ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופהרש ייח תשרפ


רעד ןיא .הלואג רעד ןופ ביוהנא םעד ןגעוו ןדייר וצ ןא טביוה הרדס עקיטנייה יד
ןגאז ל"זר יד יוו טיול ןוא ,"ץראב זא ינענכהו" :תולג ןגעוו ךיז טדער הרדס רעקידרעירפ
רעבא .(םש ןופ) דנאל יד ןעמעננייא ןעגנאגעג זיא (ינענכ רעד) רע ,'וכ שבוכו ךלוה 'יהש"
טפיוקעגפא טאה וניבא םהרבא זא ,הלואג רעד ןגעוו ןיוש ךיז טדער הרדס רעקיטנייה ןיא
סאוו ,תח ינב יד ןופ ןגיוא יד ראפ ןעוועג זיא סאד ןוא ןורפע ייב לארשי ץרא ןיא דלעפ א
רעקיד'תוללכ רעד ןופ ביוהנא ןא - םהרבא וצ טרעהעג סאד זא ןעוועג הדומ ןבאה עלא
.ןדיא עלא ראפ הלואג

ןיא ,םעד ןגעוו רעבא טייטש ,ףסכ לקש תואמ עברא טלאצעגפא ראפרעד טאה רע זא שטאכ
סאוו ףסכ לקש טרעדנוה ריפ יד ךרוד זא - ןושאר א ןופ רפס א - אזר חנעפ רפס םעד
רע יוו ,לארשי ץרא ןיא קלח א ןעמוקאב דיא רעדעי טאה ,טלאצעגפא טאה וניבא םהרבא
ןדיא (600,000) אוביר םישש ןבאה לקש טרעדנוה ריפ ראפ זא - ןובשח םעד טראד טכאמ
.המא לע המא ןא רענייא רעדעי לארשי ץרא ןיא ןעמוקאב

תומלעה יד ןעמענפארא זיולב ףראד ןעמ ,טלאמעד ןביוהעגנא ךאנ ךיז טאה הלואג יד
.שממ ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ ךרוד יוליגב הטמל הלואג יד ןעגנערבפארא ןוא ,םירתסהו
(ז"ישת ,הרש ייח פ"ש תחישמ)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"