ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופתודלות תשרפ


ייז זא למיה ןופ טגאזעגנא ריא ןעמ טאה ,ושע ןוא בקעי ןריובעג טאה ונמא הקבר רעדייא
רענייא ןשרעה וצ ףיוא ןגירק גידנעטש ךיז ןלעוו סאוו ,רעקלעפ ערעדנוזאב ייווצ ןייז ןלעוו
זמרמ ןענייז ושע ןוא בקעי זא ןגאז ,הכרבל םנורכז ,םימכח ערעזנוא .ןרעדנא םעד רעביא
טלעוו רעד ןופ םיוג עלא ,לידבהל ןוא ,ןדיא יד ףיוא

בקעי יוו טקרעמאב רע טאה ,תוכרב יד ן'בקעי ןבעגעג טאה וניבא קחצי רעדייא ,רעטעפש
ןענייז טנעה ענייז רעבא ,ןעמאנ ס'נטשרעביוא םעד טנאמרעד ןוא ,ץרא ךרד טימ טדער
.(ןגיצ ןופ לעפ עגיראה טימ טקעדראפ ייז טאה הקבר לייוו) טנעה ס'ושע יוו גיראה ןעוועג
:טגאזעג קחצי טאה

."ושע ידי םידיהו בקעי לוק לוקה"

ראנ ,גיראה ןענייז טנעה ענייז ןוא ,ןייש טדערעג טאה בקעי זא ראנ טינ) טניימעג טאה רע
בילוצ ,רעטשרעביוא םעד ןופ ןרעוו ןפלאהעג ףיוא טרעוו זיא רע זא ,ן'בקעי ןשטנעב וצ (ךיוא
.הרות ןענרעל ןוא ןענעוואד ,ןייש ןדייר וצ לוק ןייז טצונ רע סאוו םעד

תומחלמ ןריפ ןוא ךיז ןגאלש וצ טנעה יד טימ ךיז טצינאב (םיוג עלא טניימ סאד) ושע רעבא
.ליוו רע סאוו ןגירק וצ ידכ

,ושע ןופ געוו יד זיא סאד ,ךיז ןגאלש ןוא טנעה זא ,ןעקנעדעג לאמעלא ןעמ ףראד סאד
טימ ןענעוואד וצ ,ןעמעלא וצ ןייש ןדייר וצ ,לוק רעזנוא טימ ךיז ןעמיראב ןדיא רימ רעבא
ךורב רעטשרעביוא רעד טפלעה טלאמעד ןוא ,ליומ רעזנוא טימ הרות ןענרעל וצ ןוא הנווכ
טינ חוכ ןייק ושע ידי םידי יד ןבאה ,בקעי לוק לוקה טימ ךיז ןצינ ןדיא זא ןמז לכ ןוא .אוה
.זנוא טיה הרות יד לייוו ,םולשו סח ןדיא א ןפעשט וצ

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"