ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופחלשיו תשרפ


ךלמ הז רומח ,שרדמ רעד טגאז ,החפשו דבעו ןאצ רומחו רוש יל יהיו קוספ רעד ףיוא
.'וגו רומח לע בכורו ינע רמאנש חישמה

שפנ ןוא ףוג ןייז ,ןכאמ גילייה טעוו דיא רעדעי סאוו םעד ןיא קיגנעהפא זיא חישמה תאיב
ןעמ טעוו םעד ךרוד ,השודק ןיא ייז ןצונסיוא ןוא ,טלעוו ןיא קלח ןייז ןוא תימהבה
.הלואג יד וצ ןעמוקוצ

ךרוד - רומחו רוש יל יהיו 'וג יתרג ןבל םע ,םיקוספ יד ןופ ךשמה רעד זיא סאד ןוא
,וטושפכ יתרג - תוקלא וצ םילכ ןכאז עקיד'תוימשג יד טכאמעג טאה בקעי סאוו םעד
.ן'חישמ וצ טיירג ןעוועג ןיוש רע זיא םעד ךרוד - ייז ןיא ןעניואוו

ןיוש טאה רע זא ,םיא ןלייצרעד ,ן'ושע וצ םיכאלמ טקישעג בקעי טאה םעד בילוצ ןוא
ןיוש זיא ושע ךיוא זא ,קידנענעכער ,ן'חישמ וצ טיירג זיא ןוא ,םירוריב עלא ןאטעגכרוד
.הלואג יד ראפ טיירג

רע זיא טייז ןייד ןופ .ושע לא ךיחא לא ונאב ,טרעפטנעעג םיכאלמ יד םיא ןבאה םעד ףיוא
,"ושע" ךאנ זיא טייז ןייז ןופ רע רעבא ,הלואג רעד וצ טיירג ןיוש טסיב - "ךיחא" ןיוש
.הלואג יד ןעמוק טינ ךאנ ןעק רעבירעד

ןדעי ןיא ןוא טייצ רעדעי ןיא ,ןדיא ןדעי ראפ ,קיבייא ןענייז ןעגנונרעל עריא ןוא הרות
.טרא

ךאנ זיא ,טלעוו רעד ביוא וליפא זא ,ןסיוו ףראד דיא רעדעי :זיא םעלא םעד ןופ הארוה יד
,טלדייאעגסיוא טינ ךאנ זיא טלעוו יד םוראוו ,הלואג יד ןעמוק ןיוש לאז סע טיירג טינ
.המילש הלואג רעד וצ ,םינינע ענייז עלא טימ ךיז ןטיירגוצ ףראד - טייז ןייז ןופ רע רעבא

ךיוא סע רע ט'לעופ ,הלואג רעד וצ םינינע ענייז טימ וצ ךיז טיירג רע סאוו םעד ךרוד ןוא
ןייא טימ רע ןעק רעבירעד ,(ךיילג ףיוא ךיילג) לוקש ךאד זיא טלעוו יד םוראוו ,טלעוו ןיא
.הלואג יד ןעגנערב ןוא ,טלעוו עצנאג יד ןטייברעביא הבוט הדימ

הבושת ןעוט ןדיא ןעוו) םילאגנ דימ הבושת םישועש לארשי :טנ'קספ ם"במר רעד יוו ןוא
טינ זיא רעבירעד .דימו ףכית :ףיסומ זיא יבר רעטלא רעד ןוא .(טזיילעגסיוא ךיילג ייז ןרעוו
.הלואג יד ןעגניירב הבושת ךרוד רע ןעק ,טלעוו רעד ןופ בצמ ן'ףיוא קידנעקוק

ולסכ ט"י - תודיסח טימ ן'יבר ןטלא ןופ הלואג יד .תיטרפ החגשהב ךאד ןענייז םינינע עלא
תבש ךאנ סאוו ךאוו רעד ןיא ןעוועג זיא - [ראי 202 טרעוו ראי עקיטנייה סאוו] ט"נקת
.תוארוה עטנאמרעדנביוא יד ןאראפ ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,חלשיו תשרפ

ןאטכרוד ,טלעוו ןופ בצמ םעד טימ ךיז ןענעכער טינ ףיוא חוכ םעד ןדיא ןדעי טיג תודיסח
.חישמה ךלמ הז רומחו 'וג יל יהיו םוצ ןעמוקוצ אלימבו ,יתרג ןבל םע ןופ הדובע יד ךיז ייב

זיא הצוח ךיתוניעמ וצופי ךרוד זא ,חישמה יוליג םוצ ילכ א ןוא גנוטיירגוצ א זיא תודיסח
.ונימיב הרהמב ,רמ יתא אק
(י"ח-ז"טשת ,חלשיו פ"ש תוחישמ טקולמ)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"