ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


ךל ךל תשרפ


(א) ךל ךל

תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" וניבא םהרבא טגאזעגנא טאה רעטשרעביוא רעד
ןוא טראסטרובעג ןייד ןופ ןוא דנאל ןייד ןופ סיורא ייג) "ךארא רשא ץראה לא ךיבא
שטייט רעטושפ רעד .(ןזייוונא ריד לעוו ךיא סאוו דנאל םוצ זיוה ס'רעטאפ ןייד ןופ
שטייט רערעפיט רעד .לארשי ץרא ןיא ןייג ןוא ןרח ןופ ןייגסיורא לאז םהרבא זא זיא
טגאז ןוא ,םהרבא ערזמ זיא רעכלעוו דיא רעדעי וצ טדער רעטשרעביוא רעד זא זיא
:םע

המשנ א טאה דיא א .טוג לאמעלא זיא סאוו דיא ן'תמא םעד וצ ,ךיז וצ ייג - ךל ךל
.טוג לאמעלא זיא ןוא ןטשרעביוא ןופ לייט א זיא סאוו

:ןופ ןייגסיורא ףראד ןעמ

ןכאז .עשידרע - "םייצרא" ןענייז עכלעוו ןכאז וצ תוכייש א ןבאה ןופ - ךצראמ
ןסע ןופ תוואת ןיא ןגיל טינ ףראד ןעמ .תוימשג ןוא דרע טימ ןאט וצ ןבאה עכלעוו
.וו"זאא ןקנירט ןוא

ךיז ןוא טנרעלעג טאה ןעמ עכלעוו ןטייהניואוועג עטכעלש יד ןופ - ךתדלוממ
עכלעוו תודמ עכעלש יד ןזאלפא ףראד ןעמ .טראסטרובעג םעד ןיא טניואוועגנייא
רצי ןופ ןעמוק עכלעוו תודמ עטוג ןיא ןעניואוועגנייא ךיז ןוא ,ערה רצי ןופ ןעמוק
.בוט

םעד ןופ דנאטשראפ ןטכעלש םעד ןופ ןוא ןעקנאדעג עטכעלש יד ןופ - ךיבא תיבמו
ךאנ ןענייז ןליפעג יד לייוו ,ןליפעג יד ןופ "עטאט" א טסייה דנאטשראפ .ערה רצי
ןייז טיול לייוו "פאפילאל" א ביל טאה דניק ןיילק א לשמל .דנאטשראפ םעד
רערעטלע ןא .טלעוו רעד ףיוא ןאראפ זיא סאוו ךאז עטסעב יד סאד זיא דנאטשראפ
רעמ טרעוו ןענייז ןכאז יד זא טייטשראפ רע לייוו ,וו"זאא דובכ ןוא טלעג ביל טאה
הרות ןענייז ןכאז עטוג ע'תמא יד זא טייטשראפ בוט רצי רעד ."פאפילאל" א ןופ
ןוא תודמ עטכעלש יד ןופ ןייגסיורא רעד .ןכיילג ןעמ ףראד ןכאז יד ןוא ,תווצמו
א טגניירב ,ןטייהניואוועג ןוא תודמ עטוג ןיא ןעניואוועגנייא ךיז ןוא ,ןטייהניואוועג
:וצ דיא

דיא א ןיהואוו תילכת רעד טניימ סאד סאוו ,לארשי ץרא וצ - ךארא רשא ץראה
.םשה תדובע ןייז ןיא ןעמוקוצ ףראד
(659 'ע ב"ח ש"וקלמ)


(ב) ךל ךל

.הרות ןתמ ראפ ךאנ רשעמ ןבעג ןופ הוצמ יד ןעניפעג רימ זא טביירש ד"באר רעד
רע טאה ,םיכלמ יד טימ המחלמ יד ןופ טרעקעגמוא ךיז טאה וניבא םהרבא ןעוו
(י"שר - חנ ןב םש) קדצ יכלמ וצ ןגעמראפ ןייז ןופ - רשעמ - לטנעצ א ןבעגעגפא
."ןוילע ל-אל ןהכ" ןעוועג זיא רעכלעוו

טגאמראפ דיא א סאוו ץלא .האולמו ץראה 'הל :זיא "רשעמ" ןופ גנוטיידאב יד
לטנעצ א ןבעגפא ןטשרע םעלא םוצ דיא א ףראד רעבירעד .ןטשרעביוא םוצ טרעהעג
ערעדנא יד רע טצונ םעד ךאנ טשרע ןוא (ותלחנ אוה 'ה סאוו) יול םוצ "רחבומה ןמ"
ץלא זא ןסיוו לאז ןעמ ידכ) "ולש לכהש תעד ןעמל" ,ןקעווצ ענעגייא ענייז ראפ ןלייט
.(ס'נעטשרעביוא םעד זיא

ןעוו ראנ טינ ."והעד ךיכרד לכב" ןוא "םימש םשל ךישעמ לכ" ןופ ןינע רעד זיא סאד
םשל" ןענייז םיכרד ןוא םישעמ עטאווירפ ענייז ךיוא ראנ הוצמ א םייקמ זיא ןעמ
טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז םישעמ יד ךיוא ."והעד" ןופ ןפוא ןא ןיא ןוא "םימש
.טייקכילטעג

הוצמ יד ןאראפ זיא סע רעבא ,המהב רשעמ ןופ הוצמ יד ןאראפ טינ זיא הזה ןמזב
.הקדצ - םיפסכ רשעמ ןופ

ענעגייא ןעמענסיורא ףיוא חכ רעד .ונוממב ןוא ופוגב ןאט ןעמ ןעק דסח תולימג
,םענעי טימ ןסע ןייז ךיז ןלייטוצ רעדא ,הקדצ ףיוא סע ןבעגפא ןוא ענעשעק ןופ טלעג
וניבא םהרבא ןופ רימ ןעמוקאב - ופוגב דסח תולימג א טימ םע ןפלעה רעדא
.רשעמ ףיוא ןבעגעגפא סע ןוא ןגעמראפ םענעגייא ןייז ןעמונעג טאה רעכלעוו

ןריט ריפ טאהעג טאה טלעצעג ןייז .חרוא סינכמ רעסיורג א ןעוועג זיא וניבא םהרבא
ל"זח ןע'נשרד ,"לשא עטיו" .ןייגניירא ןענעק ןלאז םיחרוא זא ןטייז ריפ עלא ףיוא
ןעקנירט ןסע - היול ןוא (הניש רעדא) 'יתש הליכא םיחרוא יד ןבעגעג טאה רע זא
.טיילגאב ייז טאה רע ןוא (ןפאלש רעדא)
(70 'ע ה"ח ש"וקל)


(ג) ךל ךל

ןוא ן'לאעמשי ןופ טרובעג םעד ןגעוו זיא הרדס רעגיטנייה רעד ןופ טלאהניא רעד
.ן'קחצי

ןרעוו ןריובעג טעוו םע ייב זא ןע'םהרבא טגאזעגוצ טאה רעטשרעביוא רעד ןעוו
ול :ןטשרעביוא םוצ טגאזעג טאה רע ןוא ,לאעמשי טאהעג ןיוש רע טאה ,קחצי
רע זא טסייה סאד .(ריד ראפ ןבעל לאעמשי שטאכ לאז יאולה) ךינפל 'יחי לאעמשי
לאעמשי זא יבא ,ןראוועג ןריובעג טינ טלאוו קחצי ביוא וליפא ןדירפוצ ןעוועג טלאוו
םעד ןיא ןייג טעוו ןוא ,ףראד ןעמ יוו ןריפפיוא ךיז טעוו ,"ךינפל" ןבעל טעוו
.ןגעוו ס'נעטשרעביוא

זיא יז .עמורפ א רעייז ןעוועג זיא ,שרדמ רעד טלייצרעד ,רגה עמאמ ס'לאעמשי
:קידנעגאז קעווא ןטראד ןופ זיא יז רעבא ,םירצמ ךלמ הערפ ןופ רעטכאט יד ןעוועג
ס'הערפ ןיא ןסעצנירפ א יוו בוטש ס'םהרבא ןיא טסניד א ןייז וצ רעסעב זיא סע
.געוו םעד ןיא ךיוא לאעמשי ןוז ריא טעוועדאהעג טאה רגה זא ךיז טייטשראפ .בוטש
.לאעמשי ןופ תחנ ןבאה וצ טפאהעג םהרבא טאה ראפרעד

,"ךיתעמש לאעמשילו" :םהרבא טרעפטנעעג רעטשרעביוא רעד טאה ןגעווטסעדנופ
,ןענעגונגאב טינ ךיז וטסנעק םעד טימ רעבא ,תחנ ןבאה ךיוא וטסעוו לאעמשי ןופ
.קחצי ןופ אקוד ןבאה וטסעוו תחנ ן'תמא םעד ,"ערז ךל ארקי קחציב יכ"

?עקאט סאווראפ

א ףיוא ןעוועג זיא טרובעג ס'לאעמשי :זיא קחצי ןוא לאעמשי ןופ דיישרעטנוא רעד
הרש ןוא םהרבא לייוו ,םיסינ ךרוד ןעוועג זיא טרובעג ס'קחצי .ןפוא ןעכעלריטאנ
.ןראוועג ןראבעג קחצי זיא סנ א ךרוד ראנ ןוא ,טלא רעייז ןעוועג ןענייז

וצ ןעוועג לאעמשי ןופ (ןטשרעביוא םעד טימ דנוב רעד) תירב רעד ךיוא זיא ראפרעד
געט טכא וצ ןעוועג זיא תירב ס'קחצי .דנאטשראפ טמוקאב ןעמ ןעוו ,הוצמ רב ןייז
.ןענאטשראפ טינ ךאנ טאה רע ןעוו

ןעמ ןעק תחנ ןשידיא ןע'תמא םעד :וניבא םהרבא וצ טגאזעג טאה רעטשרעביוא רעד
טרובעג ןופ דלאב - ןבעל רעצנאג ןייז ןוא טרובעג ןייז סאוו דניק אזא ןופ אקוד ןבאה
טיול זיולב טינ ןייז טייקשידיא יד טעוו דניק אזא ייב .ןפוא ןכילט-ג א ףיוא זיא - ןא
.תחנ ןשידיא ןע'תמא םעד םע ןופ ןבאה טעוו ןעמ ןוא שפנ תריסמ טימ ראנ לכש ןייז
(18 'ע א"ח ש"וקל)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"