ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופתומש תשרפ


הלאו" :תומש" שמוח רעד ןא ךיז טביוה םיא טימ סאוו ,הרדס רעזדנוא ןופ קוספ רעד ףיוא
."ןאכ ורכזנ לארשי תלואג םש לע" שרדמ ןיא טייטש "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש
זיא (םיטבש ב"י יד) "לארשי ינב" יד ןופ ןעמאנ רעדעי יוו טרעלקרע שרדמ רעד ןוא
.הלואג רעד טימ ןדנובראפ

:רוד רעזנוא ראפ הארוה יד

ןוא ,ןאטעג הבושת ןיוש ןדיא ןבאה ,"ןיציקה לכ ולכ" ןיוש זיא'ס סאוו םעד וצ ףסונ סאוו
זא ןבאה ראנ ףראד'מ ןוא ,"ךעלפענק יד ןצופוצ" - ךיוא ללוכ ,טקידנעראפ ץלא ןיוש טאה'מ
יד אד ןיוש זיא'ס יוו ןעז ןלאז ייז ןדיא ןופ ןגיוא יד ןענעפעפיוא לאז רעטשרעביוא רעד
רבה רושו ןתיול תדועסב ,ךורע ןחלוש םעד אב ןיוש טציז'מ ןוא ,המילשהו תיתימאה הלואג
.'וכו 'וכו

זיא קירוצ ןראי רעטנזיוט םירצמ ןיא הדירי רעד אב ןיוש ביוא זא ,קידנאטשראפ זיא ןופרעד
."לארשי תלואג" יולגב ןענאטשעג "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" ןיא

ןופ יוביר םעד ןיוש טאה'מ סאוו םעד ךאנ ,הז וננמזבו הז ונרודב רמוחו לקו ןכש-לכמב זיא
סיוא טמוק אלוליה םוי ןייז סאוו ,ם"במר רעד ללוכ - ,תורודה לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמ
ןעמ טעז (תומש 'פ תבש ברע סיוא סע טמוק וז הנשבו) תומש תשרפ וצ תוכימסב לאמעלא
ןופ ןינע םעד ןאטעגפיוא טראד רע טאה "המירצמ םיאבה" ןופ בצמ א ןיא קידנעייז יוו יולגב
יד זיב - .םירצמ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו "הרות הנשמ" רפס םעד ןביירש ןייז ךרוד הלואג
.הדוהי טבשמ דוד תיבל םיסחוימ ןענייז עכלעוו וניאישנ וניתובר ןופ הדובע

,"חישמה תומיל איבהל" ןייז ףראד רעטציא ןדיא ןופ הדובע יד זא :סע טניימ לעופל עגונבו
א תמאב זיא תולג ןיא "המירצמ םיאבה" ןופ בצמ רעד יוו לעופב ןייז הלגמ ךיילג ןיוש וצ
רעד וצ ערעדנא וצ טיירג'מ ןוא ןיילא ךיז טיירג'מ סאוו םעד ךרוד ,"לארשי תלואג" ןופ בצמ
."חישמה תומי" ןופ בצמ

ןוא ךיז אב) ןייז קזחמ ךרוד - ם"במר םעד ןופ אלוליהה םוי םעד טימ רשקב - דחוימבו ללוכ
'ג ,ם"במרהל הרות הנשמ רפס דומיל ןיא ןייז ףיסומ ןוא (ערעדנא ףיוא ךיוא ןייז עיפשמ
- ומצע ם"במרה רפס ןיא - טרפבו ,תווצמה רפס ןיא רעדא ,םויל 'א קרפ רעדא ,םויל םיקרפ
.חישמה ךלמ תוכלה

םעד ,רכש םעד ןעמוקאב דימו ףכית ןעמ לאז ,רבדב הטלחה םצע רעד ךרוד זא ,ןוצר יהיו
תיבמ ךלמ" םעד ןיוש טאה'מ סאוו ירחאל זא ,ורפס םויסב ם"במרה ירבד ןופ לעופב םויק
םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו ,ויבא דודכ תוצמב קסועו הרותב הגוה דוד
"יאדוב חישמ" ןרעוו ךיילג ןיוש רע לאז - "חישמ אוהש תקזחב" זיא רע סאוו - "ה תמחלמ
םלועה תא ןקתיו ...לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע" סאוו םעד ךרוד
םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה האלמ" - ם"במרה םויסב - זיב ,"וכ דחיב 'ה תא דובעל ולוכ
."םיסכמ
(הגומ - ב"נשת ,תומש פ"ש תחישמ)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"