ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופהכונח


תיב ןיא הרונמ רעד טימ ןעשעג זיא סאוו סנ םעד ןעקנעדעג וצ זיא הכונח רנ ןופ הוצמ יד
טנעקעג טאה סאוו למיוב ןופ לגירק ןייא זיולב ןענופעג טאה ןעמ וליפא שטאכ זא ,שדקמה
ראפ טנערבעג טאה סע ןוא סנ א טכאמעג רעטשרעביוא רעד טאה ,גאט ןייא ראפ ןענערב
.געט טכא ראפ טכיל הכונח ןא רימ ןדניצ רעבירעד ןוא ,געט טכא

זיא ,טכיל ןביז זיולב טאהעג טאה שדקמה תיב ןיא הרונמ יד :ןייטשראפ רעבא ףראד ןעמ
טימ ןעשעג זיא סאוו סנ םעד ןעקנעדעג וצ ידכ ?טכיל טכא הרונמ הכונח א טאה סאווראפ
טכא ראפ טכיל ןביז ןופ הרונמ א ןדניצ וצ גונעג ןעוועג טלאוו שדקמה תיב ןופ הרונמ רעד
.געט טכא ראפ הרונמ רעד ןופ טכיל ןביז יד ןדנוצעג טאה ןעמ זא ,סנ רעד יוו טקנופ ,געט

הכונח ןופ הרונמ יד ןוא שדקמה תיב ןיא הרונמ יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד :ץורית רעד זיא
טניישעג טאה סאוו הניכשה רוא םעד ףיוא טזייוואב שדקמה תיב זיא הרונמ יד סאוו ,זיא
שדקמה תיב רעד יוו םעד ךאנ רעבא ,שדקמה תיב א טאהעג ןבאה רימ ןעוו טייצ רעד ןיא
ןעוו ךיוא ןדניצ ןדיא סאוו ,הכונח רנ רעבא .ןראוועג לטב טייקטכיל יד זיא ןראוועג ברח זיא
וצ ןדיא טיג רעטשרעביוא רעד סאוו תוחוכ עכעלט-ג יד ףיוא טזייוואב ,תולג ןיא ןענייז רימ
ןענייז רימ ןוא תולג ןיא ןענייז רימ ןעוו וליפא זא .תולג ןופ שינרעטסניפ יד ןטכיילאב
יד לאז ,קראטש רעייז זיא ערה רצי רעזנוא ןוא ןכאז עטכעלש עלא טימ טלעגנירעגמורא
יד ןביירטקעווא ןוא קראטש ןענייש ,תווצמ ןוא הרות ןופ ןוא המשנ רעזנוא ןופ טייקיטכיל
הלואג רעד ןופ טייקיטכיל יד פארא רימ ןעגנערב םעד ךרוד ןוא .תולג ןופ שינרעטסניפ
.ונקדצ חישמ ךרוד המילשהו תיתימאה

טזייוו ןביז לייוו ,טכיל ןביז טאהעג טאה שדקמה תיב ןופ הרונמ יד שטאכ ,ראפרעד ןוא
סאוו) טכא רעבא ,תישארב ימי תעבש יד ןיא ןראוועג ןפאשאב זיא סאוו ,הזה םלוע ףיוא
טעוו סאוו טייקיטכיל רעכעלט-ג רעד ףיוא טזייוו (תישארב ימי תעבש יד ןופ רעכעה זיא
קעווא טביירט הכונח רנ ןופ טייקיטכיל יד זא דלאביוו ןוא .ןעמוק טעוו חישמ ןעוו ןענייש
הרונמ הכונח א טאה רעבירעד ,חישמ ןופ רוא םעד פארא טגנערב ןוא תולג ןופ ךשוח םעד
.טכיל טכא

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"