ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופתישארב תשרפ


טרעדנוה ןביז ,טנעזיוט ףניפ רעכעה טימ זא טניימ סאד .ג"עשת'ה תנש זיא ראי רעגיטנייה
ץלא ןוא טלעוו עצנאג יד ןפאשאב רעטשרעביוא רעד טאה ,קירוצ ראי קיצעביז ןוא יירד
.ריא ןיא זיא סאוו

עריא ןוא טלעוו יד טזאלעגפא רעטשרעביוא רעד טאה םעדכאנ זא ןעניימ טינ רעבא לאז'מ
ןופ ראנ ,אינת ןיא יבר רעטלא רעד טגאז ,ןיינ .(םולשו סח) ןיילא ךיז ןריפ וצ רעניואוו-ןייא
.עגר רעדעי גידנעטש טלעוו עצנאג יד רעטשרעביוא רעד טבעלאב ןוא טפאשאב ןא טלאמעד
ךיז טוט סאוו ץלא טסייוו רעטשרעביוא רעד ראנ ,גיטנעטש טלעוו יד רע טפאשאב ראנ טינ
.תיטרפ החגשה ןייז טימ ץלא טימ ןא טריפ ןוא ,ץלא ףיוא טקוק ןוא ,טלעוו רעצנאג רעד ןיא

רעצנאג רעד טימ הנווכ טימ ןטשרעביוא םוצ ןענעוואד רימ ןעוו ,הליפת טפלעה ראפרעד
טקיש ,עקנארק סיוא טלייה רע - טלעוו רעד ןופ תואיצמ יד ןטייב ךרוד רע טרעפטנע ,ץראה
.ךיז ןגיטיונ סאוו עלא וצ הלצה ןוא העושי א טקיש ןוא ,הסנרפ

םוצ ןענעוואד עלא רימאל .המילש הלואג רעד ןיא טלעוו עצנאג רעד ךיז טגיטיונ רעטציא
הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז ןייז הכוז ןלאז רימ זא ץראה רעצנאג רעד טימ ןטשרעביוא
.ונלאגי אוהו
*
:טגאזעג טאה "קדצ חמצ" רעד זא החיש א ןיא טגאז יבר רעד
,ראי ץנאג א ךיז טריפ יוזא תישארב תבש קעווא ךיז טלעטש'מ יוו יוזא
הבחרה ןעמ טאה הבחרהב תישארב תבש ךיז טריפ ןעמ זא ראפרעד
ראי ץנאג א תוינחורבו תוימשגב

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"