ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


תישארב תשרפ


םימי יד ךאנ ראי ןופ תבש רעטשרע רעד זיא סע ."תישארב תבש" ןפורעגנא טרעוו תבש רעד
יד סאוו טראוו יד טסואוואב זיא סע יוו ,ראי ןצנאג םוצ עגונ זיא תבש רעד .ירשת ןופ םיבוט
טריפ יוזא ,תישארב תבש קעווא ךיז טלעטש ןעמ יוו :טגאזעג ןבאה - ד"בח יאישנ - םייבר
.ראי ץנאג א ךיז

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

טינ ןמז רענעי זיא ,הרות ןתמ ןופ ןמז ן'טימ זיא סאוו ?אקוד תישארב תבש סעפע סאווראפ
תווצמ טנאמרעד ןרעוו סע עכלעוו ןיא תורדס עלא יד טימ זיא סאוו ןוא ?ראי ןצנאג א וצ עגונ
םוצ עגונ ךיוא תורדס יד ךאד ןענייז ,הרות רעד ןיא לאמ ןטייווצ א טנאמרעד טינ ןרעוו סאוו
?תישארב תבש ןופ םאנסיוא רעד זיא סאוו זיא ,ראי ןצנאג

:זיא רעפטנע רעד

ןוא למיה ןפאשאב טאה רעטשרעביוא רעד .ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב
טלעוו יד ןפאשאב ראנ טינ טאה רעטשרעביוא רעד זא םירפס ןיא טרעלקרעד טרעוו סע .דרע
רעד ןופ טייקידעבעל יד רע טיינאב ,גאט רעדעי ,רדסכ ראנ ,תישארב ימי תשש ןיא לאמ ןייא
.טלעוו

(טפ ,טיק) "םימשב בצנ ךרבד 'ה םלועל" םילהת ןיא קוספ םעד טשטייט בוט םש לעב רעד יוו
- "םלועל" ךיז טניפעג ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע יד ןופ "עיקר יהי" רמאמ רעד זא
ראפ יוו יוזא ,סיוא ןראוועג למיה רעד טלאוו םעד ןא .םע טבעלאב ןוא למיה ןיא לאמעלא
.[('א קרפ -ינש קלח) אינת ןיא שוריפ םעד טגניירב יבר רעטלא רעד] .תישארב ימי תשש

רעבלעז רעד .תווצמו הרות בילוצ עגר רעדעי טלעוו יד טפאשאב רעטשרעביוא רעד
יד טגאזעג טאה ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע יד טגאזעג טאה סאוו רעטשרעביוא
.תורבדה תרשע

רעד זא טקניידעג ןעמ זא .ראי ןצנאג ן'פיוא עגונ יוזא תישארב תבש זיא ראפרעד
טייקיטכיוו יד ןעמ טייטשראפ ,תווצמו הרות בילוצ טלעוו יד רדסכ טפאשאב רעטשרעביוא
,תוכז ףכל טלעוו עצנאג יד רעבירא טגעוו ךאז עטוג ןייא .טוט ןעמ סאוו ךאז עטוג רעדעי ןופ
.תווצמו הרות בילוצ ןראוועג ןפאשאב זיא טלעוו יד לייוו

."ראי ץנאג א ךיז טריפ יוזא ,תישארב תבש קעווא ךיז טלעטש ןעמ יוו"
(1 'ע א"ח ש"וקל)Back to "Leben Mit Der Tzeit"