ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופטבש ד"וי


"ןיביבח ןיעיבשה לכ"
"קחצי ףסוי" ןעמאנ ן'ףיוא ן'יבר ןופ רואיב
א"ישת טבש ד"וי תחישמ עטק


"ןיביבח ןיעיבשה לכ"

טלעוו יד ןעוו זא ,שרדמ ןופ יבר רעקידרעירפ רעד טגנערב "ינגל יתאב" ןופ רמאמ םעד ןיא
,םיאטח יד ךרוד ראנ ,טלעוו רעד ףיוא אד ןטכיולעג הניכש יד טאה ןראוועג ןפאשאב זיא
יד ןבירטעגקעווא ןעמ טאה ,תורוד עקידרעטעפש יד ןופ םיאטח יד ןוא תעדה ץע אטח םעד
.יעיבשה עיקר םעד וצ זיב ןעגנאגעגפיורא זיא הניכש יד ןוא טלעוו רעד ןופ הניכש

טרעדינעגפארא טאה ,וניבא םהרבא ,רעטשרע רעד ,םיקידצ ןביז יד ןעמוקעג ןענייז ךאנרעד
יוזא ןוא ,ןטפניפ םעד וצ קחצי ,עיקר ןטסקעז םעד וצ עיקר ןטעביז םעד ןופ הניכש יד
לכ" סאוו ,וניבא םהרבא ןופ רוד רעטעביז רעד זיא רע סאוו ,וניבר השמ זיב ,רעטייוו
םעד ןופ הניכש יד טרעדינעגפארא טאה ,(טבילאב ןענייז ס'רעטעביז עלא) "ןיביבח ןיעיבשה
טאה הניכש יד ואוו ,ןכשמ רעד טיובעג טאה רע סאוו םעד ךרוד ,טלעוו רעד וצ עיקר ןטשרע
."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :טייטש סע יוו ,טורעג

אד ןענייז סע יוו טקנופ זא ,"ינגל יתאב" ןופ רמאמ רעטשרע ןייז ןיא ראבמ יבר רעד זיא
טאה ,רעטעביז רעד ,וניבר השמ ןוא ,וניבר השמ זיב וניבא םהרבא ןופ תורוד ןביז
יד טכארבעגפארא טאה ןוא ןביוהעגנא טאה וניבא םהרבא סאוו טעברא יד טקידנעראפ
ןופ רוד רעטעביז רעד ןענייז רימ סאוו ,זנוא ייב זיא ךאז עבלעז יד - טלעוו רעד ףיוא הניכש
.ן'יבר ןטלא םעד

סאוו ,חישמה תאיב וצ טלעוו יד ןטיירגוצ וצ ףיוא ךאד זיא תודיסחה תרות ןופ ליצ רעד
טאה יבר רעטלא רעד .טלעוו רעד ףיוא אד ןעמוקפארא רעדיוו הניכש יד טעוו טלאמעד
ןעגנערבפארא ןופ טעברא יד ןקידנעראפ ןפראד ,רוד רעטעביז רעד ,רימ ןוא ,ןביוהעגנא סאד
.טלעוו רעד ףיוא אד הניכש יד

םהרבא ןופ ןענרעל ךיז ןעמ ףראד ?טלעוו רעד ףיוא אד הניכש יד פארא ןעמ טגנערב יוזא יוו
ןיא טייטש סע .הניכש יד ןעגנערבפארא וצ ןביוהעגנא טאה סאוו דיא רעטשרע רעד ,וניבא
ןופ ןעמאנ רעד ןיא ןפורעגסיוא טראד טאה םהרבא ,"םלוע ל-א 'ה םשב םש ארקיו" קוספ
,"אירקיו אלא ארקיו ירקת לא" ל"זח ןגאז .טלעוו רעד ןופ רעפעשאב רעד ,ןטשרעביוא
טאה רע זא ,"אירקיו" ןעייל ראנ ,ןפורעגסיוא טאה רע זא טניימ סאוו ,"ארקיו" טינ ןעייל
ףיוא שפנ תריסמ טאהעג טאה וניבא םהרבא זא ,טניימ סאד .ןפורסיוא וצ ערעדנא טכאמעג
ןלאז עלא זא זיב ,טלעוו רעצנאג רעד ןיא ןעמאנ ס'נטשרעביוא םעד ןטיירפשראפ וצ
.טלעוו רעד ןופ רעפעשאב םעד סלא ןטשרעביוא םעד ןענעקרענא ייז זא ןפורסיוא

ןייג וצ שפנ תריסמ ןבאה ןפראד רימ זא ,ןסיוו ,יעיבשה רוד רעד ,רימ ןפראד ךאז עבלעז יד
ןסייוו ןוא ,טייקשידיא ןופ טינ ןסייוו ,טייקכעלט-ג ןופ טינ ןסייוו סאוו רעטרע עכלעזא ןיא
ןהעז ןוא טייז א ןא ןגיילפא ךיז ןעמ ףראד ןטראד קידנעייז ןוא ,ת"יב ף"לא ןופ טינ וליפא
ןיילא רענעי זא ראנ ,"םלוע ל-א" זיא רעטשרעביוא רעד זא ןסיוו לאז רענעי זא ראנ טינ זא
."אירקיו" ,ןעיירשסיוא סאד לאז

ןעמ ףראד ?וניבא םהרבא וצ ןכיילגוצ ךיז ןעק רעוו ,ןטכארט ןענעק רימ וליפא שטאכ ןוא
זנוא טאה יבר רעד ןוא ,םעד ףיוא תוחוכ יד ןבעגעג זנוא טאה ןעמ זא ןייז ןסיוו רעבא
רעצנאג רעד ןטארטעגסיוא זנוא ראפ טאה רע ןוא ןריפכרוד סאד ןעק ןעמ יוזא יוו ןזיוואב
.תוחילש יד ןריפכרוד ןענעק ןלאז רימ זא געוו

ערעזנוא ןופ ןטילעג טאה סאוו יבר רעד זא ,רמאמ םעד ןיא סיוא טריפ יבר רעד ןוא
ןזיילסיוא ןכיג ןיא ראג ךיוא רע לאז ,תורצ ערעזנוא ןעזעג טאה רע יוו טקנופ זיא ,תוריבע
.יעיבשה רוד רעד ,זנוא ןיא פא טגנעה ךאז יד ,"ונב אלא יולת רבדה ןיא" ןוא ,תולג ןופ זנוא
.ונלאגי אוהו ,םיחפט הרשעמ הטמלו ףוג א ןיא הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז הכזנו


"קחצי ףסוי" ןעמאנ ן'ףיוא ן'יבר ןופ רואיב

אישנ ח"ומ ק"כ ןופ הגהנה רעד ןופ ןענרעלפא ךיז ןעק ןעמ עכלעוו םידחוימה םינינע יד ןופ
רעזנוא וצ דחוימב עגונ ןענייז םינינע יד סאוו - (טבשב ירישע ןופ אלוליה לעב רעד) ונרוד
:רוד

ףראד ןעמ ראנ ,טכיירגרעד ןיוש טאה ןעמ סאוו םינינע יד טימ ןענעגונגאב טינ ךיז וצ (א
רעד ןיא ייס ןוא ,ןיילא ךיז ןופ הדובע רעד ןיא ייס :ןייז ףיסומ ןייא ןיא רדסכ ןטלאה
.הצוח תונייעמה תצפה ןוא תודהיה תצפה ןופ הדובע

יד וצ עגונב ייס ןוא ,ןיילא ךיז וצ עגונב הדובע יד ייס) 'ה תדובע ןיא ןינע רעדעי זא (ב
."בבל בוטבו החמשב" ןאט םע ןעמ לאז (תלוז םעד ףיוא ןייז עיפשמ וצ הדובע

סע לאז תלוז םאב ךיוא זא ,ןפוא אזא ןיא ןייז לאז תלוז םעד ףיוא העפשה יד ןוא
.גונעתו החמש ןפורסיורא

:קחצי ףסוי - אלוליהה לעב רעד ןופ ןעמאנ םעד ןיא זמורמ ןענייז םינינע ייווצ יד טא ןוא

,ןיילא ךיז ןופ הדובע רעד וצ עגונב ייס ,ןייז ףיסומ ןייא ןיא ןטלאה .הפסוה ןושלמ - ףסוי
רע סאוו ןדיא א ףיוא ןייז עיפשמ וצ ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" ןופ הדובע רעד וצ עגונב ייס ןוא
,טעכיוא ןוא ."ןב" א םיא ןופ ןכאמ לאז ןעמ ןוא "רחא" ןופ בצמ א ןיא רעדייל ךאנ זיא
ףיוא ןעמ ףראד זיא - "רחא" ןופ בצמ םעד ןיא ץלא ךאנ רע זיא ןינע ןייא ןיא וליפא ביוא זא
."ןב" ןופ אגרד םעד ןיא ןרעוו רע לאז ןינע ןעקיצנייא םעד ןיא ךיוא זא ןייז עיפשמ םיא

.החמשבו גונעתב ןאט ןעמ לאז 'ה תדובע ןופ ןינע רעדעי זא ,גונעתו קוחצ ןושלמ - קחצי ןוא

ןעמעוו םעד וצ עגונב ךיוא ראנ ,ןיילא ךיז וצ עגונב ראנ טינ ןייז ףראד גונעתו קוחצ רעד ןוא
ךרוד ןייז לאז תווצמו הרות וצ תוברקתה יד זא ,טייקשידיא וצ ןייז ברקמ טשרע ףראד ןעמ
.תווצמו הרות ןופ גונעת ןוא םעט בוט םעד ןייז שיגדמ

עמושה לכ" םש לע ךאד זיא קחצי ןעמאנ רעד :קחצי ןעמאנ ןיא זמורמ זיא סאד ךיוא סאוו
,דיא א ךאנ ןראוועג ןראבעג זיא'ס זא טרעה סאוו רערעדעי ,"עמושה לכ" זא - "יל קחצי
ןפורסיורא סע לאז - טייקשידיא ןיא ןינע ןא ךאנ ןראוועג ןעמוקעגוצ זיא'ס זא טסייה סאד
.גונעתו החמש םיא ייב

:םעד ןיא ןינע ןא ךאנ

ראפרעד סאוו] הדיתעה הלואג רעד טימ ןדנובראפ ןענייז - קחצי ןוא ףסוי - ןעמענ עדייב
:[דיתע ןושל ףיוא טזייוו סאוו ,ד"וי א טימ רעטרעוו עדייב ןא ךיז ןעגנאפ

העשרה תוכלממ לארשי תא לואגלו ףיסוהל אוה ךורב שודקה דיתעש םש לע" זיא - ףסוי
."'וגו ודי תינש 'ה ףיסוי אוהה םויב 'יהו ביתכד םירצממ םתוא לאגש םשכ

דיתעל לייוו סע זיא ,דיתע ןושל זיא קחצי סאוו סאד זא טייטש קחצי וצ עגונב ךיוא יוזא ןוא
."ןוילעה גונעתו קוחצ" רעד ןרעוו הלגתנ טעוו אובל


א"ישת טבש ד"וי תחישמ עטק

ןייז אליממ טעוו טלאמעד סאוו החמש ןייז טעוו סע זא ,ןולבות םולשבו ואצת החמשב יכ
ךיוא זיא טלאמעד ,תודחאב ןייז ןלעוו ן'יבר םוצ ןעדנובעגוצ ןענייז סאוו עלא יד זא ,םולש
לכו .ןייז עייסמ ןלעוו ייז ראנ ,ןייז בכעמ טינ ןלעוו ייז סאוו ראנ טינ זיא ,תועבגהו םירהה
,ןייז תוריפ השוע ייז ןלעוו ,קרס ינליא ןענייז ייז ,תוריפ השוע טינ ןענייז ייז סאוו הדשה יצע
עלא יד ,םולש ןייז לאז סע זא יאנתב ראנ ,תוריפ ושעיש קרס ינליא םידיתע ל"זר רמאמכ
ןפלעה רעטשרעביוא רעד טעוו טלאמעד ,תודחאב ןייז ןלאז ן'יבר םוצ תוכייש א ןבאה סאוו
זנוא ןוא טגיילעגפיורא עלא זנוא ףיוא טאה יבר רעד סאוו הנווכ יד ןריפסיוא לאז ןעמ
.ןייז ןעק סע סאוו בוטה תילכת רעד זיא סאד סאוו ,ןבעגעגרעביא
(הגומ ,א"ישת טבש ד"וי תחישמ)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"