ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופיחיו תשרפ


סאוו םעד טימ ,הרות רעד ןופ תורדס ערעדנא עלא ןופ סיוא ךיז טלייט הרדס עקיטנייה יד
.יחיו תשרפ ןוא שגיו תשרפ ןשיווצ קספה ןייק אטינ זיא'ס ,"המותס" א זיא הרדס יד

תא תולגל שקבש" (י"שר ןופ שוריפ ןטייווצ ןיא טכארבעג) ל"זח ןגאז םעד ףיוא םעט רעד
ןמז םעד רעדניק ענייז וצ ןקעלפטנא טלאוועג טאה וניבא בקעי - "ונממ םתסנו וינבל ץקה
.טייקכילגעמ יד ןעמונעגוצ םיא ןופ טאה ןעמ רעבא ,הלואגה

:ןייטשראפ ןעמ ףראד

סאוו הלואגה ןמז םעד ןסיוו וצ ,לארשי ינב יד ראפ (וטפיוא) תלעות יד ןעוועג טלאוו סאוו
.רעטעפש ןראי רעטנזיוט טימ ןייז טעוו

:םעד ןיא םירבסה יד ןופ

יד ןטלאוו ,הרות ןתמ ךאנ ןוא ,המילש הלואג א ןייז טפראדעג טאה םירצמ ןופ הלואג יד .א
ןענאטשעג טלאוו סאוו ,שדקמה תיב םעד טיובעג ןוא לארשי ץרא ןיא ןיירא ךיילג ןדיא
ראפרעד .(ןכאז עקיטייז טשימעגניירא םעד ןיא ךיז ןבאה סע סאוו ראנ זיא'ס) .קיבייא ףיוא
וצ ,ייז ףיוא טגיל סאוו תוירחא יד ןסיוו ןלאז רעדניק ענייז זא טלאוועג וניבא בקעי טאה
יד ןייז טעוו סאד זא ןפוא ןא ןיא הלואג רעד ןיא ןייגסיורא ןוא ,הדובע עצנאג יד ןייז םילשמ
.המילשהו תיתימאה הלואג

ןלאז ייז זא ידכ ןמז רעזנוא ןופ ץק םעד רעדניק ענייז ןגאז טלאוועג טאה וניבא בקעי .ב
הרות ןיא ןעוט ייז סאוו ץלא זא ןפוא אזא ןיא רעדניק ס'דניק ןוא רעדניק ערעייז ןייז ךנחמ
חישמ ךרוד המילשהו תיתימאה הלואג יד ןלייהוצ וצ הנווכ רעד טימ ןייז לאז תווצמ ןוא
.ונקדצ

- "םכתלואג ןמז עיגה" זא ונלאגי אוהו ונרוד אישנ ן'יבר ןופ האובנ יד טרעהעג קידנבאה
ןאט ךרוד ,רעירפ ךאנ הלואג יד ןעגניירב וצ חכ םעד רימ ןבאה ,חישמ טמוק טא טא לייוו
ןענרעל ןוא תווצמ רערעמ ךאנ ןאט וצ - זנוא ןופ ןליוו יבר רעד ןוא וניבא בקעי סאוו סאד
טגאז יבר רעד יוו - "חישמו הלואג" ןגעוו ןדער סאוו םינינע יד ןיא טרפבו ,הרות רעמ ךאנ
לעופב חישמה תאיב תא זרזל הרשיה ךרדה" :א"שנת מ"וזת תשרפ תבש ןופ החיש רעד ןיא
ינינעב דחוימבו ללכב הרות דומילב ףיסוי ףטו םישנ םישנא דחאו דחא לכש י"ע אוה ,שממ
."חישמו הלואג

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"