ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


חצנ ןדיד - תבט 'ה


- 'חצנ ןדיד' היה ובש ,ז"משת תנשב ,תבט 'ה ,הז םויב היהש עוריאה םסרופמו עודי רבכ
.םירפסה לש ןוחצנה

ירומ תשודק-דובכ ידי-לע המקוהש ,ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס לש םירפסה לע רבודמ -
לכו ,תירבה-תוצראל וידי-לע הרבעוה ךכ-רחאו ,היסורב (ןדע ותמשנ צ"יירה ר"ומדא) ימחו
.שפנ-תוריסמ ךותמ הז

ירה ,הצוח תונייעמה תצפה לש תולועפל םירפסב םישמתשמ אלש ןויכמ :הנעט התיה הז לע
!םיאצמנ םה ובש םוקמל םולשו סח םיכייש םניא םהש

ןדיד'ש - םימעה לכ יניעל יולג ןפואב - קספו ,וז הנעט טפשמה-תיב החד תבט 'ה םויב ךא
.'חצנ

דיעה ירהו ,תונייעמה תצפה לש תולועפב רסחש הנעטב אובל רשפא ךיא :הלאשה תלאשנו
םינכומ רבכ וננהו ,תונייעמה תצפהב תואלפנו תולודג ולעפ רבכש (צ"יירה ר"ומדא) יברה
?המילשה הלואגל ונלוכ

:אוה רבסההו

תרותו ,תודיסחה תולגתה יובירמ האצותכ םרגנ ורסאמ :ןקזה ר"ומדא ןמזב םירבדה ויה ךכ
המרג (תודיסחה תרות הלאגנ זאש) ולסכ ט"יב התיהש הלואגהו - הנכסב זא התיה תודיסחה
ןוחצנה :חצנ ןדיד תשרפב ,וישכע םג ךכ ;תודיסחה תרות תצפהב תדחוימו הלודג הפסוהל
.הצוח תונייעמה תצפהב רתוי דוע ףיסוהל ידכ היה

לש ןפואב ,הרותה דומילב ףיסונשכ ירה ,םירפס לש ןוחצנ ,דחוימ ןוחצנב רבודמש רחאמו
.יתימאה ןוחצנה תא הלגי הז - תווצמה השעמ - השעמ ידיל איבמה דומיל

בקעי חור יחתו' - שגיו תשרפ - וניתשרפב בותכש המ תא רתוי דוע רהמי הז לכש ןוצר יהיו
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ תאיבב םיתמה תייחת ידי-לע ,וטושפכ 'יחתו' היהיש ,'םהיבא
ז"משת תבט 'ה [הגומ-יתלב החנה] תחיש יפל דבועמ)
([381 'מע ח"משת תוחישה רפסב ספדנ] ח"משת ,תבט 'ה ,שגיו פ"ש תחישו

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"