ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


חנ תשרפ


(א) חנ

י"שר טגניירב ."ויתורודב קידצ" א ןעוועג זיא חנ זא טייטש חנ תשרפ סביוהנא ןיא
זיא םיעשר ןופ רוד א ןיא ביוא ,"חבשל" זיא שוריפ רעטשרע רעד .םישוריפ ייווצ
א ךאנ ןעוועג יאדווא רע טלאוו םיקידצ ןופ רוד א ןיא זיא ,קידצ א ןעוועג חנ
ןייז ןופ םיעשר יד יבגל זא ,"יאנגל" זיא שוריפ רעטייווצ רעד .קידצ רערעסערג
םהרבא ןופ רוד םעד ןיא ןעוועג רעבא טלאוו חנ ביוא .קידצ א ןעוועג חנ זיא רוד
.קידצ א יוו טנעכערראפ ןעוועג טינראג רע טלאוו ,וניבא

.רוד רעקירעדינ א רעייז ןעוועג זיא רוד ס'חנ זא סיוא טמוק םישוריפ עדייב טיול
ןוא) "סמח ץראה אלמתו" ןוא (ןראוועג ןבראדראפ זיא דרע יד) "ץראה תחשתו"
טקידניזעג ןבאה לובמה רוד ןופ םיעשר יד .(ביור טימ לופ ןראוועג זיא דרע יד
תומהב יד וליפא .לזג ןוא תוירע יולג ,הרז הדובע ןופ תוריבע עטסגרע יד טימ
."רשב לכ תיחשה יכ" טייטש סע יוו ,ןבראדראפ ןעוועג ןענייז תופועו תויח

רעבא ,הבושת וצ ורוד ישנא ןקעוופיוא וצ ידכ ראי 120 הבית יד טיובעג טאה חנ
.םיעשר ןבילבעג ןענייז ייז ןוא ןפלאהעג טינ טאה סע

ןיא .קידצ א ןעוועג חנ זיא ,םיעשר ןעוועג ןענייז עלא ןעוו ,טייצ אזא ןיא וליפא
.לובמ םעד ןופ ןראוועג טעוועטארעג החפשמ עצנאג ןייז טימ רע זיא תוכז םעד
"המחנ" ןוא "החונמ" טכארבעג ןוא "שדח םלוע" ןא טלעטשעגפיוא טאה חנ
.(המחנו החונמ ,טעטיידאב - חנ - ןעמאנ ןייז יוו) טלעוו רעד ןיא

לאמא ךיז טליפ "םשה תואבצ" ןופ טאדלאס א :זיא זנוא ראפ גנונרעלפא רעד
ןייז ןיא וליפא ןוא ,םיקידצ יוו טינ ךיז טריפ םע םורא טלעוו עצנאג יד ;ןיילא
.ףראד ןעמ יוו טינ ןריפ ךיז ערעדנא ןליוו סאלק ענעגייא

ערעדנא ןעוו וליפא ."ויתורודב 'יה קידצ" ןייז ףראד ןעמ זא חנ זנוא טנאמרעד
,הבושת ןאט וצ ערעדנא ןעמ טגניירב יוזא .קידצ א ןייז ןעמ ףראד םיעשר ןענייז
.טלעוו רעד וצ המחנ ןוא החונמ טגניירב ןעמ ."טלעוו עיינ" א טיוב ןעמ ןוא

.חנ א ןייז ףראד ןוא זיא "םשה תואבצ" ןופ טאדלאס רעדעי
(םשה תואבצל - ג"משת ןושח 'ב תחישמ)


(ב) חנ

רמאנש ,וחבשב רפיס וריכזהו ליאוה :י"שר טגאז - קידצ שיא חנ חנ תודלות הלא
ןייז הרות יד טלייצרעד ,חנ טנאמרעד טאה הרות יד דלאביוו .הכרבל קידצ רכז
.הלעמ

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

?קידצ א חבשמ זיא ןעמ זא תלעות רעד זיא סאוו

ליטק יאתילת ןושל" .ארמג א ןייטשראפ רעירפ ךרוד ןייטשראפ סע ןעמ טעוו
סאוו םעד ןוא טדער סאוו םעד זיולב טינ ןדאש א טכאמ ערה ןושל ."יאתילת
טאה'מ ןעמעוו ףיוא םעד לייוו .טדער ןעמ ןעמעוו ףיוא םעד ךיוא ראנ ,טרעה
ןופ םדה לאוג רעד ןוא רעדער םעד ןיא ןייז םקונ ךיז טעוו ערה ןושל טדערעג
.םע ןיא ןייז םקונ ךיז טעוו רעדער

ןעמעוו ףיוא םעד ןוא רערעה רעד ,רענדער רעד :ט'גרהעג ןשטנעמ יירד ןרעוו
.טדער ןעמ

עדייב ךיז ןבאה טרעה סאוו רעד ןוא טדער סאוו רעד :ןייטשראפ ןעמ ףראד
וצ ךיילג זיא ערה ןושל זא טגאז ארמג יד יוו ,הריבע עבראה א ןיא טגילייטאב
סאווראפ קידנאטשראפ זיא אלימב .תוירע יוליג ןוא םימד תכיפש ,הרז הדובע
רע ?טדער ןעמ ןעמעוו ףיוא רעד גידלוש זיא סאוו רעבא .ייז טדאש ערה ןושל
?ןדייל רע לאז סאווראפ ;הריבע יד ןאטעג טינ טאה

:זיא רעפטנע רעד

זא טניימ סאד .טכארט ןעמ סאוו םענעי וצ סאד טקעלפטנא טדער ןעמ ןעוו
ךיוא יוזא .םע ןיא ןטלאהאב זיא סאוו סאד ןשטנעמ א ןופ סיורא טגניירב רוביד
טגניירב ,סטכעלש םע ףיוא טדער ןעמ ןעוו .טדער ןעמ ןכלעוו ףיוא םענעי טימ
טקירד סטכעלש ןייז .םע ןיא ןטלאהאב טאה רע סאוו סטכעלש םעד סיורא סאד
.שנוע ןא רע טנידראפ ראפרעד .ךאז עטכעלש א ןאט ןיא סיוא ךיז

סטכעלש ס'מענעי ןגעוו ןדער זא ךאד המ - תונערופ תדממ הבורמ הבוט הדמ
ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ,סיוועג ,ןכש לכמ זיא ,םע ףיוא גנוקריוו עטכעלש א טאה
םע טפלעה סע .גנוקריוו עטוג א יאדווא סע טאה חבש ןוא בוט ס'מענעי
.תולעמ ענייז ןוא בוט ןייז ךיז ןופ ןגניירבסיורא

ראנ ,חנ ייב יוו ןשטנעמ א חבשמ זיא רעטשרעביוא רעד ןעוו ראנ טינ זיא סאד
ןעגניירבסיורא םע סאד טפלעה רבח ןייז ףיוא טוג טדער שטנעמ א ןעוו וליפא
.תולעמ ענייז
(36 'ע ה"ח ש"וקל)


(ג) חנ

.חנ ןופ ןרעסאוו יד ,"חנ ימ" ןפורעגנא ןרעוו לובמ ןופ ןרעסאוו יד

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

םעד ןיא גידלוש ןעוועג טינ ךאד זיא חנ ,"חנ ימ" ןפורעגנא ייז ןרעוו סאווראפ
?םימת קידצ א ןעוועג ךאד זיא רע ,לובמ

טנעוואדעג טינ טאה חנ) ורוד ינב לע ללפתה אל חנ לייוו - רהז רעד ףיורעד טגאז
.ןעמאנ ןייז ףיוא ןפורעגנא לובמ רעד טרעוו ראפרעד (רוד ןייז ןופ ןשטנעמ יד ראפ

ארקיו" טייטש וניבא םהרבא ןגעוו .וניבא םהרבא טימ חנ טכיילגראפ רהז רעד
רעד ןיא ןטשרעביוא םעד ןופ ןעמאנ םעד ןעוועג םסרפמ טאה רע ."'ה םשב
ןוא ןסע ןבעגעג טאה רעכלעוו חרוא סינכמ רעסיורג א ןעוועג זיא רע .טלעוו
רע .העפשה עקיד'תוינחור ןבעגעג ייז רע טאה ךיוא .םיחרוא ענייז וצ ןפאלש
.ןטשרעביוא םעד ןעקנאד ןעמ ףראד ןסע ן'כאנ זא ןייטשראפ וצ ןבעגעג ייז טאה
.ערעדנא ןגעוו טכארטעג ךיוא טאה םהרבא זא ,טניימ סאד

ןופ ןראוועג טעוועטארעג זיא רע .םימת קידצ א ןעוועג עקאט זיא רעבא חנ
ןעוועג ללפתמ טינ רעבא טאה רע .רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ לובמ
רע .ןעוועג הבושתב ריזחמ טינ ייז טאה רע ןוא רוד ןייז ןופ ןשטנעמ יד ראפ
ראפרעד .הבית רעד ןיא ןסאלשראפ החפשמ ןייז טימ ןיילא ךיז ראנ טאה
."חנ ימ" ןעמאנ ןייז ףיוא לובמ רעד טסייה

,הרות ןתמ ראפ טייצ רעד ןיא ורוד ינב ףיוא ןייז ללפתמ טפראדעג טאה חנ ביוא
לארשי לכ" ןוא "םירבח לארשי לכ" ןעוו הרות ןתמ ךאנ יאדווא ךאד זיא
םעד ראפ ךילטראפטנאראפ ןוא םירבח ןענייז ןדיא עלא) "הזב הז םיברע
רע ןעק יוו ראנ ,ךיז ןגעוו ראנ טינ ןטכארט רענייא רעדעי ףראד (ןטייווצ
.תוינחורבו תוימשגב ןדיא א ךאנ ןפלעה
(452 'ע ב"ח ש"וקל)


(ד) חנ

ןענרעל וטספראד סאווראפ :םע טגערפ ןוא דניק שידיא א וצ טמוק ערה רצי רעד
ןראי רעטנזיוט טימ טריסאפ טאה סאוו לובמ א ןגעוו גנולייצרעד א ,חנ תשרפ
הארוה א ראפ סאוו ןוא ?טנייה םעד ןופ ןענרעלפא ךיז וטסנעק סאוו ?קירוצ
?ןבעל ןייד ןיא ריד ראפ סאד טאה

םעד ןופ ןענרעלפא ךיז ןענעק רימ סאוו ןזיוועגנא זנוא בוט םש לעב רעד טאה
.שינעעשעג

םע רעטשרעביוא רעד טאה ,לובמ םעד ןופ החפשמ ןייז ןוא חנ ןעוועטאר וצ
ןושל ןיא טניימ "הבית" טראוו רעד .ןטסאק א "הבית" א ןעיוב וצ ןליופאב
ןענרעל ןופ "טראוו" א ןוא ןענעוואד ןופ "טראוו" א - "טראוו" א ךיוא שדוקה
.הרות

ןופ טצישאב ןעמ טרעוו ,הלפתו הרות ןופ "הבית" רעד ןיא ןיירא טייג ןעמ ןעוו
,בורח טרעוו טלעוו יד ןוא סאג ןיא לובמ א טשרעה סע ןעוו וליפא .לובמ א
ןוא הרות יד ראנ ,ןיילא םע ראנ טינ ןוא .לובמ םעד ןופ הלפתו הרות םע טצישאב
.חנ ייב יוו יוזא ,החפשמ עצנאג ןייז ךיוא טצישאב הלפת

רצי רעד טמוק טנעגער סע רעדא טיינש סאג ן'פיוא ןוא רעטניוו טמוק סע ןעוו
וצ טלאק וצ זיא סע רעדא ,ןענרעל ןייג טינ טצעי טסנעק וד :ט'הנעט ןוא ערה
.סאג ןיא ןייגוצסיורא ךילגעממוא זיא סע .ןינמ א טימ ןענוואד ןייג

ןדיא א טצישאב ןענרעל ןוא ןענוואד ןופ "הבית" רעד זא ,לובמ רעד זנוא טנרעל
ןיא ןייג רעדא הבישי ןיא ןייג ןופ ןדיא א ןטלאהפא טינ ןעק ןגער א .לובמ א ןופ
.לוש
(םשה תואבצל - מ"דשת ירשת ז"כ תחישמ)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"