ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופךל ךל תשרפ


(א) ךל ךל

ר"ומדא ימחו ירומ ,תשודק דובכ ןוא ,"ןיצקה לכ ולכ" ןיוש זיא'ס זא ,םימעפ המכ רבודמכ
ךיוא ןיוש טאה'מ ןוא ,ןאטעג הבושת ןיוש טאה'מ זא ןעוועג עידומ טאה ונרוד אישנ
אלימבו תולג ןופ ןורחאה רוד רעד ונרוד זיא םינמיס עלא טיול ןוא ,"פענק יד טצופעגוצ"
לאז'מ זא - אמרג ןמזהש ןינע ןא זיא'ס זא ,ןבומ זיא הז יפ לעו .הלואג ןופ ןושארה רוד רעד
.שממ דימו ףכית ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" וצ לעופב ןטיירג ךיז

ןושארה רוד ןוא תולג ןיא ןורחאה רוד רעד) דחוימב הז ונרודב זא ,ליעל רבודמה יפ לע ...
,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" ןופ הדובע יד הריתי השגדהב טייטש (הלואג ןופ
ןיא ןעלגיפשפא שארל לכל ךיז ףראד סאד זא ,קידנאטשראפ זיא - תוצרא רשעה לכ ןינקו
ראנ טינ ,הרותה דומיל ןיא ףיסומ זיא רע סאוו םעד ךרוד ,ןדיא ןופ הז ןיעמ הדובע רעד
- דחוימב זיא סאד סאוו .םצעב ןיחומ 'ג ךיוא ראנ ,תודמל םיכיישה ןיחומ 'ג ענייז טיול
,(ןיחומה תדובעד ולא םינינע רואיבב ללוכ) הר ותה תוימינפ דומיל ןיא ןייז ףיסומ ךרוד
.ונקדצ חישמו הלואגה ינינעב - ללוכ
(ב"נשת ךל-ךל פ"ש)


(ב) ךל ךל

ענייז) ותונטקב ראג ןעוועג ךאנ זיא רע ןעוו ןילופ יקידצ יד ןופ םענייא ףיוא טלייצרעד ןעמ
רע טאה ,לעפע ןא (ןטלאהעג קירוצ) ןעוועג ענומ םיא ןופ טאה'מ ןעוו זא - (ןראי רעדניק
םיא ןבעג וצ (ןעגנואווצעג) ןעוועג חירכמ םעד ךרוד ןוא ,"ץעה ירפ ארוב" הכרב יד טגאזעג
.לעפע םעד

םעד דצמ ,הלואגה תחמשב חמש ןייז ןלעוו ןדיא סאוו אפוג םעד ךרוד :ונינינעל עגונבו
טעוו אפוג סאד זיא - ןכיגניא ראג ן'חישמ ןעגנערב טעוו רעטשרעביוא רעד זא ןוחטב
ןייז אלממ וצ ,םימשבש וניבא ,ןעטשרעביוא םעד (הנשיחא) רעכיג ךאנ ןעגנערב לוכיבכ
.רעדניק ענייז ןופ (ץראה ןייז ןופ טעבעג סאד) םבבל תולאשמ (ןליפרעד)

.ץקה תא ןייז קחוד ןופ ןינע רעד טינ ללכו ללכ זיא סעלא סאד זא טושפ

- אטישפו ךיוא ללוכ ,הפסוהבו החמשב תווצמ ןייז םייקמו הרות ןענרעל ןגעוו - ראנ

:םיא ייב טעב ןוא ןטשרעביוא ןראפ טייטש רע ןעוו ,וטושפכ תולימה שוריפ ןגעוו ןטכארט
ןוא - "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - ןוא "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"
.תמא ןא טימ סע ןעניימ

?םעד ןיא ןאטעג טנייה ךיא באה סאוו :ןיילא ךיז אב ןאט גערפ א רע טעוו - סלאמאד ןוא
(כ"ח ש"וקל ,א"משת ח"מ 'ח ךל ךל פ"ש)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו

:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"