ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופץקמ תשרפ


טאה ףסוי) "והוריכיה אל םהו ,ויחא תא ףסוי רכיו" קוספ ןפיוא ,השרפ רעגיטנייה ןיא
:םיטשפ ייווצ י"שר טגנערב (טנעקרעד טינ םע ןבאה ייז רעבא ,רעדירב ענייז טנעקרעד

זיא דראב ןייז רעבא ,דרעב טאהעג ןיוש ןבאה ייז יוו רעדירב ענייז טקנעדעג טאה ףסוי (א
טצעי םע ןבאה ייז ןעוו טנעקרעד טינ םע ייז ןבאה ראפרעד ,ןסקאוועג טינ ךאנ טלאמעד
.דראב א טימ ןעזעג

טאה ףסוי ןוא ,טנעה ענייז ןיא ןלאפעג-ןיירא ןענייז רעדירב ענייז ןעוו :טשפ שרדמ א (ב
וצ ןריפ ךיז ףראד'מ יוו ייז טימ טריפעג ךיז רע טאה ,ליוו רע סאוו ייז טימ ןאט טנעקעג
ןיא ןלאפעג-ןיירא זיא רע ןעוו ןאטעג טינ יוזא ןבאה ייז זא שטאכ .טפאשביל טימ ,רעדירב
.טנעה ערעייז

ןוא ,טכענק א ראפ םע ןפיוקראפ וצ ,סטכעלש עסיורג אזא ףסוי ןאטעגפא ןבאה רעדירב יד
.הסיפת ןיא ןוא טכענק א סלא ,ראי ןציירד ןדייל טפראדעג טאה רע

טוואורפעג-סיוא רע טאה ,טאטשנא .ייז ןיא ןעוועג םקונ טינ ףסוי ךיז טאה ,ןגעווטסעדנופ
סע יצ ןוא ,ןרעדנא םוצ םענייא ןדעי ןופ ןוא ,וניבא בקעי רעטאפ רעייז וצ טפאשביל רעייז
.ןאטעג םע ןבאה ייז סאוו תמאב ייז טסירדראפ

ןעוועג לחומ ייז רע טאה ,תמאב עקאט ייז טסירדראפ סע זא ןעזרעד טאה ףסוי זא ךיילג
.טפאשביל ע'תמא ןזיוואב ייז טאה ןוא ,ץראה עצנאג ןייז טימ

עטוג ס'ףסוי ןופ ןענרעל ןלאז רימ זא ,רהוזה רפס ןופ יבר רעטלא רעד טגנערב אינת ןיא
.סטכעלש זנוא ןעוט סאוו עכלעזא טימ וליפא טוג ךיז ןריפ וצ תודמ

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"