ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופתבט ד"כ - אראו תשרפ


ךאוו רעד ןיא םינשה בורב סיוא טמוק - ן'יבר ןטלא םעד ןופ אלוליהה םוי רעד - תבט ד"כ
.אראו תשרפ ןופ

ןוא - טימ תוכייש א ןבאה ראי ןופ םיבוט םימי יד זא (שודקה ה"לש ןופ) טסואוואב יוו טיול
'פ ןיא זא קידנאטשראפ זיא ,ןמז םעד ןיא טנעייל'מ עכלעוו השרפ רעד - ןיא זמורמ ןענייז
.ן'יבר ןטלא םעד ןופ אלוליהה םוי םעד טימ רשק א ןעניפעג ןעמ ןעק אראו

םהרבא לא (י"שר שוריפ - תובאה לא) אראו" - השרפ ןופ ביוהנא ןיא זמורמ זיא תוכייש יד
ידסיימ) דיגמ רעד ,בוט-םש לעב רעד - תודיסחה תובא יד :י"דש ל-אב בקעי לאו קחצי לא
תמגודב ןענייז - (ד"בח תודיסח תרות דסיימ) יבר רעטלא רעד ןוא ,(תיללכה תודיסחה תרות
לא אראו" ןעוועג זיא'ס יוו יוזא טקנופ ןוא :בקעיו קחצי םהרבא ,םייללכה תובא יד
הלגמ ןבאה עכלעוו ,תודיסחה תובא יד אב ךיוא זיא יוזא (בקעי ןוא קחצי ,םהרבא) "תובאה
תודיסחה תרות יהוז הרותה תוימינפ ןופ יוליג רעד ךרוד טלעוו ןיא תוקלא ןעוועג (אראו)
.תוקלא ןופ תוימינפ יד טימ ןדנובראפ זיא עכלעוו

"ידש (ל-א)" - תובא יד וצ ןראוועג טקעלפטנא זיא סאוו ה"בקה ןופ ןעמאנ רעד זא ,ריעהלו
רואינש ,תודיסחה תובא יירד יד ןופ ןעמענ (ירקיעו עטשרע) יד ןופ תובית ישאר יד זיא -
.לארשי ,(רע)בוד ,(ןמלז)

ירחאל) הרות ןתמ וצ הנכה א ןעוועג זיא תובא עטשרע יד ןופ הדובע יד יוו יוזא טקנופ ןוא
ןעמוקעג זיא עכלעוו ,לארשי ץראל ןייגניירא םעד - ךאנרעד ןוא ,(םירצמ תלואגו תולג
תובא יד ןופ הדובע יד זיא ךיוא יוזא - תובא יד וצ ה"בקה ןופ החטבה יד םויקבו תוכזב
,אובל דיתעל הרותה תוימינפ יוליגו המילשהו תיתימאה הלואג רעד וצ הנכה א תודיסחה
ןגעקטנא ךיוא ןענייז (יתחקלו ,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו) הלואגה תונושל ריפ יד זא עודיכ
םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" - םירצמ תלואג וצ ןכילגראפ זיא עכלעוו ,הדיתעה הלואג רעד
."תואלפנ ונארא
(הגומ-א"שנת אראו פ"ש תחישמ)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"