ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופאב תשרפ


לאז ןעמ ןסייהעג טאה רעטשרעביוא רעד זא ,הרות יד טלייצרעד הרדס רעקיטנייה ןיא
א ראפ םיא ןטכעש ךאנרעד ןוא ,בוטש ןיא געט עכעלטע םיא ןטלאה ןוא ספעש א ןעמענ
.חספ ןברק

א וצ טנידעג ןבאה עכלעוו םיירצמ יד ןעוו ידכב ,ןעוועג זיא םעד ףיוא םעט רעד ןגאז ל"זח
ןרעוו לעפתנ טינ ןדיא יד ןלאז ,זיוה ןיא ספעש א ריא טלאה סאוו ךאנ ןגערפ ןלעוו ,ספעש
.ןברק א ראפ םיא ןטכעש וצ זיוה ןיא ספעש םעד ןטלאה רימ :ןרעפטנע ןוא

ןופ ןרעוו לעפתנ טינ ףיוא טאהעג ןבאה ןדיא סאוו שפנ תריסמ ןוא - טייקראטש - ףקות רעד
.הלואג יד טכארבעג טאה ,םיירצמ יד

יד ךיוא יוזא ,שפנ תריסמ ןוא - טייקראטש - ףקות ךרוד ןעמוקעג זיא םירצמ תאיצי יוו יוזא
ןוא - טייקראטש - ףקות א טימ ןייג טעוו ןעמ סאוו םעד ךרוד ןעמוק טעוו הדיתעה הלואג
.שפנ תריסמ

- לארשי תבהא ןופ הוצמ יד זא סיוועג זיא ,ףקות א טימ ןאט ןעמ ףראד תווצמ עלא ביוא
.ןרעוו לעפתנ טינ םענייק ןופ ןוא ,ףקות א טימ ןאט יאדווא ןעמ ףראד - הרותה לכ דוסי

ןעמ ףראד ,ףיוא טינראג טוט סע ביוא ןוא ,תווצמו הרות ןגעוו ןדיא א טימ ןדייר ףראד ןעמ
,ןרעוו לעפתנ טינ ךיוא ןעמ ףראד ,ךיז "טעקירב" רענעי וליפא ביוא .לאמא ךאנ ןדייר
.ןא סאד טריר םיא זא 'יאר א זיא סאד ,הברדא

,ןרעוו ןעמונעגנא לאז דייר יד ידכ תחנ ירבדב ןדייר ףראד ןעמ .ףקות א טימ ןייג ףראד ןעמ
טימ רעבא ,"זאנ םעד ןסיירפארא טינ םענעי ףראד ןעמ" ן'יבר רעקידרעירפ רעד ןופ םגתפכ
.ןייז חילצמ ןעמ טעוו ,ףקותבו תחנב ןדייר טעוו ןעמ זא ןוא ,ףקות א

עלא ןלעוו ,םענייק ןופ ןרעוו לעפתנ טינ ,שפנ תריסמ ןוא ףקות א טימ ןייג טעוו ןעמ ןעוו
.ונימיב הרהמב הדיתעה הלואג יד ןייז טעוו סע ןוא ,ןרעוו לטב םידגנמ

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"