ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופאראו תשרפ


רעד ,"בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" טייטש השרפ רעזנוא ןופ ביוהנא ןיא
ןוא קחצי םהרבא וצ ןזיוואב ךיז טאה רע זא ,וניבר השמ וצ טגאזעג טאה רעטשרעביוא
."תובאה לא" שרפמ זיא ןוא "אראו" טראוו יד פארא י"שר טגניירב .בקעי

:קידנאטשראפ טינ זיא

םהרבא זא טינ רימ ןסייוו ןעד יצ ?שוריפ םעד טימ זנוא ןלייצרעד וצ ןסיוא י"שר זיא סאוו
.תובא ערעזנוא ןענייז בקעי ןוא קחצי

:זיא םעד ןיא גנורעלקרע יד ראנ

:םינינע ייווצ אד ןענייז ,תובא עקילייה יד ןופ תוקדצ רעד עגונב

ןייז ףיוא קידצ עסיורג א ןעוועג זיא תובא יירד יד ןופ רענייא רעדעי סאוו סאד ,סנטשרע
ןא ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טאה תובא יד ןופ רעדעי זא ,םירפס ןיא טייטש סע יוו .ןפוא
קחצי .םידסח תולימג ןופ הדמ רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טאה וניבא םהרבא :ןינע ערעדנא
בשוי םת שיא" ןעוועג זיא וניבא בקעי ןוא ,הלפת ןיא םשה דבוע רעסיורג א ןעוועג זיא וניבא
.הרות ךס א טנרעלעג טאה רע ,"םילהא

יד ןפורעגנא ןרעוו יירד אלא סאוו זיא סאד ןוא ,הלעמ עטייווצ א ןאראפ רעבא זיא ךאנרעד
סאד ראנ ,ןיילא ייז ראפ זיולב ,הלעמ עטאווירפ א טינ זיא הלעמ יד .לארשי םע ןופ "תובא"
רעבירעד ,"תובא" ערעזנוא ןענייז ייז םוראוו ,ןדיא עלא עגונ זיא סאוו הלעמ א זיא
ןופ ,הבהא תדמ רימ ןבאה םהרבא ןופ :תובוט תודמ ערעייז השוריב ייז ןופ רימ ןעמוקאב
.םימחרה תדמ רימ ןבאה בקעי ןופ ןוא האריה תדמ רימ ןבאה קחצי

רעטשרעביוא רעד סאוו סאד זא ,"תובאה לא - אראו" שוריפ ןייז טימ י"שר טניימ סאד ןוא
עטאווירפ רעייז בילוצ ןעוועג טינ זיא בקעי ןוא קחצי םהרבא תובא יד וצ ןזיוואב ךיז טאה
רעבירעד ןוא .לארשי םע ןופ תובא יד ןענייז ייז סאוו םעד דצמ ראנ ,םשה תדובע ןיא תולעמ
,ןדיא רעדעי ייב אראו רעד אד זיא יוזא טא ,תובא יד ייב "אראו" יד ןעוועג זיא'ס יוו טקנופ
ןוא ,ןייז ןעק ןדיא רעדעי ייב זא ,טניימ סאד סאוו ,תובא יד ןופ שרוי ןוא דניק א זיא סאוו
.םיא וצ ןזייוואב ךיז טעוו רעטשרעביוא רעד זא הנומא יד ,ןייז ףראד

רעד אישנ רעזנוא ןיא - יל ונימאי - הנומא יד אד זיא םידיסח זנוא ייב סאוו םעד ךרוד ןוא
אוהו ףוגב המשנ הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז וצ ןייז הכוז שממ בורקב רימ ןלעוו ,יבר
.ןגיוא ענעגייא ערעזנוא טימ טייקכילט-ג ןהעז ךיוא ןעמ טעוו טלאמעד סאוו ,ונלאגי

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"