ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופחלשב תשרפ


רעד - קלמע קלאפ רעטכעלש רעד יוו טלייצרעד טרעוו ,השרפ רעגיטנייה רעד ןופ ףוס םוצ
.ןדיא יד ןלאפאב זיא - עשרה ושע ןופ לעקינייא

לייוו ,ןדיא יד ןופ טאהעג ארומ טלעוו רעצנאג רעד ןופ רעקלעפ עלא ןבאה ,טייצ ענעי ןיא
רעטשרעביוא רעד סאוו םיסינ עגיד'ארומ ןוא עסיורג יד ןגעוו טרעהעג ןוא ןהעזעג ןבאה ייז
יד :(ןעוועג ןענייז םיסינ עסיורג יד ןשיווצ סאוו) ,לארשי ינב יד ,קלאפ ןייז ראפ ןאטעג טאה
ןוא ,ןראוועג ןעקנורטרעד ןענייז םיירצמ עלא ואוו - ףוס םי תעירק ,םירצמ ןיא תוכמ ןעצ
טאה ןגעווטסעדנופ ןוא ,(םירמ לש הראב) רעסאוו ןופ לאווק רעד ןוא ןמ רעד םעד ךאנ
!ןדיא יד טימ ךיז ןגנאפנא וצ הפצוח עסיורג יד טאהעג קלמע

זיא קלמע זא ,הכרבל םנורכז ,םימכח ערעזנוא ןגאז ?הפצוח אזא ךיז טמענ ןענאוו ןופ
טכאמעג ךיז ןבאה סאוו עכלעזא ןדיא יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז סע סאוו ראפרעד ןעמוקעג
אד ט-ג זיא יצ" :טגערפעג ןבאה ייז ןוא ,םיסינ עסיורג ס'נטשרעביוא םעד ןופ קידנסיוו טינ
טינ ןענייז סאוו עכלעזא ךיוא םיוג יד ייב ןייז טנעקעג טאה ראפרעד "?טינ יצ זנוא ןשיווצ
.םיסינ עסיורג ס'נטשרעביוא םעד ןופ ןראוועג לעפתנ

םעד ןופ פא ךיז טלגיפש טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט סע סאוו ץלא זא ,רימ ןענרעל ןופרעד
השמבו 'הב ונימאיו" רעד ןדיא זנוא ייב אד זיא'ס ןעוו ןוא !ןדיא זנוא ייב ךיז טוט סע סאוו
,ונרודבש חישמ ,רודה איבנ רעד ,רוד רעזנוא ןופ וניבר השמ רעד "ודבע

ןופ רוד רעטצעל רעד ,רוד רעזנוא זיא ,םינמיס עלא יד טיול זא ,טגאזעגנא זנוא טאה סאוו
ןיוש טאה'מ םוראוו ,הלואג רעד ןופ רוד רעטשרע רעד ךיוא - אלימבו ,תולג םעד
תיתימאה הלואג רעד וצ טיירג ןיוש טייטש ןעמ ןוא הדובעה ינינע עלא יד טקידנעראפ
,ש"ממ דימו ףכית ונילאגיו אובי ונקדצ חישמ י"ע המילשהו

ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז ןייז הכוז ךיילג ןלעוו רימ ןוא !ןדיא יד ןעליקפא ןענעק טינ קלמע טעוו
.ונלאגי אוהו ,םיחפט הרשעמ הטמלו ףוג א ןיא הטמל אד

הנח ןב לדנעמ םחנמ אירטמיגב םיקמו רבדמה

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"