ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופןסינ ח"כ


:יבר רעד טגאז ,א"שנת ןסינ ח"כ ןופ החיש עטסואוואב רעד ןיא

עלא יד ףיוא קידנקוק טינ זא ןכתיה ,הלודג יכה (גנורעדנואוו) 'ימת יד טרעוו סע .א ...
טינ ךאנ ןעמ טאה - (הז ןמזב לעיצעפס הלואגה ןינע םעד ןייז שיגדמ ןגעוו) ,םינינע
!קידנאטשראפ טינ ןצנאגניא זיא סאוו ךאז א ...!?שממ לעופב ן'חישמ טכארבעגפארא

אזא ןיא ,(רעמ ןוא) ןדיא ןעצ ןעמאזוצ ךיז ןביילק סע זא - רעדנואוו רערעסערג א ןוא
ןעגנערבפארא וצ טינ ןעמ טמערוטש ןגעווטסעדנופ ןוא ,הלואג יד ראפ טייצ עטסאפעגוצ
טינ ךאנ לאז חישמ זא ,ןלציל אנמחר ,ייז אב טגערפעגפא טינ זיא'ס ןוא .דימו ףכית חישמ
!!ןלציל אנמחר ,ןגראמרעביא רעדא ןגראמ ,טכאנאב טנייה ןעמוק

רעבא ביוא ,'וכו ןסייהעג טאה ןעמ לייוו ראנ סאד זיא - "יתמ דע" טיירש ןעמ ןעוו וליפא
טלאוו חישמ זא ךאז ערעכיז א זיא תמא ןא טימ טניימעג טלאוו'מ ןוא ןעירשעג טלאוו ןעמ
!!ןעמוקעג גנאל ןיוש

ןעיירש ןוא ןעמרוטש ןלאז ןדיא עלא זא ןייז לעופ וצ ,ףיורעד ןיא ןאט ךאנ ךיא ןעק סאוו
זיא סע סאוו ץלא סאוו ףיורעד ךאנ ,לעופב ן'חישמ ןעגנערבפארא וצ ן'לעופ ןוא תמאב
ןוא ,תולג ןיא ךאנ ךיז ןעניפעג רימ זא - 'יארהו ,ןפלאהעג טינ טאה טציא זיב ןראוועג ןאטעג
.םשה תדובע ינינעל עגונב ימינפ תולג א ןיא - רערעמכאנ

טוט :ךייא ןופ ןרעדעי וצ רעביא סאד ביג ךיא - ןאט ךאנ ןעק ךיא סאוו ךאז עקיצנייא יד
םילכ ןיא רעבא והותד תורוא ןופ ןפוא ןא ןיא ןענייז סאוו םינינע - טנעק ריא סאוו ץלא
!שממ דימו ףכית ונקדצ חישמ לעופב ןעגנערבפארא וצ - ןוקיתד

,"ןענע'שקע-ןייא" ךיז ןלעוו סאוו ןדיא ןעצ ןעניפעג ךיז ןלאז ףוס לכ ףוס זא ,ןוצר יהיו ןוא
םעד אב ן'לעופסיוא ןעמ טעוו רעכיז ןוא ,ןטשרעביוא םעד אב ןריפסיוא ןזומ ייז זא
(רעבירעד ןוא ,אתוילעמל) "אוה ףרוע השק םע יכ" קוספ ןיא טייטש סע יוו - ןטשרעביוא
תיתימאה הלואג יד לעופב ןעגנערבפארא ףיוא - ,"ונתלחנו ונתאטחלו וננוועל תחלסו"
.שממ דימו ףכית המילשהו

ךיא לעוו - רערעמכאנ ןייז זרזמ ןוא ןייז רהממ ףיוא םעד ןיא ןאט ךאנ ןאק ךיא סאוו ןוא .ב
הלודג" ןוא ,הקדצ ףיוא ןבעג וצ הוצמ-תוחילש א ךייא ןופ ןרעדעי ןבעג ןוא ןייז ףיסומ
."הלואגה תא תברקמש הקדצ

.טנעק ריא סאוו ץלא טוט ,אבהלו ןאכמו ,ןאטעגפא סניימ באה ךיא ןוא

ןלעוו סאוו ,יירד ,ייווצ ,רענייא םינפ לכ לע ךייא ןשיווצ ןעניפעג ךיז ןלאז סע זא ןוצר יהיו
,ןאט לאז ןעמ יוזא יוו ןוא ןאט לאז ןעמ סאוו הצע ןא ןכוז

המילשהו תיתימאה הלואג יד ןייז לאז סע ןוא ,ןריפסיוא לאז'מ זא - רקיעה אוהו דועו
.בבל בוטו החמש ךותמו ,שממ דימו ףכית ,שממ לעופב
(ישפח םוגרת - 474 'ע ב"ח א"שנת תוחישה רפס)

* * *

"יתמ דע" ןעירשעג ןטכענ-רעייא ןוא "יתמ דע" ןעירשעג ןטכענ ןבאה ןדיא זא דלאביוו ...
,"יתמ דע" ןעירשעג הז ינפלש םימיה לכ ןוא

זיא ,גאטייב טנייה רעדא ירפרעדניא טנייה ,"שדקמה תיב ברח" ,ןלציל אנמחר ,ךאנרעד
.רעטציא "יתמ דע" יירשעג רעד ןייז ףראד'ס יוזא יוו קידנאטשראפ ןופרעד

טייטש הרות ןיא ןוא ,הרות ןיא הכלה א זיא סאד ליטשפ א ןופ ןינע ןייק טינ זיא'ס רומאכ
."ובירחה אוה וליאכ וילע ןילעמ וימיב (שדקמה תיב) הנבנ וניאש רוד לכ" זא

סאוו דיא א טייטש ייברעד ןוא ,שדקמה תיב ףרשנ זיא'ס סאוו תעשב ,ראפ ךיז ןעמ טלעטש
תיב ברח זיא'ס יוזא יוו טעז ןוא ,(ןבאה בל א טימ) דיא רענרענייטש א ,דיא רעטראה א זיא
,טלעוו א טרעקעג ךאד רע טלאוו ,וימויב שדקמה

...!!טנייה טלעוו א רעק :םייחב הארוה - םייח תרות ןוא תמא תרות טגאז
(מ"דשת זומת ב"י תחישמ)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"