ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופשגיו תשרפ


טסואוואב ךיז טאה ףסוי יוו םעדכאנ ךיילג זא ,רימ ןענרעל השרפ ןקיטנייה םעד ןיא
בקעי) רעטאפ ןיימ וצ-יח יבא דועה ,טגערפעג ייז רע טאה ,רעדירב ענייז וצ טכאמעג
.ךאנ טבעל (וניבא

ייב טגערפעג (ז"כ קוספ ג"מ קרפ ןיא) רעירפ ןיוש ךאד טאה ףסוי ?קידנאטשראפ טינ זיא
רע-יח ונדוע ,טרעפטנעג ןיוש םיא ןבאה ייז ןוא ,רעטאפ רעייז ךאנ טבעל וצ רעדירב ענייז
ייז רע טאה סאווראפ זיא ,ךאנ טבעל רעטאפ ןייז זא טסואוועג ןיוש ףסוי טאה .ךאנ טבעל
.ךאנ טבעל רעטאפ ןיימ וצ-יח יבא דועה ,טגערפעג לאמאכאנ

רעבא טאה ףסוי ,ךאנ טבעל עטאט ןייז זא טסואוועג עקאט טאה ףסוי :רעפטנע רעד זיא
,געוו א ןיא ךיז ןריפ ןוא ןבעל ,ן'בקעי ןופ רעדניק יד (רעדירב ענייז) ייז יצ ,טסואוועג טינ
יד ייז ןיא ךאנ טבעל סע יצ ןסיוו טלאוועג טאה ףסוי - .ליוו וניבא בקעי רעטאפ רעייז סאוו
,ליוו רעטאפ רעייז יוו ךיז ןריפ רעדניק ןעוו לייוו ,טנרעלעג ייז טאה רעטאפ רעייז סאוו געוו
.רעטאפ רעייז ייז ןיא טבעל

רעזנוא יצ-יח יבא דועה ןגערפ ךיז ןפראד ,ן'יבר ןופ םידימלת ,םידיסח זנוא ךיוא יוזא
יחי" רימ ןרעפטנע םעד ףיוא ןוא ,?ךאנ טבעל ונלאגי אוהו-ונרוד אישנ יבר רעד רעטאפ
אישנ יבר רעד יוו ךיז ןריפ רימ לייוו ,זנוא ןיא ןוא זנוא טימ טבעל יבר רעד "ךלמה
.זנוא טימ יבר רעד טבעל ,זנוא ןופ ליוו ונלאגי אוהו-ונרוד

ןהעז ןייז הכוז ןלעוו רימ לייוו ,יח יבא דועה ןגערפ ןפראד טינ ןעמ טעוו ןכיג ןיא ראג ןוא
!!! ךלמה יחי - .ונלאגי אוהו-ףוגב המשנ הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"