןזיוואב ךיז טאה רעטשרעביוא רעד זא "'ה וילא אריו" טייטש השרפ רעזנוא ןופ ביוהנא ןיא
םעד ,"ותלימל ישילש םוי" ןעוועג זיא סע זא ,"הלוחה תא רקבל" י"שר טגאז .םהרבא וצ
רעד ,ראפרעד זיא ,הנכס עטסערג יד זיא טסלאמעד .הלימ תירב ןייז ךאנ גאט ןטירד
.ןייז הלוח רקבמ םע ןעמוקעג רעטשרעביוא

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

?"םהרבא לא אריו" טינ ןוא ,"וילא אריו" טייטש סאווראפ

:זיא רעפטנע רעד

רעד סאוו סאד זא טניימעג ןעמ טלאוו ,"םהרבא לא אריו" ןענאטשעג טלאוו סע ביוא
םהרבא לש ותלעמ דצמ סאד זיא ,ן'םהרבא ןייז הלוח רקבמ ןעמוקעג זיא רעטשרעביוא
.ןדיא א םתס ןייז הלוח רקבמ ףראד ןעמ זא םעד ןופ 'יאר ןייק טינ זיא סע ןוא ,וניבא
וצ הוצמ א זיא סע זא ןסיוו לאז ןעמ זא ,"םהרבא" טראוו רעד טינ אד טייטש ראפרעד
.ןדיא רעדעי ןייז הלוח רקבמ

.ןטשרעביוא םעד ןופ ןגעוו יד ןייגכאנ לאז ןעמ ,"וכלת םכיקלא 'ה ירחא" טייטש סע
ןעמ טנרעל ,ן'םהרבא ןעוועג הלוח רקבמ טאה רעטשרעביוא רעד זא טניפעג ןעמ דלאביוו
.ןדיא רעדעי ןייז הלוח רקבמ ףראד ןעמ זא םעד ןופ פא

ךיז ןענייז םשה תואבצ עכלעוו ןיא םידסח תולימג ןופ םינינע יד ןופ ענייא זיא םילוח רוקיב
.קסוע
(320 'ע ה"ח ש"וקל)


(ב) אריו

טייטש קוספ ןטשרע ןיא .םידסח תולימג ןופ תווצמ ייווצ טימ ןא ךיז טגנאפ אריו תשרפ
זיא רעטשרעביוא רעד ןוא ותלימל ישילש םוי ןעוועג זיא סע זא טגאז י"שר ."'ה וילא אריו"
.ןייז הלוח רקבמ ןעמוקעג םע

ץריו אריו וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו" טייטש קוספ ןטייווצ ןיא
.םיחרוא תסנכה ןופ הוצמ יד ןאט ןפאלעג זיא םהרבא זא ,"םתארקל

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

סאוו םעד בילוצ ןעד סע זיא ?ןטייווצ םוצ םענייא םיקוספ ייווצ יד ןופ תוכייש יד זיא סאוו
תסנכה תוצמ ןעוועג םייקמ םהרבא טאה ,םע וצ ןזיוואב ךיז טאה רעטשרעביוא רעד
?םיחרוא

:זיא רעפטנע רעד

ןייז .שטנעמ ןדעי ןפלאהעג טאה רע .דסחה תדמ ןיא סיורג רעייז ןעוועג זיא וניבא םהרבא
םהרבא טאה ןסע ן'כאנ .טלעג ןא ןעקנירט ןוא ןסע וצ ןעמעלא ראפ ןעפא ןעוועג זיא בוטש
ייז טאה יוזא .ןסע רעייז ראפ ט-ג ןעקנאד ןוא ןשטנעב ןפראד ייז זא םיחרוא יד טנרעלעג
.טלעוו רעד ףיוא ט-ג א ןאראפ זיא סע זא ןסיוו ןלאז ייז זא ,תוינחורב ןפלאהעג םהרבא

ראנ .ןסע ןטעב םע וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו חרוא ןא ןפלאהעג ראנ טינ טאה וניבא םהרבא
.םיחרוא ןייק ןענופעג טינ טאה רע ןעוו רעצ טאהעג טאה ןוא ,םיחרוא טכוזעג טאה םהרבא

,ףליה ףראד סאוו רענייא ןאראפ טינ זיא סע ןעוו וליפא ןפלעה ןלעוו וצ ,דסח ןופ הגירדמ יד
טייטש ראפרעד .םע וצ ןזיוואב ךיז טאה רעטשרעביוא רעד ןעוו ןעמוקאב םהרבא טאה
טאהעג םהרבא טאה ךאנרעד ןוא ,םהרבא וצ ןזיוואב ךיז טאה רעטשרעביוא רעד זא רעירפ
.םיחרוא ןייק טינ טאה רע סאוו םעד ןופ רעצ

םהרבא .םיכאלמ טקישעג םע רע טאה ,םהרבא ןופ רעצ םעד ןהעזעג טאה רעטשרעביוא רעד
טאה ,דסח ןופ הגירדמ ערעסערג א ךאנ ףיוא תוררועתה יד למיה ןופ קידנעמוקאב ,וניבא
ןפלעה םיכאלמ יד ןגעקטנא ןפאלעג זיא רע ,"םתארקל ץריו" ןוא ,טצונעגסיוא ךיילג סע
.ייז

ףראד ,רעסעב ןערעוו ףיוא גנולצולפ ררועתנ טרעוו רענייא תעשב :זיא זנוא ראפ הארוה יד
,ןערעוו לטב ו"ח טינ לאז תוררועתה יד זא ידכ .לעמיה ןופ טמוק תוררועתה יד זא ןסיוו רע
.ןאטעג טאה םהרבא יוו יוזא ,לעופב הוצמ א ןאט ךיילג רע זומ
(329 'ע ה"ח ש"וקל)


(ג) אריו

רע .טלעוו רעד ףיוא ןעוועג זיא סאוו ןדיא ןטשרע םעד ןגעוו טלייצרעד הרדס עגיטנייה יד
טאה ןעמ זיב ,םע ןגעק ןעוועג זיא טלעוו עצנאג יד .רעגיצנייא ןוא ןייא ןא ןעוועג זיא
.טוט רע סאוו ץלא ןיא םע טציטש רע ןוא םע טימ זיא רעטשרעביוא רעד זא ןהעזעגנייא

טאה וניבא םהרבא ."עבש ראבב לשא עטיו" ,הרדס יד טלייצרעד ,טייצ רעד ןיא ןוא
ןוא טייקכילטעג ןעוועג םסרפמ טאה רע ."םלוע ל-א 'ה םשב ארקיו" ;לשא ןא טצנאלפעג
.הנומא

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

הרות יד ?לשא ןא טצנאלפעג טאה וניבא םהרבא סאוו םעד ןופ פא רימ ןענרעל סאוו
רע טאה דיא רעגיצנייא ןא קידנעייז ,וניבא םהרבא ןופ טייקסיורג יד ךאד טביירשאב
ןא ןצנאלפ ןייז ןופ גנולייצרעד רעד ,וצ טיג סאוו זיא .דחא 'הב הנומא טיירפשראפ םוטעמוא
?לשא

א ןיא קידנעייז .םיוב רעטגייווצראפ סיורג א - "לשא" ןופ שטייט רעד זיא תוטשפ ןיא
טצנאלפעג טראד רע טאה ,טנערב ןוז רעד ןופ ץיה יד ואוו (םיתשלפ ץרא) דנאל ןקיד'רבדמ
.ןוז רעד ןופ ךיז ןצישאב וצ ידכ םיוב א

א טצנאלפעג טאה םהרבא ראנ ,םיוב ןגיצנייא ןא טינ טניימ "לשא" זא טייטש ארמג ןיא
- רעייגייבראפ יד זא ןעוועג זיא ןטראג א ןופ קעווצ רעד .רעמיוב טכורפ טימ ןטראג ןצנאג
."אינסכא" - "קדנופ" טניימ "לשא" זא :העיד א ךאנ .ןטכורפ יד ןופ ןסינעג ןלאז םיחרוא
'וכ ןייוו טימ שיילפ ,ןקנירט ןוא ןסע ראנ ןטכורפ זיולב טינ ןבעגעג םיחרוא יד טאה םהרבא
זיוה ןיא ךיז ייב טנעדראעגנייא וליפא טאה םהרבא זא שרדמ ןיא טייטש סע .רעגעלעג א ןוא
.םיחרוא יד ייב ןעמוקפיוא טנעקעג ןבאה סאוו תולאש יד ףיוא ןרעפטנע וצ ידכב ןירדהנס א

טינ ךיז טאה רע :םיחרוא תסנכה ס'וניבא םהרבא ןופ ןפוא םעד אד זנוא טלייצרעד הרות יד
וצ גונעג ךאד ןענייז ייז סאוו ,ץלאז ןוא רעסאוו ןוא טיורב םיחרוא יד ןבעג טימ טנעגונגאב
ךיוא טאה רע .םומינימ םעד ןבעג טימ טנעגונגאב טינ ךיז טאה וניבא םהרבא .ןקיטעזנא
וצ ןירדהנס א וליפא ןוא ,רעגעלעג א ,םידגמ ינימ לכ ,ןייוו ,טכורפ :ןכאז ןגינעגראפ ןבעגעג
םע ראפ ןעוועג ןענייז ייז שטאכ ןבעגעג ייז ץלא סאד טאה רע .תולאש ערעייז ןרעפטנע
.ןשטנעמ עדמערפ ןצנאגניא

יד ןצראה ןיא טצנאלפעגנייא זיא דיא רעדעי ייב :ןענרעלפא דיא רעדעי ךיז ףראד םעד ןופ
ןופ השוריב טאה רע סאוו ,הדמ יד זא ןסיוו רע ףראד .םידסח תולימג ןוא הקדצ ןופ הדמ
ןבעג וצ ךיוא ראנ ,עקיטיונ עמאס סאד ןטייווצ א ןבעג וצ ףיוא זיולב טינ זיא ,וניבא םהרבא
עקיד'שפנ סמענעי ןזייל וצ ךיוא ראנ ןיז ןעלעירעטאמ ןיא ראנ טינ ןוא ;גונעת ירבד םע
.ןעמעלבארפ
(769 'ע ג"ח ש"וקל)Back to "Leben Mit Der Tzeit"